Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Πληκτροδακτυλία (finger clubbing)

 

 ΠΛΗΚΤΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ

Μια σημαντική, αλλά παραμελημένη, εκδήλωση πολλών και ποικίλων νοσημάτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Δείξε μου τα νύχια σου να σου πω τι έχεις». Κάπως έτσι θα έλεγε ο  Ιπποκράτης πριν από 2.500 τόσα χρόνια, αναφερόμενος στη διόγκωση των τελικών φαλάγγων των χεριών (πληκτροδακτυλία) που είχε παρατηρήσει, για πρώτη φορά στην ιστορία, σε ασθενείς με εμπύημα (εξ ου και όνυχες ή δάκτυλα του Ιπποκράτη).

Εκτοτε, η πληκτροδακτυλία (digitalή fingerclubbing) έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με πολλά και ποικίλα νοσήματα (καρδιαγγειακά, νευρολογικά, ψυχιατρικά, γαστρεντερικά, πνευμονικά, κ.ά.), μεταξύ αυτών και την παχυδερμοπεριόστωση (ή πρωτοπαθή υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια), μια γενοδερμάτωση την οποία σπάνια απαντά ο Ρευματολόγος στη καθημέρα πράξη, αλλά πρέπει να έχει υπόψη του γιατί υποδύεται ρευματικό νόσημα και ιδιαίτερα ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Η πληκτροδακτυλία μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα με την κλινική εξέταση, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι και φυσιολογικά, κατά τα άλλα, άτομα, μπορεί να έχουν πληκτροδακτυλία, χωρίς να έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση πραγματικής πληκτροδακτυλίας, πρέπει να υποβάλουμε τον ασθενή μας σε πολλές και ποικίλες κλινικές και παρακλινικές εξετάσεις για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο υποκείμενου νοσήματος, που μπορεί να αποδειχθεί σοβαρό (π.χ. καρκίνος του πνεύμονα).

 

Ιπποκράτης ο Κώος

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η πληκτροδακτυλία χαρακτηρίζεται κλινικά από βολβώδη ομοιό­μορφη διόγκωση των μαλακών ιστών των τελικών φαλάγγων ενός ή περισσότερων δακτύλων των χεριών ή/και των ποδιών, με συνα­κόλουθη απώλεια της φυσιολογικής γωνίας μεταξύ της επιφάνειας και της κοίτης του όνυχα.

Η ακροπάχεια (acropachy) είναι εναλλακτικός όρος της πληκτροδακ­τυλίας.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Η πληκτροδακτυλία μπορεί να είναι :

 • Ιδιοπαθής (ή κληρονομική) ή
 • Δευτεροπαθής σε πολλές και ποικίλες υποκείμενες νοσολογι­κές καταστάσεις σε διάφορα οργανικά συστήματα.

Από πλευράς εντόπισης, μπορεί να είναι :

 • Αμφοτερόπλευρη ή
 • Ετερόπλευρη και να περιλαμβάνει ένα μόνο δάκτυλο.

Η πληκτροδακτυλία είναι εκδήλωση της παχυδερμοπεριόστωσης (PDP), η οποία χαρακτηρίζεται από παχυδερμία, πληκτροδακτυλία των χεριών και περιοστίτιδα και απαντάται σε αυξημένη συχνότητα στους άρρενες [Castori M et al, 2005].

Η κληρονομική πληκτροδακτυλία μεταβιβάζεται συνήθως με αυτο­σωμικό επικρατή χαρακτήρα κληρονομικότητας με ατελή διεισδυ­τικότητα και ποικίλη έκφραση, αν και σε μερικές οικογένειες με PDPκληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο και Χ-φυλοσύν­δετο χαρακτήρα.

Σε μία μεγάλη Πακιστανική οικογένεια με μεμονωμένη συγγενή πληκ­τροδακτυλία βρέθηκε μία μετάλλαξη του γονιδίου HPGDτο οποίο κωδικοποιεί την nicotinamide (NAD)+ – εξαρτώμενη 15- hydroxyprostaglandin δεϋδρογενάση [3]

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Συχνότητα

Η ιδιοπαθής ή πρωτοπαθής πληκτροδακτυλία είναι σπάνια, ενώ η συχ­νότητα της δευτεροπαθούς πληκτροδακτυλίας εξαρτάται από το υποκείμενο νόσημα

Η πρωτοπαθής πληκτροδακτυλία έχει περιγραφεί στο 89% των ασθε­νών με παχυδερμοπεριόστωση.

Από τους ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, το 65% έχει κλινικά πληκτροδακτυλία. Στους ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωσ, η συχνότητα της πληκ­τροδακτυλίας είναι μεγαλύτερη σ΄αυτούς που έχουν αυξημένη υπερπλασία των λείων μυικών ινών του πνεύμονα.

Πληκτροδακτυλία έχει ακόμα αναφερθεί στο 29% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και συχνότερα σε πάσχοντες από μη - μικροκυττα­ρικό καρκίνο του πνεύμονα (35%), παρά με μικροκυτ­ταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα (4%).

Εχει ακόμα περιγραφεί στο 1/3 των ασθενών από την Ουγκάντα με πνευμονική φυματίωση [Ddungu H et al, 2006], στο 28% των ασθενών με νόσο Crohn, στο 15% των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και στο 8%, με πρωκτίτιδα.

Φυλή

Η φυλετική προτίμηση της δευτεροπαθούς πληκτροδακτυλίας εξαρ­τάται από την φυλετική επίπτωση της υποκείμενης νόσου.

Φύλο

Η προτίμηση της δευτεροπαθούς πληκτροδακτυλίας στο φύλο εξαρ­τάται από την επίπτωση της υποκείμενης νόσου.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ

Ο ειδικός παθοφυσιολογικός μηχανισμός της πληκτροδακτυλίας πα­ραμένει άγνωστος. Οι μεταβολές του μεγέθους και της διαμόρφωσης των δακτύλων στην πληκτροδακτυλία είναι αποτέλεσμα μεταβολών της κοίτης του όνυχα.

Φυσιολογικά, η ρίζα του όνυχα αναπαύεται επάνω στο οστούν της πε­ριφερικής φάλαγγας. Στη πληκτροδακτυλία, η ρίζα του όνυχα δια­χωρίζεται από το οστούν με συνδετικό ιστό και οίδημα, γι΄ αυτό και, όταν συμπιεσθεί η ονυχιαία πλάκα, ο όνυχας μετακινείται πάνω στο οστούν.

Η υπερπλασία και το οίδημα του συνδετικού ιστού οδηγούν σε κατάρ­γηση της φυσιολογικής γωνίας μεταξύ δέρματος και ονυχιαίας πλάκας και αυξημένη ελαστικότητα και μαλάκυνση της βάσης του όνυχα, γι΄αυτό και ο όνυχας φαίνεται σαν να «κολυμπάει σε ένα μα­ξιλάρι».

Προοδευτικά, η σύνδεση του όνυχα με το οστούν χαλαρώνει και το ελεύθερο άκρο της ονυχιαίας πλάκας γίνεται ορατό ή ψηλαφάται σαν οριζόντια παρυφή πάνω από την ραχιαία επιφάνεια του δακ­τύλου.

Οσο η πληκτροδακτυλία εξελίσσεται, ο όγκος του τελικού τμήματος των δακτύλων μπορεί να αυξηθεί λόγω αύξησης του αγγειακού συνδετικού ιστού και μεταβολών της ποιότητας του αγγειακού συνδετικού ιστού, αν και μερικές περιπτώσεις συνδέεται με οστι­κές άκανθες στις τελικές φάλαγγες.

Η αυξημένη κυρτότητα των ονύχων παρουσιάζεται αργότερα απ΄ ό, τι η υπερπλασία των ιστών της βάσης του όνυχα  ή η κατάργηση της φυσιολογικής γωνίας μεταξύ περιφερικής φάλαγγας και όνυχα.

Η αυξημένη κύρτωση των ονύχων δεν είναι ειδική της πληκτροδακτυ­λίας, αν και ολόκληρος ο όνυχας αποκτά μία αυξημένη κυρτότητα. Μόνο αργότερα, όταν ολόκληρη η περιφερική φάλαγγα διογκωθεί και γίνει βολβώδης, μπορεί να δώσει την εικόνα «πλήκτρου τυμπά­νου».

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ  ΠΛΗΚΤΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ

Η πληκτροδακτυλία είναι συνήθως επίκτητη και συνδέεται με πολλές και ποικίλες καταστάσεις και νοσολογικές οντότητες, αλλά μπορεί να είναι και συγγενής ή οικογενής. Η επίκτητη πληκτροδακτυλία συνήθως αναστρέφεται, εάν η συνδεό­μενη κατάσταση θεραπευθεί με επιτυχία.

Κλινικά, η πληκτροδακτυλία μπορεί να είναι συμμετρική ή ασύμμετρη και η ασύμμετρη, ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη και να εντοπί­ζεται μόνο στα πόδια. Εάν είναι ασύμμετρη, μπορεί να υπάρχει μειωμένη περιοχική αιματική άρδευση οφειλόμενη σε εντοπισμένη αγγειακή νόσο.

Ετερόπλευρη πληκτροδακτυλία των άνω άκρων μπορεί να οφείλεται σε ανωμαλίες του αορτικού τόξου, ανεύρυσμα της αορτής ή της υποκλειδίου, πνευμονική υπέρταση με ανοιχτό βοτάλειο πόρο και αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσμα ή συρίγγιο του βραχιονίου. Σπάνια, ετερόπλευρη πληκτροδακτυλία έχει περιγραφεί σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα παρεκτόπιση του ώμου και όγκο του Pancoast.

Πληκτροδακτυλία των ποδιών, αλλά όχι των χεριών, είναι ένδειξη στέ­νωσης της αορτής.

Πληκτροδακτυλία ενός μόνο δακτύλου παρατηρείται σε κακώσεις του μέσου νεύρου και, σπάνια, στη σαρκοείδωση.

Υποτροπιάζουσα πληκτροδακτυλία μπορεί να παρατηρηθεί στη διάρ­κεια της κύησης σε κατά τα άλλα υγιείς γυναίκες.

Ο αιτιοπαθογενετικός μηχανισμός της πληκτροδακτυλίας είναι άγνωσ­τος. Πιθανολογείται ότι οι διαταραχές ορισμένων, κυρίως ορμονι­κών, παραγόντων αποτελούν το έναυσμα της διαδικασίας η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη της πληκ­τροδακτυλίας.

Παράγοντες συνδεόμενοι με την παθογένεση της πληκτροδακτυλίας

Αιμοπεταλιακός αυξητικός παράγοντας ((platelet-derivedgrowthfactor;  PDGF)

Σε ασθενείς με υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια (ΗΟΑ), η πληκτροδακτυλία πιστεύεται ότι είναι αποτέ­λεσμα τοπικής απελευθέρωσης αιμοπεταλιακού αυξητικού παράγοντα (PDGF). Ο PDGFαυξάνει την διαπερατότητα των τριχοειδών, οδηγώντας σε υπερπλασία του συνδετικού ιστού και του περιοστέου (Dickinson CJ and Martin JF, 1987).

Ο παράγοντας αυτός πιθανολο­γείται ότι, απελευθερούμενος από θρόμβους αιμοπε­ταλίων ή μεγακαρυοκυττάρων, φθάνει μέσω της κυκλοφορίας στο τριχοειδικό δίκτυο των ακροδακτύλων σε ασθενείς με νοσήματα συνδεόμενα με αυξημένη παραγωγή ή αιμοπεταλιακούς θρόμβους (π. χ. ενδο­καρδιακή διαφυγή αίματος από τα δεξιά προς τα αριστερά, βρογχογενές καρκίνωμα, υποξεία βακτηριδιακή ενδοκαρδί­τιδα, ανεύρυσμα υποκλείδιας αρ­τηρίας, χρόνια φλεγμονώ­δης εντεροπάθεια) [Dickinson CJ and Martin JF, 1987].

Ηπατικός αυξητικός παράγοντας (HGF)

Αύξηση των επιπέδων του ηπατικού αυξητικού παράγοντα (HGF) έχει ανευρεθεί σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και πληκ­τροδακ­τυλία, συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς πληκτρο­δακτυλία, ένδε­ιξη ότι η HGF παίζει ρόλο στην παθογένεση της πληκτροδακτυλίας (Hojo S et al, 1997).

Αυξητική ορμόνη(GH)– εκλυτική ορμόνη αυξητικής ορμόνης(GHRH)

Το μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα μπορεί να συνοδεύε­ται από έκτοπη παραγωγή GHRHαπό τον όγκο και αύξηση των επιπέδων της GH στον ορό, τα οποία εξα­φανίζονται  μετά την αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου (Nomori H et al, 1994; Mito K et al, 2001).

Αγγειοδιασταλτικοί παράγοντες

Η ροή του αίματος στις πληκτροδακτυλικές αλλοιώσεις είναι αυξημένη λόγω διαστολής των περιφερικών αγγείων των ακροδακτύλων. Επειδή η πληκτροδακτυλία σχετίζεται με κυανωτικές καρδιοπάθειες, πιθανολογείται ότι η αυξημένη αυτή αγγειοδιαστολή οφείλεται στην ύπαρξη ενός αγγειοδιασταλτικού παράγοντα στην κυκλοφο­ρία του αίματος. Π. χ. οι ασθενείς με τετραλογία του Fallotμε ση­μαντική διαφυγή αίματος παρουσιάζουν πληκτροδακτυλία σε αυ­ξημένη συχνότητα. Εάν η διαφυγή του αίματος παρεμποδισθεί με χειρουργική επέμβαση, η πληκτροδακτυλία βελτιώνεται.  

Ακόμα, πληκτροδακτυλία περιορισμένη στα πόδια έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με όψιμο μη θεραπευθέντα ανοιχτό αρτηριακό πόρο, όπου το αίμα από την πνευμονική αρτηρία παρακάμπτει τους πνε­ύμονες και διαφεύγει στην κατιούσα αορτή.

Εάν δεν υπάρχει διαφυγή αίματος, ο υποτιθέμενος αγγειοδιασταλτικός παράγοντας πιθανώς παράγεται από τους πνευμονικούς ιστούς ή διέρχεται μέσω της πνευμονικής κυκλοφορίας χωρίς να απενεργο­ποιείται.

Ενοχοποιούμενοι αγγειοδιασταλτικοί παράγοντες είναι η φερριτίνη, οι προσταγλανδίνες, η βραδυκινίνη, τα αδενινονουκλεοτίδια και η 5-υδροξυτρυπταμίνη.

Νευρολογικές διαταραχές

Η πληκτροδακτυλία ενδέχεται να σχετίζεται με την λειτουργία του πνευμονογαστρικού νεύρου, δοθέντος ότι απαντάται σε αυξημένη συχνότητα σε ασθενείς με παθήσεις οργάνων νευρούμενων από το πνευμονογαστρικό και μπορεί να υφεθεί μετά από βαγοτομή.

Πάντως, η πληκτροδακτυλία δεν παρατηρείται στα νευρολογικά νο­σήματα και σε παθήσεις οργάνων μη νευρούμενων από το πνευ­μονογαστρικό.

Υποξία

Η αύξηση της υποξίας μπορεί να ενεργοποιεί τοπικούς αγγειοδιασταλ­τικούς παράγοντες, αυξάνοντας την αιματική ροή στο περιφερικό τμήμα των δακτύλων. Πάντως, στις περισσότερες περιπτώσεις, η πληκτροδακτυλία δεν συνδυάζεται με υποξία και πολλά νοσήματα με αξιοσημείωτη υποξία δεν συνδέονται με πληκτροδακτυλία.

Κληρονομικότητα

Η κληρονομικότητα και η προδιάθεση μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη της πληκτροδακτυλίας.

Η κληρονομική πληκτροδακτυλία περιλαμβάνει την ιδιοπαθή κλη­ρονομική πληκτροδακτυλία και την πληκτροδακτυλία την συνδεό­μενη με παχυδερμοπεριόστωση. Και οι 2 αυτοί τύποι πληκτροδακ­τυλίας έχουν αυτοσωμική επικρατή κληρονομικότητα, με ατελή δι­εισδυτικότητα.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ

Πνευμονικά νοσήματα

Τα πνευμονικά νοσήματα είναι η συχνότερη αιτία πληκτροδακτυλίας, ιδιαίτερα οι πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς κακοήθεις όγκοι των βρόγχων ή των πνευμόνων, όπως και οι όγκοι του υπεζωκότα, του μεσοπνευμονίου, του θύμου και του θωρακικού τοιχώματος, τα χρόνια διάμεσα πνευμονικά νοσήματα και οι χρόνιες πνευμονικές λοιμώξεις.

Πληκτροδακτυλία συνήθως δεν παρατηρείται σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτικά νοσήματα ή άσθμα. Η παρουσία της σε πάσχοντες από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι ένδειξη υποκείμε­νου κακοήθους νοσήματος. Σε ασθε­νείς με πνευμονικά νοσήματα συνήθως συνοδεύεται από κυάνωση.

Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση

Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση είναι ένα από τα συχνότερα αίτια πληκ­τροδακτυλίας.

Σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση ή ηπατοπνευμονικό σύν­δρομο, η πληκ­τροδακτυλία είναι πτωχός προγνωστικός δείκτης, υποδεικ­νύοντας την ανάγκη για μεταμόσχευση πνεύμονα.

Πνευμονική φυματίωση

Η πληκτροδακτυλία είναι ασυνήθιστη σε ασθενείς με μη επιπλακείσα πνευμονική φυματίωση, αλλά έχει παρατηρηθεί έως 25% των ασ­θενών με επιπροστεθείσα βρογχιεκτασία ή χρόνια σπηλαιοποίηση. Σπανιότερα, έχει περιγραφεί σε ασθενείς με παραμορφώσεις του θώ­ρακα, αορτικό ανεύρυσμα με συμπίεση των πνευμόνων και νευρο­γενείς όγκους του διαφράγματος.

Καρκίνος πνεύμονα

Πληκτροδακτυλία έχει αναφερθεί στο 29% των ασθε­νών με καρκίνο του πνεύμονα και συχνότερα σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό, παρά με μικροκυτταρικό, καρκίνο του πνεύμονα (Sridhar KS et al, 1998).

Καρδιαγγειακά νοσήματα

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα έρχονται δεύτερα κατά σειρά συχνότητας ανάμεσα στα αίτια της πληκτροδακτυλίας και της υπερτροφικής οστεοαρθροπάθειας.

Οι συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες και οι λοιμώδεις ενδοκαρδίτι­δες συνδέονται συχνά με πληκτροδακτυλία.

Ηπατικά νοσήματα  - φλεγμονώδεις εντεροπάθειες

Οι ασθενείς με χρόνια ηπατικά νοσήματα έχουν μεγαλύτερη συχνό­τητα πληκτροδακτυλίας. Πληκτροδακτυλία χωρίς κυάνωση είναι συχνή σε πάσχοντες από φλεγμονώδεις εντεροπάθειες και κίρρωση του ήπατος.

Αλλα νοσήματα

Η πληκτροδακτυλία συνδέεται συχνά με υπερτροφική οστεοαρθρο­πάθεια. Σε αντίθεση όμως με τους άλλους τύπους πληκτροδακτυ­λίας, η συνδεόμενη με την ΗΟΑ είναι επώ­δυνη.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ

Αίτια πρωτοπαθούς ή ιδιοπαθούς πληκτροδακτυλίας

Αίτια δευτεροπαθούς πληκτροδακτυλίας

Πνευμονικά νοσήματα

 • Βρογχιεκτασία
 • Διάμεση πνευμονίτιδα συνδεόμενη με νοσήματα του συνδετικού ισ­τού
 • Διάμεση πνευμονοπάθεια [Grathwohl KW et al, 1995]
 • Εμπύημα
 • Ιδιοπαθής διάμεση πνευμονίτιδα
 • Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση[Kanematsu T et al, 1994]
 • Ινωδοποιός κυψελιδίτιδα συνδεόμενη με ΡΑ
 • Καρκίνος πνεύμονα [Sridhar KS et al, 1998]
 • Κρυπτογενική ινωδοποιός κυψελιδίτιδα
 • Κυστική ίνωση
 • Λιποειδική πνευμονία
 • Μεσοθηλίωμα υπεζωκότα
 • Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα
 • Πνευμονικά αποστήματα
 • Πνευμονικέςμεταστάσεις
 • Πνευμονίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα (π.χ. με AIDS)
 • Σαρκοείδωση[West SG et al, 1981]
 • Σάρκωμαπνευμονικήςαρτηρίας[Loredo JS et al, 1996]
 • Υδατιδικές κύστεις πνεύμονα [Smahi M et al, 2010]

Καρδιαγγειακά νοσήματα

 • Ανοιχτός βοτάλειος πόρος με διαφυγή αίματος από δεξιά προς τ΄αρισ­τερά, δευτεροπαθώς σε πνευμονική υπέρταση, μολυν­θέντα αορ­τικά μοσχεύματα ή ενδοκοιλιακά συρίγγια
 • Ανεπάρκεια της αορτής
 • Ανευρυσματική διάταση μεγάλων θωρακικών αρτηριών
 • Αρτηριοφλεβώδηπνευμονικάσυρίγγια
 • Βακτηριδιακήενδοκαρδίτιδα
 • Δευτεροπαθής πολυκυτταραιμία
 • Διαφυγή αίματος από δεξιά προς τ΄αριστερά μέσω πνευμονικών αρτη­ρι­οφλεβικών συριγγίων
 • Ημιπληγία
 • Καρδιακοί όγκοι
 • Πνευμονική καρδία
 • Υποξεία βακτηριδιακή ενδοκαρδίτιδα
 • Χρόνια συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Γαστρεντερικά νοσήματα

 • Αμοιβαδικό ηπατικό απόστημα
 • Αμυλοείδωση ήπατος
 • Ασκαρίαση
 • Αχαλασία και πεπτικό έλκος οισοφάγου
 • Ελκώδης κολίτιδα
 • Ελονοσία
 • Εντερική πολυποδίαση
 • Εντερική φυματίωση
 • Καρκίνωμα ρινοφάρυγγα, οισοφάγου, στομάχου και εντέρου
 • Κοιλιοκάκη
 • Κοιλιακό λέμφωμα
 • Κίρρωση ήπατος
 • Λειομύωμα οισοφάγου
 • Νόσος Crohn
 • Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής χολική κίρρωση
 • Τμηματική εντερίτιδα
 • Χρόνια αμοιβαδική δυσεντερία

Δερματοπάθειες

 • Παλαμοπελματιαία κερατοδερμία (palmoplantarkeratoderma) [Barraud-Klenovsek MM et al, 1997]
 • Παχυδερμοπεριόστωση
 • ΣύνδρομοBureau-Barrière-Thomas
 • ΣύνδρομοFischer
 • ΣύνδρομοVolavsek

Νεφρικά νοσήματα

 • Καρκίνωμα νεφρού
 • Νεφρικήανεπάρκεια [Salem A et al, 2008] 
 • Χρόνια πυελονεφρίτιδα

Κακοήθη νοσήματα

 • Καρκίνος θυρεοειδούς
 • Καρκίνος θύμου αδένα
 • Μεταστατικό μελάνωμα [Thompson MA et al, 2005]
 • Νόσος Hodgkin [Mullins GM and Lenhard RE Jr, 1971] και διάχυτη χρόνια μυελοειδής λευχαιμία  (POEMS) [πολυνευροπάθεια, οργανομεγαλία, ενδοκρινοπάθεια, μονοκλωνική γαμμοπάθεια και δερματικές αλλοιώσεις] [Dispenzieri A and Gert MA, 2005]  
 • Χρόνια μυελοκυτταρική λευχαιμία

Ενδοκρινολογικά νοσήματα

 • Θυρεοτοξίκωση (θυρεοειδική ακροπάχεια)
 • Μεγαλακρία
 • Σοβαρόςδευτεροπαθήςυπερπαραθυρεοειδισμός[Grekas D and Avdelidou A, 2007]

Διάφορες καταστάσεις

 • Αιμοσφαιρινοπάθειες
 • Εκθεση σε τοξίνες (αρσενικό, ψευδάργυρος, σιλικόνη, βηρύλλιο, φωσφόρος, οινόπνευμα
 • Κύηση
 • Συριγγομυελία
 • Υποξαιμία πιθανώς σχετιζόμενη με μακροχρόνιο κάπνισμα ινδι­κής κάνναβης [Schuller A et al, 2008]
 • Χρόνιονόσηματωνορέων(chronic mountain sickness; νόσοςMonge)
 • Χρόνια οστεομυελίτιδα με αμυλοείδωση
 • Ψευδοϋπερτροφική μυική δυστροφία

1.   Αίτια συμμετρικής πληκτροδακτυλίας

Πνευμονικά νοσήματα

 • Βρογχογενές καρκίνωμα
 • Θύμωμα
 • Μεσοθηλίωμα υπεζωκότα
 • Μεταστατικό καρκίνωμα
 • Νεοπλάσματα

Χρόνιες λοιμώξεις

 • Ακτινομυκητίαση
 • Απόστημα πνεύμονα
 • Βρογχιεκτασία
 • Εμφύσημα με χρόνιο εμπύημα
 • Κυστική ίνωση
 • Πνευμονοκονίωση
 • Χρόνια πνευμονίτιδα
 • Χρόνιο εμπύημα

Καρδιαγγειακά νοσήματα

 • Δευτεροπαθής πολυκυτταραιμία
 • Συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες
 • Λοίμωξη αρτηριακού μοσχεύματος
 • Ογκοι καρδιάς
 • Πνευμονική καρδία
 • Πνευμονικό αρτηριοφλεβώδες συρίγγιο
 • Υποξεία βακτηριδιακή ενδοκαρδίτιδα
 • Χρόνια συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Ηπατικά – γαστρεντερικά νοσήματα

Ηπατικά

 • Αμοιβαδικό απόστημα
 • Αμυλοείδωση
 • Κίρρωση (όλοι οι τύποι)

Γαστρεντερικά

Χρόνιες λοιμώξεις

 • Ασκαρίαση
 • Ελονοσία
 • Φυματίωση εντέρου
 • Χρόνια αμοιβαδική δυσεντερία

Χρόνιες φλεγμονές

 • Ελκώδης κολίτιδα
 • Κοιλιοκάκη
 • Τμηματική εντερίτιδα

Νεοπλάσματα

 • Εντερική πολυποδίαση
 • Κοιλιακό λέμφωμα
 • Καρκίνωμα εντέρου
 • Καρκίνωμα οισοφάγου
 • Καρκίνωμα στομάχου
 • Ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα

Διάφορα

Ενδοκρινικά νοσήματα

 • Κύηση
 • Υπερθυρεοειδισμός
 • Υπερπαραθυρεοειδισμός

Χρόνιες λοιμώξεις

 • Χρόνια οστεομυελίτιδα με αμυλοείδωση
 • Χρόνια πυελονεφρίτιδα

Συγγενή νοσήματα

 • Μυική δυστροφία
 • Αιμοσφαιρινοπάθειες

Ιδιοπαθή νοσήματα

 • Χρόνιο νόσημα των ορέων(chronic mountain sickness)
 • Συριγγομυελία

Νεοπλάσματα

 • Καρκίνωμα νεφρού
 • Χρόνια μυελοκυτταρική λευχαιμία

Εκθεση σε τοξίνες

 • Αρσενικό
 • Βηρύλλιο
 • Οινόπνευμα
 • Σιλικόνη
 • Υδράργυρος
 • Φωσφόρος
 • Χρόνια κατάχρηση υπακτικών

2.   Αίτια ασύμμετρης πληκτροδακτυλίας

Ετερόπλευρη

 • Ανωμαλία αορτικού τόξου  
 • Ανεύρυσμα αορτής ή υποκλείδιας αρτηρίας
 • Αρτηριοφλεβώδες ανεύρυσμα ή συρίγγιο βραχιονίου
 • Ογκος του Pancoast
 • Πνευμονική υπέρταση με ανοιχτό βοτάλειο πόρο
 • Υποτροπιάζον υπεξάρθρημα ώμου

Αμφοτερόπλευρη

 • Κάκωση μέσου νεύρου
 • Σαρκοείδωση

Πληκτροδακτυλία ποδιών (χωρίς πληκτροδακτυλία χεριών)

 • Στένωση της αορτής

3.  Καταστάσεις συνδεόμενες με ετερόπλευρη πληκτροδακ­τυλία

 • Ανευρυσματική διάταση των μεγάλων θωρακικών αρτηριών
 • Ανεπάρκεια αορτής
 • Απόφραξη υποκλείδιας αρτηρίας (Svartz-Malberg G, 1956)
 • Απουσία αορτικού τόξου (Dorney ER et al, 1955)
 • ΑρτηρίτιδαTakayasu (Kaditis AG et al, 1995)
 • Ημιπληγία(Alveraz AS et al, 1975; Denham MJ et al, 1975)
 • Kαυσαλγία(Saunders PR and Hanna M, 1988)
 • Νεοπλάσματα της κορυφής του πνεύμονα
 • Τραυματική απόφραξη μασχαλιαίας φλέβας (Saunders PR and Hanna M, 1988)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η πληκτροδακτυλία συνήθως αναπτύσσεται προοδευτικά, γι΄αυτό και πολύ συχνά οι ασθενείς αγνοούν την ύπαρξή της. Πάντως, μερικοί αναφέρουν διόγκωση των ακροδακτύλων, η οποία μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη ή να περιλαμβά­νει ένα μόνο δάκτυλο.

Η πληκτροδακτυλία τυπικά είναι ανώδυνη, αν και σπάνια παρουσιάζε­ται με πόνο στα ακροδάκτυλα. Ενας ασθενής είχε ύφεση της πληκ­τροδακτυλίας μερικές ημέρες μετά την αντικατάσταση της αορτι­κής και μιτροειδικής βαλβίδας οφειλόμενης σε λοιμώδη ενδοκαρ­δίτιδα [Ozdemir B et al, 2009] .

Η πληκτροδακτυλία είναι συνήθως ανώδυνη και αμφοτερόπλευρη. Ο ασθενής μπορεί να αγνοεί την βαθμιαία διόγκωση των ακροδακ­τύλων των χεριών ή των ποδιών του, μέχρις ότου αντιληφθεί ότι έχει πληκτροδακτυλία.

Οι ασθενείς με κληρονομική πληκτροδακτυλία μπορεί να έχουν οικο­γενειακό ιστορικό πληκτροδακτυλίας ή πληκτροδακτυλία για πολλά χρόνια, χωρίς συμπτώματα ή σημεία υποκείμενου νοσήμα­τος.

Στις οξείες περιπτώσεις, η πληκτροδακτυλία μπορεί να γίνει αντιληπτή επειδή αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό και συνοδεύεται από ήπιες ενοχλήσεις.

Η πληκτροδακτυλία παρατηρείται συνήθως στον αντίχειρα και τον δείκτη των χεριών, και αργότερα στα άλλα δάκτυλα. Μπορεί να αναγνωρισθεί δύσκολα, εκτός εάν ο εξεταστής παρατηρή­σει τα χέρια (και τα πόδια) με προσοχή.

Hπληκτροδακτυλία των δακτύλων των ποδιών διαπιστώνεται πιο δύσκολα απ΄ό,τι των χεριών, δοθέντος ότι τα ακροδάκτυλα από την φύση τους έχουν κάπως βολβώδη όψη.

Η πραγματική πληκτροδακτυλία των ποδιών συνήθως αναγνωρίζεται ευκολότερα στο μεγάλο δάκτυλο. Ακόμα, μπορεί να γίνει ευκολό­τερα αντιληπτή εάν γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς με πληκτροδακτυ­λία των ποδιών συνήθως έχουν και πληκτροδακτυλία στα χέρια.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ

Σε προχωρημένα στάδια, όταν πλέον οι ράγες των δακτύλων έχουν αποκτήσει μορφολογία «πλήκτρου τυμπάνου», η πληκτροδακτυλία είναι εμφανής.  Σε πρώιμα όμως στάδια, η διάγνωση της πληκτροδακτυλίας μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη.

Η πληκτροδακτυλία μπορεί να διαγνωσθεί με βάση ορισμένα κλινικά σημεία :

 1. Αναλογία βάθους φαλάγγων
 2. Δακτυλικός δείκτης (digital index)
 3. Σημείο επιπλέοντα όνυχα (floating nail sign)
 4. Σημείο (ή δοκιμασία) Schamroth
 5. Σημείο περιγράμματος (προφίλ) (profile sign)

 

1.   Αναλογία βάθους φαλάγγων (GP1)

Στα φυσιολογικά δάκτυλα, το βάθος των περιφερικών φαλάγγων (DPD) είναι μικρό­τερο από το βάθος των μεσοφαλαγγικών αρ­θρώσεων (IPD).

Η μέτρηση της διαμέτρου των φαλάγγων γίνεται με διαβήτη, κατά προτί­μηση στον δείκτη. Ο διαβήτης δεν πρέπει να συμπιέζει το δέρμα. Αναλο­γία DPD : IPD >1.0 είναι ενδεικτική πληκτροδακτυλίας (ΕΙΚΟΝΑ 4).

 

ΕΙΚΟΝΑ 4. Προσδιορισμόςαναλογίας βάθους φαλάγγων. DPD = distal phalangeal depth. IPD = interpha­langeal depth. Η αναλογία DPD:IPDστον δείκτη είναι η αναλογία του βάθους των φαλάγγων

2.   Δακτυλικός δείκτης  (digital index)

Μετρά 2 διαφορετικές διαμέτρους στην κοίτη των ονύχων (ΝΒ) και στην άπω φαλαγγοφαλαγγική (DIP) καθενός από τα 10 δάκτυλα (ΕΙΚΟΝΑ 3).

Το άθροισμα και των 10 αναλογιών (NB : DIP) προσδιορίζει τον δακ­τυλικό δείκτη (digital index). Δακτυλικός δείκτης ≥10.2 είναι έν­δειξη πληκτροδακτυλίας. Πάντως, αν και αναλογία NB : DIP≥1.0 σε κάθε μεμονωμένο δάκτυλο είναι ενδεικτική πληκτροδακτυλίας, το άθροισμα και των 10 αναλογιών είναι περισσότερο ειδικό της πληκτροδακτυ­λίας

           

  Φυσιολογικός όνυχας (αριστερά)      Πληκτροδακτυλικός όνυχας (δεξιά)

ΕΙΚΟΝΑ 3. Προσδιορισμός δακτυλικού δείκτη. DIP= διάμετρος άπω φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης, NB= διάμετρος κοίτης όνυχα. Ο δακτυλικός δείκτης ισούται με το άθροισμα της αναλογίας NB:DIPσε όλα τα 10 δάκτυλα

3.   Σημείο «επιπλέοντα όνυχα»

(«Floatingnail» sign)

Φυσιολογικά, όταν συμπιέζεται η ρίζα της ονυχιαίας πλάκας, ο όνυχας παραμένει σταθερά ακίνητος στη θέση του. Στην πληκτροδακτυλία όμως μετακινείται περισσότερο ελεύθερα επάνω στο οστούν και δίνει σπογγώδες αίσθημα. Το αίσθημα αυτό οφείλεται σε αύξηση του ινοαγγειακού ιστού μεταξύ του όνυχα και της φάλαγγας. Το δέρμα στη βάση του όνυχα μπορεί ακόμα να είναι λείο και γυαλιστερό.

4.   Σημείο (ή δοκιμασία) Schamroth

Με την δοκιμασία αυτή μπορεί εύκολα να διακριθεί η πραγματική πληκτροδακτυλία από ψευδο-πληκτροδακτυλικές καταστάσεις. Ο Schamroth, ενώ έπασχε ο ίδιος από υποξεία βακτηριδιακή ενδο­καρδίτιδα, παρατήρησε το σημείο αυτό σαν ένα από τα πρωϊμό­τερα σημεία πληκτροδακτυλίας. Ο ίδιος επίσης ανέφερε ότι το πα­ράθυρο επανεμφανίσθηκε 2 μήνες μετά την αποθεραπεία της εν­δοκαρδίτιδας.

Φυσιολογικά, οι άνθρωποι που δεν έχουν πληκτροδακτυλία, παρουσιάζουν ένα πα­ράθυρο σχήματος αδάμαντος στην βάση της κοίτης των ονύχων όταν η ραχιαία επιφάνεια των ονύχων δύο αντίθετων δακτύλων (π.χ. των δεικτών) εφάπτεται μεταξύ τους.

Η περιφερική γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των 2 αντίθετων ονύχων φυσιολογικά είναι πολύ στενή. Σε ασθενείς όμως με πληκτροδακτυλία το παράθυρο αυτό εξαφανίζε­ται και η περιφερική γωνία αυξάνεται σε βαθμό ανάλογο με την βαρύτητα της πληκτροδακτυλίας (EIKONA 2).

 

Θετικό σημείο Schamroth

      

ΕΙΚΟΝΑ 2. ΣημείοSchamroth. (A) Αρνητικό. Παράθυρο σχήματος αδάμαντος μεταξύ των δακτύλων. (B) Θετικό.Το παράθυρο μεταξύ των δακτύλων απουσιάζει .

5.   Σημείο περιγράμματος (προφίλ)

Όταν παρατηρούμε το περίγραμμα των ονύχων, η γωνία η οποία σχη­ματίζεται από την εγγύς πτυχή του όνυχα και την ονυχιαία πλάκα (γωνία Lovibond) τυπικά δεν υπερβαίνει τις 160ο.

Στην πληκτροδακτυλία, η γωνία αυτή επιπεδώνεται και αυξάνεται ανάλογα με την βαρύτητα της πληκτροδακτυλίας. Εάν η γωνία αυτή υπερβαίνει τις >180°, υπάρχει οριστική πληκτροδακτυλία. Εάν είναι μεταξύ 160-180° μπορεί να δείχνει πρώιμα στάδια πληκτροδακτυ­λίας ή ψευδο-πληκτροδακτυλία.  

 

ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο «προφίλ» (Lovibond) (κόκκινη γραμμή). Τροποποιημένο σημείο «προφίλ» (κίτρινη γραμμή). Υπονυχιαία γωνία (πράσινη γραμμή). Δακτυλικός δείκτης (μαύρη γραμμή). Φυσιολογικός όνυχας (αριστερά). Πληκτροδακτυλικός όνυχας (δεξιά)

 

          Φυσιολογικός αντίχειρας     Αντίχειρας με πληκτροδακτυλία

Η κατάργηση της γωνίας μεταξύ του όνυχα και της κοίτης του είναι το πρωϊμότερο σημείο πληκτροδακτυλίας και η πλέον στα­θερή εκδήλωσή της.

 

      ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο προφιλ. Φυσιολογικά, η γωνία μεταξύ ονυχιαίας πλάκας και του δέρματος του υπερκείμενου της περιφερικής φά­λαγγας ανέρχεται περίπου σε 160ο.  Στην πληκτροδακτυλία, η υπερπλασία του ιστού κάτω από την ονυχιαία πλάκα αυξάνει την γωνία αυτή >160ο.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ακτινολογικά ευρήματα

Τα ακτινολογικά ευρήματα της πληκτροδακτυλίας ποικίλλουν και πε­ριλαμβάνουν καταστροφή, υπερπλασία ή απουσία αλλοιώσεων του οστού της περιφερικής φάλαγγας.

Ο τύπος των αλλοιώσεων εξαρτάται από τον τύπο και την διάρκεια της υποκείμενης νοσολογικής οντότητας. Η οστική καταστροφή πιθανώς κυριαρχεί στα δάκτυλα των ασθενών με συγγενή κυανωτική καρδιοπάθεια, ενώ η υπερπλασία, σε πληκ­τροδακτυλία δευτεροπαθώς σε πνευμονικές καταστάσεις. Αλλοτε αναπτύσσεται πρώιμα υπερτροφία, η οποία αργότερα, όσο η δια­δικασία χρονίζει, μετατρέπεται σε οστεόλυση.

Σπινθηρογράφημα οστών

Το σπινθηρογράφημα των οστών με τεχνήτιο Tc 99mδείχνει αυξη­μένη κατακράτηση του ραδιοϊσοτόπου στις κοίτες των πληκτροδακτυλικών ονύχων, οφειλόμενη πιθανώς σε αύξηση της αιματικής άρδευσης και στις αλλοιώσεις των πέριξ μαλακών ιστών.  

Θερμογραφία

Μπορεί να δείξει αύξηση της θερμοκρασίας στις περιφερικές φάλαγ­γες, η οποία μπορεί να αποδοθεί σε αύξηση της αιματικής ροής δευτεροπαθώς στην αγγειοδιαστολή [Rush PJ et al, 1992].

Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων

Σε περιπτώσεις πληκτροδακτυλίας μπορεί να δείξει αύξηση του σήμα­τος στο περιφερικό τμήμα των πληκτροδακτυλικών δακτύλων, έν­δειξη αυξημένου μεταβολισμού της γλυκόζης [WardRWetal, 1995]. Οι αλλοιώσεις αυ­τές δεν παρατηρούνται σε ακροδάκτυλα με φυσιολογική μορφο­λογία.

Η αύξηση του σήματος ενισχύει την άποψη ότι η πληκτροδακτυλία δημιουργείται από την παρουσία ενός παράγοντα (αυξητικός πα­ράγοντας των αιμοπεταλίων) ο οποίος αυξάνει τον κυτταρικό με­ταβολισμό.  

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Ελάττωση της πυκνότητας της θεμέλιας ουσίας της κοίτης των ονύχων   
 • Πρωτόγονοι ινοβλάστες με μεγάλο πυρήνα και βασεόφιλο κυτταρόπ­λασμα
 • Αύξηση του αριθμού και διάσπαρτα εξωαγγειακά λεμφοκύτταρα, και, λιγότερο συχνά, μέτρια αύξηση των ιστικών ηωσινοφίλων στην κοίτη του όνυχα
 • Πάχυνση του περιοστέου της κοίτης του όνυχα
 • Πύκνωση και πάχυνση του στρώματος των κολλαγόνων ινιδίων
 • Αύξηση του πάχους των τοιχωμάτων των αγγείων

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η έγκαιρη διάγνωση και διαφορική διάγνωση της πληκτροδακτυλίας είναι ζωτικής σημασίας, γιατί η πληκτροδακτυλία μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση σοβαρού υποκείμενου νοσήματος. 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η πρόωρη πληκτροδακτυλία πρέπει να διακρίνεται από πολλές άλλες ανωμαλίες των ακροδακτύλων, όπως :

 (1) Αυξημένη κυρτότητα των ονύχων, ένα φυσιολογικό εύρημα στους ενήλικες (ιδιαίτερα μαύρους)

(2)  Χρόνια παρονυχία, στην οποία οι μαλακοί ιστοί της βάσης του όνυχα φλεγμαίνουν και διογκώνονται, και

(3)  Παρονυχίδες ή αποστήματα της τελικής φάλαγγας που προκαλούν διόγκωση της παλαμιαίας επιφάνειας των ακροδακτύλων 

Σε καμμία από τις καταστάσεις αυτές, πάντως, δεν μεταβάλλεται η  βα­σική γωνία μεταξύ όνυχα και τελικής φάλαγγας.

 

      Νευροϊνωμα ακροδακτύλου

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία της πληκτροδακτυλίας.

Η θεραπεία της υποκείμενης παθολογικής κατάστασης μπορεί να μειώσει την πληκτροδακτυλία ή, δυνητικά, να την αναστρέψει εάν γίνει έγκα­ιρα.

ABSTRACT

Digital clubbing was fisrt described 2.000 years ago by Hippocrates in patients with empyema.

Clubbing is a clinically descriptive term, referring to the bulbous uniform swelling of the soft tissue of the terminal phalanx of one or more digits of the hands or/and feet  with subsequent loss of the normal angle between the nail and the nail bed.

Clubbing is one of the most interesting finding in clinical Medicine, because it is associated with a large number of underlying pulmonary, cardiovascular, neoplastic, psychiatric, infectious, hepatobiliary, mediastinal endocrine and gastrointestinal diseases. Finger clubbing also may occur, without evident underlying disease, as an idiopathic form or as a Mendelian dominant trait.

Digital clubbing is classified into primary (ie, idiopathic, hereditary) and secondary forms. It may be symmetric bilaterally or unilaterally or involve a single digit.

Clubbing is one of the most striking feature of pachydermoperiostosis, a rare genodermatosis characterized by pachydermia, digital clubbing, periostosis and an excess of affected males.

Clubbing can be identified by Schamroth sign and, more accurately, by measuring the Lovibond angle and the distal phalangeal to interphalangeal depth ratio.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες