Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τολμετίνη

Η τολ­με­τί­νη εί­ναι ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή με την α­σπι­ρί­νη (80-100 mg/kg/24ωρο) στην αρ­θρί­τι­δα της ΝΡΑ (Levinson JE et al, 1977). Ο πυ­ρε­τός της συ­στη­μα­τι­κής ΝΡΑ συ­νή­θως υ­πο­χω­ρεί με­τά α­πό 1 ώ­ρα, ε­νώ το αν­τι­φλεγ­μο­νώ­δες α­πο­τέ­λε­σμα εμ­φα­νί­ζε­ται με­τά α­πό 1-2 ε­βδο­μά­δες. Η ΤΚΕ και ο RF συ­νή­θως δεν ε­πη­ρε­ά­ζον­ται.

ΔΟΣΗ : 25-30 mg/kg/24ωρο, σε 3-4 δό­σεις. Δό­σεις μέ­χρι και 45 mg/kg/24ωρο εί­ναι πι­θα­νώς α­σφα­λείς και α­το­ξι­κές. Η α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα μπο­ρεί να ε­παυ­ξη­θεί με την αύ­ξη­ση της δό­σης. Η τολ­με­τί­νη δι­α­λύ­ε­ται στο γά­λα, γι' αυ­τό και μπο­ρεί να λη­φθεί εύ­κο­λα α­πό παι­διά που δεν μπο­ρούν να κα­τα­πιούν τις στε­ρε­ές μορ­φές του φαρ­μά­κου (δι­σκί­α, κά­ψου­λες).

Η τολ­με­τί­νη έ­χει πα­ρό­μοι­α το­ξι­κό­τη­τα με την α­σπι­ρί­νη, με την δι­α­φο­ρά ό­τι μπο­ρεί να μει­ώ­σει την Hb και τον Ht λό­γω αύ­ξη­σης του όγ­κου του πλά­σμα­τος, πι­θα­νώς λό­γω α­να­στο­λής της συν­θε­τά­σης των προ­στα­γλαν­δι­νών, και εί­ναι λι­γό­τε­ρο η­πα­το­το­ξι­κή.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες