Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά 

Λεφλουνομίδη
Η λε­φλου­νο­μί­δη εί­ναι α­να­στο­λέ­ας της βι­ο­σύν­θε­σης της...

Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά 

Κυκλοσπορίνη
Η κυ­κλο­σπο­ρί­νη (cyclosporin Α) εί­ναι έ­να μη πο­λω­μέ­νο κυ­κλι­κό πο­λυ­πε­πτι­δι­κό αν­τι­βι­ο­τι­κό με α­νο­σο­κα­τα­σταλ­τι­κές ι­δι­ό­τη­τες, α­πο­τε­λού­με­νο α­πό 11...

Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά 

Αζαθειοπρίνη
Η α­ζα­θει­ο­πρί­νη εί­ναι χη­μι­κό α­νά­λο­γο των φυ­σι­ο­λο­γι­κών που­ρι­νών (α­δε­νί­νης, γου­α­νί­νης και...

Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά 

Χλωραμβουκίλη (Leukeran)
Η χλω­ραμ­βου­κί­λη πα­ρα­σκευ­ά­στη­κε για πρώ­τη φο­ρά α­πό τον Everett και τους συ­νερ­γά­τες...

Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά 

Κυκλοφωσφαμίδη
Η κυ­κλο­φω­σφα­μί­δη εί­ναι πο­λυ­λει­τουρ­γι­κός νε­ο­πλα­σμα­τι­κός πα­ρά­γον­τας, πα­ρά­γω­γο του...

Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά 

Μεθοτρεξάτη
Η με­θο­τρε­ξά­τη εί­ναι δο­μι­κό α­νά­λο­γο του φυλ­λι­κού ο­ξέ­ος (4-ΝΗ2 Ν10-methylfolic...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα  Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή  Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακα  Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά  Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες  Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδαςπερισσότερα για Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες  Αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Αντιρευματικά φάρμακα 

Αντιρευματικά Φάρμακα

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες