Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Μεφαιναμικό οξύ

Το με­φαι­να­μι­κό ο­ξύ εί­ναι χρή­σι­μο σαν α­ναλ­γη­τι­κό σε συν­δυα­σμό με α­σπι­ρί­νη. Ε­πει­δή ό­μως μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει αι­μο­λυ­τι­κή α­ναι­μί­α δεν συ­νι­στά­ται να χο­ρη­γεί­ται πά­νω α­πό 7 η­μέ­ρες κά­θε φο­ρά και γε­νι­κά σε μα­κρο­χρό­νια βά­ση (Singh GR and Choud­hury P, 1989).

ΔΟΣΗ: 20 mg/kg/24ωρο, σε δι­η­ρη­μέ­νες δό­σεις.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες