Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα: Ιστολογικά ευρήματα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ενθεσίτιδα

Η ενθεσίτιδα χαρακτηρίζεται ιστολογικά από οίδημα και φλεγμονή, ιδιαίτερα του γειτονικού μυελού των οστών [Laloux L et al, 2001]. Τα Τ- λεμφοκύτταρα αφθονούν στις περιοχές αυτές και επικρατούν τα CD8+ κύτταρα και λιγότερα CD4+ T- κύτταρα.

Η βιοψία των πρώιμων αλλοιώσεων δείχνει κυτταρική διήθηση κυρίως από μακροφάγα εντοπιζόμενα γειτονικά με τον ινώδη χόνδρο [McGonagle D et al, 2002].

Υμενίτιδα

Ιστολογικά, ο αρθρικός υμένας δείχνει επιφανειακή φιμπρίνη, υπερπλασία των υμενικών επιθηλιακών κυττάρων, μέτρια διήθηση από λεμφοκύτταρα και ενίοτε εντυπωσιακό αριθμό πλασματοκυττάρων [Chang CP and Schumacher HR Jr, 1992; Baeten D et al, 2004].

Ευρήματα τυπικά SpA είναι η αυξημένη αγγείωση και η ελίκωση των αγγείων [Baeten D et al, 2004].

Ιερολαγονίτιδα

Οι βιοψίες των ιερολαγονίων δείχνουν υποχόνδριο κοκκιωματώδη ιστο, διάσπαρτες περιοχές σχηματισμού νέου οστού και οστεΐτιδα [Schchikawa K et al, 1985].

Σε αυτοψιακές μελέτες, όπως και σε ανοιχτές βιοψίες, έχουν παρατηρηθεί αλλοιώσεις υμενίτιδας και ενθεσίτιδας, όπως σχηματισμός πάννου, μυξοειδής μυελός, καταστροφή του επιφανειακού χόνδρου, ινδαρθρικές ινώδεις ταινίες, σχηματισμός νέου οστού και οστική αγκύλωση [Francois RJ et al, 2000].

Οι βιοψίες με την καθοδήγηση CT ή MRI δείχνουν πυκνές κυτταρικές διηθήσεις από λεμφοκύτταρα 50%, αποτελούμενα από CD4+ και CD8+ κύτταρα [Braun J et al, 1995; Bollow M et al, 2000].

Μυελός οστών ζυγαποφυσιακών αρθρώσεων  

Η βιοψία των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων δείχνει σημαντικές διηθήσεις από Τ-λεμφοκύτταρα [Appel H et al, 2006].

LAST UPDATE 14/4/13Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες