Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ναπροξένη

Εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή και α­σφα­λής στη ΝΡΑ (Nicholls A et al, 1982; Laxer RM et al, 1988).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΣΑΦ:

Α­σπι­ρί­νη (60 mg/kg/24ωρο) : Εί­ναι ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή με την να­προ­ξέ­νη (μέ­ση δό­ση 6.5 mg/kg/24ωρο) (Makela A-L, 1977).

Κατ΄ άλ­λους, η να­προ­ξέ­νη, σε δό­ση 10 mg/kg/24ωρο, εί­ναι κα­λύ­τε­ρα α­νε­κτή και πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή α­πό την α­σπι­ρί­νη (80 mg/kg/24ωρο) στην αρ­θρί­τι­δα, ό­χι ό­μως και στον πυ­ρε­τό της συ­στη­μα­τι­κής ΝΡΑ, και σχε­δόν ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή με την α­σπι­ρί­νη (75 mg/kg/24ωρο) στις αρ­θρι­κές εκ­δη­λώ­σεις της ο­λι­γο- ή πο­λυ-αρ­θρι­κής ΝΡΑ (Kvien TK et al, 1984).

Πι­ρο­ξι­κά­μη : Εί­ναι ε­ξί­σου κα­λά α­νε­κτή και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στην αρ­θρί­τι­δα με την να­προ­ξέ­νη (10 mg/kg/24ωρο) (Williams PL et al, 1986; Leak AM et al, 1988). Κατ΄άλ­λους, η να­προ­ξέ­νη εί­ναι ε­ξί­σου α­σφα­λής, αλ­λά λι­γό­τε­ρο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή, α­πό την πι­ρο­ξι­κά­μη (Gar­cia-Morteo O et al, 1987).

Τολ­με­τί­νη (25 mg/kg/24ωρο) : Εί­ναι ε­ξί­σου κα­λά α­νε­κτή και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στην αρ­θρί­τι­δα με την να­προ­ξέ­νη (10 mg/kg/24ωρο) (Leak AM et al, 1988).

Δι­κλο­φε­νά­κη (2 mg/kg/24ωρο) : Εί­ναι ε­ξί­σου κα­λά α­νε­κτή και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στην αρ­θρί­τι­δα με την να­προ­ξέ­νη (10 mg/kg/24ωρο) (Leak AM et al, 1988).

ΔΟΣΗ : 15-20 mg/kg/24ωρο. Μέ­γι­στη, 1.000 mg/24ωρο. Η να­προ­ξέ­νη έ­χει t(1/2) 12-14 ώ­ρες, γι' αυ­τό και μπο­ρεί να χο­ρη­γη­θεί κά­θε 12 ώ­ρες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η να­προ­ξέ­νη εί­ναι πο­λύ κα­λά α­νε­κτή σε μα­κρο­χρό­νια χο­ρή­γη­ση. Θε­ω­ρεί­ται το ΜΣΑΦ ε­κλο­γής σε παι­διά που δεν α­νέ­χον­ται την α­σπι­ρί­νη, ε­πει­δή εί­ναι εύ­λη­πτη, δεν έ­χει σο­βα­ρές ε­πι­πλο­κές και μπο­ρεί να χο­ρη­γη­θεί 2 φο­ρές την η­μέ­ρα, πλε­ο­νέ­κτη­μα σε παι­διά που πά­νε σχο­λεί­ο ή δεν συ­νερ­γά­ζον­ται.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες