Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σουλινδάκη

Η σου­λιν­δά­κη εί­ναι ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή με την α­σπι­ρί­νη και κα­λά α­νε­κτή στη ΝΡΑ (Bhettay E, 1986).

ΔΟΣΗ : 2-4 mg/kg/24ωρο. Έ­χει αρ­κε­τά μα­κρό t(1/2), γι' αυ­τό και μπο­ρεί να χο­ρη­γη­θεί κά­θε 12 ώ­ρες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η σου­λιν­δά­κη εί­ναι πι­θα­νώς λι­γό­τε­ρο νε­φρο­το­ξι­κή α­πό άλ­λα ΜΣΑΦ, αν και αυ­τό δεν έ­χει ε­πι­βε­βαι­ω­θεί (Ciabattoni G et al, 1984), γι' αυ­τό και μπο­ρεί να θε­ω­ρη­θεί το ΜΣΑΦ ε­κλο­γής σε παι­διά με φαρ­μα­κο­γε­νή θη­λο­ει­δή νέ­κρω­ση των νε­φρών που πρέ­πει να συ­νε­χί­σουν την θε­ρα­πεί­α με ΜΣΑΦ.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες