Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Κορτικοειδή

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα  Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή  Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακα  Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά  Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες  Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδαςπερισσότερα για Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες  Αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Αντιρευματικά φάρμακα 

Αντιρευματικά Φάρμακα

Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Κορτικοειδή : Ανεπιθύμητες ενέργειες
9.   Α­ΝΕ­ΠΙ­ΘΥ­ΜΗ­ΤΕΣ Ε­ΝΕΡ­ΓΕΙ­ΕΣ ΚΟΡ­ΤΙ­ΚΟ­ΕΙ­ΔΩΝ 9.1   ΠΑ­ΡΑ­ΓΟΝ­ΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥ­ΝΟ­ΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟ­ΞΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑ ΤΩΝ ΣΥ­ΣΤΗ­ΜΑ­ΤΙ­ΚΑ ΧΟ­ΡΗ­ΓΟΥ­ΜΕ­ΝΩΝ...

Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή 

Κορτικοειδή V: Σκευάσματα
ΟΞΕΙΚΗ ΦΘΟΡΙΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ. H ο­ξει­κή φθο­ρι­ο­κορ­τι­ζό­νη εί­ναι έ­να συν­θε­τι­κό γλυ­κο­κορ­τι­κο­ει­δές με πο­λύ ι­σχυ­ρές δυ­νη­τι­κές α­λα­το­κορ­τι­κο­ει­δείς και ι­σχυ­ρές γλυ­κο­κορ­τι­κο­ει­δείς...

Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή 

Κορτικοειδή IV: Ταξινόμηση
Με βά­ση την διά­ρκεια της κα­τα­στο­λής της ACTH με­τά α­πό μί­αν α­πλή δό­ση γλυ­κο­κορ­τι­κο­ει­δών, ι­σο­δύ­να­μη με την αν­τι­φλεγ­μο­νώ­δη δρα­στη­ρι­ό­τη­τα 50 mg πρεδ­νι­ζο­λό­νης, τα γλυ­κο­κορ­τι­κο­ει­δή...

Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή 

Κορτικοειδή ΙΙ: Αλληλεπιδράσεις
5.   ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 5.1   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ...

Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή 

Κορτικοειδή : Χημεία
Τα κορ­τι­κο­ει­δή (συ­νών. κορ­τι­κο­στε­ρο­ει­δή, στε­ρο­ει­δή, στε­ρι­νο­ει­δή, κορ­τι­κο­στε­ρι­νο­ει­δή) εί­ναι ορ­μό­νες α­πεκ­κρι­νό­με­νες α­πό τον φλοι­ό των ε­πι­νε­φρι­δί­ων ή συν­θε­τι­κά α­νά­λο­γά...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες