Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Λοιμώδεις αγγειίτιδες

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Ρικέττσια
Οι ρικέττσιες είναι μικροί πλειομορφικοί κοκκοβάκιλλοι και υποχρεωτικά ενδοκυττάρια παράσιτα, με τροπισμό για το αγγειακό ενδοθήλιο (Walker DH et al,...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Παράσιτα
Τα παράσιτα είναι σπάνια αίτια αγγειΐτιδας. Οι αγγειιτιδικές αλλοιώσεις εντοπίζονται στην περιοχή εισόδου του παρασίτου, αλλά ενίοτε και σε απομακρυσμένες...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Μουκορμυκητίαση (Mucormycosis)
Οι μουκορμύκητες (Mucormycetes) ή ζυμομύκητες είναι το αίτιο της μουκορμυκητίασης (mucormycosis) (Lehrer RI, 1980; Galetta SL et al, 1990). Η μουκορμυκητίαση είναι μία από τις περισσότερο επιθετικές μυκητιασικές λοιμώξεις, οφειλόμενη συνήθως στα στελέχη Rhizopus, Mucor και...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Κάντιντα (Candida)
Τα στελέχη της Candida είναι μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του ανθρώπου. Η Candida σπάνια προσβάλλει το ΚΝΣ, εκτός εάν υπάρχει υποκείμενος προδιαθεσικός παράγοντας και ιδιαίτερα ανωμαλίες των...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Κοκκιδιομυκητίαση (Coccidioides immitis)
Η κοκκιδιομυκητίαση είναι το αίτιο του πυρετού της Κοιλάδας (Valley fever) (Einstein HE and Johnson RH, 1993). Στο 60% των περιπτώσεων η λοίμωξη διαδράμει...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Ασπέργιλλος (Aspergillus)
Τα στελέχη του ασπέργιλλου έχουν σημαντική παθογόνο δράση σε ουδετεροπενικούς ξενιστές (Beal MF et al, 1982; Walsh TJ et al, 1985). Η συχνότερη εξωνευρική εκδήλωση της ασπεργίλλωσης είναι η προσβολή του...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Bartonella Bacilliformis
Είναι το αίτιο του πυρετού Oroya, ο οποίος ενδημεί στην περιοχή των ΄Ανδεων. Ενίοτε συνοδεύεται από νευρολογικές επιπλοκές (μικροαγγειακή ενδοθηλιακή βλάβη με θρόμβωση, έμφρακτο και...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Bartonella henselae
Είναι το αίτιο της νόσου «εξ ονύχων γαλής» και συνδέεται με βακτηριδιακή αγγειωμάτωση σε ανοσοκατεσταλμένους ξενιστές (Slater LM and Welch DF,...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Brucella melitensis
Η βρουκέλλωση συνοδεύεται από νευρολογικές επιπλοκές (μηνιγγίτιδα, αγγειΐτιδα, παρεγχυματικές αλλοιώσεις του ΚΝΣ, νοσήματα των ριζών και των περιφερικών νεύρων), στο 2-5% των ασθενών (Al Deeb SM et al, 1989; Mc Lean DR et al,...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Στελέχη Borrelia
O υποτροπιάζων πυρετός (Relapsing fever) είναι μία ταχέως εξελισσόμενη και σοβαρή σηπτική νόσος οφειλόμενη σε ορισμένες σπειροχαίτες...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες