Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Φαινοπροφαίνη
Η φαι­νο­προ­φαί­νη εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στη ΝΡΑ. Δεν φαί­νε­ται να έ­χει ση­μαν­τι­κή προ­σθε­τι­κή δρά­ση ε­άν χο­ρη­γη­θεί ταυ­τό­χρο­να με ΒΔΑΦ, βο­η­θά ό­μως στη μεί­ω­ση των...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Φαινυλοβουταζόνη - οξυφαινοβουταζόνη
Τα ΜΣΑΦ αυ­τά συ­νο­δεύ­ον­ται συ­χνά α­πό σο­βα­ρές ε­πι­πλο­κές (πυρε­τός, ε­ξάν­θη­μα, η­πα­τί­τι­δα και παγ­κυτ­τα­ρο­πε­νί­α), ι­δί­ως σε παι­διά η­λι­κί­ας κάτω των 7 ε­τών, γι' αυ­τό και έ­χουν κα­ταρ­γη­θεί σε πολ­λές...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Φλουρμπιπροφαίνη
Η φλουρ­μπι­προ­φαί­νη έ­χει ι­σο­δύ­να­μη α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα με άλ­λα ΜΣΑΦ και μι­κρό­τε­ρη το­ξι­κό­τη­τα (Bass J et al, 1986). ΔΟΣΗ : 4 mg/kg/24ωρο, σε 2-4 δι­η­ρη­μέ­νες...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Φλουφαιναμικό οξύ
Έ­χει ση­μαν­τι­κή α­ναλ­γη­τι­κή και αν­τι­φλεγ­μο­νώ­δη δρά­ση, αλ­λά, ε­άν χο­ρη­γη­θεί μα­κρο­χρό­νια, συ­νο­δεύ­ε­ται συ­χνά α­πό δι­άρ­ροι­α και ε­ξαν­θή­μα­τα, γι' αυ­τό και δεν συ­νι­στά­ται στα...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Υδροξυχλωροκίνη
ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΑ Η υδροξυχλωροκίνη και η χλωροκίνη, αν και είναι ανθελονοσιακά φάρμακα, χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των ρευματικών νοσημάτων. Εξ αυτών σε χρήση είναι κυρίως η...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ενέσιμος χρυσός
ΕΝΕΣΙΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Χρυσός από το στόμα (Auranofin)
ΑΟΥΡΑΝΟΦΙΝΗ (Auranofin)

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Πενικιλλαμίνη
ΠΕΝΙΚΙΛΛΑΜΙΝΗ

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Σουλφασαλαζίνη
ΣΟΥΛΦΑΣΑΛΑΖΙΝΗ

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Κυκλοσπορίνη (Cyclosporin)
ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ (Cyclosporin)

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες