Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Οξαπροζίνη

Η ο­ξα­προ­ζί­νη έ­χει ι­κα­νο­ποι­η­τι­κή α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα στη ΝΡΑ (Miller LG, 1992) και λι­γό­τε­ρο συ­χνές και σο­βα­ρές ε­πι­πλο­κές α­πό τα πε­ρισ­σό­τε­ρα ΜΣΑΦ.

ΔΟΣΗ: 10-20 mg/kg/24ωρο. Η ο­ξα­προ­ζί­νη έ­χει t(1/2) στο πλά­σμα 40-50 ώ­ρες, γι' αυ­τό και μπο­ρεί να χο­ρη­γη­θεί μί­α φο­ρά την η­μέ­ρα.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες