Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Παρκολούθηση θεραπείας με ΜΣΑΦ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΜΣΑΦ
  • Κλι­νι­κός και πα­ρα­κλι­νι­κός έ­λεγ­χος με­τά 1-2 ε­βδο­μά­δες στα παι­διά που παίρ­νουν ΜΣΑΦ για πρώ­τη φο­ρά
  • Ε­πα­νε­ξέ­τα­ση κά­θε 2-3 μή­νες κα­τά το πρώ­το 6μηνο και με­τά κά­θε 6 μή­νες για το υ­πό­λοι­πο της θε­ρα­πεί­ας, με γε­νι­κή αί­μα­τος, αι­μο­πε­τά­λια, ου­ρί­α-κρε­α­τι­νί­νη, αλ­κα­λι­κή φω­σφα­τά­ση, SGOT, SGPT, γGT, χο­λε­ρυ­θρί­νη, Κ+ και Να+ ο­ρού και γε­νι­κή ού­ρων.
Ε­άν έ­να ΜΣΑΦ αν­τι­κα­τα­στα­θεί α­πό κά­ποι­ο άλ­λο λό­γω α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας ή δυ­σα­νε­ξί­ας, η πα­ρα­κο­λού­θη­ση του νέ­ου ΜΣΑΦ γί­νε­ται με την ί­δια δι­α­δι­κα­σί­α.
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ :
  • Τα κα­λύ­τε­ρα α­νε­κτά ΜΣΑΦ στα παι­διά εί­ναι τα πα­ρά­γω­γα του προ­πι­ο­νι­κού ο­ξέ­ος, μο­λο­νό­τι με­ρι­κά απ΄αυ­τά (π.χ. η ιμ­που­προ­φαί­νη, η τολ­με­τί­νη, κ.ά.) μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σουν α­ναι­μί­α λό­γω βαθ­μια­ίας πτώ­σης της Hb και του Ht.
  • Στα παι­διά, οι συ­χνό­τε­ρες ε­πι­πλο­κές των ΜΣΑΦ, ό­πως και στους ε­νή­λι­κες, προ­έρ­χον­ται α­πό το ΓΕΣ. Γε­νι­κά ό­μως εί­ναι ή­πι­ες και σπά­νια σο­βα­ρές, ώ­στε να α­παι­τή­σουν ο­ρι­στι­κή δι­α­κο­πή του φαρ­μά­κου, ε­κτός της α­σπι­ρί­νης. Ε­άν η ε­πι­πλο­κή δεν εί­ναι σο­βα­ρή ή ε­νο­χλη­τι­κή, η θε­ρα­πεί­α μπο­ρεί να συ­νε­χι­σθεί στην ί­δια ή μι­κρό­τε­ρη δό­ση, συ­νή­θως χω­ρίς προ­βλή­μα­τα. Ε­άν ό­μως οι ε­πι­πλο­κές εί­ναι σο­βα­ρές (π.χ. κα­τα­στο­λή μυ­ε­λού, η­πα­το­το­ξι­κό­τη­τα), το ΜΣΑΦ πρέ­πει να δι­α­κό­πτε­ται ο­ρι­στι­κά.
  • Ε­άν έ­να ΜΣΑΦ α­πο­δει­χθεί το­ξι­κό μπο­ρεί να αν­τι­κα­τα­στα­θεί α­πό κά­ποι­ο άλ­λο, πα­ρό­μοι­ας χη­μι­κής σύν­θε­σης, χω­ρίς αυ­τό να συ­νο­δευ­θεί α­πό το­ξι­κό­τη­τα. Π.χ. Η ιμ­που­προ­φαί­νη, αν α­πο­δει­χθεί το­ξι­κή, μπο­ρεί να αν­τι­κα­τα­στα­θεί α­πό φαι­νο­προ­φαί­νη ή να­προ­ξέ­νη, χω­ρίς να προ­κύ­ψουν ε­πι­πλο­κές, αν και ό­λα αυ­τά τα σκευ­ά­σμα­τα εί­ναι πα­ρά­γω­γα του προ­πι­ο­νι­κού ο­ξέ­ος.


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες