Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Εξωφλοιώδες χόνδρωμα

Το υποπεριοστικό ή παροστικό χόνδρωμα είναι επώδυνος χόνδρινος όγκος εξορμώμενος από την επιφάνεια του φλοιού βαθιά στο περιόστεο, ο οποίος οδηγεί στην ανάπτυξη χόνδρινης μάζας με πλατειά βάση επεκτεινόμενης μέσα στα μαλακά μόρια. Δεν διηθεί τα γειτονικά μαλακά μόρια, αλλά μπορεί να αυξηθεί σε μέγεθος. Η εικόνα και εντόπισή του είναι παρόμοια με του περιοστικού χονδρώματος. Σε αντίθεση όμως με το οστεοχόνδρωμα μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται στη διάρκεια της ενήλικης ζωής, χωρίς να παρουσιάσει ενδείξεις κακοήθους εξαλλαγής. Ακόμα, σε αντίθεση με το οστεοχόνδρωμα, το οποίο επίσης αναπτύσσεται στις οστικές επιφάνειες, δεν σχετίζεται με την επιφυσιακή πλάκα και πιθανότερα αναπτύσσεται μέσω του σχηματισμού υποπεριοστικού χόνδρου (Huvos AG, 1991).

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Συχνότητα : Τα υποπεριοστικά χονδρώματα είναι σπάνια, αποτελώντας το 2.2% των καλοήθων όγκων και το 0. 5% όλων των όγκων (Unni KK, 1996).

Φύλο : Τα υποπεριοστικά χονδρώματα είναι ελαφρώς συχνότερα στους άρρενες.

Ηλικία : Σε αντίθεση με τα οστεοχονδρώματα, τα υποπεριοστικά χονδρώματα παρατηρούνται συνήθως μετά την εφηβική ηλικία, μεταξύ 2ης και 4ης δεκαετίας της ζωής (Lewis MM et al, 1990; Unni KK, 1996).

ΕΝΤΟΠΙΣΗ

Τα υποπεριοστικά χονδρώματα εντοπίζονται συχνότερα (>50%) στις υποδόριες μεταφυσιακές περιοχές των μακρών αυλοειδών οστών, ιδιαίτερα στις καταφυτικές περιοχές τενόντων ή συνδέσμων, όπως το άνω πέρας του βραχιονίου κεντρικά της πρόσφυσης του δελτοειδούς μυός. Μπορεί επίσης να παρατηρηθούν στα οστά των χεριών και των ποδιών (Vigorita VJ, 1999). Εξαιρετικά σπάνια εξαλάσσονται κακοήθως σε περιφερικό χονδροσάρκωμα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το υποπεριοστικό χόνδρωμα παρουσιάζεται τυπικά ως ψηλαφητή μάζα και διόγκωση, ιδιαίτερα εάν εντοπίζεται επιφανειακά. Μπορεί ακόμα να προκαλέσει προοδευτικό πόνο οφειλόμενο σε διόγκωση της αλλοίωσης ή σε συμπίεση των γειτονικών μαλακών ιστών. Κλινικά, ο όγκος είναι επώδυνος, σκληρός και προσκολλημένος πάνω στο οστούν (Huvos AG, 1991).

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ακτινολογικά, τα υποπεριοστικά χονδρώματα απεικονίζονται ως καλώς περιγεγραμμένες περιοχές διάβρωσης του φλοιού από πίεση, με ώριμο αντιδραστικό περιοστικό νέο οστούν και ενίοτε λεπτό οστικό κέλυφος προερχόμενο από το υπερκείμενο περιόστεο. Ασβεστώσεις είναι ελάχιστες ή απουσιάζουν, σε αντίθεση με το χονδροσάρκωμα. Ο υπερκείμενος οστικός φλοιός έχει συνήθως κτενιοειδή διαμόρφωση με ποικίλους βαθμούς σκλήρυνσης.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Αναδεικνύει την έκταση της προσβολής του φλοιού και προσδιορίζει την πυκνότητα του χόνδρου. Αξονοτομογραφικά, ο όγκος διαχωρίζεται από την μυελική κοιλότητα. Το εύρημα αυτό επιτρέπει την διάκριση του εξωφλοιώδους χονδρώματος από το οστεοσάρκωμα.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Δείχνει χόνδρινο ιστό μέσα σε μία καλώς αφοριζόμενη λοβιώδη αλλοίωση, καλύτερα στις ακολουθίες Τ2 προσανατολισμού.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ.

Ιστολογικά, το υποπεριοστικό χόνδρωμα συνίσταται από λοβιώδεις, καλώς περιγεγραμμένες, μάζες ώριμου υαλώδους χόνδρου. Ο χόνδρος φαίνεται περισσότερο ενεργός από το εγχόνδρωμα και η αλλοίωση μπορεί να συγχυθεί με χονδροσάρκωμα.

Μερικές περιοχές παρουσιάζουν κυτταροβρίθεια (Vigorita VJ, 1999), μεγαλύτερη από την παρατηρούμενη στο ενδομυελικό (κεντρικό) ομόλογό του (Huvos AG, 1991). Μπορεί ακόμα να υπάρχει ατυπία και διπλασιασμός των πυρήνων και πλειομορφισμός. Αλλοτε παρατηρούνται εστιακές περιοχές νέκρωσης και μυξοειδούς εκφύλισης (Ricca RL Jr et al, 2000), όχι όμως στο βαθμό που παρατηρούνται στις κακοήθεις αλλοιώσεις.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ :

  • Γάγγλιο
  • Λαχνοοζώδης υμενίτιδα
  • Λίπωμα
  • Μη οστεοποιούμενο ίνωμα
  • Οστεοχόνδρωμα (σε νεότερους ασθενείς)
  • Περιοστικό χονδροσάρκωμα
  • Περιοστικό οστεοσάρκωμα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Οι ασυμπτωματικές, σταθερές αλλοιώσεις πρέπει να παρακολουθούνται με διαδοχικές κλινικές εξετάσεις και απλές ακτινογραφίες (Scarborough MT and Moreau G, 1996; Ricca RL Jr et al, 2000).

Εάν ο όγκος μεγεθύνεται ή προκαλεί συμπτώματα πρέπει να απομακρύνεται χειρουργικά, ταυτόχρονα με αφαίρεση ζώνης φυσιολογικού οστού, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα τοπικής υποτροπής. Η επέμβαση συνίσταται σε απόξεση της κοιλότητας και πλήρωση με μοσχεύματα από το λαγόνιο. Το ποσοστό υποτροπής εiναι μικρό και η κακοήθης εξαλλαγή σπάνια.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες