Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Θεραπευτική προσέγγιση ρευματοπαθειών νεανικής ηλικίας με ΜΣΑΦ

12.4.1   ΝΕΑΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

12.4.1.1  ΟΛΙΓΟ-ΠΟΛΥ-ΑΡΘΡΙΚΗ ΝΙΑ

Στον τύ­πο αυ­τό της νό­σου, κα­νέ­να ΜΣΑΦ δεν φαί­νε­ται να εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρο α­πό τα άλ­λα, γι' αυ­τό και αρ­χι­κά μπο­ρεί να χο­ρη­γη­θεί ο­ποι­ο­δή­πο­τε ΜΣΑΦ, κα­τά προ­τί­μη­ση να­προ­ξέ­νη ή το­λε­κτί­νη, λό­γω της μι­κρό­τε­ρης το­ξι­κό­τη­τάς τους. Η α­σπι­ρί­νη και η ιν­δο­με­θα­κί­νη πρέ­πει να α­πο­φεύ­γον­ται σαν αρ­χι­κά ΜΣΑΦ, για­τί εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο το­ξι­κά α­πό τα άλ­λα, μπο­ρούν ό­μως να χο­ρη­γη­θούν με­τά την α­πο­τυ­χί­α των άλ­λων ΜΣΑΦ.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ :

  • Έ­ναρ­ξη ΜΣΑΦ στη χα­μη­λό­τε­ρη συ­νι­στώ­με­νη δό­ση, αυ­ξα­νό­με­νη με­τά α­πό 1-2 ε­βδο­μά­δες ε­φ' ό­σον α­πο­δει­χθεί α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κό ή φθά­σει στη μέ­γι­στη ε­πι­τρε­πό­με­νη δό­ση.

  • Ε­άν υ­πάρ­ξει αν­τα­πό­κρι­ση σε χα­μη­λή σχε­τι­κά δό­ση, συ­νέ­χι­ση του ΜΣΑΦ στη δό­ση αυ­τή.

  • Ε­άν προ­κύ­ψει έ­ξαρ­ση της νό­σου, αύ­ξη­ση της δό­σης στη μέ­γι­στη ε­πι­τρε­πό­με­νη και, με­τά την ύ­φε­ση της νό­σου, ε­πά­νο­δος στο αρ­χι­κό του ύ­ψος. 

12.4.1.2   ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΙΑ

Σε παι­διά με πυ­ρε­τό και σο­βα­ρή αρ­θρί­τι­δα μπο­ρούν να χο­ρη­γη­θούν αρ­χι­κά σα­λι­κυ­λι­κά σε με­γά­λες δό­σεις για να ε­πι­τευ­χθούν υ­ψη­λά θε­ρα­πευ­τι­κά ε­πί­πε­δα και να τε­θούν έ­τσι τα­χύ­τε­ρα υ­πό έ­λεγ­χο οι συ­στη­μα­τι­κές εκ­δη­λώ­σεις της νό­σου. Ε­άν ο πυ­ρε­τός ή/και η αρ­θρί­τι­δα δεν υ­πο­χω­ρή­σουν, μπο­ρεί στη συ­νέ­χεια να χο­ρη­γη­θεί : α) ιν­δο­με­θα­κί­νη, η ο­ποί­α πι­θα­νώς εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή, αλ­λά και το­ξι­κή, α­πό τα άλ­λα ΜΣΑΦ στον πυ­ρε­τό και την πε­ρι­καρ­δί­τι­δα, β) ιμ­που­προ­φαί­νη, συ­νή­θως σε με­γα­λύ­τε­ρες δό­σεις, αν και εί­ναι λι­γό­τε­ρο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή α­πό την α­σπι­ρί­νη, ή γ) τολ­με­τί­νη ή να­προ­ξέ­νη, αν και έ­χουν μι­κρό­τε­ρη αν­τι­πυ­ρε­τι­κή δρά­ση α­πό την ιν­δο­με­θα­κί­νη. 

12.4.2  ΟΡΟΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ

Η ιν­δο­με­θα­κί­νη, η τολ­με­τί­νη, η να­προ­ξέ­νη και η σου­λιν­δά­κη φαί­νε­ται ό­τι εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά σε α­σθε­νείς με HLAB27 (+) σπον­δυ­λαρ­θρο­πά­θει­ες. Τα σα­λι­κυ­λι­κά εί­ναι λι­γό­τε­ρο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά α­πό άλ­λα ΜΣΑΦ στον έ­λεγ­χο των αρ­θρι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων (Craft AW, 1985).

12.4.3   ΧΡΟΝΙΑ ΙΡΙΔΟΚΥΚΛΙΤΙΔΑ

Τα ΜΣΑΦ μπο­ρεί να βελ­τι­ώ­σουν τα φλεγ­μο­νώ­δη φαι­νό­με­να ε­πι­τρέ­πον­τας μεί­ω­ση της δό­σης των κορ­τι­κο­ει­δών σε παι­διά με χρό­νια ι­ρι­δο­κυ­κλί­τι­δα (Olson NY et al, 1988) ή ο­ξεί­α πρό­σθια ρα­γο­ει­δί­τι­δα. Η βελ­τί­ω­ση αυ­τή έ­χει α­να­φερ­θεί με την ιμ­που­προ­φαί­νη (March WF and Conig­lione TC, 1985), την τολ­με­τί­νη (Dunne JA etal, 1985) και τον συν­δυα­σμό της κε­το­προ­φαί­νης με υ­δρο­ξυ­χλω­ρο­κί­νη (Giordano M, 1982).

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΣΑΦ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙ­ΔΙΚΗΣ ΗΛΙ­ΚΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:Η α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των ΜΣΑΦ δεν δι­α­φέ­ρει ση­μαν­τι­κά με­τα­ξύ των δι­ά­φο­ρων τύ­πων της ΝΡΑ. Ό­πως και στους ε­νή­λι­κες, στα παι­διά η αν­τα­πό­κρι­ση στα ΜΣΑΦ ποι­κίλ­λει και εί­ναι  σχε­τι­κά  συ­χνά α­πρό­βλε­πτη. Έ­να παι­δί  μπο­ρεί να μην αν­τα­πο­κρι­θεί σ' έ­να ΜΣΑΦ, αλ­λά να βελ­τι­ω­θεί μ' έ­να άλ­λο. Γι' αυ­τό και, ε­άν έ­να ΜΣΑΦ α­πο­δει­χθεί α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κό, μπο­ρεί να αν­τι­κα­τα­στα­θεί μ' έ­να άλ­λο, κα­τά προ­τί­μη­ση δι­α­φο­ρε­τι­κής μο­ρια­κής δο­μής ή χη­μι­κής κα­τη­γο­ρί­ας.

Η δι­α­φο­ρά στην α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα και το­ξι­κό­τη­τα με­τα­ξύ των ΜΣΑΦ εί­ναι μι­κρή, αν και φαί­νε­ται ό­τι με­ρι­κά ΜΣΑΦ εί­ναι το­ξι­κό­τε­ρα α­πό άλ­λα (Brewer EJ, 1977).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΣΑΦ:Τα κρι­τή­ρια ε­πι­λο­γής των ΜΣΑΦ σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση δεν έ­χουν προσ­δι­ο­ρι­σθεί. Σε με­ρι­κές πε­ρι­πτώ­σεις μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν κα­τά προ­τί­μη­ση ο­ρι­σμέ­να ΜΣΑΦ (ΠΙΝΑΚΑΣ 2). Γε­νι­κά, η α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των ΜΣΑΦ ε­ξαρ­τά­ται α­πό ι­δι­ο­συγ­κρα­σια­κούς πα­ρά­γον­τες, αν και, σε με­ρι­κές πε­ρι­πτώ­σεις, μπο­ρεί να προ­βλε­φθεί ποι­ο ΜΣΑΦ εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΣΑΦ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

      Ιν­δο­με­θα­κί­νη                                     Þ    Ο­ρο­αρ­νη­τι­κές σπον­δυ­λαρ­θρο­πά­θει­ες

      Μη α­κε­τυ­λι­ω­μέ­να σα­λι­κυ­λι­κά Þ    Γα­στρο­πά­θεια, αι­μορ­ρα­γι­κά νο­σή­μα­τα, νε­φρι­κή

                                                                   α­νε­πάρ­κεια

      Σου­λιν­δά­κη                                        Þ    Νε­φρι­κή α­νε­πάρ­κεια

      Με­κλο­φαι­να­μά­τη                              Þ    Ψω­ρί­α­ση

      Μα­κράς δρά­σης ΜΣΑΦ                     Þ    Προ της νυ­χτε­ρι­νής κα­τά­κλι­σης

      Βρα­χεί­ας δρά­σης ΜΣΑΦ                   Þ    Συ­στη­μα­τι­κή ΝΡΑ

Τα νε­ό­τε­ρα ΜΣΑΦ δεν εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά α­πό την α­σπι­ρί­νη. Στην κλι­νι­κή πρά­ξη, εί­ναι προ­τι­μό­τε­ρα τα ΜΣΑΦ με μα­κρό t(1/2), για­τί έ­τσι χο­ρη­γούν­ται μό­νο 1-2 φο­ρές την η­μέ­ρα και ε­πο­μέ­νως ο α­σθε­νής συμ­μορ­φώ­νε­ται κα­λύ­τε­ρα, α­πο­φεύ­γε­ται η συ­χνή λή­ψη φαρ­μά­κων και πε­ρι­ο­ρί­ζον­ται οι γα­στρεν­τε­ρι­κές δι­α­τα­ρα­χές. Τα μα­κράς ή πα­ρα­τε­τα­μέ­νης δρά­σης σκευ­ά­σμα­τα (π.χ. η να­προ­ξέ­νη, σε μι­κρό­τε­ρα παι­διά, και η ιν­δο­με­θα­κί­νη, σε με­γα­λύ­τε­ρα), προ­τι­μών­ται ι­δι­αί­τε­ρα για την βελ­τί­ω­ση του νυ­χτε­ρι­νού πό­νου και της πρω­ι­νής δυ­σκαμ­ψί­ας και α­πό τα παι­διά σχο­λι­κής η­λι­κί­ας.

Στα μι­κρό­τε­ρα παι­διά, εί­ναι προ­τι­μό­τε­ρα τα ΜΣΑΦ σε υ­γρή μορ­φή, για­τί έ­τσι λαμ­βά­νον­ται ευ­κο­λό­τε­ρα, α­πορ­ρο­φών­ται κα­λύ­τε­ρα, εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο εύ­λη­πτα και ε­πι­τρέ­πουν α­κρι­βέ­στε­ρο προσ­δι­ο­ρι­σμό της δό­σης τους. Μει­ο­νέ­κτη­μα εί­ναι ό­τι ε­ναι­ω­ρή­μα­τα ΜΣΑΦ για παι­δι­α­τρι­κή χρή­ση, πλην της να­προ­ξέ­νης και της ιμ­που­προ­φαί­νης, δεν κυ­κλο­φο­ρούν ευ­ρέ­ως στο εμ­πό­ριο.

Πά­νω α­πό 50% των παι­δι­ών αν­τα­πο­κρί­νε­ται κλι­νι­κά στο πρώ­το ΜΣΑΦ. Το 50% των παι­δι­ών με α­νε­παρ­κή αρ­χι­κή αν­τα­πό­κρι­ση σ' έ­να ΜΣΑΦ, βελ­τι­ώ­νε­ται με άλ­λο, της ί­διας τά­ξης (Skeith KJ and Jamali F, 1991). Η έλ­λει­ψη α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας, στην κλι­νι­κή πρά­ξη, συ­χνά ο­φεί­λε­ται σε κα­κή συμ­μόρ­φω­ση του α­σθε­νούς. Λο­γι­κή προ­σέγ­γι­ση εί­ναι η έ­ναρ­ξη της θε­ρα­πεί­ας με έ­να ΜΣΑΦ με ευ­νο­ϊ­κό πε­ρί­γραμ­μα το­ξι­κό­τη­τας/α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα με α­πλό δο­σο­λο­γι­κό σχή­μα και εύ­λη­πτη μορ­φή, ό­πως π.χ. η να­προ­ξέ­νη (Giannini E Hand Cawkwell GD, 1995).

Ε­άν έ­να ΜΣΑΦ δεν έ­χει α­πο­τέ­λε­σμα με­τά α­πό 2-3 μή­νες θε­ρα­πεί­ας, τό­τε μπο­ρεί να αν­τι­κα­τα­στα­θεί α­πό έ­να άλ­λο (Lovell DJ et al, 1984). Πα­ράλ­λη­λα με τα ΜΣΑΦ μπο­ρεί να χο­ρη­γη­θεί και α­κε­τα­μι­νο­φαί­νη, ε­άν χρει­ά­ζε­ται, για τον έ­λεγ­χο του πυ­ρε­τού και του πό­νου.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΣΑΦ :Στα παι­διά με ΝΡΑ, δεν εί­ναι γνω­στό κα­τά πό­σον η ταυ­τό­χρο­νη θε­ρα­πεί­α με πε­ρισ­σό­τε­ρα του ε­νός ΜΣΑΦ έ­χει συ­νερ­γι­κή ή αν­τα­γω­νι­στι­κή δρά­ση. Με­ρι­κοί υ­πο­στη­ρί­ζουν ό­τι αυ­ξά­νει την πι­θα­νό­τη­τα φαρ­μα­κευ­τι­κών αλ­λη­λε­πι­δρά­σε­ων και την συ­χνό­τη­τα των νε­φρι­κών, η­πα­τι­κών και γα­στρεν­τε­ρι­κών ε­πι­πλο­κών (Roth SH, 1988), χω­ρίς α­πα­ραί­τη­τα αν­τί­στοι­χη αύ­ξη­ση της α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας (Skeith KJ and Jamali F, 1991), γι' αυ­τό και συ­νι­στά­ται να χο­ρη­γεί­ται έ­να μό­νο ΜΣΑΦ κά­θε φο­ρά. Πάν­τως, σε με­ρι­κές πε­ρι­πτώ­σεις, η ταυ­τό­χρο­νη χο­ρή­γη­ση δύ­ο ΜΣΑΦ (π.χ. α­σπι­ρί­νη με ιν­δο­με­θα­κί­νη ή να­προ­ξέ­νη) μπο­ρεί να ε­παυ­ξή­σει το κλι­νι­κό α­πο­τέ­λε­σμα, αλ­λά και τον κίν­δυ­νο νε­φρο­πά­θειας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ : Το χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα το α­πα­ραί­τη­το για την ε­παρ­κή θε­ρα­πευ­τι­κή δο­κι­μή ε­νός ΜΣΑΦ στη ΝΡΑ δεν έ­χει προσ­δι­ο­ρι­σθεί. Το 50% πε­ρί­που των παι­δι­ών με ΝΡΑ αν­τα­πο­κρί­νον­ται σε ό­λα τα ΜΣΑΦ που έ­χουν πά­ρει σε δι­ά­στη­μα 3 μη­νών. Στο 50% πε­ρί­που των παι­δι­ών που έ­χουν αν­τα­πό­κρι­ση σ' έ­να ΜΣΑΦ, η βελ­τί­ω­ση εμ­φα­νί­ζε­ται με­τά α­πό 2 ε­βδο­μά­δες, στα ⅔με­τά α­πό έ­να μή­να, στα ¾, με­τά α­πό 2 μή­νες και στο 100%, με­τά α­πό 3 μή­νες θε­ρα­πεί­ας (Lovell DJ etal, 1984). Γι' αυ­τό και κά­θε ΜΣΑΦ πρέ­πει να χο­ρη­γεί­ται του­λά­χι­στον ε­πί 6-12 ε­βδο­μά­δες, πριν θε­ω­ρη­θεί α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κό. Πάν­τως, ε­άν το παι­δί συ­νε­χί­ζει να έ­χει ε­πι­δεί­νω­ση των συμ­πτω­μά­των του, το ΜΣΑΦ πρέ­πει να αν­τι­κα­θί­στα­ται με κά­ποι­ο άλ­λο, πριν α­πό την πα­ρέ­λευ­ση του 3μήνου.

Στα παι­διά, ο μέ­σος χρό­νος αν­τα­πό­κρι­σης σ' έ­να ΜΣΑΦ προ­σεγ­γί­ζει τις 30 η­μέ­ρες, ε­νώ η πι­θα­νό­τη­τα αρ­χι­κής αν­τα­πό­κρι­σης σ' έ­να ΜΣΑΦ δεν ε­ξαρ­τά­ται α­πό τον τύ­πο της νό­σου. Η συ­νέ­χι­ση της χο­ρή­γη­σης ε­νός ΜΣΑΦ ε­ξαρ­τά­ται α­πό το ί­διο το παι­δί και τους γο­νείς του, την συ­χνό­τη­τα και το εί­δος των ε­πι­πλο­κών και την κα­ταλ­λη­λό­τη­τα του φαρ­μά­κου στη χρή­ση.

Η διά­ρκεια της θε­ρα­πεί­ας μ' έ­να ΜΣΑΦ, ε­φ' ό­σον αυ­τό α­πο­δει­χθεί α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό, δεν έ­χει προσ­δι­ο­ρι­σθεί. Π.χ. η α­σπι­ρί­νη συ­νι­στά­ται να χο­ρη­γεί­ται ε­πί 2 συ­νε­χή χρό­νια, για­τί, κα­τά το δι­ά­στη­μα αυ­τό, πα­ρα­τη­ρούν­ται συ­χνά πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νης διά­ρκειας υ­φέ­σεις της νό­σου που μπο­ρεί να α­πο­δο­θούν στο φάρ­μα­κο.

Στην ο­λι­γο­αρ­θρι­κή ΝΡΑ, η χο­ρή­γη­ση του ΜΣΑΦ συ­νι­στά­ται ό­σο η νό­σος έ­χει δρα­στη­ρι­ό­τη­τα και ε­πί έ­να α­κό­μα 6μηνο με­τά την ύ­φε­ση της νό­σου. Ε­φ' ό­σον 6 μή­νες με­τά την δι­α­κο­πή του ΜΣΑΦ η νό­σος δεν έ­χει δρα­στη­ρι­ό­τη­τα, θε­ω­ρεί­ται ό­τι έ­χει υ­φε­θεί ο­ρι­στι­κά.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες