Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Μεφαιναμικό οξύ
Το με­φαι­να­μι­κό ο­ξύ εί­ναι χρή­σι­μο σαν α­ναλ­γη­τι­κό σε συν­δυα­σμό με...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ναπροξένη
Εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή και α­σφα­λής στη ΝΡΑ (Nicholls A et al, 1982; Laxer RM et al, 1988). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Οξαπροζίνη
Η ο­ξα­προ­ζί­νη έ­χει ι­κα­νο­ποι­η­τι­κή α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα στη ΝΡΑ (Miller LG, 1992) και λι­γό­τε­ρο συ­χνές και σο­βα­ρές ε­πι­πλο­κές α­πό τα πε­ρισ­σό­τε­ρα...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Πιροξικάμη
 Η πι­ρο­ξι­κά­μη μπο­ρεί να βελ­τι­ώ­σει το 50% των α­σθε­νών με ΝΡΑ. Έ­χει ι­κα­νο­ποι­η­τι­κή δρά­ση στον πυ­ρε­τό και τις άλ­λες ε­ξω­αρ­θρι­κές εκ­δη­λώ­σεις της συ­στη­μα­τι­κής ΝΡΑ....

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Πιρπροφαίνη
Η πιρ­προ­φαί­νη φαί­νε­ται ό­τι εί­ναι ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή και α­σφα­λής με τα άλ­λα πα­ρά­γω­γα του προ­πι­ο­νι­κού ο­ξέ­ος στη...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Προκαζόνη
Η προ­κα­ζό­νη φαί­νε­ται ό­τι εί­ναι α­πό τα α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα ΜΣΑΦ. Σύμ­φω­να με α­νοι­χτή, μη ε­λεγ­χό­με­νη, με­λέ­τη βελ­τι­ώ­νει πά­νω α­πό 50% των παι­δι­ών, χω­ρίς σο­βα­ρή το­ξι­κό­τη­τα (Brewer EJ et al,...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Σαλικυλικά
Τα σα­λι­κυ­λι­κά βελ­τι­ώ­νουν τα φλεγ­μο­νώ­δη φαι­νό­με­να και την δυ­σκαμ­ψί­α και συ­χνά την κι­νη­τι­κό­τη­τα των αρ­θρώ­σε­ων στο 50-70% των παι­δι­ών με ΝΡΑ, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό τον τύ­πο της...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Σουλινδάκη
Η σου­λιν­δά­κη εί­ναι ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή με την α­σπι­ρί­νη και κα­λά α­νε­κτή στη ΝΡΑ (Bhettay E, 1986). ΔΟΣΗ : 2-4 mg/kg/24ωρο. Έ­χει αρ­κε­τά μα­κρό t(1/2), γι' αυ­τό και μπο­ρεί να χο­ρη­γη­θεί κά­θε 12...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Τολμετίνη
Η τολ­με­τί­νη εί­ναι ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή με την α­σπι­ρί­νη (80-100 mg/kg/24ωρο) στην αρ­θρί­τι­δα της ΝΡΑ (Levinson JE et al,...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Φενκλοφαινάκη
Η φεν­κλο­φαι­νά­κη πι­θα­νο­λο­γεί­ται ό­τι έ­χει τρο­πο­ποι­η­τι­κή δρά­ση στη νό­σο για­τί προ­κα­λεί προ­ο­δευ­τι­κή, στα­θε­ρή ε­λάτ­τω­ση των α­νο­σο­σφαι­ρι­νών ε­άν χο­ρη­γη­θεί πά­νω α­πό 6...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες