Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Μεκλοφαιναμάτη

Η με­κλο­φαι­να­μά­τη έ­χει μέ­τρια αν­τι­φλεγ­μο­νώ­δη δρά­ση. Χο­ρη­γού­με­νη σε δό­ση 7.5 mg/kg/24ωρο ε­πί 4 ε­βδο­μά­δες (Brewer EJ et al, 1982c) βελ­τι­ώ­νει το 50% των α­σθε­νών, αλ­λ' έ­χει και σο­βα­ρές ε­πι­πλο­κές (γα­στρεν­τε­ρι­κές δι­α­τα­ρα­χές, πτώ­ση Hb και Ht). Η συ­χνό­τε­ρη ε­πι­πλο­κή της εί­ναι ε­ξάν­θη­μα και δι­άρ­ροι­α και, σπά­νια, στε­α­τόρ­ροι­α (Moel­ler DD, 1987).

ΔΟΣΗ : 5-7 mg/kg/24ωρο .Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες