Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Προκαζόνη

Η προ­κα­ζό­νη φαί­νε­ται ό­τι εί­ναι α­πό τα α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα ΜΣΑΦ. Σύμ­φω­να με α­νοι­χτή, μη ε­λεγ­χό­με­νη, με­λέ­τη βελ­τι­ώ­νει πά­νω α­πό 50% των παι­δι­ών, χω­ρίς σο­βα­ρή το­ξι­κό­τη­τα (Brewer EJ et al, 1982d).

ΔΟΣΗ : 400-800 mg/m2/24ωρο.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες