Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Παιδιά : Παθαίνουν κι΄αυτά "ρευματισμούς" ;

Παρ' όλο που στον πολύ κόσμο υπάρ­χει αρκετή σύγχυση γύρω από τις ρευ­ματικές παθήσεις (κοινώς «ρευματισμοί»), είναι πάντως γνωστό ότι υπάρχουν «ρευματισμοί» στους ενήλι­κες. Αυτό όμως που δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, είναι ότι και τα παιδιά σε κάποια φάση της ζωής τους μπορεί να προσβληθούν από ρευματοπάθειες, που μάλιστα, σε μερικές περιπτώσεις, είναι σοβαρότερες από εκείνες των με­γάλων.

Τι είναι οι «ρευματισμοί» στα παιδιά;

Στα παιδιά οι «ρευματισμοί» είναι, ακό­μα και στις μέρες μας, ταυτόσημοι με τον ρευματικό πυρετό, δηλ. την ρευματοπά­θεια που ακολουθεί αμυγδαλίτιδα ή φα­ρυγγίτιδα από στρεπτόκοκκο. Στην πραγματικότητα όμως ρευματισμοί δεν είναι μόνο ο ρευματικός πυρετός, που στην εποχή μας, μετά την ανακάλυψη των αντιβιοτικών και μάλιστα της πενι­κιλλίνης, είναι πολύ σπάνιος.

Πόσες μορφές «ρευματισμών» υπάρχουν;

Έτσι τα παιδιά όπως και οι ενήλικες, μπορεί να πάθουν πολλές και ποικίλες ρευματοπάθειες: Ρευματοειδή αρθρίτι­δα, αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, ερυ­θηματώδη λύκο, ψωριασική αρθροπά­θεια, σκληροδερμία, πολυμυοσίτιδα, κ.α. Ακόμα και διάφορες παθήσεις Π.χ. του αίματος, του εντέρου, κ.ά., αλλά και ιοί, μικρόβια, κ.ά., εκδηλώνονται με την μορ­φή των «ρευματισμών».

Ποια μορφή «ρευματισμών» είναι συχνότερη;

Η συνηθέστερη όμως μορφή ρευματο­πάθεως στα παιδιά είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα: 1 στα 1.000 παιδιά προσβάλ­λονται απ' αυτήν, σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές.

Αν αναλογισθεί κανείς ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 1. 700.000 παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 16 ετών, τότε στη χώρα μας πρέπει να υ­πάρχουν περίπου 1.700 παιδιά με ρευμα­τοειδή αρθρίτιδα.

Εκτός όμως από την ρευματοειδή αρθρίτιδα, που αποτελεί μια μόνο μορφή ρευματοπάθειας, υπάρ­χουν και άλλες παθήσεις που εκδηλώ­νονται με την μορφή των «ρευματισμών». Έτσι, ένας μεγάλος α­ριθμός παιδιών εξετάζεται ή νοσηλεύε­ται κάθε χρόνο για πολλές και ποικίλες παθήσεις που εκδηλώνονται με συμπτώ­ματα από τις αρθρώσεις, τα οστά ή τα μαλακά μόρια.

Πόσο σοβαρές είναι οι ρευματικές παθήσεις στα παιδιά;

Η σοβαρότητα των ρευματικών παθή­σεων και ιδίως της ρευματοειδούς αρθρί­τιδας στα παιδιά έγκειται στο ότι, επειδή προσβάλλονται οι αρθρώσεις και τα ο­στά κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του σκελετού, προκαλούνται παροδικές ή και μόνιμες παραμορφώσεις των χε­ριών και των ποδιών. Αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να περπατήσουν ή να χρησιμοποιήσουν σω­στά τα δάχτυλα των χεριών, αποκτούν δηλαδή κάποια παροδική ή και μόνιμη α­ναπηρία. Ευτυχώς, στο μεγαλύτερο πο­σοστό, οι παραμορφώσεις αυτές είτε θεραπεύονται από μόνες τους, είτε με την κατάλληλη θεραπεία. Έτσι τα περισσό­τερα παιδιά με ρευματοειδή αρθρίτιδα και ιδιαίτερα εκείνα που έχουν προσβο­λή λίγων μόνο αρθρώσεων, αναπτύσ­σονται κανονικά και ενηλικιώνονται χω­ρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Σ’ ένα μικρό, ευτυχώς, ποσοστό η νόσος είναι σοβαρότερη και χρειάζεται ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση, ιδιαίτερα σε περιπτώ­σεις που υπάρχει προσβολή πολλών α­σθενών αλλά και ζωτικών εσωτερικών οργάνων.

Πότε εμφανίζεται η νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα ;

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ακό­μα και σε παιδιά ηλικίας 6 μηνών. Πριν την ηλικία των 6 μηνών δεν εμφανίζεται, πιθανώς γιατί το παιδί αποκτά αντισώμα­τα από τη μητέρα του που το προφυλασ­σουν από τον κίνδυνο να πάθει ρευματο­ειδή αρθρίτιδα. Συνήθως όμως παρατη­ρείται σε παιδιά ηλικίας 2 - 4 ετών.

Μπορεί να προληφθεί η ρευματοειδής αρθρίτιδα στα παιδιά;

Το σημαντικότερο μέλημα στη ρευμα­τοειδη αρθρίτιδα της νεανικής ηλικίας πρέπει να είναι η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη των παραμορφώσεων των αρθρώσεων που μπορεί να προκαλέσει η νόσος.

Αρ­κετές όμως φορές η διάγνωση καθυστε­ρεί, είτε γιατί το παιδί δεν μπορεί να πε­ριγράψει τα συμπτώματά του, όπως ο ε­νήλικας, είτε γιατί αυτή καθ' εαυτή η νό­σος του δεν προκαλεί πόνο, είτε γιατί οι γονείς συνήθως δεν δίνουν και μεγάλη σημασία σ' ένα πρησμένο γόνατο ή α­στράγαλο. Το τελευταίο ίσως να οφείλε­ται στο ότι δεν υπάρχει αρκετή ενημέρω­ση τόσο στον ιατρικό, όσο και στον υπό­λοιπο κόσμο. Ακόμα, η πρόληψη των πα­ραμορφώσεων με αναίμακτους τρότιουο χρειάζεται ειδικές μεθόδους από κατάλ­ληλα εκπαιδευμένο ιατρικό - παραϊατρι­κό προσωπικό.

Eχουν επιπτώσεις οι ρευματικές παθήσεις στον ψυχισμό του παιδιού;

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα του ρευματοπαθούς παιδιού είναι οι επιπτώ­σεις της πάθησής του στον ψυχισμό του. Οι παιδικές ρευματοπάθειες, σαν χρόνια νοσήματα, χρειάζονται θεραπεία για μή­νες ή και χρόνια.

Ετσι, οι τακτικές επα­φές του ρευματοπαθούς παιδιού με γιατρούς ποικίλων ει­δικοτήτων, οι συχνές αιμοληψίες και άλ­λες εξετάσεις, η συνεχής λήψη φαρμό­κων, αλλά, κυρίως η διαπίστωση από το ίδιο το παιδί ότι έχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του ή αναπηρία, του δη­μιουργούν μακροπρόθεσμα δυσάρεστα ψυχολογικά προβλήματα.

Κι εκεί έγκει­ται η βοήθεια του γιατρού:  Να τονώσει το ηθικό του παιδιού, αλλά και των γονέ­ων, με την κατάλληλη ψυχολογική υπο­στήριξη και ενημέρωση πάνω στην πιθα­νή φυσική εξέλιξη της νόσου.

Ακόμα, οι γονείς πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει «μαγικό» φόρμακο που να θεραπεύει οριστικά τις ρευματοπάθειες στο παιδί. Η θεραπεία βασίζεται στην αρ­μονική συνεργασία τους με τον γιατρό, αλλά και στην υπομονή τους και την επι­μονή τους στην σωστή εφαρμονή της φυσιοθεραπείας που χρειάζεται το παιδί να κάνει στο σπίτι.

Ακόμα οι γονείς πρέ­πει να πείσουν το παιδί ότι είναι όπως ό­λα τα άλλα φυσιολονικά παιδιά. Δεν πρέ­πει να το αφήσουν να νοιώσει ότι είναι διαφορετικό, ότι έχει κάποιο είδος ανα­πηρίας, γιατί αυτό θα του δημιουργήσει ψυχικά τραύματα που δύσκολα θεραπεύ­ονται.

Τέλος, δεν πρέπει να «τρέχουν» α­πό τον ένα γιατρό στον άλλο διασταυρώ­νοντας γνώμες και αλλάζοντας θερα­πείες. Μόνο ο ειδικός γιατρός είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα που δημιουργούν οι ρευμα­τοπάθειες στο παιδί, με την προϋπόθεση ότι το παρακολουθεί από την αρχή της αρρώστειας του. Πολλοί μη ειδικοί για­τροί, σημαίνει συνήθως και πολλές γνώ­μες, πράγμα που δημιουργεί ανασφα­λεια στους γονείς και κλονίζει την εμπι­στοσύνη τους απέναντι στους γιατρούς.

Δυστυχώς, η γενική εντύπωση που ε­πικρατεί στο κοινό, λόγω κακής πληρο­φόρησης, είναι ότι στην Ελλάδα δεν υ­πάρχουν ειδικοί Παιδο-Ρευματολόγοι. Η αντίληψη αυτή έχει οδηγήσει μεγάλο α­ριθμό ρευματοπαθών παιδιών σε «ειδι­κούς» του Εξωτερικού, με αποτέλεσμα την μεγάλη ταλαιπωρία τους και την δια­φυγή πολύτιμου συναλλάγματος.

Ποια είναι τα αίτια της νεανικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας;

Το αίτιο ή τα αίτια της ρευματοειδούς αρθρίτιδας στα παιδιά, όπως και στους μεγάλους, δεν είναι ακόμα γνωστά. Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι φταίει κάποιος ιός, μικρόβιο ή τροφή. Συ­νήθως στην οικογένεια του ρευματοπα­θούς παιδιού υπάρχει και κάποιο άλλο μέλος που έχει κάποιο είδος ρευματοπά­θειας. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι η ρευμα­τοειδής αρθρίτιδα έχει κάποιο γενετικό υπόστρωμα, αλλά δεν υπάρχει κι εδώ α­πόδειξη ότι είναι κληρονομική.

Υπάρχει θεραπεία για την νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα;

Για να γίνει κατά το δυνατόν σωστότε­ρη η αντιμετώπιση των παιδιών με ρευ­ματοειδή αρθρίτιδα χρειάζεται η συνερ­γασία γιατρών πολλών ειδικοτήτων.

Επειδή, αρκετά συχνά, η ρευματοειδής αρθρίτιδα προκαλεί, εκτος από την φλεγμονή των αρθρώσεων, φλεγμονή και των ματιών (ιριδοκυκλίτιδα ή ραγοειδίτιδα), χρειάζε­ται τακτική παρακολούθηση από Οφθαλ­μίατρο. Εάν η φλεγμονή του ματιού δεν διαγνωσθεί έγκαιρα και δεν υποβληθεί σε θεραπεία, μπορεί να καταλήξει σε σο­βαρή βλάβη της όρασης, ακόμα και σε τύφλωση. Ακόμα πολλά παιδιά, ιδιαίτερα αυτά που παρουσιάζουν σοβαρές παρα­μορφώσεις των αρθρώσεών τους, χρειά­ζονται τη βοήθεια του Ορθοπεδικού Χει­ρουργού. Επίσης, σημαντική βοήθεια στη θεραπεία προσφέρει και ο φυσικο­θεραπευτής, γιατί η συνεχής, επίμονη φυ­σικοθεραπεία παίζει τον κυριότερο ρολο στη διατήρηση της λειτουργικότητας των αρθρώσεων.

Η αντιμετώπιση των παιδιών με ρευματικά νοσήματα μπορεί να γίνει στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα ε­ξειδικευμένα κέντρα για την σωστότερη αντιμετώπιση των παιδιών με ρευματοει­δή αρθρίτιδα και ειδικά αυτών που έχουν σοβαρά προβλήματα από τις αρθρώσεις τους. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι η συχνότητα της ρευματοειδούς αρθρίτι­δας και γενικότερα των ρευματοπαθειών είναι μικρή στον παιδικό πληθυσμό, κι έ­τσι δεν έχει ακόμα ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη, αλλά και η κρατική μέρι­μνα. Όμως, όπως π.χ. το σπαστικό παιδί, έτσι και το ρευματοπαθές παιδί είναι ά­τομο με ειδικές ανάγκες, γι' αυτό και έ­χουμε την υποχρέωση να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να το αποδώσουμε λειτουργικά ικανό στην κοινωνία, κάτι που, άλλωστε, το δικαιούται απόλυτα.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες