Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Πιρπροφαίνη

Η πιρ­προ­φαί­νη φαί­νε­ται ό­τι εί­ναι ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή και α­σφα­λής με τα άλ­λα πα­ρά­γω­γα του προ­πι­ο­νι­κού ο­ξέ­ος στη ΝΡΑ. Σύμ­φω­να με α­νοι­χτή, μη ε­λεγ­χό­με­νη με­λέ­τη, βελ­τι­ώ­νει το 58% των α­σθε­νών και εί­ναι πο­λύ κα­λά α­νε­κτή (Bass JC et al, 1982).

ΔΟΣΗ: 600 mg/m2/24ωρο.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες