Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: Ορολογία

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η καθίζηση των κρυστάλλων διϋδρικού πυροφωσφορικού ασβεστίου (CPPD) στους συνδετικούς ιστούς μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή συνδέεται με ορισμένα κλινικά σύνδρομα.

Τα νοσήματα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται μία οξεία και χρόνια φλεγμονώδης αρθροπάθεια και ακτινολογικές ασβεστώσεις, αποτελούν την γκάμα της νόσου από εναπόθεση κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου (McCarty DJ, 1976; Rosenthal AK, 2006).

2.   ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Παραδοσιακή ονοματολογία

 

Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για τα νοσήματα από εναπόθεση κρυστάλλων CPPD περιλαμβάνουν :

  • Ψευδουρική αρθρίτιδα (pseudogout)
  • Χονδρασβέστωση (chondrocalcinosis) και
  • Πυροφωσφορική αρθροπάθεια (pyrophosphate arthropathy)

Εναλλακτική ονοματολογία προτεινόμενη από την EULAR  (Zhang W et al, 2011)

1.   Ψευδουρική αρθρίτιδα (pseudogout)

Χαρακτηρίζεται από επεισόδια οξείας αρθρίτιδας από κρυστάλλους CPPD, πανομοιότυπα με οξεία ουρική αρθρίτιδα, αν και οι περισσότεροι ασθενείς με νόσο από εναπόθεση κρυστάλλων CPPD ουδέποτε έχουν τέτοια επεισόδια.

Η EULAR, αντί του όρου «ψευδουρική αρθρίτιδα», έχει προτείνει την ονομασία «οξεία αρθρίτιδα από κρυστάλλους πυροφωσφορικού ασβεστίου» (acute calcium pyrophosphate (CPP) crystal arthritis).

2.   Χονδρασβέστωση (Chondrocalcinosis)

Ως χονδρασβέστωση περιγράφεται η ακτινολογική απεικόνιση ασβεστώσεων στον υάλινο ή/και τον ινώδη χόνδρο (ΕΙΚΟΝΑ 1).

Η χονδρασβέστωση παρατηρείται συνήθως σε ασθενείς με νόσο από εναποθέση κρυστάλλων CPPD, αλλά δεν είναι απολύτως ειδική γ’ αυτήν ούτε παρατηρείται σ’ όλες τις περιπτώσεις.  

Η EULAR προτείνει την ονομασία για την χονδρασβέστωση «ασβέστωση του χόνδρου» (cartilage calcification; CC).

3.   Πυροφωσφορική αρθροπάθεια (pyrophosphate arthropathy)

Ο όρος πυροφωσφορική αρθροπάθεια χρησιμοποιείται ενίοτε για την αρθροπάθεια ή τις ακτινολογικές αλλοιώσεις που συνοδεύουν τις εναποθέσεις κρυστάλλων CPPD.

Η EULAR προτείνει τον όρο εναπόθεση πυροφωσφορικού ασβεστίου calcium pyrophosphate deposition; CPPD»), στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις εμφάνισης κρυστάλλων πυροφωσφορικού ασβεστίου. 

 

LAST UPDATE 21/4/13Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες