Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αγγειίτιδες

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Κροταφική αρτηρίτιδα
Η γιγαντοκυτταρική (κροταφική ή κρανιακή) αρτηρίτιδα (GCA) είναι χρόνια αγγειΐτιδα των μέσου και μεγάλου μεγέθους αγγείων παρατηρούμενη συνήθως σε άτομα ηλικίας >50 ετών (Hunder GG,...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Αρτηρίτιδα Takayasu
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : «Ασφυγμη νόσος», ανάστροφη στένωση, αποφρακτική θρομβοαορτοπάθεια, σύνδρομο...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Πρωτοπαθής αγγειίτιδα κεντρικού νευρικού συστήματος
Η πρωτοπαθής αγγειΐτιδα του ΚΝΣ (PACNS) είναι σπάνιος τύπος αγγειΐτιδας, άγνωστης αιτιολογίας, χαρακτηριζόμενη από μη λοιμώδη κοκκιωματώδη φλεγμονή του μέσου και έξω αγγειακού χιτώνα κυρίως των μικρών εγκεφαλικών παρεγχυματικών και...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Καλοήθης λεμφική αγγειΐτιδα και κοκκιωμάτωση, κακοήθης λεμφική αγγειΐτιδα και κοκκιωμάτωση, πνευμονική αγγειΐτιδα, πνευμονική κοκκιωμάτωση...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Σύνδρομο Churg-Strauss
Η αλλεργική κοκκιωμάτωση ή σύνδρομο Churg-Strauss (CSS) είναι μία μη λοιμώδης λευκοκυτταροκλαστική συστηματική αγγειΐτιδα, η οποία προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες και πλειάδα άλλων ιστών και...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Κοκκιωμάτωση Wegener
Η κοκκιωμάτωση Wegener (WG) είναι συστηματική αγγειΐτιδα των αρτηριών μικρού και μέσου μεγέθους, όπως και των φλεβιδίων, αρτηριολίων και περιστασιακά μεγάλων αρτηριών (Hoffman GS et al, 1992; Duna GF et al, 1995; Rojo-Leyva F et al,...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Νόσος Kawasaki
Η νόσος ή σύνδρομο Kawasaki (KD) ή βλεννογονο-δερματικό λεμφαδενικό σύν­δρομο είναι νεκρωτική αρτηρίτιδα των μικρού και μέσου μεγέθους αρτηριών, άγνωστης αιτιολογίας, και η συχνότερη αιτία επίκτητης καρδιοπάθειας των παιδιών στην Ιαπωνία και...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Αγγειίτιδα συνδεόμενη με οικογενή μεσογειακό πυρετό
Το 2.6-5% περίπου των παιδιών με οικογενή μεσογειακό πυρετό (FMF) παρουσιάζει πορφύρα Henoch-Schonlein  (Sohar E et al, 1967; Bakkaloglu A et al, 2002) και το 0.8-1% των ασθενών με FMF, οζώδη πολυαρτηρίτιδα (Sohar E et al, 1967; Glikson M et al, 1989; Kocak H et al, 1996; Ozdogan H et al, 1997; Tinaztepe K et al, 1997; Tekin M et al, 2000; Bakkaloglu A et al,...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Σύνδρομο Cogan
To σύνδρομο Cogan είναι σπάνιο, χρόνιο, φλεγμονώδες νόσημα, χαρακτηριζόμενο από μη συφιλιδική διάμεση κερατίτιδα και αιθουσαίαδυσλειτουργία, αλλά και προσβολή άλλων οργάνων (Vollertsen RS, 1990; Podder S and Cameron-Shepherd R, 1994; Dillon MJ, 1997). 2.3.1  ...

Αγγειίτιδεςπερισσότερα για Αγγειίτιδες 

Οζώδης πολυαρτηρίτιδα
ΣΥΝΩΝΥΜΑ : Οζώδης περιαρτηρίτιδα (periarteritis...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες