Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ενημερωτικές εκπομπές

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μύθοι και Αλήθειες
See video
Βότανα - Φυσικές ουσίες
See video
Τι είναι ο Ρευματολόγος
See video
Πόνοι στις αρθρώσεις
See video
Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
See video
Έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα;
See video
Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια
See video

Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα  Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή  Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακα  Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά  Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες  Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδαςπερισσότερα για Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες  Αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Αντιρευματικά φάρμακα 

Αντιρευματικά Φάρμακα

Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδαςπερισσότερα για Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Φεβουξοστάτη (Febuxostat)
ΦΕΒΟΥΞΟΣΤΑΤΗ (Febuxostat) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Απορρόφηση Μετά από την χορήγηση απλών ή πολλαπλών εφάπαξ δόσεων 80 και 120 mg ημερησίως per os η Cmax της φεβουξοστάτης είναι περίπου 2,8-3,2 μg/ml, και 5,0-5,3 μg/ml,...

Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδαςπερισσότερα για Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας 

Σουλφινπυραζόνη (Sulfinpyrazone)
Η σουλ­φιν­πυ­ρα­ζό­νη εί­ναι πα­ρά­γω­γο της φαι­νυ­λο­βου­τα­ζό­νης με ου­ρι­κο­ζου­ρι­κές, αλ­λ' ό­χι και αν­τι­φλεγ­μο­νώ­δεις, ι­δι­ό­τη­τες (Gutman AB,...

Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδαςπερισσότερα για Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας 

Προβενεσίδη (Probenecid)
Η προ­βε­νε­σί­δη εί­ναι ου­ρι­κο­ζου­ρι­κός πα­ρά­γον­τας, πα­ρά­γω­γο της...

Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδαςπερισσότερα για Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας 

Κολχικίνη (Colchicine)
Η κολ­χι­κί­νη εί­ναι φαι­ναν­θρε­νι­κό πα­ρά­γω­γο (α­κε­τυλ­τρι­με­θυ­λο­κολ­χι­κι­νι­κό ο­ξύ), προ­ερ­χό­με­νο α­πό τα φυ­τά της οι­κο­γέ­νειας Lily, Colchicum autumnale και Gloriosa...

Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδαςπερισσότερα για Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας 

Αλλοπουρινόλη (Allopurinol)
Η αλ­λο­που­ρι­νό­λη, έ­να δο­μι­κό ι­σο­με­ρές της υ­πο­ξαν­θί­νης, α­να­στέλ­λει την ξαν­θι­νο­ξει­δά­ση, γι΄ αυ­τό και χρη­σι­μο­ποι­εί­ται κυ­ρί­ως στη θε­ρα­πεί­α της ου­ρι­κής αρ­θρί­τι­δας και ο­ρι­σμέ­νων...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες