Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Παιδιατρική Ρευματολογία

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Προκαζόνη
Η προ­κα­ζό­νη φαί­νε­ται ό­τι εί­ναι α­πό τα α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα ΜΣΑΦ. Σύμ­φω­να με α­νοι­χτή, μη ε­λεγ­χό­με­νη, με­λέ­τη βελ­τι­ώ­νει πά­νω α­πό 50% των παι­δι­ών, χω­ρίς σο­βα­ρή το­ξι­κό­τη­τα (Brewer EJ et al,...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Πιρπροφαίνη
Η πιρ­προ­φαί­νη φαί­νε­ται ό­τι εί­ναι ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή και α­σφα­λής με τα άλ­λα πα­ρά­γω­γα του προ­πι­ο­νι­κού ο­ξέ­ος στη...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Πιροξικάμη
 Η πι­ρο­ξι­κά­μη μπο­ρεί να βελ­τι­ώ­σει το 50% των α­σθε­νών με ΝΡΑ. Έ­χει ι­κα­νο­ποι­η­τι­κή δρά­ση στον πυ­ρε­τό και τις άλ­λες ε­ξω­αρ­θρι­κές εκ­δη­λώ­σεις της συ­στη­μα­τι­κής ΝΡΑ....

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Οξαπροζίνη
Η ο­ξα­προ­ζί­νη έ­χει ι­κα­νο­ποι­η­τι­κή α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα στη ΝΡΑ (Miller LG, 1992) και λι­γό­τε­ρο συ­χνές και σο­βα­ρές ε­πι­πλο­κές α­πό τα πε­ρισ­σό­τε­ρα...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ναπροξένη
Εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή και α­σφα­λής στη ΝΡΑ (Nicholls A et al, 1982; Laxer RM et al, 1988). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Μεφαιναμικό οξύ
Το με­φαι­να­μι­κό ο­ξύ εί­ναι χρή­σι­μο σαν α­ναλ­γη­τι­κό σε συν­δυα­σμό με...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Μεκλοφαιναμάτη
Η με­κλο­φαι­να­μά­τη έ­χει μέ­τρια αν­τι­φλεγ­μο­νώ­δη...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Κετοπροφαίνη
Η κε­το­προ­φαί­νη εί­ναι σχε­τι­κά α­σφα­λής και ε­ξί­σου σχε­δόν το­ξι­κή με τα άλ­λα...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ινδομεθακίνη
Η ιν­δο­με­θα­κί­νη εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στο 42-55% των α­σθε­νών με ΝΡΑ, ε­νώ στο 23-34% των πε­ρι­πτώ­σε­ων δεν έ­χει...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ιμπουπροφαίνη
Εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στη ΝΡΑ και σχε­τι­κά α­σφα­λής σε δό­σεις έ­ως 40 mg/kg/24ωρο και, ό­πως άλ­λα ΜΣΑΦ, ε­πι­τρέ­πει την μεί­ω­ση της δό­σης των κορ­τι­κο­ει­δών (Steans A et al, 1990)....

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες