Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Δικλοφενάκη

Η δι­κλο­φε­νά­κη εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στις αρ­θρι­κές εκ­δη­λώ­σεις της ΝΡΑ και α­σφα­λής (Leak AM et al, 1988; Ailioaie C and Lupusoru-Ailioae LM, 1997). Χο­ρη­γού­με­νη perosή σε υ­πό­θε­τα σε μέ­ση δό­ση 2.4 mg/kg/24ωρο (0.3-5 mg/kg/ 24ωρο, α­νά­λο­γα με την δρα­στη­ρι­ό­τη­τα της νό­σου), εί­ναι ι­δι­αί­τε­ρα α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στον αρ­θρι­κό πό­νο, την πρω­ϊ­νή δυ­σκαμ­ψί­α, την δι­όγ­κω­ση των αρ­θρώ­σε­ων και την λει­τουρ­γι­κή ι­κα­νό­τη­τα (Minisola G et al, 1990).
 
Α­πό πλευ­ράς α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας και α­σφά­λειας εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή α­πό την α­σπι­ρί­νη (Haapasaari J et al, 1983), την ιμ­που­προ­φαί­νη και την να­προ­ξέ­νη, λι­γό­τε­ρο α­πό την πι­ρο­ξι­κά­μη και ε­ξί­σου με την ιν­δο­με­θα­κί­νη.
Κατ΄άλ­λους, εί­ναι ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή και α­σφα­λής με την να­προ­ξέ­νη (10 mg/kg/24ωρο) και την τολ­με­τί­νη (25 mg/kg/24ωρο) και συ­νι­στά­ται, ό­πως και η να­προ­ξέ­νη, σαν αρ­χι­κό ΜΣΑΦ ε­κλο­γής σε παι­διά με χρό­νια αρ­θρί­τι­δα η­λι­κί­ας ά­νω των 5 ε­τών (Leak AM et al, 1988).
 
ΔΟΣΗ: 2-3 mg/kg/24ωρο, σε 2-4 δι­η­ρη­μέ­νες δό­σεις. Δεν συ­νι­στά­ται σε παι­διά η­λι­κί­ας μι­κρό­τε­ρης των 18 μη­νών.


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες