Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: Τύποι

ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ CCP ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ (ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ EULAR

1.   Ασυμπτωματική εναπόθεση κρυστάλλων CPPD («ασυμπτωματική CPPD»)(asymptomatic CPPD crystal deposition («asymptomatic CPPD»))

2.   Ψευδουρική αρθρίτιδα («οξεία αρθρίτιδα από κρυστάλλους CPP») (Pseudogout («acute CCP crystal arthritis»))

3.   Ψευδο-ρευματοειδής αρθρίτιδα («χρόνια φλεγμονώδης αρθρίτιδα από κρυστάλλους CPP») (pseudo-rheumatoid arthritis («chronic CPP crystal inflammatory arthritis»))

4.   Ψευδο-οστεοαρθρίτιδα, με ή χωρίς επιπροστιθέμενες οξείες προσβολές («οστεοαρθρίτιδα (OA) με CPPD»)(Pseudo- osteoarthritis («OA with CPPD»)

5.   Ψευδο-νευροπαθητική αρθροπάθεια (pseudo-neuropathic joint disease)

Οι κλινικές εκδηλώσεις της ψευδουρικής αρθρίτιδας, της ψευδο-ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της ψευδο-οστεοαρθρίτιδας και της ψευδο- νευροπαθητικής αρθροπάθειας είναι πανομοιότυπες με αυτές της ουρικής αρθρίτιδας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της οστεοαρθρίτιδας και της νευροπαθητικής αρθροπάθειας, αντίστοιχα.

3.1   ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ CPPD («Asymptomatic CPPD») 

Οι περισσότερες αρθρώσεις με ακτινολογικές εναποθέσεις κρυστάλλων CPPD είναι ασυμπτωματικές. Πάντως, οι ασθενείς με ασυμπτωματική νόσο, εάν ερωτηθούν επίμονα,  μπορεί να αποκαλύψουν ότι έχουν κλινικές εκδηλώσεις προσβολής των αρθρώσεων.

Παραδείγματος χάριν, μερικοί ηλικιωμένοι ασθενείς με ασυμπτωματική (λανθάνουσα) εναπόθεση κρυστάλλων CPPDείχαν μεγαλύτερη συχνότητα ενοχλημάτων στους καρπούς και ραιβογωνία, όπως αποδείχθηκε με το ερωτηματολόγιο και την κλινική εξεταση, αντίστοιχα, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου παρόμοιας ηλικίας, αλλά χωρίς ακτινολογικά ευρήματα χονδρασβέστωσης (Ellman MH and Levin B, 1975).

3.2   ΨΕΥΔΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΟΞΕΙΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ CPP) (Pseudogout)

Από τι χαρακτηρίζεται η ψευδουρική αρθρίτιδα ;

Η ψευδουρική αρθρίτιδα χαρακτηρίζεται από αυτοπεριοριζόμενες οξείες ή υποξείες προσβολές αρθρίτιδας μιάς ή περισσότερων αρθρώσεων των μελών (μονοαρθρίτιδα και ολιγοαρθρίτιδα, αντίστοιχα) (Dieppe PA et al, 1982), πανομοιότυπες με της ουρικής αρθρίτιδας.

Ποιες αρθρώσεις προσβάλλονται στην ψευδουρική αρθρίτιδα ;

Τα γόνατα προσβάλλονται στο 50% των περιπτώσεων οξείας ψευδουρικής αρθρίτιδας, ενώ στην ουρική αρθρίτιδα προσβάλλεται συχνότερα η 1η μεταταρσιοφαλαγγική του μεγάλου δακτύλου του ποδιού. Η συνύπαρξη κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου και CPPD σε μίαν άρθρωση δεν είναι ασυνήθιστη, δεδομένης της συχνότητας της υπερουριχαιμίας (20%) και της ουρικής αρθρίτιδας (5%) σε ασθενείς με νόσο από εναπόθεση κρυστάλλων CPPD (Rosenthal AK et al, 2005).

Σε μερικές περιπτώσεις, οι κρύσταλλοι του CPPDσχηματίζουν μάζες παρόμοιες με ουρικούς τόφους στον αρθρικό υμένα και τους γειτονικούς ανατομικούς σχηματισμούς, οδηγώντας σε τοπική καταστροφή και συμπιεστικά σύνδρομα.  

Τα επεισόδια της οξείας ψευδουρικής αρθρίτιδας μπορεί να συνοδεύονται από συστηματικές εκδηλώσεις, όπως πυρετό, λευκοκυττάρωση με στροφή προς τα αριστερά και αύξηση της ΤΚΕ. Οι εκδηλώσεις αυτές ενίοτε είναι έντονες και υποδύονται σηπτική αρθρίτιδα, οστεομυελίτιδα ή/και σηψαιμία.

Ποιες καταστάσεις προκαλούν εξάρσεις ψευδουρικής αρθρίτιδας

  • Ενδαρθρικές εγχύσεις υαλουρονικού οξέος
  • Κακώσεις
  • Παραθυρεοειδεκτομή
  • Θεραπεία με παμιδρονάτη
  • Θεραπεία με GM-SF
  • Σοβαρά ιατρικά νοσήματα
  • Χειρουργικές επεμβάσεις

Επεισόδια οξείας ψευδουρικής, όπως και ουρικής, αρθρίτιδας, συχνά προκαλούν οι κακώσεις, οι χειρουργικές επεμβάσεις ή σοβαρά ιατρικά νοσήματα. 

Εξάρσεις ψευδουρικής αρθρίτιδας έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα μετά από παραθυρεοειδεκτομή (Bilezikian JP et al, 1973). Οι εξάρσεις αυτές οφείλονται πιθανώς σε απότομη πτώση των επιπέδων του ασβεστίου στον ορό στη διάρκεια της μετεγχειρητικής φάσης του υποπαραθυρεοειδισμού, η οποία μπορεί να προκαλέσει μερική διάλυση των κρυστάλλων και μετακίνησή τους από την θεμέλια ουσία στο αρθρικό υγρό, διευκολύνοντας την φαγοκυττάρωση και προκαλώντας τις εκδηλώσεις της φλεγμονής.

Οι ενδαρθρικές ενέσεις υαλουρονικού οξέος και η θεραπεία με παμιδρονάτη ή GM-CSF (Sandor V et al, 1996; Malnick SD et al, 1997; Luzar MJ and Altawil B, 1998) μπορεί επίσης να προκαλέσουν κρίσεις οξείας ψευδουρικής αρθρίτιδας.

3. 3   ΨΕΥΔΟ-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ CPP) (Chronic CPP crystal inflammatory arthritis)  

Τι είναι η ψευδο-ρευματοειδής αρθρίτιδα ;

Ως ψευδο-ρευματοειδής αρθρίτιδα ορίζεται η διαβρωτική, ασύγχρονη, φλεγμονώδης αρθροπάθεια, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία κρυστάλλων CPPDστο αρθρικό υγρό (Rosenthal AK et al, 2005). Η ψευδο-ρευματοειδής αρθρίτιδα παρατηρείται σε ≤5% των ασθενών με συμπτωματική νόσο από εναπόθεση κρυστάλλων CPPD.

Ποιες είναι οι κλινικές της εκδηλώσεις ;

Οι κλινικές εκδηλώσεις της ψευδο-ρευματοειδούς αρθρίτιδας μπορεί να είναι πανομοιότυπες με της ΡΑ, με κόπωση, έντονη πρωινή δυσκαμψία, πάχυνση του αρθρικού υμένα, εντοπισμένο οίδημα και περιορισμό της κινητικότητας των αρθρώσεων οφειλόμενο σε ενεργό φλεγμονή ή σε συγκάμψεις.

Περιγράφεται ένας σπάνιος υπότυπος ψευδο-ρευματοειδούς αρθρίτιδας, χαρακτηριζόμενος από έντονες συστηματικές εκδηλώσεις, όπως πυρετό, λευκοκυττάρωση, νοητική σύγχυση και φλεγμονώδη πολυαρθρίτιδα (Bong D and Bennett R, 1981). Ο υπότυπος αυτός παρατηρείται σε άτομα προχωρημένης ηλικίας και υποδύεται σηψαιμία, από την οποία και διαχωρίζεται από την παρουσία κρυστάλλων CPPD στο αρθρικό υγρό και την βελτίωση των κλινικών εκδηλώσεων με την αντιφλεγμονώδη αγωγή.

 

Τα ακτινολογικά ευρήματα της ψευδο-ρευματοειδούς αρθρίτιδας είναι περισσότερο τυπικά οστεοαρθρίτιδας, παρά ρευματοειδούς αρθρίτιδας, αν και η κατανομή της προσβολής των αρθρώσεων συνηγορεί υπέρ της τελευταίας.

3.4    ΨΕΥΔΟ-ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ(«OA ΜΕ CPPD»)  

Το 50% περίπου των ασθενών με συμπτωματική νόσο από εναπόθεση κρυστάλλων CPPD αναπτύσσει προοδευτική, συνήθως πολυαρθρική, εκφυλιστική αρθροπάθεια. Το 50% περίπου των ασθενών αυτών παρουσιάζει επεισόδια οξείας φλεγμονώδους αρθροπάθειας τυπικά ψευδουρικής αρθρίτιδας. Στους υπόλοιπους, η προσβολή των αρθρώσεων παρουσιάζει προοδευτικά τυπικούς χαρακτήρες κλασικής οστεοαρθρίτιδας.

Στην ψευδο-οστεοαρθρίτιδα προσβάλλονται συχνότερα τα γόνατα, ακολουθούμενα από τους καρπούς, τις ΜΚΦ αρθρώσεις, τα ισχία, ώμους και αγκώνες και την ΣΣ. Η προσβολή των αρθρώσεων συνήθως είναι συμμετρική, αν και σε μερικές περιπτώσεις είναι ετερόπλευρη.

Τα κλινικά ευρήματα είναι πανομοιότυπα με τα απαντώμενα στην κλασική οστεοαρθρίτιδα. Άλλες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συγκάμψεις των αρθρώσεων και βλαισότητα των γονάτων.  

3.5   ΨΕΥΔΟ-ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ (pseudo-neuropathic joint disease)

Τι είναι η νευροπαθητική αρθροπάθεια ;

Η νευροπαθητική αρθροπάθεια χαρακτηρίζεται από σοβαρή εκφύλιση και αποδιοργάνωση των αρθρώσεων, η οποία συμβαίνει στη διαδρομή υποκείμενων, νευρολογικών κυρίως, νοσημάτων και οδηγεί σε απονεύρωση των αρθρώσεων (αρθροπάθεια Charcot). Υποκείμενα νοσήματα περιλαμβάνουν σακχαρώδη διαβήτη (συνήθως), νωτιάδα φθίση και συριγγομυελία.

Τι είναι η ψευδο-νευροπαθητική αρθροπάθεια ;

Η εναπόθεση κρυστάλλων CPPD μπορεί να προκαλέσει σοβαρή εκφύλιση των αρθρώσεων, πανομοιότυπη με νευροπαθητική αρθροπάθεια (Bennett RM et al, 1974; Richards AJ and Hamilton EB, 1974; Gerster JC et al, 1975 ).

Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει υποκείμενη νευρολογική νόσος (τυπικά νωτιάδα φθίση) (Richards AJ and Hamilton EB, 1974; Gerster JC et al, 1975), αλλά, σε αντίθεση με την νευροπαθητική αρθροπάθεια, νευρολογικές διαταραχές απουσιάζουν.

3.6   ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Η εναπόθεση κρυστάλλων CPPD στη ΣΣ μπορεί να προκαλέσει δυσκαμψία, συνδεόμενη ενίοτε με οστική αγκύλωση παρόμοια με την παρατηρούμενη στην αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια και την διάχυτη αγκυλωτική υπερόστωση (DISH). Οι επιπλοκές αυτές παρατηρούνται συνήθως σε ασθενείς με οικογενή νόσο από εναπόθεση κρυστάλλων CPPD.

Ακόμα, η εναπόθεση κρυστάλλων CPPDστον ωχρό σύνδεσμο στο ύψος της ΑΜΣΣ ή στον οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο μπορεί να προκαλέσει συμπίεση του νωτιαίου μυελού ή συμπτώματα οφειλόμενα σε οξεία συμπίεση νεύρων ή σε χρόνια σπονδυλική στένωση (Cabre P et al, 2001; Muthukumar N and Karuppaswamy U, 2003).

3.7   ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η εναπόθεση κρυστάλλων CPPDσε έδαφος κακώσεων ή παλαιών χειρουργικών επεμβάσεων μπορεί να οδηγήσει σε εντοπισμένη φλεγμονή ή εκφύλιση, συχνότερα στα γόνατα ή στην ΟΜΣΣ. Ακόμα, η εναπόθεση κρυστάλλων CPPD σε θυλάκους, συνδέσμους και τένοντες μπορεί να προκαλέσει συμπιεστικές νευροπάθειες, όπως στον καρπιαίο σωλήνα (Gerster JC et al, 1980).

 

LAST UPDATE 21/4/13Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες