Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Πιροξικάμη

 Η πι­ρο­ξι­κά­μη μπο­ρεί να βελ­τι­ώ­σει το 50% των α­σθε­νών με ΝΡΑ. Έ­χει ι­κα­νο­ποι­η­τι­κή δρά­ση στον πυ­ρε­τό και τις άλ­λες ε­ξω­αρ­θρι­κές εκ­δη­λώ­σεις της συ­στη­μα­τι­κής ΝΡΑ.

Εί­ναι ε­ξί­σου (Williams PL, 1986) ή πε­ρισ­σό­τε­ρο (Gar­cia-Morteo O, 1987) α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή και ε­ξί­σου ή λι­γό­τε­ρο το­ξι­κή α­πό την να­προ­ξέ­νη και λι­γό­τε­ρο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή, αλ­λά και το­ξι­κή, α­πό την ιμ­που­προ­φαί­νη (Τέμ­πος Κ και συν., 1992).

ΔΟΣΗ :

Α­νά­λο­γα με το βά­ρος του παι­διού :

  • > 15 kg  : 5 mg/24ωρο 
  • 16-25 kg  : 10 mg/24ωρο       
  • 26-45 kg  : 15 mg/24ωρο                  
  • 46-55 kg  : 20 mg/24ωρο

Α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό το βά­ρος του παι­διού

  • 0.18-0.46 mg/kg/24ωρο.


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες