Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σαλικυλικά

Τα σα­λι­κυ­λι­κά βελ­τι­ώ­νουν τα φλεγ­μο­νώ­δη φαι­νό­με­να και την δυ­σκαμ­ψί­α και συ­χνά την κι­νη­τι­κό­τη­τα των αρ­θρώ­σε­ων στο 50-70% των παι­δι­ών με ΝΡΑ, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό τον τύ­πο της ει­σβο­λής.

Στην αρ­θρί­τι­δα, εί­ναι ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά, αλ­λά πε­ρισ­σό­τε­ρο το­ξι­κά, α­πό την ιμ­που­προ­φαί­νη, την να­προ­ξέ­νη (Kvien TK et al, 1984) και την τολ­με­τί­νη (Levinson JE et al, 1977). Σε με­γά­λες δό­σεις, κα­τα­στέλ­λουν ε­παρ­κώς τον πυ­ρε­τό της συ­στη­μα­τι­κής ει­σβο­λής. Έ­χουν ι­σχυ­ρό­τε­ρη αν­τι­πυ­ρε­τι­κή δρά­ση, αλ­λά και με­γα­λύ­τε­ρη το­ξι­κό­τη­τα, α­πό την ιμ­που­προ­φαί­νη.

ΔΟΣΕΙΣ : Η κα­τάλ­λη­λη δό­ση των σα­λι­κυ­λι­κών στη θε­ρα­πεί­α της ΝΡΑ δεν έ­χει προσ­δι­ο­ρι­σθεί.

Θε­ρα­πευ­τι­κό εύ­ρος : 60-130 mg/kg/24ωρο.

Μέ­ση δό­ση : 80-100 mg/kg/24ωρο ή 2-2.5 g/m2/24ωρο. Σε παι­διά βά­ρους >25 kg δεν πρέ­πει να υ­περ­βαί­νει τα 60-80 mg/kg/24ωρο, δε­δο­μέ­νου ό­τι με­γα­λύ­τε­ρες δό­σεις (90-100 mg/kg/24ω­ρο) συ­νο­δεύ­ον­ται α­πό σο­βα­ρές ε­πι­πλο­κές, α­κό­μα και στο 100% των α­σθε­νών.

Μέ­γι­στη αρ­χι­κή δό­ση :  <3.9 gr/24ωρο.

Η δό­ση των σα­λι­κυ­λι­κών πρέ­πει να ρυθ­μί­ζε­ται με δι­α­δο­χι­κές με­τρή­σεις των ε­πι­πέ­δων τους στον ο­ρό σύμ­φω­να με την κλι­νι­κή αν­τα­πό­κρι­ση και να προ­σαρ­μό­ζε­ται σε κά­θε ε­πί­σκε­ψη του παι­διού α­νά­λο­γα με το ε­κά­στο­τε σω­μα­τι­κό του βά­ρος. Η αύ­ξη­ση ή ε­λάτ­τω­ση της δό­σης των σα­λι­κυ­λι­κών ε­ξαρ­τά­ται γε­νι­κά α­πό την κλι­νι­κή αν­τα­πό­κρι­ση και την εν­δε­χό­με­νη το­ξι­κό­τη­τα. Η εμ­φά­νι­ση ή­πι­ων α­νε­πι­θύ­μη­των ε­νερ­γει­ών με την αύ­ξη­ση της δό­σης εί­ναι έν­δει­ξη ό­τι πρα­κτι­κά το φάρ­μα­κο έ­χει φθά­σει στη μέ­γι­στη α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά του, γι' αυ­τό και στη συ­νέ­χεια πρέ­πει να μει­ώ­νε­ται. 

Τα ε­πί­πε­δα των σα­λι­κυ­λι­κών σχε­τί­ζον­ται μάλ­λον με την ε­πι­φά­νεια, πα­ρά με το βά­ρος, του σώ­μα­τος του παι­διού. Η δό­ση των σα­λι­κυ­λι­κών φαί­νε­ται ό­τι κα­θο­ρί­ζε­ται α­πό το α­πό­λυ­το σω­μα­τι­κό βά­ρος του παι­διού. Παι­διά βά­ρους <25 kg α­νέ­χον­ται κα­λύ­τε­ρα τα σα­λι­κυ­λι­κά, γι' αυ­τό και μπο­ρούν να πά­ρουν με­γα­λύ­τε­ρες δό­σεις (80-100 mg/kg/24ωρο).

Ο t(1/2) των σα­λι­κυ­λι­κών ποι­κίλ­λει α­νά­λο­γα με την ι­στι­κή δι­ά­χυ­ση. Τα ε­πί­πε­δά τους κο­ρυ­φώ­νον­ται στο πλά­σμα 9 η­μέ­ρες με­τά την έ­ναρ­ξη της θε­ρα­πεί­ας στα­θε­ρής κα­τά­στα­σης και, στη συ­νέ­χεια, τεί­νουν να υ­πο­χω­ρή­σουν ε­λα­φρώς. Σε υ­ψη­λά ε­πί­πε­δα στον ο­ρό, μι­κρή τμη­μα­τι­κή αύ­ξη­ση της δό­σης μπο­ρεί να ο­δη­γή­σει σε ση­μαν­τι­κή αύ­ξη­ση των ε­πι­πέ­δων των σα­λι­κυ­λι­κών στον ο­ρό (Graham GG et al, 1977). 

Η νε­φρι­κή α­πέκ­κρι­ση των σα­λι­κυ­λι­κών ποι­κίλ­λει ευ­ρέ­ως με μι­κρές με­τα­βο­λές του pH των ού­ρων. Τα ε­πί­πε­δα των σα­λι­κυ­λι­κών στον ο­ρό αυ­ξά­νον­ται ή ε­λατ­τώ­νον­ται ση­μαν­τι­κά με μι­κρή μεί­ω­ση ή αύ­ξη­ση του pH των ού­ρων, αν­τί­στοι­χα.  Η δό­ση των σα­λι­κυ­λι­κών που χρει­ά­ζε­ται για να ε­πι­τευ­χθούν τα ί­δια ε­πί­πε­δα μπο­ρεί να δι­α­φέ­ρει ση­μαν­τι­κά στο ί­διο ά­το­μο. Α­κό­μα, τα ε­πί­πε­δα των σα­λι­κυ­λι­κών στον ο­ρό μπο­ρεί να δι­α­φέ­ρουν ση­μαν­τι­κά σε δι­α­φο­ρε­τι­κό χρό­νο στον ί­διο α­σθε­νή και στην ί­δια δό­ση.

Τα α­νε­κτά και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά ε­πί­πε­δα των σα­λι­κυ­λι­κών δι­α­φέ­ρουν ση­μαν­τι­κά α­πό α­σθε­νή σε α­σθε­νή. Συ­στη­μα­τι­κά πά­σχον­τες και α­ναι­μι­κοί α­σθε­νείς συ­χνά χρει­ά­ζον­ται με­γά­λες δό­σεις λό­γω δυ­σα­πορ­ρό­φη­σης και/ή με­τα­βο­λής του με­τα­βο­λι­σμού των σα­λι­κυ­λι­κών.

Τα σα­λι­κυ­λι­κά πρέ­πει να χο­ρη­γούν­ται σε δι­η­ρη­μέ­νες δό­σεις (κά­θε 4 ή 6 ώ­ρες) ταυ­τό­χρο­να ή με­τά τα γεύ­μα­τα και πριν α­πό την κα­τά­κλι­ση μα­ζί με γά­λα για να πε­ρι­ο­ρι­σθεί ο γα­στρεν­τε­ρι­κός ε­ρε­θι­σμός και να ε­ξα­σφα­λι­σθούν θε­ρα­πευ­τι­κά ε­πί­πε­δα στο πλά­σμα. Σε με­ρι­κά παι­διά, ο πυ­ρε­τός ε­λέγ­χε­ται με την χο­ρή­γη­ση των σα­λι­κυ­λι­κών κά­θε 4 ώ­ρες. Με­τά την ε­πί­τευ­ξη θε­ρα­πευ­τι­κών ε­πι­πέ­δων, ο t(1/2) των σα­λι­κυ­λι­κών στον ο­ρό ε­πι­μη­κύ­νε­ται, γι' αυ­τό και δεν χρει­ά­ζε­ται να α­φυ­πνί­ζε­ται το παι­δί το βρά­δυ για να πά­ρει την α­σπι­ρί­νη.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ :

Τα ε­πί­πε­δα των σα­λι­κυ­λι­κών πρέ­πει να προσ­δι­ο­ρί­ζον­ται στα παι­διά με ΝΡΑ που θε­ρα­πεύ­ον­ται μα­κρο­χρό­νια με σα­λι­κυ­λι­κά, κυ­ρί­ως για να ε­λέγ­χε­ται κα­τά πό­σον το φάρ­μα­κο :

  • Λαμ­βά­νε­ται κα­νο­νι­κά και στην κα­θο­ρι­σμέ­νη δό­ση
  • Α­πορ­ρο­φά­ται ι­κα­νο­ποι­η­τι­κά
  • Εί­ναι σε θε­ρα­πευ­τι­κά ε­πί­πε­δα (>20 mg/dl)
  • Χρει­ά­ζε­ται τρο­πο­ποί­η­ση της δό­σης για τον κα­λύ­τε­ρο έ­λεγ­χο της νό­σου
  • Έ­χει προ­κα­λέ­σει σα­λι­κυ­λι­σμό

Ε­άν η νό­σος ε­λέγ­χε­ται ι­κα­νο­ποι­η­τι­κά με μί­α μέ­ση δό­ση, χω­ρίς α­νε­πι­θύ­μη­τες ε­νέρ­γει­ες, η μέ­τρη­ση των ε­πι­πέ­δων των σα­λι­κυ­λι­κών μπο­ρεί να μην χρει­ά­ζε­ται. 

Η δι­α­τή­ρη­ση των ε­πι­πέ­δων των σα­λι­κυ­λι­κών σε στα­θε­ρό θε­ρα­πευ­τι­κό ύ­ψος μπο­ρεί να α­πο­δει­χθεί δύ­σκο­λη, δε­δο­μέ­νου ό­τι η φαρ­μα­κο­κι­νη­τι­κή των σα­λι­κυ­λι­κών ποι­κίλ­λει α­νά­λο­γα με την δό­ση των κορ­τι­κο­ει­δών, ταυ­τό­χρο­να νο­σή­μα­τα και τις συγ­κεν­τρώ­σεις των σα­λι­κυ­λι­κών στον ο­ρό (Skeith KJ and Jamali F, 1991).

Οι δό­σεις των σα­λι­κυ­λι­κών πρέ­πει να τρο­πο­ποι­ούν­ται με βρα­δύ ρυθ­μό και σε μι­κρές πο­σό­τη­τες, ι­δι­αί­τε­ρα ό­ταν οι συγ­κεν­τρώ­σεις στον ο­ρό εί­ναι υ­ψη­λό­τε­ρες, λό­γω της δο­σο­ε­ξαρ­τώ­με­νης κι­νη­τι­κής του με­τα­βο­λι­σμού τους. Γε­νι­κά, η δό­ση τους δεν πρέ­πει να αυ­ξά­νε­ται > 10% κά­θε φο­ρά. Πα­ρό­μοι­α, ε­άν προ­κύ­ψει το­ξι­κό­τη­τα, μεί­ω­ση της δό­σης κα­τά 10% εί­ναι συ­χνά ε­παρ­κής για να φθά­σει σε α­νε­κτά θε­ρα­πευ­τι­κά ε­πί­πε­δα.

Τα ε­πί­πε­δα των σα­λι­κυ­λι­κών στα­θε­ρο­ποι­ούν­ται 5 πε­ρί­που η­μέ­ρες με­τά α­πό την τρο­πο­ποί­η­ση της δό­σης. Τα ε­πί­πε­δα των σα­λι­κυ­λι­κών και τα η­πα­τι­κά έν­ζυ­μα πρέ­πει να ε­λέγ­χον­ται 5 η­μέ­ρες με­τά την τρο­πο­ποί­η­ση της δό­σης ή την έ­ναρ­ξη της α­γω­γής.

Η α­σπι­ρί­νη δεν δι­α­φέ­ρει ση­μαν­τι­κά α­πό τα άλ­λα σα­λι­κυ­λι­κά στη θε­ρα­πεί­α της ΝΡΑ. Πάν­τως, φαί­νε­ται ό­τι κά­θε σκεύ­α­σμα έ­χει δι­α­φο­ρε­τι­κό α­πο­τέ­λε­σμα α­πό τα άλ­λα, γι' αυ­τό και, ό­ταν η θε­ρα­πεί­α αρ­χί­σει με έ­να συγ­κε­κρι­μέ­νο σκεύ­α­σμα, εί­ναι προ­τι­μό­τε­ρο να δι­α­τη­ρη­θεί το ί­διο σ' ό­λη την διά­ρκεια της θε­ρα­πεί­ας και να μην αν­τι­κα­θί­στα­ται α­πό κά­ποι­ο άλ­λο.

Η προ­σθή­κη κορ­τι­κο­ει­δών στο θε­ρα­πευ­τι­κό σχή­μα μει­ώ­νει τα ε­πί­πε­δα των σα­λι­κυ­λι­κών και ε­πι­βάλ­λει ση­μαν­τι­κή αύ­ξη­ση της δό­σης τους για να ε­πι­τευ­χθούν τα προ­η­γού­με­να ε­πί­πε­δα. Η α­πο­μά­κρυν­ση των κορ­τι­κο­ει­δών α­πό το θε­ρα­πευ­τι­κό σχή­μα αυ­ξά­νει τα ε­πί­πε­δα των σα­λι­κυ­λι­κών και μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει δη­λη­τη­ρί­α­ση α­πό σα­λι­κυ­λι­κά. Γι' αυ­τό και, στη φά­ση της μεί­ω­σης της δό­σης των κορ­τι­κο­ει­δών, ε­πι­βάλ­λε­ται προ­σε­κτι­κός έ­λεγ­χος για εκ­δη­λώ­σεις το­ξι­κό­τη­τας α­πό τα σα­λι­κυ­λι­κά

Ό­ταν τα σα­λι­κυ­λι­κά χο­ρη­γούν­ται ταυ­τό­χρο­να με με­θο­τρε­ξά­τη, η δό­ση τους συ­χνά εί­ναι δύ­σκο­λο να αυ­ξη­θεί, λό­γω της α­θροι­στι­κής η­πα­το­το­ξι­κό­τη­τας των 2 αυ­τών φαρ­μά­κων.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ :

Ο­λι­γο­αρ­θρι­κή ή πο­λυ­αρ­θρι­κή ΝΡΑ, ή­πια έ­ως μέ­τρια συ­στη­μα­τι­κή νό­σος : 80 mg/kg/24ω-ρο, αυ­ξα­νό­με­νη με­τά μί­αν ε­βδο­μά­δα στα 90 mg/kg, ε­άν δεν προ­κύ­ψει βελ­τί­ω­ση.

Σο­βα­ρή συ­στη­μα­τι­κή νό­σος : 110 mg/kg/24ωρο (έ­ως 3.6 gr η­με­ρη­σί­ως), για να ε­πι­τευ­χθούν τα ε­πι­θυ­μη­τά θε­ρα­πευ­τι­κά ε­πί­πε­δα στον ο­ρό και τε­θεί υ­πό έ­λεγ­χο ο πυ­ρε­τός.

Με­ρι­κά παι­διά χρει­ά­ζον­ται και α­νέ­χον­ται α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρες δό­σεις, ι­δι­αί­τε­ρα ό­ταν παίρ­νουν ταυ­τό­χρο­να και κορ­τι­κο­ει­δή. Σε παι­διά με ο­ξεί­α συ­στη­μα­τι­κή νό­σο τα σα­λι­κυ­λι­κά δύ­σκο­λα φθά­νουν σε θε­ρα­πευ­τι­κά ε­πί­πε­δα, αλ­λά αύ­ξη­ση της δό­σης >130 mg/kg/24ωρο συ­νή­θως ο­δη­γεί σε σα­λι­κυ­λι­σμό.

Ε­άν αρ­χι­κά α­παι­τούν­ται με­γά­λες δό­σεις, πρέ­πει, με­τά την υ­πο­χώ­ρη­ση των συ­στη­μα­τι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων, να μει­ώ­νον­ται βαθ­μια­ία σε ε­πί­πε­δα συν­τή­ρη­σης. Ε­άν, με­τά α­πό μί­αν ε­βδο­μά­δα, δεν υ­πάρ­ξει βελ­τί­ω­ση, πρέ­πει να με­τρών­ται τα ε­πί­πε­δα των σα­λι­κυ­λι­κών για να αυ­ξη­θεί, αν χρεια­σθεί, η δό­ση τους. Ε­άν ε­ξαρ­χής προ­κύ­ψει κλι­νι­κή αν­τα­πό­κρι­ση, η μέ­τρη­ση των ε­πι­πέ­δων των σα­λι­κυ­λι­κών μπο­ρεί να μην εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη.

Ο έ­λεγ­χος του πυ­ρε­τού ε­ξαρ­τά­ται α­πό την δό­ση των σα­λι­κυ­λι­κών. Ε­άν δεν υ­πο­χω­ρεί με σχε­τι­κά υ­ψη­λές δό­σεις, συ­χνά υ­φί­ε­ται με την προ­σθή­κη μι­κρής ε­πί πλέ­ον πο­σό­τη­τας. Συ­χνά ό­μως δεν υ­πο­χω­ρεί α­κό­μα και με υ­ψη­λές, το­ξι­κές, δό­σεις. Τό­τε, τα σα­λι­κυ­λι­κά μπο­ρούν να αν­τι­κα­τα­στα­θούν με κά­ποι­ο α­πό τα νε­ό­τε­ρα ΜΣΑΦ, συ­χνά με κα­λά α­πο­τε­λέ­σμα­τα. Άλ­λο­τε, η προ­σθή­κη ε­νός άλ­λου ΜΣΑΦ στην α­γω­γή πα­ράλ­λη­λα με τα σα­λι­κυ­λι­κά μπο­ρεί να α­πο­δει­χθεί χρή­σι­μη στον έ­λεγ­χο του πυ­ρε­τού, μο­λο­νό­τι η κλι­νι­κή αυ­τή πα­ρα­τή­ρη­ση δεν έ­χει τε­κμη­ρι­ω­θεί.

Ο βαθ­μός και η τα­χύ­τη­τα του αν­τι­πυ­ρε­τι­κού α­πο­τε­λέ­σμα­τος των σα­λι­κυ­λι­κών δεν έ­χουν ει­δι­κό­τη­τα για κά­θε νό­ση­μα. Π.χ. στον ο­ξύ ρευ­μα­τι­κό πυ­ρε­τό, η τα­χεί­α, σε σύγ­κρι­ση με την συ­στη­μα­τι­κή ΝΡΑ, υ­πο­χώ­ρη­ση του πυ­ρε­τού δεν εί­ναι δι­α­γνω­στι­κό κρι­τή­ριο, για­τί πολ­λά παι­διά με συ­στη­μα­τι­κή ΝΡΑ αν­τα­πο­κρί­νον­ται με την ί­δια τα­χύ­τη­τα στα σα­λι­κυ­λι­κά ή­δη μέ­σα στο πρώ­το 24ωρο της θε­ρα­πεί­ας. Αν­τί­στοι­χα, αρ­κε­τά παι­διά με ο­ξύ ρευ­μα­τι­κό πυ­ρε­τό, δεν αν­τα­πο­κρί­νον­ται στα σα­λι­κυ­λι­κά μέ­σα στο πρώ­το 24ωρο, ό­πως συμ­βαί­νει στην πλει­ο­ψη­φί­α των πε­ρι­πτώ­σε­ων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ : Ό­πως τα νε­ό­τε­ρα ΜΣΑΦ, τα σα­λι­κυ­λι­κά πρέ­πει να χο­ρη­γούν­ται του-λά­χι­στον 8 ε­βδο­μά­δες μέ­χρις ό­του κο­ρυ­φω­θεί η α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά τους. Ο πυ­ρε­τός της συ-στη­μα­τι­κής ΝΡΑ μπο­ρεί να α­παι­τή­σει 1-4 ε­βδο­μά­δες για να τε­θεί υ­πό έ­λεγ­χο με ε­παρ­κείς δό­σεις σα­λι­κυ­λι­κών.

Η θε­ρα­πευ­τι­κή δο­κι­μή με σα­λι­κυ­λι­κά συ­νι­στά­ται να δια­ρκεί 6 μή­νες. Με­τά την ύ­φε­ση της νό­σου η συ­νο­λι­κή διά­ρκεια της θε­ρα­πεί­ας με σα­λι­κυ­λι­κά, ό­πως και με τα άλ­λα ΜΣΑΦ, δεν έ­χει προσ­δι­ο­ρι­σθεί. Γε­νι­κά ό­μως, η α­σπι­ρί­νη συ­νι­στά­ται να χο­ρη­γεί­ται ε­πί 1-2 συ­νε­χή έ­τη με­τά την κλι­νι­κή ύ­φε­ση της νό­σου, δε­δο­μέ­νου ό­τι, στο δι­ά­στη­μα αυ­τό, η νό­σος συ­χνά έ­χει βρα­χυ­χρό­νι­ες αυ­τό­μα­τες υ­φέ­σεις.

Στην ο­λι­γο­αρ­θρι­κή ΝΡΑ, τα σα­λι­κυ­λι­κά συ­νι­στά­ται να χο­ρη­γούν­ται ό­σο η νό­σος έ­χει δρα­στη­ρι­ό­τη­τα και ε­πί έ­να α­κό­μα ε­πι­πλέ­ον ε­ξά­μη­νο με­τά την ύ­φε­ση της αρ­θρί­τι­δας. Η νό­σος θε­ω­ρεί­ται ό­τι έ­χει ια­θεί, ε­φ' ό­σον οι κλι­νι­κές και ερ­γα­στη­ρια­κές εκ­δη­λώ­σεις της έ­χουν υ­πο­χω­ρή­σει πλή­ρως 6 μή­νες με­τά την δι­α­κο­πή των σα­λι­κυ­λι­κών.

Τα παι­διά με πο­λυ­αρ­θρί­τι­δα που δεν αν­τα­πο­κρί­νον­ται σε ε­παρ­κείς δό­σεις α­σπι­ρί­νης και στην υ­πό­λοι­πη συν­τη­ρη­τι­κή α­γω­γή ε­πί 6 μή­νες, αλ­λά έ­χουν προ­ο­δευ­τι­κά ε­πι­δει­νού­με­νο πε­ρι­ο­ρι­σμό της λει­τουρ­γι­κό­τη­τας λό­γω ε­πι­μο­νής της υ­με­νί­τι­δας, ό­πως συμ­βαί­νει συ­νή­θως στον ο­ρο­θε­τι­κό ή συ­στη­μα­τι­κό τύ­πο της νό­σου, χρει­ά­ζον­ται θε­ρα­πεί­α βά­σης.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η/ΚΑΙ ΤΟ­ΞΙΚΟ­ΤΗΤΑ : Τα αν­τι­φλεγ­μο­νώ­δη α­πο­τε­λέ­σμα­τα των σα­λι­κυ­λι­κών εμ­φα­νί­ζον­ται συ­νή­θως ό­ταν τα ε­πί­πε­δά τους στον ο­ρό κυ­μαί­νον­ται α­πό 15-30 mg/dl. Τα θε­ρα­πευ­τι­κά, αλ­λά και α­σφα­λή, ε­πί­πε­δα των σα­λι­κυ­λι­κών ποι­κίλ­λουν α­πό α­σθε­νή σε α­σθε­νή, πρέ­πει ό­μως γε­νι­κά να κυ­μαί­νον­ται με­τα­ξύ 25-30 mg/dl ή 2 mmol/l. Κά­τω α­πό 15 mg/dl, δεν έ­χουν ε­παρ­κή αν­τι­φλεγ­μο­νώ­δη δρά­ση, ε­νώ >30 mg/dl εί­ναι συ­νή­θως το­ξι­κά. Δό­σεις 80-100 mg/kg/24ωρο συ­νή­θως συ­νο­δεύ­ον­ται α­πό ε­πί­πε­δα της τά­ξης των 20-25 mg/dl στον ο­ρό. 

Η σχέ­ση της το­ξι­κό­τη­τας με τα ε­πί­πε­δα των σα­λι­κυ­λι­κών στο αί­μα δεν έ­χει προσ­δι­ο­ρι­σθεί. Α­κό­μα, φαί­νε­ται ό­τι η συ­χνό­τη­τα του σα­λι­κυ­λι­σμού και της η­πα­το­το­ξι­κό­τη­τας αυ­ξά­νει α­να­λο­γι­κά με την δό­ση των σα­λι­κυ­λι­κών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα σα­λι­κυ­λι­κά έ­χουν πο­λύ­τι­μες ι­δι­ό­τη­τες στη θε­ρα­πεί­α της ΝΡΑ, έ­χουν ό­μως τα ε­ξής μει­ο­νε­κτή­μα­τα :

  • Πρέ­πει να χο­ρη­γούν­ται σε συ­χνά χρο­νι­κά δι­α­στή­μα­τα
  • Α­παι­τούν συ­χνή πα­ρα­κο­λού­θη­ση των θε­ρα­πευ­τι­κών και το­ξι­κών τους ε­πι­πέ­δων
  • Συ­νο­δεύ­ον­ται α­πό ε­πι­πλο­κές συ­χνό­τε­ρα α­πό τα μη σα­λι­κυ­λι­κά ΜΣΑΦ, ι­δί­ως α­πό η­πα­το­το­ξι­κό­τη­τα και σύν­δρο­μο Reye
  • Δεν φαί­νε­ται να εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο δρα­στι­κά α­πό τα νε­ό­τε­ρα ΜΣΑΦ στον έ­λεγ­χο της αρ­θρί­τι­δας, ε­κτός α­πό τον πυ­ρε­τό της συ­στη­μα­τι­κής ΝΡΑ.

Γι' αυ­τό και δεν χρη­σι­μο­ποι­ούν­ται πλέ­ον σαν φάρ­μα­κα ρου­τί­νας σ' ό­λους τους τύ­πους της ΝΡΑ, εί­ναι ό­μως α­κό­μα το φάρ­μα­κο πρώ­της ε­κλο­γής για τον πυ­ρε­τό της συ­στη­μα­τι­κής ΝΡΑ και μπο-ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν σε παι­διά με ο­λι­γο- ή πο­λυ- αρ­θρι­κό τύ­πο που δεν αν­τα­πο­κρί­νον­ται ή έ­χουν ε­πι­πλο­κές σε άλ­λα ΜΣΑΦ.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες