Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ενημερωτικές εκπομπές

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μύθοι και Αλήθειες
See video
Βότανα - Φυσικές ουσίες
See video
Τι είναι ο Ρευματολόγος
See video
Πόνοι στις αρθρώσεις
See video
Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
See video
Έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα;
See video
Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια
See video

Θεραπείες

Πληροφορίες σχετικά με θεραπείες

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Κετοπροφαίνη
Η κε­το­προ­φαί­νη εί­ναι σχε­τι­κά α­σφα­λής και ε­ξί­σου σχε­δόν το­ξι­κή με τα άλ­λα...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ινδομεθακίνη
Η ιν­δο­με­θα­κί­νη εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στο 42-55% των α­σθε­νών με ΝΡΑ, ε­νώ στο 23-34% των πε­ρι­πτώ­σε­ων δεν έ­χει...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ιμπουπροφαίνη
Εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στη ΝΡΑ και σχε­τι­κά α­σφα­λής σε δό­σεις έ­ως 40 mg/kg/24ωρο και, ό­πως άλ­λα ΜΣΑΦ, ε­πι­τρέ­πει την μεί­ω­ση της δό­σης των κορ­τι­κο­ει­δών (Steans A et al, 1990)....

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ανεπιθύμητες ενέργειες ΜΣΑΦ στην παιδική ηλικία
Τα ΜΣΑΦ εί­ναι γε­νι­κά κα­λά α­νε­κτά στα...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Κορτικοειδή
Τα κορτικοειδή παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεραπεία του παιδιού με ΝΙΑ και χορηγούνται μέσω διάφορων οδών (per os, ενδοφλέβια, ενδομυϊκά, ενδαρθρικά, μέσα σε μαλακά μόρια και ιστούς και τοπικά στους...

Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακα  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Χρυσός από το στόμα (Auranofin)
Η α­ου­ρα­νο­φί­νη εί­ναι ε­νερ­γό σκεύ­α­σμα χρυ­σού χο­ρη­γού­με­νο per...

Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακα  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Σουλφασαλαζίνη
Η σουλ­φα­σα­λα­ζί­νη εί­ναι γνω­στή σαν σα­λι­κυ­λα­ζο­σουλ­φα­πυ­ρι­δί­νη, σα­λα­ζο­πυ­ρί­νη ή...

Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακα  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Πενικιλλαμίνη
Η D-πε­νι­κιλ­λα­μί­νη εί­ναι χη­λι­κός...

Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακα  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ενέσιμος χρυσός
Πολ­λά σύμ­πλο­κα χρυ­σού εί­ναι γνω­στά, αλ­λά με­ρι­κά μό­νον απ΄αυ­τά έ­χουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στη θε­ρα­πεί­α των ρευ­μα­τι­κών...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες