Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ενημερωτικές εκπομπές

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μύθοι και Αλήθειες
See video
Βότανα - Φυσικές ουσίες
See video
Τι είναι ο Ρευματολόγος
See video
Πόνοι στις αρθρώσεις
See video
Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
See video
Έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα;
See video
Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια
See video

Ανοσοκατασταλτικά

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα  Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή  Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακα  Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά  Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες  Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδαςπερισσότερα για Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες  Αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Αντιρευματικά φάρμακα 

Αντιρευματικά Φάρμακα

Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά 

Μεθοτρεξάτη
Η με­θο­τρε­ξά­τη εί­ναι δο­μι­κό α­νά­λο­γο του φυλ­λι­κού ο­ξέ­ος (4-ΝΗ2 Ν10-methylfolic...

Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά 

Κυκλοφωσφαμίδη
Η κυ­κλο­φω­σφα­μί­δη εί­ναι πο­λυ­λει­τουρ­γι­κός νε­ο­πλα­σμα­τι­κός πα­ρά­γον­τας, πα­ρά­γω­γο του...

Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά 

Χλωραμβουκίλη (Leukeran)
Η χλω­ραμ­βου­κί­λη πα­ρα­σκευ­ά­στη­κε για πρώ­τη φο­ρά α­πό τον Everett και τους συ­νερ­γά­τες...

Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά 

Αζαθειοπρίνη
Η α­ζα­θει­ο­πρί­νη εί­ναι χη­μι­κό α­νά­λο­γο των φυ­σι­ο­λο­γι­κών που­ρι­νών (α­δε­νί­νης, γου­α­νί­νης και...

Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά 

Κυκλοσπορίνη
Η κυ­κλο­σπο­ρί­νη (cyclosporin Α) εί­ναι έ­να μη πο­λω­μέ­νο κυ­κλι­κό πο­λυ­πε­πτι­δι­κό αν­τι­βι­ο­τι­κό με α­νο­σο­κα­τα­σταλ­τι­κές ι­δι­ό­τη­τες, α­πο­τε­λού­με­νο α­πό 11...

Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά 

Λεφλουνομίδη
Η λε­φλου­νο­μί­δη εί­ναι α­να­στο­λέ­ας της βι­ο­σύν­θε­σης της...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες