Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ιμπουπροφαίνη

Εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στη ΝΡΑ και σχε­τι­κά α­σφα­λής σε δό­σεις έ­ως 40 mg/kg/24ωρο και, ό­πως άλ­λα ΜΣΑΦ, ε­πι­τρέ­πει την μεί­ω­ση της δό­σης των κορ­τι­κο­ει­δών (Steans A et al, 1990).
Στη μέ­γι­στη δό­ση της (60 mg/kg/24ωρο) εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στην αρ­θρί­τι­δα α­πό την α­σπι­ρί­νη, αλ­λά κα­τα­στέλ­λει τον πυ­ρε­τό της συ­στη­μα­τι­κής ΝΡΑ λι­γό­τε­ρο α­π' αυ­τήν (Craft AW, 1985).
Κα­τ' άλ­λους, σε δό­ση 1.600 mg/24ωρο, η αν­τι­πυ­ρε­τι­κή της δρά­ση στη συ­στη­μα­τι­κή ΝΡΑ προ­σεγ­γί­ζει ε­κεί­νη της α­σπι­ρί­νης ή των κορ­τι­κο­ει­δών (Brewer EJ, 1977).
Σε δό­ση 6 mg/kg/24ωρο φαί­νε­ται ό­τι έ­χει αν­τι­πυ­ρε­τι­κή δρά­ση ι­σο­δύ­να­μη με την α­σπι­ρί­νη (10 mg/kg/24ωρο) και την α­κε­τα­μι­νο­φαί­νη (12.5 mg/kg/24ωρο) (Wilson JT, 1985).
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ :
 
Α­σπι­ρί­νη (60-80 mg/kg/24ωρο): Η ιμ­που­προ­φαί­νη (20-40 mg/24ωρο) εί­ναι ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στις αρ­θρι­κές εκ­δη­λώ­σεις (Giannini EH et al, 1990), αλ­λά λι­γό­τε­ρο στον έ­λεγ­χο του πυ­ρε­τού, με την α­σπι­ρί­νη.
 
Πι­ρο­ξι­κά­μη : Εί­ναι λι­γό­τε­ρο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή, αλ­λά και πο­λύ λι­γό­τε­ρο το­ξι­κή, α­πό την ιμ­που­προ­φαί­νη (Τέμ­πος K και συν., 1992).
 
ΔΟΣΗ: 1.200-1.600 mg/m2(20-60 mg/kg)/24ωρο, δι­η­ρη­μέ­νη σε 3-4 δό­σεις.
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ιμ­που­προ­φαί­νη έ­χει ι­σχυ­ρή δρά­ση, έλ­λει­ψη σο­βα­ρής το­ξι­κό­τη­τας και με­γά­λο εύ­ρος θε­ρα­πευ­τι­κών δό­σε­ων. Εί­ναι πι­θα­νώς το μό­νο ΜΣΑΦ που μπο­ρεί να χο­ρη­γη­θεί με α­σφά­λεια σε συν­δυα­σμό με αν­τι­πη­κτι­κά. Προ­κα­λεί λι­γό­τε­ρο συ­χνά α­πό άλ­λα ΜΣΑΦ γα­στρι­κό ε­ρε­θι­σμό ή γα­στρεν­τε­ρι­κή αι­μορ­ρα­γί­α. Σε παι­διά ό­μως με ΣΕΛ πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­εί­ται με προ­σο­χή, ε­πει­δή συν­δέ­ε­ται με ά­ση­πτη μη­νιγ­γί­τι­δα σε ε­νή­λι­κες με ΣΕΛ.


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες