Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΚΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ  -  ΜΥΩΝ - ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

 • Δοκιμασία ανελαστικότητας των καθεκτικών συνδέσμων (δοκιμασία Haines-Zancolli) (retinacular test; test for tight retinacular ligaments; Haines-Zancolli test)
 • Δοκιμασία απόσπασης του τένοντα των καμπτήρων των δακτύλων (σημείο jersey finger) (flexor tendon avulsion test; jersey finger sign; sweater finger test)
 • Δοκιμασία απόσπασης του τένοντα των εκτεινόντων των δακτύλων (δοκιμασία σφυροδακτυλίας) (extensor tendon avulsion test; mallet finger test)
 • Δοκιμασία αυτόχθονων μυών (muscle test for lumbricals)
 • Δοκιμασία Boye (Boye’s test)
 • Δοκιμασία Bouvier (Bouvier test)
 • Δοκιμασία Bunnell-Littler (Bunnell-Littler test)
 • Δοκιμασία για παραμόρφωση  τύπου «κομβιοδόχης» (δοκιμασία για ρήξη του κεντρικού εκτατικού μηχανισμού) (boutonniere deformity test; test for extensor hood rupture)
 • Δοκιμασία εκτινασσόμενου δακτύλου (trigger finger test)
 • Δοκιμασία Elson (Elson test)
 • Δοκιμασία επιπολής καμπτήρα των δακτύλων (flexor digitorum superficialis test)
 • Δοκιμασία ισχύος δραγμού (grip strength test)  - άλλη μέθοδος (με δυναμόμετρο)
 • Δοκιμασία κάμψης του μακρού δακτύλου (long finger flexion test)
 • Δοκιμασία κάμψης των δακτύλων (finger-flexion test)
 • Δοκιμασία κερκιδικών πλαγίων συνδέσμων των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων (radial collateral ligaments of the MCP joints)
 • Δοκιμασία Linburg (Linburg test)
 • Δοκιμασία Muckard (Muckard test)
 • Δοκιμασία «όμικρον»  («O» test)
 • Δοκιμασία πλαγίων (καθεκτικών) συνδέσμων (δοκιμασία Haines - Zancolli) [test for the retinacular collateral ligaments (Haines-Zancolli test; retinacular plus test]
 • Δοκιμασίες πλαγίων συνδέσμων των εγγύς φαλαγγοφαλαγγικών και άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων (PIP and DIP collateral ligament tests)
 • Δοκιμασία σταθερότητας των συνδέσμων των δακτύλων (ligamentous instability test for the fingers)
 • Δοκιμασία Steinberg (Steinberg test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης των μετακαρπίων (metacarpal squeeze test)
 • Δοκιμασία τένοντα κοινού εκτείνοντα τα δάκτυλα (extensor digitorum communis test)
 • Δοκιμασία τενοντίτιδας των εκτεινόντων (extensor tendinitis test)
 • Δοκιμασία τενοντίτιδας των καμπτήρων (flexor tendinitis test)
 • Δοκιμασία (ή σημείο) Finkelstein (Finkelstein sign ή test)
 • Δοκιμασία ωλένιων πλαγίων συνδέσμων των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων (ulnar collateral ligaments of MCP joints)
 • Δοκιμασία (ή σημείο) Walker-Murdoch (Walker-Murdoch test ή sign)
 • Χειρισμός Fowler (Fowler maneuver)
 • Χέρι (ή σημείο) του Kanavel (Kanavel hand ή sign)

ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ

 • Δοκιμασία ωλένιου πλαγίου συνδέσμου του αντίχειρα (δοκιμασία αντίχειρα των τερματοφυλάκων ή των σκιέρ) (thumb ulnar collateral ligament test; test for gamekeeper’s ή skier’s thumb)
 • Δοκιμασία βραχέος εκτείνοντα τον αντίχειρα (test for extensor pollicis brevis)
 • Δοκιμασία βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα (flexor pollicis brevis test)
 • Δοκιμασία για οστεοαρθρίτιδα του αντίχειρα (test for osteoarthritis of the thumb)
 • Δοκιμασία για χαλάρωση του ωλένιου πλαγίου συνδέσμου (ulnar collateral ligament laxity test)
 • Δοκιμασία κριγμού (δοκιμασία κριγμού του αντίχειρα)(grind test ή thumb grind test)
 • Δοκιμασία μακρού καμπτήρα/μακρού εκτείνοντα τον αντίχειρα (flexor pollicis longus/extensor pollicis longus test)
 • Δοκιμασία (ή σημείο) Finkelstein (Finkelstein test ή sign)

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

 • Σημείο Souque (Souque’s sign)
 • Σημείο τετραγωνισμού του καρπού (square wrist sign)

ΚΑΡΠΟΣ

 • Δοκιμασία έγερσης από κάθισμα (sit to stand test)
 • Δοκιμασία καρπο-ωλένιου stress (ulnocarpal stress test)
 • Δοκιμασία τινάγματος του καρπού (carpal shake test)

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΙΝΟΧΟΝΔΡΙΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ (FCC)

 • Δοκιμασία ενσφήνωσης  της ωλένης (χειρισμός καρπο-ωλένιας ενσφήνωσης) (ulnar impaction test; ulnocarpal impaction maneuver)
 • Δοκιμασία ανύψωσης με τα χέρια σε υπτιασμό (supination lift test)

ΚΕΡΚΙΔΩΛΕΝΙΚΗ

 • Δοκιμασία βραχιολιού (bracelet test)

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ (HAND FRACTURES CLINICAL TESTS)

 • Δοκιμασία αξονικής φόρτισης (axial load test)
 • Δοκιμασία δονήσεων για κατάγματα των φαλάγγων (vibration test for phalangeal fracture)
 • Δοκιμασία επίκρουσης (δοκιμασία συμπίεσης μακρών οστών) (tap ή percussion test; long bone compression test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης (compression test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης για κατάγματα των μετακαρπίων (compression test for metacarpal fracture)
 • Δοκιμασία συμπίεσης της ανατομικής ταμπακοθήκης (anatomical snuffbox compression test)
 • Κατάγματα αγκιστρωτού (hamate fractures)
 • Κατάγματα πυραμοειδούς (triquetral fractures)
 • Σημείο καταρράκτη (cascade sign)
 • Σημείο Laugier (Laugier sign)
 • Σημείο Maisonneuve (Maisonneuve sign)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΩΤΟΥ - ΜΗΝΟΕΙΔΟΥΣ (CAPITOLUNATE INSTABILITY)

 • Δοκιμασία φόβου ραχιαίας παρεκτόπισης του κεφαλωτού (dorsal capitate displacement apprehension test)
 • Δοκιμασία έκτασης των δακτύλων (finger extension ή «shuck» test)
 • Δοκιμασία κρεμάμενου καρπού (wrist hanging test)
 • Σημείο Murphy (Murphy’s sign)

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΡΠΟΜΕΤΑΚΑΡΠΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (Carpometacarpal instability)

 • Δοκιμασία Linscheid (Linscheid test)

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΑΠΩ ΚΕΡΚΙΔΩΛΕΝΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ [Distal radioulnar joint (DRUJ) instability]

 • Δοκιμασία αντιτυπίας της κερκιδωλενικής άρθρωσης (radioulnar ballotement test)
 • Δοκιμασία αστάθειας δίκην «πλήκτρου πιάνου»  («piano key» test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης της ωλένης (ulnar compression test)
 • Σημείο ωλένιου βόθρου (ulnar fovea sign)

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΜΗΝΟΠΥΡΑΜΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ  (Lunotriquetral instability)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΜΗΝΟΠΥΡΑΜΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (Lunotriquetral instability tests)

 • Δοκιμασία αντιτυπίας της μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης (δοκιμασία Reagan, δοκιμασία αποφλοίωσης ή διάτμησης) (lunotriquetral ballottement test; Reagan’s test; shuck or shear test)
 • Δοκιμασία ανυψωμένου πυραμοειδούς (raised triquetrum test)
 • Δοκιμασία διάτμησης της μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης (lunotriquetral shear test)
 • Δοκιμασία Kleinman (δοκιμασία διάτμησης - διαχωρισμού του Kleinman, διατμητική δοκιμασία αστάθειας μηνοπυραμοειδούς) [(Kleinman’s test; Kleinman’s shear test; lunotriquetral instability shear test (Kleinman)]
 • Δοκιμασία συμπίεσης της μηνοπυραμοειδούς (lunotriquetral instability compression test)
 • Δοκιμασία ωλένιας ανατομικής ταμπακοθήκης (δοκιμασία Linscheid) (ulnar snuffbox compression test; Linscheid’s test)
 • Χειρισμός ανύψωσης του πυραμοειδούς (triquetral lift maneuver)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕΣΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ (MIDCARPAL INSTABILITY TESTS)

 • Δοκιμασία διάτμησης πυραμοαγκιστρωτής άρθρωσης (triquetrohamate shear test)

 • Δοκιμασία μεσοκαρπικής μετακίνησης (δοκιμασία στροφικής μετατόπισης, δοκιμασία Lichtman) (midcarpal shift test; catch-up clunk test; pivot shift test; Lichtman’s test)

 • Δοκιμασία στροφικής μετατόπισης μεσοκαρπικής αστάθειας ή μεσοκαρπικής άρθρωσης (pivot shift test of midcarpal instability; pivot shift test of midcarpal joint)

 • Προσθιοπίσθια συρταροειδής δοκιμασία (προσθιοπίσθια συρταροειδής δοκιμασία κερκιδοκαρπικής και μεσοκαρπικής άρθρωσης) (anteroposterior drawer test; radiocarpal and midcarpal joint anteroposterior drawer test)

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΠΥΡΑΜΟΠΙΣΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (Pisotriquetral instability)

 • Δοκιμασία κριγμού πυραμοειδούς (pisiform grinding test)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ (Scapholunate instability tests)

 • Δοκιμασία ανύψωσης του σκαφοειδούς (scaphoid lift test)
 • Δοκιμασία αντιτυπίας της μηνοσκαφοειδούς (scapholunate ballottement test)
 • Δοκιμασία ερεθισμού του υμένα του σκαφοειδούς (synovial irritation sign of scaphoid)
 • Δοκιμασία καταπόνησης του σκαφοειδούς (scaphoid stress test)
 • Δοκιμασία ώθησης  του σκαφοειδούς (scaphoid thrust test)
 • Δοκιμασία Watson (δοκιμασία μετατόπισης του σκαφοειδούς, δοκιμασία διάτμησης του σκαφοειδούς, δοκιμασία μετατόπισης του σκαφοειδούς του Kirk Watson) (Watson’s test; Kirk Watson’s scaphoid shift test;  scaphoid shift test; scaphoid shear test)
 • Σημείο κώδωνα του σκαφοειδούς (scaphoid bell sign)
 • Χειρισμός κάμψης καρπού – έκτασης δακτύλων (wrist-flexion finger-extension maneuver)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

 • Αιματική ροή των δακτύλων (digit blood flow)

 • Δοκιμασία Allen (Allen’s test)

ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ Α (COMPRESSION NEUROPATHIES OF THE NERVES OF THE ARM)

 • Δοκιμασία εφίδρωσης με νινυδρίνη (ninhydrin sweat test)

ΜΕΣΟ ΝΕΥΡΟ

 • Ανάστροφη δοκιμασία Phalen (δοκιμασία προσευχόμενου, δοκι­μασία έκτασης του καρπού, δοκιμασία συμπίεσης του καρπού) (reverse Phalen’s test; prayer test; wrist extension test; wrist press test)
 • Δοκιμασία αντίθεσης του αντίχειρα (opposition test of the thumb)
 • Δοκιμασία ανύψωσης των χεριών (hand elevation test)
 • Δοκιμασία ερεθισμού του μέσου νεύρου από τους αυτόχθονες μυς (δοκιμασία «σφιχτής» γροθιάς) (lumbrical provocation test; closed fist test)
 • Δοκιμασία διάτασης του μέσου νεύρου (tethered median nerve stress test)
 • Δοκιμασία δύναμης δραγμού (power grip test)
 • Δοκιμασία δραγμού (test the grip)
 • Δοκιμασία Hoffman-Tinel (δοκιμασία Tinel) (Hoffman-Tinel test; Tinel test)
 • Δοκιμασία κάμψης της πηχεοκαρπικής και συμπίεσης του καρπού (wrist flexion and carpal compression test)
 • Δοκιμασία κάμψης του καρπού (wrist flexion test)
 • Δοκιμασία λεπτής σύλληψης (pinch grip test)
 • Δοκιμασία Ochsner (Ochsner test)
 • Δοκιμασία παρατήρησης παράλυσης του μέσου νεύρου (median nerve palsy screening test)
 • Δοκιμασία Phalen (δοκιμασία πίεσης ή κάμψης του καρπού) (Phalen’s test; wrist press test; wrist flexion test)
 • Δοκιμασία σύσφιγξης δραγμού (chuck grip test)
 • Δοκιμασία σφυγμομανόμετρου (δοκιμασία σφυγμομανόμετρου του Gilliat) (tourniquet test; Gilliat tourniquet test)
 • Συνδυασμός της δοκιμασίας Phalen με την δοκιμασία σφυγμομανόμετρου του Gilliat (combined Phalen’s and tourniquet Gilliat test)
 • Δοκιμασία πρόκλησης όγκου (volume provocation test (VPT)
 • Δοκιμασία ερεθισμού του μέσου νεύρου με υπερήχους (ultrasound provocative test)
 • Δοκιμασία στρογγύλου πρηνιστή (δοκιμασία πρηνισμού του αντιβραχίου  υπό αντίσταση) (pronator teres test; resisted forearm pronation test)
 • Δοκιμασία συλληπτικής δύναμης (grip strength test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης (δοκιμασία συμπίεσης του μέ­σου νεύρου του Durkan,  δοκιμασία Durkan, δοκι­μασία πρόκλησης πίεσης, δο­κιμασία συμπίεσης του καρπού) (compression test; Durkan’s median nerve compres­sion test; Dur­kan’s test; Durkan carpal compression test (mCCT); pressure provocation test; carpal compression test)
 • Συνδυασμένη δοκιμασία Phalen και Durkan (combined Phalen’s and Durkan’s test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης του μέσου νεύρου από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού (test with compression of the median nerve by the transverse ligament of the wrist)
 • Δοκιμασία τάσης μέσου νεύρου (tension test for the median nerve (Upper Limb Tension Test – ULTT)
 • Δοκιμασία Uncles (Uncles test)
 • Δοκιμασία φιάλης (bottle test)
 • Σημείο καρπιαίου σωλήνα (carpal tunnel sign)
 • Σημείο όνυχα (nail sign)

ΩΛΕΝΙΟ ΝΕΥΡΟ

 • Δοκιμασία αυτόχθονων μυών (intrinsic test)
 • Δοκιμασία παρατήρησης παράλυσης  του ωλένιου νεύρου (ulnar nerve palsy screening test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης της ωλένης (ulnar compression test)
 • Σημείο Duchenne (Duchenne’s sign)
 • Σημείο Egawa (Egawa’s sign)
 • Σημείο Froment (σημείο χαρτιού του Froment )(Froment sign; Froment paper sign)
 • Σημείο Wartenberg (σημείο απαγωγής μικρού δακτύλου) (Wartenberg sign; little finger abduction test)
 • Χέρι Επισκόπου (Bishop’s hand; Benediction hand deformity)

ΚΕΡΚΙΔΙΚΟ ΝΕΥΡΟ

 • Δοκιμασία σύλληψης κλειδιού (key grip test)
 • Δοκιμασία έκτασης του αντίχειρα (thumb extension test)
 • Δοκιμασία έκτασης του καρπού (test extension at the wrist)
 • Δοκιμασία δραγμού κλειδιού (key grip test)
 • Δοκιμασία παρατήρησης παράλυσης του κερκιδικού νεύρου (radial nerve palsy screening test)
 • Δοκιμασία υπτιασμού (supination test)

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

 • Δοκιμασία «βίαιου δραγμού» (forced grasping test)
 • Σημείο αντίχειρα των Klippel και Weil (Klippel and Weil thumb sign)
 • Σημείο Hoffman (Hoffman’s sign)
 • Σημείο «γάντζου» του Klein (Kleist’s hooking sign)
 • Σημείο δακτύλων του Gordon (Gordon’s finger sign)
 • Σημείο καρπού του Chaddock (Chaddock’s wrist sign)
 • Σημείο Leri  (Leri’s sign)
 • Σημείο Mayer (Mayer’s sign)
 • Σημείο Tromner (σημείο αντανακλαστικής κάμψης των δακτύλων) (Tromner’s sign AKA finger flexion reflex; Tromner’s sign)
 • Χέρι μυελοπάθειας (myelopathy hand)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ  -  ΜΥΩΝ - ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Δοκιμασία ανελαστικότητας των καθεκτικών συνδέσμων (δοκιμασία Haines-Zancolli) (retinacular test; test for tight retinacular ligaments; Haines-Zancolli test)

Ενδείξεις

 • Ανελαστικότητα των άπω φαλαγγοφαλαγγικών (ΑΦΦ) αρθρώσεων λόγω σύγκαμψης του αρθρικού θυλάκου ή των καθεκτικών (πλαγίων) συνδέσμων

Τεχνική

 • Ο ασθενής τοποθετεί το αντιβράχιο σε πρηνισμό, με το χέρι αναπαυόμενο στην επιφάνεια του εξεταστικού κρεβατιού
 • Κρατώντας την ΕΦΦ του εξεταζόμενου δακτύλου σε ουδέτερη θέση, προσπαθείστε να κάνετε παθητική κάμψη της ΑΦΦ (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία καθεκτικών συνδέσμων ΑΦΦ

Ερμηνεία

 • Εάν η ΑΦΦ δεν λυγίζει, μπορεί να υπάρχει σύγκαμψη του αρθρικού θυλάκου ή διάταση του καθεκτικού συνδέσμου
 • Για να ξεχωρίσετε τις 2 αυτές καταστάσεις, κάντε ελαφρά κάμψη της ΕΦΦ για να χαλαρώσει ο καθεκτικός σύνδεσμος.
 • Εάν η ΑΦΦ λυγίζει κανονικά, τότε οι πλάγιοι σύνδεσμοι είναι ανελαστικοί. Εάν όμως δεν λυγίζει, τότε μπορεί να υπάρχει σύγκαμψη του θυλάκου της ΑΦΦ

Δοκιμασία απόσπασης του τένοντα των καμπτήρων των δακτύλων (σημείο jersey finger) (flexor tendon avulsion test; jersey finger sign; sweater finger test)

Ενδείξεις

 • Ρήξη του τένοντα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων (flexor digitorum profundus) στην ΑΦΦ άρθρωση
 • Με τον όρο «jersey finger» περιγράφεται η ρήξη του τένοντα ενός μακρού καμπτήρα των δακτύλων στο σημείο της κατάφυσής του στην περιφερική φάλαγγα. Η κάκωση αυτή συμβαίνει συχνά σε Αμερικανούς παίκτες ποδοσφαίρου όταν αρπάζουν με τα ακροδάκτυλά τους την φανέλα (jersey) ενός άλλου παίκτη ενώ αυτός τρέχει.

Τεχνική

 • Πέστε στoν ασθενή να κάνει το χέρι του γροθιά (να λυγίσει τα δάκτυλά του προς την παλάμη) (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο jersey finger

Ερμηνεία

 • Εάν έχει ρήξη του τένοντα του εν τω βάθει καμπτήρα μυός στην ΑΦΦ ενός ή περισσότερων δακτύλων (συχνότερα του παραμέσου), ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει πλήρη κάμψη του πάσχοντος δακτύλου προς την παλάμη

Δοκιμασία απόσπασης του τένοντα των εκτεινόντων των δακτύλων (δοκιμασία σφυροδακτυλίας) (extensor tendon avulsion test; mallet finger test)

Ενδείξεις

 • Ρήξη τένοντα εκτείνοντα την ΑΦΦ. Η δοκιμασία αποκαλείται και δοκιμασία σφυροδακτυλίας (mallet finger test) επειδή ο μηχανισμός της βλάβης συχνά περιλαμβάνει συμπιεστική δύναμη με απότομη κάμψη της περιφερικής φάλαγγας.

Τεχνική

 • Τοποθετείστε το αντιβράχιο του ασθενούς σε πρηνισμό και το χέρι χαλαρωμένο στην επιφάνεια του εξεταστικού κρεβατιού
 • Απομονώστε τον εξεταζόμενο τένοντα κρατώντας το πάσχον δάκτυλο στην μέση φάλαγγα με την ΑΦΦ σε κάμψη και πέστε στον ασθενή να εκτείνει την ΑΦΦ (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία σφυροδακτυλίας

Ερμηνεία

 • Εάν ο ασθενής δεν μπορεί να εκτείνει την ΑΦΦ, τότε έχει μάλλον ρήξη του τένοντα του εκτείνοντα από την κατάφυσή του στη βάση της περιφερικής φάλαγγας

Δοκιμασία αυτόχθονων μυών (muscle test for lumbricals)

Ενδείξεις

 • Ρήξη αυτόχθονων μυών δακτύλων

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα με το χέρι του σε πρηνισμό και κάνει γροθιά με τα δάκτυλά του
 • Τοποθετείστε τον δείκτη του χεριού σας στην 2η και 3η φάλαγγα του εξεταζόμενου δακτύλου του ασθενούς
 • Πέστε στον ασθενή να κάνει έκταση της 2ης και 3ης φάλαγγας (με την 1η φάλαγγα σε πλήρη έκταση), ενώ εσείς ασκείτε αντίσταση στην κίνηση αυτή με το δάκτυλό σας

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία αυτόχθονων μυών

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική για ρήξη των αυτόχθονων μυών εάν, με την κίνηση αυτή, ο ασθενής έχει πόνο ή αδυναμία

Δοκιμασία Boye (Boye’s test)

Ενδείξεις

 • Παραμόρφωση τύπου «κομβιοδόχης» (ρήξη της κεντρικής δέσμης του εκτατικού μηχανισμού των δακτύλων)

Τεχνική

 • Κρατείστε το δάκτυλο του ασθενούς με την ΕΦΦ σε ελαφρά έκταση και πέστε στον ασθενή να λυγίσει την ΑΦΦ (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Boye

Ερμηνεία

 • Ο άνθρωπος φυσιολογικά μπορεί να λυγίσει ενεργητικά την ΕΦΦ, όταν αυτή συγκρατείται σε έκταση. Εάν όμως έχει ρήξη της κεντρικής δέσμης, δυσκολεύεται ή αδυνατεί να λυγίσει ενεργητικά την ΕΦΦ.
 • Η δοκιμασία είναι θετική, μόνον όταν η κεντρική δέσμη έχει συρρικνωθεί και οι πλάγιες δέσμες έχουν μεταναστεύσει παλαμιαίως και βραχυνθεί. Οι συσπασμένες και βραχυνθείσες πλάγιες δέσμες παρεμποδίζουν την φυσιολογική κάμψη της ΑΦΦ.
 • Πάντως, στα αρχικά στάδια της παραμόρφωσης τύπου «κομβιοδόχης» η δοκιμασία Boye ενδέχεται να είναι αρνητική. Η πρώιμη διάγνωση της παραμόρφωσης αυτής μπορεί να γίνει με την δοκιμασία Elson (Βλ. Δοκιμασία Elson)

Δοκιμασία Bouvier (Bouvier test)

Οι αυτόχθονες μύες των δακτύλων είναι οι μεσόστεοι, οι ελμινθοειδείς και οι μύες του οπισθέναρος. Η κύρια δράση τους είναι η κάμψη των ΜΚΦ και η έκταση των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων (ΕΦΦ και ΑΦΦ). Εάν παραλύσουν, οδηγούν σε υπερέκταση των ΜΚΦ και σύγκαμψη των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων (γαμψοδακτυλία).

Ενδείξεις

 • Ικανότητα ενεργητικής έκτασης των ΕΦΦ του παραμέσου και του μικρού δακτύλου σε περιπτώσεις παράλυσης του ωλένιου νεύρου, όταν οι ΜΚΦ σταθεροποιούνται παθητικά σε ουδέτερη θέση

Τεχνική

 • Σταθεροποιείστε τις υπερεκτεταμένες εγγύς φάλαγγες του παραμέσου και του μικρού δακτύλου του ασθενούς σε ουδέτερη θέση (ΕΙΚΟΝΑ) και πέστε στον ασθενή να κάνει ενεργητική έκταση των δακτύλων.
 • Εάν τα δάκτυλα λειτουργούν φυσιολογικά, η παθητική παρεμπόδιση της υπερέκτασης των ΜΚΦ επιτρέπει στον κοινό εκτείνοντα τους δακτύλους να κάνει έκταση των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Bouvier. (A Γαμψοδακτυλία, (Β Η παθητική παρεμπόδιση της υπερέκτασης των ΜΚΦ επιτρέπει την ενεργητική έκταση των περιφερικών φαλάγγων

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία Bouvier είναι θετική εάν ο ασθενής είναι σε θέση να κάνει ενεργητική έκταση των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων, όταν παρεμποδίζεται η παθητική υπερέκταση των ΜΚΦ
 • Εάν είναι θετική, δείχνει εξασθένηση της κεντρικής δέσμης, συγκόλληση των κεντρικών δεσμών των ΕΦΦ ή παλαμιαίο υπεξάρθρημα των πλάγιων δεσμών

Δοκιμασία Bunnell-Littler (Bunnell-Littler test)

Ενδείξεις

 • Εκτίμηση ισχαιμικής σύγκαμψης των αυτόχθονων μυών των χεριών

Τεχνική

 • Κάντε έκταση του χεριού του ασθενούς
 • Αρχικά, εκτιμάται η παθητική και ενεργητική κάμψη όλων των 3 αρθρώσεων των δακτύλων
 • Υστερα, ο εξεταστής ακινητοποιεί την ΜΚΦ των δακτύλων σε έκταση και εκτιμά την κάμψη της μέσης και της ΑΦΦ των δακτύλων

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Bunnell-Littler. (α) Η ενεργός και παθητική κάμψη όλων των αρθρώσεων είναι δυνατή. (β) Η ΜΚΦ ακινητοποιείται σε έκταση. Η κάμψη της μέσης και άπω φαλαγγικής άρθρωσης δεν είναι δυνατή. (c.) Παραμόρφωση «λαιμού κύκνου»

Ερμηνεία

 • Εάν έχει ισχαιμική σύγκαμψη των αυτόχθονων μυών των χεριών, ο ασθενής αδυνατεί να λυγίσει ή να εκτείνει, παθητικά ή ενεργητικά, την ΕΦΦ ή την ΑΦΦ όταν η ΜΚΦ άρθρωση ακινητοποιείται παθητικά σε έκταση, λόγω βράχυνσης των μεσόστεων
 • Οταν ο καρπός είναι σε ενεργητική ή παθητική κάμψη, η ενεργός κάμψη των μέσων και άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων είναι δυνατή. Συνήθως οι συγκάμψεις αφορούν τα περισσότερα δάκτυλα.
 • Η δοκιμασία αυτή επιτρέπει την διάκριση της ισχαιμικής σύγκαμψης από άλλες αρθρικές καταστάσεις, όπως δυσκαμψία, συμφύσεις τενόντων και τενοντοελυτρίτιδα.

Δοκιμασία για παραμόρφωση  τύπου «κομβιοδόχης» (δοκιμασία για ρήξη του κεντρικού εκτατικού μηχανισμού) (boutonniere deformity test; test for extensor hood rupture)

Ενδείξεις

 • Ρήξη κεντρικού εκτατικού μηχανισμού

Τεχνική

 • Κρατήστε με το ένα σας χέρι το εξεταζόμενο δάκτυλο του ασθενούς στην άκρη του εξεταστικού κρεβατιού με την ΕΦΦ σε κάμψη 90ο και με το άλλο σας χέρι ψηλαφήστε την μέση φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση, ενώ ο ασθενής κάνει ενεργητική έκταση της ΕΦΦ (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία για παραμόρφωση  τύπου «κομβιοδόχης»

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική για ρήξη του κεντρικού εκτατικού μηχανισμού εάν αισθανθείτε μικρή πίεση από την μέση φάλαγγα στη διάρκεια της έκτασης της ΑΦΦ.
 • Η παραμόρφωση τύπου «κομβιοδόχης» (boutonniere deformity) χαρακτηρίζεται από υπερέκταση της ΑΦΦ και κάμψη της ΕΦΦ. Παρόμοια είναι η παραμόρφωση «ψευδο-κομβιοδόχης» (pseudo-boutonniere deformity), η οποία είναι αποτέλεσμα σύγκαμψης της ΕΦΦ λόγω κάκωσης του παλαμιαίου θυλάκου.
 • Οι ασθενείς με παραμόρφωση τύπου «ψευδο-κομβιοδόχης» μπορούν να λυγίσουν, αλλά όχι και να εκτείνουν, την ΕΦΦ.
 • Στην διάρκεια της δοκιμασίας παραμόρφωσης τύπου «κομβιοδόχης» πέστε στον ασθενή να λυγίσει την ΑΦΦ, διατηρώντας την έκταση της ΕΦΦ. Εάν ο ασθενής αδυνατεί να εκτείνει την ΕΦΦ, αλλά είναι σε θέση να λυγίσει ενεργητικά την ΑΦΦ, τότε μάλλον έχει παραμόρφωση τύπου «ψευδο-κομβιοδόχης».

Δοκιμασία εκτινασσόμενου δακτύλου (trigger finger test)

Ενδείξεις

 • Διάγνωση τενοντοελυτρίτιδας καμπτήρων

Τεχνική

 • Ψηλαφείστε το σημείο του τένοντα όπου ο ασθενής αναφέρει «κλείδωμα», ενώ αυτός κάνει κάμψη και έκταση του δακτύλου (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία εκτινασσόμενου δακτύλου

Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει εκτινασσόμενος δάκτυλος μπορεί να ψηλαφηθεί ένα οζίδιο, αλλά συνήθως η πίεση του δακτύλου προκαλεί τοπικό πόνο και ψηλαφητό «κλικ» ή αναπήδηση

Δοκιμασία Elson (Elson test)

Ενδείξεις

 • Παραμόρφωση τύπου «κομβιοδόχης»

Τεχνική

 • Τοποθετείστε το εξεταζόμενο δάκτυλο του ασθενούς στην άκρη του εξεταστικού κρεβατιού με την ΕΦΦ σε κάμψη 90ο (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Υστερα, πέστε στον ασθενή να κάνει έκταση της ΕΦΦ ενώ εσείς αντιστέκεστε στην κίνηση αυτή

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Elson

Ερμηνεία

 • Αδυναμία στην υπό αντίσταση έκταση της ΕΦΦ και υπερέκταση της ΑΦΦ δείχνει ρήξη της κεντρικής δέσμης

Δοκιμασία εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων (flexor digitorum profundus test)

Ενδείξεις

 • Ρήξη εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων

Τεχνική

 • Τοποθετείστε το άνω άκρο του ασθενούς στο εξεταστικό κρεβάτι χαλαρωμένο, με το αντιβράχιο σε υπτιασμό
 • Απομονώστε τον πάσχοντα τένοντα κρατώντας τα δάκτυλα του ασθενούς σε έκταση, εκτός από το πάσχον δάκτυλο
 • Μετά, απομονώστε την ΑΦΦ διατηρώντας την ΜΚΦ και ΕΦΦ του πάσχοντος δακτύλου σε πλήρη έκταση και πέστε στον ασθενή να λυγίσει την ΑΦΦ (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων

Ερμηνεία

 • Ο εν τω βάθει καμπτήρας των δακτύλων ανήκει στην εν τω βάθει στιβάδα των καμπτήρων στο αντιβράχιο. Ο τένοντάς του καταφύεται στις βάσεις όλων των εγγύς φαλάγγων των δακτύλων.
 • Εάν ο ασθενής δεν μπορεί να λυγίσει ενεργητικά την  ΑΦΦ, τότε έχει ρήξη του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων. Πόνος στην κάμψη είναι ένδειξη τενοντοελυτρίτιδας.
 • Η ΔΔ περιλαμβάνει οστεοαρθρίτιδα των ΑΦΦ (οζίδια Heberden) με περιορισμό της κινητικότητας της άρθρωσης.

Δοκιμασία επιπολής καμπτήρα των δακτύλων (flexor digitorum superficialis test)

Ενδείξεις

 • Ρήξη επιπολής καμπτήρα των δακτύλων

Τεχνική

 • Τοποθετείστε τον ασθενή με το αντιβράχιο σε υπτιασμό και το χέρι χαλαρωμένο στην επιφάνεια του εξεταστικού κρεβατιού
 • Απομονώστε τον πάσχοντα τένοντα κρατώντας όλα τα δάκτυλα, εκτός από τον αντίχειρα και το εξεταζόμενο, σε έκταση και πέστε στον ασθενή να κάνει λυγίσει την ΕΦΦ του πάσχοντος δακτύλου (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία του εν τω βάθει (Α και του επιπολής (Β καμπτήρα μυός των δακτύλων

Ερμηνεία

 • Εάν ο ασθενής μπορεί να λυγίσει την ΕΦΦ, τότε ο τένοντας του επιπολής καμπτήρα των δακτύλων είναι ακέραιος. Εάν όχι, μπορεί να έχει κοπεί, σπάσει ή απονευρωθεί
 • Πόνος στην κάμψη της ΕΦΦ είναι ένδειξη τενοντοελυτρίτιδας

Δοκιμασία ισχύος δραγμού (grip strength test)

Ενδείξεις

 • Μυική ισχύς χεριών

Τεχνική

 • Φουσκώστε τον αεροθάλαμο ενός σφυγμομανόμετρου έως 200 mm Hg (περίπου 26.7 k Pa) και ζητήστε από τον ασθενή να τον συμπιέσει μαζί σας με το χέρι του, όσο μπορεί περισσότερο

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία ισχύος δραγμού

Ερμηνεία

 • O άνθρωπος, εάν η μυική ισχύς των χεριών του είναι φυσιολογική, μπορεί να φουσκώσει τον αεροθάλαμο του σφυγμομανόμετρου έως 200 mmHg ή περισσότερο
 • Κάντε την δοκιμασία αυτή και στα δύο χέρια, για σύγκριση
 • Σημειώστε ότι η μυική ισχύς των χεριών διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως και μεταξύ ενηλίκων και παιδιών

Αλλη μέθοδος (με δυναμόμετρο)

 • Τροποποιείστε το βάθος του δυναμόμετρου, ώστε οι μέσες φάλαγγες του χεριού σας να αναπαύονται στο περιφερικό άκρο της λαβής του δυναμόμετρου
 • Χρησιμοποιείστε το επικρατές σας χέρι, με τον αγκώνα σε γωνία περίπου 90ο και σε απόσταση 2 ιντσών από το σώμα σας
 • Σφίξτε τα δάκτυλά σας τραβώντας την λαβή του δυναμόμετρου προς το μέρος σας όσο πιο δυνατά μπορείτε για 2 sec. Επαναλάβετέ το αυτό επί 3 συνεχόμενες φορές
 • Κοιτάξτε κάθε φορά την τιμή που αναγράφεται στο δυναμόμετρο (σε pounds). Χρησιμοποιείστε την μεγαλύτερη τιμή για να προσδιορίσετε την τελική βαθμολογία.
 • Με βάση την ποσοστιαία αναλογία, ταξινομείστε την ικανότητα της μυικής ισχύος του χεριού σας ως εξής :

                     Εκατοστημόρια αναλογία    Μυική ισχύς
                                   >= 90                    Εξαιρετική   
                                   70-80                        Καλή
                                   50-60                        Μέση
                                   30-40                  Ικανοποιητική
                                   <= 20                         Κακή   

Δοκιμασία κάμψης του μακρού δακτύλου (long finger flexion test)

Ενδείξεις

 • Bλάβη του τένοντα ή/και του νεύρου του επιπολής και του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων (flexor digitorum superficialis και flexor digitorum profundus)

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα ή στέκεται όρθιος
 • Σταθείτε μπροστά από τον ασθενή και κρατείστε τα δάκτυλα του ασθενούς σε έκταση, εκτός από το εξεταζόμενο δάκτυλο
 • Απομονώστε την ΑΦΦ του εξεταζόμενου δακτύλου σταθεροποιώντας την ΜΚΦ και την ΕΦΦ
 • Πέστε στον ασθενή να λυγίσει την ΑΦΦ του εξεταζόμενου δακτύλου (ΕΙΚΟΝΑ 5-3Α)
 • Υστερα, απομονώστε την ΕΦΦ σταθεροποιώντας την ΜΚΦ και πέστε στον ασθενή να λυγίσει την ΕΦΦ (ΕΙΚΟΝΑ 5-3Β)

ΕΙΚΟΝΑ. (α)  Ο ασθενής λυγίζει την ΑΦΦ του εξεταζόμενου δακτύλου (β) Ο εξεταστής απομονώνει την ΕΦΦ σταθεροποιώντας την ΜΚΦ και ο ασθενής λυγίζει την ΕΦΦ

Ερμηνεία

 • Εάν ο ασθενής δεν μπορεί να λυγίσει την ΕΦΦ τότε μπορεί να υπάρχει βλάβη του τένοντα ή/και του νεύρου του του επιπολής και του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων
 • Εάν ο ασθενής μπορεί να λυγίσει την ΕΦΦ, αλλά όχι την ΑΦΦ, τότε έχει βλάβη του τένοντα ή/και του νεύρου μόνο του καμπτήρα του δακτύλου
 • Ο ασθενής κρατάει τις ΜΚΦ της πάσχουσας πλευράς σε πλήρη έκταση

Δοκιμασία κάμψης των δακτύλων (finger-flexion test)

(A)  Φυσιολογική κάμψη των δακτύλων προς την παλάμη. Ολα τα ακροδάκτυλα πιέζονται σφιχτά στις παλαμιαίες πτυχές των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων
(Β)  Θετική δοκιμασία εκτεινόντων τα δάκτυλα. Ο δείκτης δεν μπορεί να λυγίσει προς την παλάμη, ένδειξη ευαίσθητου σημείου (trigger point) στο τμήμα του εκτείνοντα το δάκτυλο μυός το οποίο ελέγχει τον δείκτη ή στον εκτείνοντα τον δείκτη μυ.
(C)  Θετική δοκιμασία σκαληνού μυός. Η αδυναμία μη πλήρους κάμψης όλων των δακτύλων μπορεί να δείχνει γενικότερη προσβολή και αναστολή των μακρών καμπτήρων μυών, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί όταν υπάρχουν ομόπλευρα ενεργά ευαίσθητα σημεία του σκαληνού

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία κάμψης των δακτύλων

Δοκιμασία κερκιδικών πλαγίων συνδέσμων των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων (radial collateral ligaments of the MCP joints)

Ενδείξεις

 • Sprain κερκιδικού πλαγίου συνδέσμου μετακαρπιοφαλαγγικών

Τεχνική

 • Ο ασθενής τοποθετεί το αντιβράχιο σε πρηνισμό, με το χέρι χαλαρωμένο στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Πέστε στον ασθενή να λυγίσει ελαφρά τα μη πάσχοντα δάκτυλα, περισσότερο από το πάσχον
 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε την περιφερική πλευρά των μετακαρπίων, και με τον αντίχειρα και τον δείκτη του άλλου χεριού πιάστε την έσω και την έξω πλευρά της εγγύς φάλαγγας, διατηρώντας την άρθρωση σε κάμψη 30ο (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Υστερα, με τον αντίχειρα και τον δείκτη, παρεκτοπίστε κερκιδικά την εγγύς φάλαγγα. Ο χειρισμός αυτός στρεσσάρει τον ωλένιο πλάγιο σύνδεσμο της ΜΚΦ

Ερμηνεία

 • Στη διάρκεια του χειρισμού αυτού παρατηρείστε εάν η ΜΚΦ ανοίγει ανώμαλα, συγκριτικά με την μη πάσχουσα άρθρωση του άλλου χεριού
 • Φυσιολογικά, η ΜΚΦ ανοίγει ελαφρά και έχει σκληρό τελικό σημείο. Εάν το τελικό σημείο δεν είναι σκληρό και συνοδεύεται από αίσθημα αστάθειας, μπορεί να υπάρχει sprain του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου

Δοκιμασία Linburg (Linburg test)

Ενδείξεις

 • Συγγενής ανωμαλία του τένοντα του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα και του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων  

Τεχνική

 • Πέστε στον ασθενή να τοποθετήσει τον αντίχειρά του στην παλάμη του χεριού, με μία συνδυασμένη κίνηση κάμψης και έκτασης με τα δάκτυλα σε έκταση

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Linburg

Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει συγγενής συνδεσμική συνένωση μεταξύ του τένοντα του καμπτήρα του αντίχειρα με τον τένοντα του εν τω βάθει καμπτήρα του δείκτη, η συνδυασμένη αυτή κίνηση συνοδεύεται από κάμψη της άπω φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης του δείκτη

Δοκιμασία Muckard (Muckard test)

Ενδείξεις

 • Οξεία ή χρόνια τενοντοελυτρίτιδα μακρού απαγωγού και βραχέος εκτείνοντα τον αντίχειρα (στενωτική τενοντοελυτρίτιδα ή νόσος de Quervain).

Τεχνική

 • Πέστε στον ασθενή να κάνει ωλένια απόκλιση του χεριού στον καρπό, με τα δάκτυλα σε έκταση και τον αντίχειρα σε προσαγωγή (EIKONA)

EIKONA. Δοκιμασία Muckard

Ερμηνεία

 • Εντονος πόνος στην στυλοειδή απόφυση της κερκίδας  ο οποίος ακτινοβολεί στον αντίχειρα και το αντιβράχιο με την κίνηση αυτη είναι ένδειξη τενοντοελυτρίτιδας του μακρού απαγωγού και του βραχέος εκτείνοντα τον αντίχειρα
 • Συνήθως συνυπάρχει διόγκωση και ευαισθησία με την ψηλάφηση στο 1ο ραχιαίο διαμέρισμα και πόνος στην υπό αντίσταση απαγωγή του αντίχειρα
 • Η δοκιμασία Muckard μπορεί ακόμα να είναι θετική σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας της καρπομετακάρπιας άρθρωσης του αντίχειρα ή στυλοειδίτιδας της κερκίδας

Δοκιμασία «όμικρον»  («O» test)

Ενδείξεις

 • Παράλυση εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων

Τεχνική

 • Φυσιολογικά, ο άνθρωπος μπορεί να σχηματίσει ένα «Ο» ακουμ­πώντας τον πολφό του αντίχειρα στον πολφό του δείκτη (ΕΙ­ΚΟΝΑ Α)
 • Εάν οι μύες που προκαλούν την κίνηση αυτή λειτουργούν κανο­νικά, δεν επιτρέπουν να αλλάξετε το σχήμα «Ο» όταν τραβήξετε τον αντίχειρα και τον δείκτη του ασθενούς με τον δείκτη του χεριού σας

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία «Ο» : (Α)  Φυσιολογική, (Β) Θετική : Ο ασθενής δεν μπορεί να σχηματίσει ένα κανονικό «Ο» λόγω πα­ράλυσης του εν τω βάθει καμπτήρα του δείκτη και του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα

Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει σύνδρομο πρόσθιου μεσόστεου νεύρου με παρά­λυση του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων, οι ΑΦΦ αρθρώ­σεις του αντίχειρα και του δείκτη του ασθενούς  παραμένουν σε έκταση, γι΄αυτό και ο ασθενής δεν μπορεί να σχηματίσει ένα φυσιολογικό «Ο» με τον αντίχειρα και τον δείκτη (ΕΙΚΟΝΑ Β)

Δοκιμασία πλαγίων (καθεκτικών) συνδέσμων (δοκιμασία Haines - Zancolli) [test for the retinacular collateral ligaments (Haines-Zancolli test; retinacular plus test]

Ενδείξεις

 • Εξέταση ανατομικών σχηματισμών ΕΦΦ αρθρώσεων

Τεχνική

 • Κρατείστε την ΕΦΦ άρθρωση του εξεταζόμενου δακτύλου του ασθενούς σε ουδέτερη θέση και κάνετε κάμψη της ΑΦΦ  (ΕΙΚΟΝΑ)

Ερμηνεία

 • Εάν η ΑΦΦ του δακτύλου δεν κάμπτεται, τότε οι πλάγιοι σύνδεσμοι ή ο θύλακος της ΕΦΦ άρθρωσης δεν έχουν ελαστικότητα
 • Εάν η ΕΦΦ κάμπτεται και η ΑΦΦ κάμπτεται εύκολα, οι καθεκτικοί σύνδεσμοι είναι ανελαστικοί, αλλά ο αρθρικός θύλακος είναι φυσιολογικός

Δοκιμασίες πλαγίων συνδέσμων των εγγύς φαλαγγοφαλαγγικών και άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων (PIP and DIP collateral ligament tests)

Ενδείξεις

 • Sprain των πλαγίων ωλένιων συνδέσμων των αρθρώσεων των δακτύλων
 • Οι δοκιμασίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με παρόμοιο τρόπο για την εκτίμηση της πλάγιας σταθερότητας των ΑΦΦ

Τεχνική

 • Τοποθετείστε το αντιβράχιο του ασθενούς σε πρηνισμό και το χέρι χαλαρωμένο στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Με τον αντίχειρα και τον δείκτη του ενός σας χεριού πιάστε την έσω και έξω πλευρά της εγγύς φάλαγγας
 • Με τα ίδια δάκτυλα του άλλου σας χεριού πιάστε την έσω και την έξω πλευρά της ενδιάμεσης φάλαγγας.
 • Ενώ με το ένα χέρι σταθεροποιείτε την εγγύς φάλαγγα, κρατήστε την άρθρωση σε κάμψη 15-20ο
 • Με το άλλο σας χέρι κάνετε κερκιδική διάσταση της ενδιάμεσης φάλαγγας, στρεσσάροντας τον ωλένιο πλάγιο σύνδεσμο της ΕΦΦ (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Ενώ ασκείτε το stress, παρατηρείστε εάν η άρθρωση ανοίγει ανώμαλα, συγκριτικά με την μη πάσχουσα άρθρωση του άλλου χεριού.

Ερμηνεία

 • Φυσιολογικά, με τον χειρισμό αυτό, οι φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις ανοίγουν ελαφρά και έχουν σκληρό τελικό σημείο
 • Εάν το τελικό σημείο δεν είναι σκληρό και συνδυάζεται με αίσθημα πόνου ή αστάθειας μπορεί να υπάρχει sprain του ωλένιου πλαγίου συνδέσμου

Δοκιμασία σταθερότητας των συνδέσμων των δακτύλων (ligamentous instability test for the fingers)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια συνδέσμων δακτύλων χεριών

Τεχνική

 • Σταθεροποιείστε το εξεταζόμενο δάκτυλο του ασθενούς με το ένα σας χέρι εγγύς της εξεταζόμενης άρθρωσης
 • Με το άλλο σας χέρι πιάστε το δάκτυλο περιφερικά της εξεταζόμενης άρθρωσης
 • Υστερα, με το περιφερικό χέρι ασκείστε δύναμη ραιβότητας ή βλαισότητας στην άρθρωση (εγγύς ή άπω φαλαγγοφαλαγγική)

Ερμηνεία

 • Με τον χειρισμό αυτό εξετάζεται η ύπαρξη χαλάρωσης της συμπτωματικής άρθρωσης, σε σύγκριση με την ασυμπτωματική πλευρά, η οποία εξετάζεται πρώτη

Δοκιμασία Steinberg (Steinberg test)

Ενδείξεις

 • Σύνδρομο Marfan

Τεχνική

 • Πέστε στον ασθενή να κάνει προσαγωγή του αντίχειρα στην παλάμη (EIKONA)

EIKONA. Δοκιμασία Steinberg για αραχνοδακτυλία. Ο αντίχειρας εξέχει πέραν του ωλένιου χείλους του χεριού

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική για σύνδρομο Marfan όταν η ονυχοφόρα φάλαγγα του αντίχειρα προεξέχει από το ωλένιο χείλος του χεριού

Δοκιμασία συμπίεσης των μετακαρπίων (metacarpal squeeze test)

Ενδείξεις

 • Αρθρίτιδα ΜΚΦ

Τεχνική

 • Πιάστε και τις 4 ταυτόχρονα ΜΚΦ του ασθενούς μαζί με το χέρι σας και συμπιέστε τις (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συμπίεσης των μετακαρπίων

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν η συμπίεση των μετακαρπίων προκαλέσει πόνο και δείχνει φλεγμονώδη αρθροπάθεια των ΜΚΦ

Δοκιμασία τένοντα κοινού εκτείνοντα τα δάκτυλα (extensor digitorum communis test)

Ενδείξεις

 • Ρήξη τένοντα κοινού εκτείνοντα τα δάκτυλα

Τεχνική

 • Πέστε στον ασθενή να λυγίσει τα δάκτυλά του σε γροθιά (ΕΙΚΟΝΑ 8-20) και ύστερα να τα εκτείνει (ΕΙΚΟΝΑ 8-21)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία τένοντα κοινού εκτείνοντα τα δάκτυλα

Ερμηνεία

 • Εάν ο ασθενής δεν μπορεί να εκτείνει ένα ή περισσότερα δάκτυλα (ΕΙΚΟΝΑ 8-22), μπορεί να υπάρχει ρήξη του τένοντα του κοινού εκτείνοντα στα δάκτυλα αυτά

Δοκιμασία τενοντίτιδας των εκτεινόντων (extensor tendinitis test)

Ενδείξεις

 • Τενοντίτιδα των εκτεινόντων

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τον αγκώνα σε έκταση και τον καρπό, σε πρηνισμό και ελαφρά έκταση
 • Προσπαθείστε να κάνετε κάμψη του καρπού του ασθενούς, ενώ αυτός κρατάει τον καρπό στην θέση αυτή (ΕΙΚΟΝΑ)

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική για τενοντίτιδα εάν ο ασθενής εμφανίσει πόνο στον κοινό τένοντα των εκτεινόντων και αδυναμία.
 • Ο βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό, ο οποίος συχνά είναι η πηγή του πόνου της τενοντίτιδας των εκτεινόντων, εξετάζεται ξεχωριστά λυγίζοντας τον αγκώνα του ασθενούς με τον καρπό σε πρηνισμό και ελαφρά έκταση
 • Προχωρείστε όπως παραπάνω ενώ ο ασθενής ασκεί αντίσταση στην κάμψη του καρπού. Προσπαθείστε να λυγίσετε τον σε πρηνισμό και ελαφρά έκταση καρπό του ασθενούς με τον αγκώνα του σε κάμψη (ενώ γιά τους άλλους μύες ο αγκώνας είναι σε έκταση).
 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν συνοδευθεί από πόνο και αδυναμία

Δοκιμασία τενοντίτιδας των καμπτήρων (flexor tendinitis test)

Ενδείξεις

 • Τενοντίτιδα των καμπτήρων

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι, με τον αγκώνα σε έκταση και τον καρπό σε πρηνισμό και ελαφρά κάμψη
 • Πέστε στον ασθενή να κρατήσει τον καρπό στην θέση αυτή και ύστερα προσπαθείστε να κάνετε έκταση του καρπού (ΕΙΚΟΝΑ)

Ερμηνεία

 • Πόνος στον τένοντα του κοινού καμπτήρα και αδυναμία είναι θετικά σημεία τενοντίτιδας

Δοκιμασία (ή σημείο) Finkelstein (Finkelstein sign ή test)

Ενδείξεις

 • Τενοντοελυτρίτιδα μακρού απαγωγού - βραχέος εκτείνοντα τον αντίχειρα (στενωτική τενοντοελυτρίτιδα - νόσος De Quervain ή Hoffman)

Τεχνική

 • Ο ασθενής, καθισμένος στο εξεταστικό κρεβάτι με το αντιβράχιο υποστηριζόμενο σε ουδέτερη θέση, κάνει προσαγωγή του αντίχειρα στην παλάμη και τον επικαλύπτει με τα άλλα δάκτυλα
 • Σταθεροποιείστε το αντιβράχιο του ασθενούς με το ένα σας χέρι και με το άλλο κάνετε ωλένια απόκλιση του καρπού και του χεριού του (ΕΙΚΟΝΑ).
 • Με τον χειρισμό αυτό διατείνονται οι τένοντες του 1ου διαμερίσματος των τενόντων των εκτεινόντων

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Finkelstein

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο και κριγμό στην στυλοειδή απόφυση της κερκίδας και δείχνει νόσο de Quervain. Πάντως, μπορεί να είναι θετική ακόμα και σε φυσιολογικά άτομα εάν οι τένοντες διαταθούν υπερβολικά, όπως και σε ασθενείς με «ριζάρθρωση» και στυλοειδίτιδα της κερκίδας
 • Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε απαγωγή του αντίχειρα του ασθενούς, συγκρατώντας τον καρπό του σε κερκιδική απόκλιση.
 • Ο χειρισμός αυτός είναι ειδικότερος, δεδομένου ότι ωθεί τους τένοντες επάνω στον καθεκτικό σύνδεσμο και όχι στα οστά, ασκώντας τις ίδιες δυνάμεις οι οποίες ευθύνονται για τα συμπτώματα στη νόσο de Quervain
 • Η νόσος de Quervain πρέπει να διαχωρίζεται από την οστεοαρθρίτιδα της ΜΚΦ του αντίχειρα. Η διάκριση είναι δυνατή με την κλινική εξέταση και την απλή ακτινογραφία της καρπομετακάρπιας άρθρωσης του αντίχειρα.

Δοκιμασία ωλένιων πλαγίων συνδέσμων των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων (ulnar collateral ligaments of MCP joints)

Ενδείξεις

 • Sprain ωλενίου πλαγίου συνδέσμου μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων

Τεχνική

 • Ο ασθενής τοποθετεί το αντιβράχιο σε πρηνισμό, με το χέρι χαλαρωμένο στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Πέστε στον ασθενή να κάμψει ελαφρά τα μη πάσχοντα δάκτυλα, περισσότερο από το πάσχον
 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε την περιφερική πλευρά των μετακαρπίων, και με τον αντίχειρα και τον δείκτη του άλλου χεριού πιάστε την έσω και την έξω πλευρά της εγγύς φάλαγγας, διατηρώντας την άρθρωση σε κάμψη 30ο (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Υστερα, με τον αντίχειρα και τον δείκτη, παρεκτοπίστε κερκιδικά την εγγύς φάλαγγα. Ο χειρισμός αυτός στρεσσάρει τον ωλένιο πλάγιο σύνδεσμο της ΜΚΦ

Ερμηνεία

 • Στη διάρκεια του χειρισμού αυτού παρατηρείστε εάν η ΜΚΦ ανοίγει ανώμαλα, συγκριτικά με την μη πάσχουσα άρθρωση του άλλου χεριού
 • Φυσιολογικά, η ΜΚΦ ανοίγει ελαφρά και έχει σκληρό  τελικό σημείο. Εάν το τελικό σημείο δεν είναι σκληρό και συνοδεύεται από αίσθημα αστάθειας, μπορεί να υπάρχει sprain του ωλένιου πλαγίου συνδέσμου

Δοκιμασία (ή σημείο) Walker-Murdoch (Walker-Murdoch test ή sign)

Ενδείξεις

 • Σύνδρομο Marfan

Τεχνική

 • Πέστε στον ασθενή να τυλίξει τον καρπό του ενός χεριού του με τα δάκτυλα του άλλου χεριού (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο Walker-Murdoch

ΕΙΚΟΝΑ 2 Αραχνοδακτυλία. (A) Σημείο αντίχειρα του Steinberg. Ολόκληρη η ονυχοφόρος φάλαγγα προεξέχει από το ωλένιο χείλος του χεριού. (Β) Σημείο καρπού : Ο αντίχειρας και το μικρό δάκτυλο επικαλύπτονται γύρω από τον καρπό. Και τα 2 σημεία πρέπει να υπάρχουν για να τεθεί η διάγνωση της αραχνοδακτυλίας (σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του Ghent Marfan)
Ερμηνεία

 • Εάν ο αντίχειρας επικαλύπτει το 5ο δάκτυλο, η δοκιμασία είναι θετική για σύνδρομο Marfan

Χειρισμός Fowler (Fowler maneuver)

Ενδείξεις

 • Διάταση των αυτόχθονων μυών των χεριών κατά την ωλένια απόκλιση των δακτύλων

Σημείο

 • Οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, όταν κρατούν τα δάκτυλα στη φυσιολογική αξονική τους συσχέτιση, παρουσιάζουν μια βαριά, τεντωμένη ωλένια ταινία

Χέρι (ή σημείο) του Kanavel (Kanavel hand ή sign)

Ενδείξεις

 • Λοιμώδης τενοντοελυτρίτιδα

Σημεία

 • Σε περιπτώσεις λοιμώδους τενοντοελυτρίτιδας ενός δακτύλου, ο ασθενής παρουσιάζει διόγκωση ολόκληρου του δακτύλου, κρατάει το πάσχον δάκτυλο σε κάμψη, έχει έντονο πόνο όταν προσπαθεί να κάνει έκταση του δακτύλου και ευαισθησία με την επίκρουση κατά μήκος του ελύτρου του τένοντα

ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ

Δοκιμασία ωλένιου πλαγίου συνδέσμου του αντίχειρα (δοκιμασία αντίχειρα των τερματοφυλάκων ή των σκιέρ) (thumb ulnar collateral ligament test; test for gamekeeper’s ή skier’s thumb)

Ως αντίχειρας «τερματοφύλακα» χαρακτηρίζεται το sprain του ωλένιου πλαγίου ή του έσω συνδέσμου του αντίχειρα.

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα
 • Σταθεροποιείστε με το ένα σας χέρι το χέρι του ασθενούς και, με το άλλο σας χέρι, κάντε έκταση του αντίχειρα του ασθενούς
 • Ενώ κρατάτε τον αντίχειρα σε έκταση, ασκείστε δύναμη βλαισότητας στην ΜΚΦ άρθρωση του αντίχειρα, στρεσσάροντας τον ωλένιο πλάγιο σύνδεσμο και τον επικουρικό πλάγιο σύνδεσμο
 • Ερμηνεία
 • Εάν η βλαισότητα της ΜΚΦ είναι >30-35ο, μπορεί να υπάρχει πλήρης ρήξη του ωλένιου πλαγίου και του επικουρικού πλαγίου συνδέσμου
 • Εάν η ρήξη είναι μόνο μερική, η χαλάρωση της ΜΚΦ άρθρωσης θα είναι < 30-35ο. Πάντως, θα είναι μεγαλύτερη από την μη πάσχουσα πλευρά (η φυσιολογική χαλάρωση σε έκταση είναι περίπου 15ο), αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο σε περιπτώσεις πλήρους ρήξης
 • Για να εξετάσετε μεμονωμένα τον πλάγιο σύνδεσμο λυγίστε την ΜΚΦ άρθρωση κατά 30ο και ασκείστε δύναμη βλαισότητας

EIKONA. Δοκιμασία αντίχειρα «τερματοφυλάκων»

Δοκιμασία βραχέος εκτείνοντα τον αντίχειρα (test for extensor pollicis brevis)

Ενδείξεις

 • Εκτίμηση της μυικής ισχύος του βραχέος απαγωγού του αντίχειρα, η οποία μπορεί να έχει εξασθενήσει λόγω συμπίεσης του μέσου νεύρου

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα ή ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι με το άνω άκρο αναπαυόμενο στην επιφάνεια του κρεβατιού
 • Τοποθετείστε τον δείκτη του ενός σας χεριού στην ΜΚΦ άρθρωση του αντίχειρα του ασθενούς
 • Πέστε στον ασθενή να εκτείνει τον αντίχειρά του στην ΜΚΦ, ενώ εσείς αντιστέκεστε στην κίνηση αυτή

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία βραχέος εκτείνοντα τον αντίχειρα

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν ο ασθενής έχει αδυναμία έκτασης της ΜΚΦ του αντίχειρα

Δοκιμασία βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα (flexor pollicis brevis test)

Ενδείξεις

 • Ακεραιότητα βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα

Τεχνική

 • Κάντε έκταση και απαγωγή του αντίχειρα του ασθενούς
 • Με τον δείκτη και τον αντίχειρα του ενός σας χεριού σταθεροποιείστε το 1ο μετακάρπιο του ασθενούς
 • Πέστε στον ασθενή να λυγίσει τον αντίχειρα, ενώ εσείς αντιστέκεστε στην κίνηση αυτή με τον δείκτη του άλλου σας χεριού

EIKONA. Δοκιμασία βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα
Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει τενοντοελυτρίτιδα του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα, η κίνηση αυτή προκαλεί πόνο

 • Αδυναμία χωρίς πόνο είναι ένδειξη βλάβης της Α7 ή Α8 νευρικής ρίζας

Δοκιμασία για οστεοαρθρίτιδα του αντίχειρα (test for osteoarthritis of the thumb)

Ενδείξεις

 • Οστεοαρθρίτιδα καρπομετακάρπιας άρθρωσης («βάσης») του  αντίχειρα («ριζάρθρωση»)

Τεχνική

 • O ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα
 • Καθίστε δίπλα από τον ασθενή και πιάστε τον αντίχειρά του κάτω από την καρπομετακάρπια άρθρωση τοποθετώντας τον αντίχειρα του ενός σας χεριού στο περιφερικό άκρο της ανατομικής ταμπακοθήκης και τον δείκτη, στο θέναρ, απέναντι από τον αντίχειρα (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Κρατώντας την διάφυση του αντίχειρα του ασθενούς με το άλλο σας χέρι κάνετε κυκλικές κινήσεις του αντίχειρα του ασθενούς

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία για οστεοαρθρίτιδα του αντίχειρα

Ερμηνεία

 • Πόνος και κριγμός με την κίνηση αυτή είναι ένδειξη οστεοαρθρίτιδας της 1ης καρπομετακάρπιας άρθρωσης του αντίχειρα

Δοκιμασία για χαλάρωση του ωλένιου πλαγίου συνδέσμου (ulnar collateral ligament laxity test)

Ενδείξεις

 • Χαλάρωση ωλένιου πλαγίου συνδέσμου

Τεχνική

 • Σταθεροποιείστε το μετακάρπιο του αντίχειρα του ασθενούς
 • Κάντε δοκιμασία βλαισότητας στον αντίχειρα με την ΜΚΦ σε 0ο και ύστερα σε κάμψη 30ο

ΕΙΚΟΝΑ. Εξέταση για χαλάρωση του ωλένιου πλαγίου συνδέσμου

Ερμηνεία

 • Εάν η ΜΚΦ παρουσιάζει χαλάρωση σε 0º και 30º, τότε υπάρχει ρήξη του ωλένιου πλαγίου συνδέσμου και των επικουρικών συνδέσμων
 • Εάν η χαλάρωση παρατηρείται μόνο σε 30ο κάμψης, τότε η ρήξη αφορά μόνο τον ωλένιο πλάγιο σύνδεσμο

Δοκιμασία κριγμού (δοκιμασία κριγμού του αντίχειρα)(grind test ή thumb grind test)

Ενδείξεις

 • Οστεοαρθρίτιδα καρπομετακάρπιας άρθρωσης του αντίχειρα
 • Η δοκιμασία αυτή είναι παρόμοια με την δοκιμασία για την οστεοαρθρίτιδα του αντίχειρα

Τεχνική

 • Κρατήστε το χέρι του ασθενούς με το ένα σας χέρι και πιάστε τον αντίχειρά του με το άλλο σας χέρι κάτω από την ΜΚΦ άρθρωση (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Υστερα ασκείστε αξονική συμπίεση και κάνετε περιστροφή της ΜΚΦ άρθρωσης

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία κριγμού του αντίχειρα

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο στη ΜΚΦ του αντίχειρα και δείχνει εκφυλιστική αρθροπάθεια της ΜΚΦ ή της καρπομετακάρπιας άρθρωσης
 • Ο ασθενής παραπονείται επίσης για πόνο στην ΜΚΦ του αντίχειρα όταν κάνει αντίθεση του αντίχειρα ενάντια στην αντίσταση που ασκεί ο εξεταστής με το χέρι του
 • Ευαισθησία στην ψηλάφηση και επώδυνη αστάθεια είναι επιπρόσθετα σημεία εκφυλιστικής αρθροπάθειας της ΜΚΦ του αντίχειρα.
 • Η δοκιμασία (αξονική συμπίεση και περιστροφή) μπορεί να γίνει και σε οποιαδήποτε άλλη άρθρωση του καρπού ή του χεριού

Δοκιμασία μακρού καμπτήρα/μακρού εκτείνοντα τον αντίχειρα (flexor pollicis longus/extensor pollicis longus test)

Ενδείξεις

 • Ρήξη/τενοντοελυτρίτιδα μακρού καμπτήρα/ εκτείνοντα τον αντίχειρα
 • Ο μακρός καμπτήρας του αντίχειρα κείται στην εν τω βάθει στιβάδα των καμπτήρων μυών. Ο τένοντάς του καταφύεται στη βάση της περιφερικής φάλαγγας του αντίχειρα.

Τεχνική

 • Πιάστε με το χέρι σας τον αντίχειρα του ασθενούς και σταθεροποιείστε την ΜΚΦ άρθρωση
 • Πέστε στον ασθενή να κάνει κάμψη και ύστερα έκταση της περιφερικής φάλαγγας του αντίχειρα (ΕΙΚΟΝΑ C)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία τενόντων καμπτήρων χεριών (a) εν τω βάθει καμπτήρας των δακτύλων, (b) επιπολής καμπτήρας των δακτύλων, (c) μακρός καμπτήρας του αντίχειρα και μακρός εκτείνων τον αντίχειρα

EIKONA. Δοκιμασία μακρού καμπτήρα/εκτείνοντα τον αντίχειρα

Ερμηνεία

 • Αδυναμία κάμψης της περιφερικής φάλαγγας του αντίχειρα δείχνει βλάβη του τένοντα του μακρού καμπτήρα τον αντίχειρα, ενώ αδυναμία έκτασης της φάλαγγας, βλάβη του τένοντα του μακρού εκτείνοντα τον αντίχειρα

Δοκιμασία (ή σημείο) Finkelstein (Finkelstein test ή sign)

Ενδείξεις

 • Τενοντοελυτρίτιδα μακρού απαγωγού - βραχέος εκτείνοντα τον αντίχειρα (στενωτική τενοντοελυτρίτιδα - νόσος De Quervain ή Hoffman

Τεχνική

 • Ο ασθενής, καθισμένος στο εξεταστικό κρεβάτι με το αντιβράχιο υποστηριζόμενο σε ουδέτερη θέση, κάνει προσαγωγή του αντίχειρα στην παλάμη και τον επικαλύπτει με τα άλλα δάκτυλα
 • Σταθεροποιείστε το αντιβράχιο του ασθενούς με το ένα σας χέρι και, με το άλλο, κάνετε ωλένια απόκλιση του καρπού και του χεριού του (ΕΙΚΟΝΑ). Με τον χειρισμό αυτό διατείνονται οι τένοντες του 1ου διαμερίσματος των τενόντων των εκτεινόντων

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Finkelstein

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο και κριγμό στην στυλοειδή απόφυση της κερκίδας και δείχνει νόσο de Quervain. Πάντως, μπορεί να είναι θετική ακόμα και σε φυσιολογικά άτομα εάν οι τένοντες διαταθούν υπερβολικά, όπως και σε ασθενείς με «ριζάρθρωση» και στυλοειδίτιδα της κερκίδας
 • Εναλλακτικά, κάνετε απαγωγή του αντίχειρα του ασθενούς, συγκρατώντας τον καρπό του σε κερκιδική απόκλιση. Ο χειρισμός αυτός είναι ειδικότερος, δοθέντος ότι ωθεί τους τένοντες επάνω στον καθεκτικό σύνδεσμο και όχι στα οστά, ασκώντας τις ίδιες δυνάμεις οι οποίες ευθύνονται για τα συμπτώματα στη νόσο deQuervain
 • Η νόσος de Quervain πρέπει να διαχωρίζεται από την οστεοαρθρίτιδα της ΜΚΦ του αντίχειρα. Η διάκριση είναι δυνατή με την κλινική εξέταση και την απλή ακτινογραφία της καρπομετακάρπιας άρθρωσης του αντίχειρα.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

Σημείο Souque (Souque’s sign)

Ενδείξεις

 • Με την δοκιμασία αυτή προσδιορίζεται κατά πόσον ο ασθενής καταβάλλει πλήρη προσπάθεια όταν ανυψώνει το πάσχον άνω άκρο

Σημείο

 • Οταν ο ασθενής προσπαθεί να ανυψώσει και εκτείνει το παράλυτο άκρο τα δάκτυλα του ανοίγουν και παραμένουν σε έκταση

Σημείο τετραγωνισμού του καρπού (square wrist sign)

 • Η προσθιοπίσθια διάμετρος του καρπού διηρημένη με την έσω - έξω διάμετρό του, μετρημένη με διαβήτη στην περιφερική πτυχή του καρπού, είναι >0.7

ΚΑΡΠΟΣ

Δοκιμασία έγερσης από κάθισμα (sit to stand test)

Ενδείξεις

 • Υμενίτιδα καρπού

Τεχνική

 • Ο ασθενής τοποθετεί και τα 2 του χέρια στα στηρίγματα ενός καθίσματος και, στηρίζοντας το βάρος του σώματος του στα χέρια του, προσπαθεί να ανασηκωθεί από το κάθισμα (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία έγερσης από κάθισμα

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική για υμενίτιδα του καρπού όταν ο ασθενής, στην προσπάθειά του να ανασηκωθεί από το κάθισμα, παρουσιάζει πόνο στον καρπό ή αντιστέκεται στην κίνηση αυτή

Δοκιμασία καρπο-ωλένιου stress (ulnocarpal stress test)

Ενδείξεις

 • Ενδαρθρικά καρπο-ωλένια νοσήματα

Τεχνική

 • Υποστηρίζοντας το αντιβράχιο του ασθενούς, φορτίστε αξονικά τον καρπό, κρατώντας τον σε ωλένια απόκλιση και ουδέτερη κάμψη/έκταση (EIKONA)
 • Υστερα, περιστρέψτε το αντιβράχιό του

EIKONA. Δοκιμασία καρπο-ωλένιου stress

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο στην ωλένια πλευρά του καρπού και δείχνει σύνδρομο κερκιδωλενικής ενσφήνωσης ή κερκιδωλενικής αρθρίτιδας και ρήξη του TFCC ή του μηνοπυραμοειδούς συνδέσμου (Nakamura R et al, 1997) 

Παραλλαγή της δοκιμασίας

 • Κρατείστε το αντιβράχιο του ασθενούς με τον καρπό σε ουδέτερο πρηνισμό και υπτιασμό και ωλένια απόκλιση.
 • Υστερα, κάνετε κάμψη και έκταση του καρπού
 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν ο χειρισμός αυτός προκαλέσει πόνο

Δοκιμασία τινάγματος του καρπού (carpal shake test)

Ενδείξεις

 • Υμενίτιδα μεσοκάρπιων αρθρώσεων

Τεχνική

 • Πιάστε το περιφερικό άκρο του αντιβραχίου του ασθενούς και με τα δυό σας χέρια και κουνήστε το χέρι του πάνω - κάτω (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία τινάγματος του καρπού

Ερμηνεία

 • Εάν ο ασθενής παραπονείται για πόνο ή αντιστέκεται στις κινήσεις αυτές, η δοκιμασία είναι θετική για υμενίτιδα των αρθρώσεων του καρπού

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΙΝΟΧΟΝΔΡΙΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ (FCC)

Δοκιμασία ενσφήνωσης  της ωλένης (χειρισμός καρπο-ωλένιας ενσφήνωσης) (ulnar impaction test; ulnocarpal impaction maneuver)

Ενδείξεις

 • Ρήξη τριγωνικού ινοχόνδρινου συμπλέγματος
 • Σύνδρομο ενσφήνωσης ωλένης

Τεχνική

 • Ο ασθενής, καθισμένος στο εξεταστικό κρεβάτι, κάνει κάμψη 90ο και ωλένια απόκλιση του καρπού και ελαφρά κάμψη των δακτύλων
 • Με το ένα σας χέρι κρατείστε το χέρι του ασθενούς και με το άλλο ασκείστε αξονική συμπίεση μέσω των μετακαρπίων του παραμέσου και του μικρού δακτύλου (ΕΙΚΟΝΑ)

                                           EIKONA. Δοκιμασία ενσφήνωσης της ωλένης   
Ερμηνεία

 • Πόνος ή «κλικ»με τον χειρισμό αυτό δείχνει ρήξη του τριγωνικού ινοχόνδρινου συμπλέγματος ή σύνδρομο ενσφήνωσης της ωλένης.

Δοκιμασία ανύψωσης με τα χέρια σε υπτιασμό (supination lift test)

Ενδείξεις

 • Παθήσεις τριγωνικού ινοχόνδρινου συμπλέγματος (FCC)

Τεχνική

 • Ο ασθενής, καθισμένος με τους αγκώνες σε κάμψη 90ο και τα αντιβράχια σε υπτιασμό, τοποθετεί τις παλάμες των χεριών του κάτω από την επιφάνεια ενός τραπεζιού ή από τις παλάμες του εξεταστή
 • Υστερα, προσπαθεί να σηκώσει το τραπέζι ή να σπρώξει τα χέρια του προς τα πάνω, ενάντια στα χέρια του εξεταστή

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία ανύψωσης με τα χέρια του ασθενούς σε υπτιασμό

Ερμηνεία

 • Εάν ο ασθενής παρουσιάζει εντοπισμένο πόνο στην ωλένια πλευρά του καρπού και δυσκολεύεται να ανυψώσει το τραπέζι μπορεί να έχει ρήξη του ραχιαίου TFCC

ΚΕΡΚΙΔΩΛΕΝΙΚΗ

Δοκιμασία βραχιολιού (bracelet test)

Ενδείξεις

 • Προσβολή άπω κερκιδωλενικής άρθρωσης σε ασθενείς με πρώιμη ΡΑ

Τεχνική

 • Τυλίξτε τον καρπό του ασθενούς με τον δείκτη και τον αντίχειρα του χεριού σας, και πιέστε με δύναμη το περιφερικό άκρο της κερκίδας και της ωλένης (ΕΙΚΟΝΑ)

Ερμηνεία

 • Εάν ο χειρισμός αυτός προκαλέσει οξύ πόνο στον καρπό ή/και πόνο αντανακλώμενο στο αντιβράχιο ή το χέρι, μπορεί να υπάρχει αρθρίτιδα της κερκιδωλενικής οφειλόμενη σε ΡΑ.

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΧΕΡΙΩΝ (HAND FRACTURES CLINICAL TESTS)

 • Δοκιμασία αξονικής φόρτισης (axial load test )
 • Δοκιμασία δονήσεων για κατάγματα των φαλάγγων (vibration test for phalangeal fracture)
 • Δοκιμασία επίκρουσης (δοκιμασία συμπίεσης μακρών οστών) (tap ή percussion test; long bone compression test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης (compression test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης για κατάγματα των μετακαρπίων (compression test for metacarpal fracture)
 • Δοκιμασία συμπίεσης της ανατομικής ταμπακοθήκης (anatomical snuffbox compression test)
 • Κατάγματα αγκιστρωτού (hamate fractures)
 • Κατάγματα πυραμοειδούς (triquetral fractures)
 • Σημείο καταρράκτη (cascade sign)
 • Σημείο Laugier (Laugier sign)
 • Σημείο Maisonneuve (Maisonneuve sign)

Δοκιμασία αξονικής φόρτισης (axial load test)

Ενδείξεις

 • Κάταγμα μετακαρπίων/γειτονικών οστών καρπού ή αρθρίτιδα

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε τον καρπό και με το άλλο, πιάστε με προσοχή τον αντίχειρα του ασθενούς και ασκείστε αξονική συμπίεση (ΕΙΚΟΝΑ Α)

ΕΙΚΟΝΑ (Α). Δοκιμασία αξονικής φόρτισης στον αντίχειρα

ΕΙΚΟΝΑ (Β). Δοκιμασία αξονικής φόρτισης στον δείκτη

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο ή/και κριγμό και δείχνει κάταγμα των μετακαρπίων ή των γειτονικών οστών του καρπού ή αρθρίτιδα. Μπορεί να γίνει επίσης και στα άλλα δάκτυλα (ΕΙΚΟΝΑ Β)

Δοκιμασία δονήσεων για κατάγματα των φαλάγγων (vibration test for phalangeal fracture)

Ενδείξεις

 • Κατάγματα φαλάγγων

Τεχνική

 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε τον καρπό του ασθενούς και με τα δάκτυλα του άλλου σας χεριού χτυπήστε το άκρο του πάσχοντος δακτύλου για να προκαλέσετε δονήσεις κατά μήκος των φαλάγγων (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία δονήσεων για κατάγματα των δακτύλων

Ερμηνεία

 • Εάν  χειρισμός αυτός προκαλέσει έντονο πόνο στο εξεταζόμενο δάκτυλο μπορεί να υπάρχει κάταγμα του δακτύλου αυτού

Δοκιμασία επίκρουσης (δοκιμασία συμπίεσης μακρών οστών) (tap ή percussion test; long bone compression test)

Ενδείξεις

 • Κάταγμα δακτύλου

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα και τοποθετεί το χέρι του πάνω σ΄ένα τραπέζι κρατώντας το πάσχον δάκτυλο σε έκταση
 • Τοποθετηθείτε μπροστά από τον ασθενή και επικρούστε τον πολφό του εξεταζόμενου δακτύλου με το δάκτυλό σας ή με ένα εξεταστικό σφυρί.
 • Οι δονήσεις που προκαλούνται με την επίκρουση του ακροδακτύλου μεταφέρονται μέσω του επιμήκους άξονα των οστών του δακτύλου και επιδεινώνουν τον πόνο στο σημείο του κατάγματος

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία επίκρουσης

Ερμηνεία

 • Πόνος στο σημείο της κάκωσης είναι ένδειξη κατάγματος
 • Η δοκιμασία αυτή δεν πρέπει να γίνεται εάν υπάρχει εμφανής παραμόρφωση του δακτύλου

Δοκιμασία συμπίεσης (compression test)

Ενδείξεις

 • Κάταγμα δακτύλου

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα ή στέκεται όρθιος κρατώντας το πάσχον δάκτυλο σε έκταση
 • Σταθείτε μπροστά από τον ασθενή, κρατείστε την περιφερική φάλαγγα του εξεταζόμενου δακτύλου του ασθενούς και πιέστε το κατά μήκος του επιμήκους άξονά του

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συμπίεσης

Ερμηνεία

 • Πόνος στο σημείο της κάκωσης με τον χειρισμό αυτό είναι ένδειξη κατάγματος του δακτύλου
 • Η δοκιμασία δεν πρέπει να γίνεται εάν υπάρχει εμφανής παραμόρφωση του δακτύλου

Δοκιμασία συμπίεσης για κατάγματα των μετακαρπίων (compression test for metacarpal fracture)

Ενδείξεις

 • Κατάγματα μετακαρπίων

Τεχνική

 • Ο ασθενής χαλαρώνει τα δάκτυλά του, λυγίζοντας τις ΜΚΦ αρθρώσεις κατά 90ο
 • Ασκείστε με τον αντίχειρά σας συμπιεστική δύναμη στο περιφερικό άκρο του εξεταζόμενου μετακαρπίου (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συμπίεσης για κατάγματα των μετακαρπίων

Ερμηνεία

 • Εάν ο χειρισμός αυτός προκαλεί πόνο στο εξεταζόμενο μετακάρπιο ή το αντίστοιχο οστούν του καρπού, τότε μπορεί να υπάρχει κάταγμα του μετακαρπίου

Δοκιμασία συμπίεσης της ανατομικής ταμπακοθήκης (anatomical snuffbox compression test)

Ενδείξεις

 • Κάταγμα σκαφοειδούς οστού. Το κάταγμα στην περιοχή αυτή εκδηλώνεται με πόνο και ευαισθησία, όπως και απώλεια της φυσιολογικής καμπυλότητας, της ανατομικής ταμπακοθήκης. Λόγω του πόνου και του οιδήματος, το εύρος κίνησης, ιδιαίτερα η ραχιαία έκταση του καρπού, περιορίζεται.

Τεχνική

 • Ο ασθενής τοποθετεί το αντιβράχιο του πάσχοντος άνω άκρου στο εξεταστικό κρεβάτι και κάνει έκταση του αντίχειρα, ώστε να αποκαλυφθούν οι τένοντες του χεριού (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Συμπιέστε το σκαφοειδές του χεριού του ασθενούς, πιέζοντας αξονικά τον αντίχειρά του κατά μήκος της γραμμής του 1ου μετακαρπίου

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συμπίεσης σκαφοειδούς. (Α) Συμπίεση ασκείται κατά μήκος του επιμήκους άξονα του 1ου μετακαρπίου στο σκαφοειδές (Β) η συμπιεστική δύναμη μεταδίδεται στο σκαφοειδές

ΕΙΚΟΝΑ (1). Τυπικό κάταγμα σκαφοειδούς (βέλος) στην απλή ακτινογραφία. (2) : Το σκαφοειδές εντοπίζεται κάτω από την ανατομική ταμπακοθήκη

Ερμηνεία

 • Πόνος με την συμπίεση της ανατομικής ταμπακοθήκης δείχνει κάταγμα του σκαφοειδούς, ιδιαίτερα εάν προκαλείται με την παθητική υπερέκταση του καρπού
 • Άλλη ένδειξη κατάγματος του σκαφοειδούς είναι ο πόνος στην ανατομική ταμπακοθήκη με τον πρηνισμό και την ωλένια απόκλιση του καρπού

Κατάγματα αγκιστρωτού (hamate fractures)

Σημείο

 • Ευαισθησία με την πίεση στο άγκιστρο του αγκιστρωτού
 • Πόνος με την άμεση πίεση του ραχιαίου σώματος του αγκιστρωτού , ιδιαίτερα όταν το κάταγμα εντοπίζεται στη βάση του αγκίστρου
 • Αδυναμία σύλληψης και πόνος με την αντίσταση κατά την κάμψη του μικρού δακτύλου

Κατάγματα πυραμοειδούς οστού

Σημείο

 • Ευαισθησία, διόγκωση και περιστασιακά εκχύμωση, απώλεια της έκτασης και ωλένια απόκλιση του καρπού

Σημείο καταρράκτη (cascade sign)

Ενδείξεις

 • Κάταγμα δακτύλων

Σημείο

 • Πέστε στον ασθενή να λυγίσει τα δάκτυλα των χεριών. Στη θέση αυτή, τα ακροδάκτυλα πρέπει να κατευθύνονται προς το φύμα του σκαφοειδούς. Εάν όχι, μπορεί να έχει κάταγμα ενός δακτύλου

Σημείο Laugier (Laugier sign)

Ενδείξεις

 • Παρεκτόπιση κατάγματος περιφερικής κερκίδας

Σημείο

 • Η στυλοειδής απόφυση της κερκίδας είναι στο ίδιο επίπεδο με την στυλοειδή απόφυση της ωλένης

Σημείο Maisonneuve (Maisonneuve sign)

Ενδείξεις

 • Κάταγμα Colles

Σημείο

 • Μεγάλη υπερεκτασιμότητα του χεριού 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΩΤΟΥ - ΜΗΝΟΕΙΔΟΥΣ (CAPITOLUNATE INSTABILITY)

Η αστάθεια του κεφαλωτού – μηνοειδούς (capitolunate instability; CLIP instability) συνίσταται σε εντοπισμένη κακή ευθυγράμμιση της μεσοκαρπικής άρθρωσης μεταξύ του μηνοειδούς και της κεφαλής του κεφαλωτού.
Ο ιδιαίτερος αυτός τύπος της αστάθειας παρατηρείται μόνο στη διάρκεια των κινήσεων, ενώ στην ανάπαυση απουσιάζει. Οι ασθενείς παρουσιάζουν επώδυνο «κλικ» και «πιάσιμο», όπως και αδυναμία σύλληψης σε υπτιασμό.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΩΤΟΥ - ΜΗΝΟΕΙΔΟΥΣ

 • Δοκιμασία φόβου ραχιαίας παρεκτόπισης του κεφαλωτού (dorsal capitate-displacement apprehension test)
 • Δοκιμασία έκτασης των δακτύλων (finger extension ή «shuck» test)
 • Δοκιμασία κρεμάμενου καρπού (wrist hanging test)
 • Σημείο Murphy (Murphy’s sign)

Δοκιμασία φόβου ραχιαίας παρεκτόπισης του κεφαλωτού (dorsal capitate displacement apprehension test)

Ενδείξεις

 • Aστάθεια κεφαλωτού - μηνοειδούς (Johnson RP and Carrera GF, 1986)

Τεχνική

 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε το περιφερικό άκρο του αντιβραχίου του ασθενούς
 • Τοποθετείστε τον αντίχειρα του άλλου σας χεριού στην παλαμιαία επιφάνεια του κεφαλωτού, κρατώντας με τα άλλα σας δάκτυλα τα δάκτυλα του ασθενούς σε ουδέτερη θέση
 • Υστερα, ωθείστε με τον αντίχειρά σας το κεφαλωτό σε ραχιαία κατεύθυνση  

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία φόβου ραχιαίας παρεκτόπισης του κεφαλωτού. Με το ένα χέρι ο εξεταστής σταθεροποιεί το αντιβράχιο του ασθενούς και, με τον αντίχειρα του άλλου χεριού, ωθεί το κεφαλωτό ραχιαίως

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει φόβο και πόνο στον ασθενή.
 • Μπορείτε ακόμα να αισθανθήτε ένα «κλικ» ή «αναπήδηση» την ώρα που ωθείτε το κεφαλωτό προς τα πίσω

Δοκιμασία έκτασης των δακτύλων (finger extension ή «shuck» test)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια σκαφοειδούς
 • Κερκιδοκαρπική αστάθεια
 • Μεσοκαρπική αστάθεια
 • Νόσος Kienbock
 • Παρασκαφοειδής φλεγμονή

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα
  Κρατείστε τον καρπό του σε κάμψη και πέστε στον ασθενή να κάνει ενεργητική έκταση των δακτύλων, ενώ εσείς ασκείτε αντίσταση φορτίζοντας τις κερκιδοκαρπικές αρθρώσεις

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία έκτασης των δακτύλων

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο στη ραχιαία επιφάνεια του καρπού ή αδυναμία έκτασης των δακτύλων, και δείχνει κερκιδοκαρπική ή μεσοκαρπική αστάθεια, παρασκαφοειδή φλεγμονή ή νόσο του Kienbock

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία έκτασης των δακτύλων. Ο εξεταστής συγκρατεί τον καρπό του ασθενούς σε κάμψη και ο ασθενής κάνει έκταση των δακτύλων (αριστερά), ενώ ο εξεταστής ασκεί αντίσταση στην κίνηση αυτή (δεξιά)

Δοκιμασία κρεμάμενου καρπού (wrist hanging test)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια κεφαλωτού - μηνοειδούς

Τεχνική

 • Tο κρέμασμα του καρπού έξω από την άκρη του εξεταστικού κρεβατιού με το αντιβράχιο σε υπτιασμό προκαλεί ενόχληση

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική στα 2/3 των ασθενών με αστάθεια της άρθρωσης κεφαλωτού – μηνοειδούς

Σημείο Murphy (Murphy’s sign)

Ενδείξεις

 • Παρεκτόπιση μηνοειδούς

Τεχνική

 • Πέστε στον ασθενή να κάνει το χέρι του γροθιά

EIKONA. Σημείο Murphy

Ερμηνεία

 • Το σημείο είναι θετικό και δείχνει παρεκτόπιση του μηνοειδούς εάν η κεφαλή του 3ου μετακαρπίου είναι στο ίδιο επίπεδο με το 2ο και 4ο μετακάρπιο

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΡΠΟΜΕΤΑΚΑΡΠΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (Carpometacarpal instability)

Η αστάθεια της καρπομετακάρπιας άρθρωσης δημιουργείται συνήθως μετά από πτώση με το καρπό σε υπερκάμψη.

Κλινικά εκδηλώνεται με πόνο ή/και κριγμό, ο οποίος εντοπίζεται στη βάση των μετακαρπίων και αποκαλύπτεται ή επιδεινώνεται με την συμπίεση των μετακαρπίων (Gilula LA and Yin Y, 1996). Ο πόνος επίσης επιδεινώνεται με την δοκιμασία Linscheid (Beckenbaugh RD, 1984).

Για το κινητό 4ο και 5ο μετακάρπιο, η δοκιμασία συμπίεσης ή/και μετατόπισης μπορεί επίσης να είναι επώδυνη (Gilula LA and Yin Y, 1996).

Δοκιμασία Linscheid (Linscheid test)

Ενδείξεις

 • Συνδεσμική αστάθεια 2ης και 3ης καρπομετακάρπιας άρθρωσης

Τεχνική

 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε τις διαφύσεις του 2ου και 3ου μετακαρπίου του ασθενούς
 • Με το σας άλλο χέρι, σπρώξτε τις κεφαλές των μετακαρπίων ραχιαίως και ύστερα παλαμιαίως (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Linscheid

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει επώδυνη παρεκτόπιση των καρπομετακάρπιων αρθρώσεων

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΑΠΩ ΚΕΡΚΙΔΩΛΕΝΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ [Distal radioulnar joint (DRUJ) instability]

 • Δοκιμασία αντιτυπίας της κερκιδωλενικής άρθρωσης (radioulnar ballotement test)
 • Δοκιμασία αστάθειας δίκην πλήκτρου πιάνου («piano key» test)
  Δοκιμασία συμπίεσης της ωλένης (ulnar compression test)
  Σημείο ωλένιου βόθρου (ulnar fovea sign)

Δοκιμασία αντιτυπίας της κερκιδωλενικής άρθρωσης (radioulnar ballotement test)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια κερκιδωλενικής άρθρωσης

Τεχνική

 • Με τον αγκώνα του ασθενούς λυγισμένο, σταθεροποιείστε με τον αντίχειρα και τον δείκτη του ενός σας χεριού την κεφαλή της κερκίδας του ασθενούς στην κερκιδική πλευρά, και, με τα ίδια δάκτυλα του άλλου χεριού, την κεφαλή της ωλένης, στην ωλένια πλευρά (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Υστερα, μετατοπίστε την ωλένη προς τα πίσω και προς τα εμπρός στην κερκίδα
 • Οι κινήσεις αυτές γίνονται σε διάφορες θέσεις υπτιασμού - πρηνισμού

ΕΙΚΟΝΑ : Δοκιμασία αντιτυπίας κερκιδωλενικής

Ερμηνεία

 • Φυσιολογικά, η κερκιδωλενική, όταν είναι σε μέγιστο υπτιασμό ή πρηνισμό, δεν έχει πρόσθια ή οπίσθια κινητικότητα.
 • Πόνος ή αυξημένη κινητικότητα με τις κινήσεις αυτές δείχνει αστάθεια της κερκιδωλενικής άρθρωσης.Ο πόνος εντοπίζεται πάντοτε στην ωλένια πλευρά και επιτείνεται με τις κινήσεις του καρπού, αλλά όχι απαραιτήτως με τον πρηνισμό ή τον υπτιασμό. Συνήθως επιδεινώνεται όταν η κερκιδωλενική αποκλίνει προς την ωλένια πλευρά ή δέχεται στροφικές φορτίσεις.

Δοκιμασία αστάθειας δίκην «πλήκτρου πιάνου»  («piano key» test)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια άπω κερκιδωλενικής άρθρωσης

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με το άνω άκρο σε πρηνισμό
 • Σταθεροποιείστε το άνω άκρο του ασθενούς με το ένα σας χέρι  και, με τον δείκτη του άλλου σας χεριού, πιέστε το περιφερικό τμήμα της ωλένης προς τα κάτω, σαν να πιέζετε τα πλήκτρα ενός πιάνου
  Κάντε τον ίδιο χειρισμό και στην ασυμπτωματική πλευρά

 ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία αστάθειας δίκην πλήκτρων πιάνου

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο ή/και ευαισθησία και διαφορά στην κίνηση συγκριτικά με την άλλη πλευρά και δείχνει αστάθεια της άπω κερκιδωλενικής άρθρωσης

Δοκιμασία συμπίεσης της ωλένης (ulnar compression test)

Ενδείξεις

 • Εκφύλιση/φλεγμονή άπω κερκιδωλενικής άρθρωσης (DRUJ)

Τεχνική

 • Πιέστε την κεφαλή της ωλένης επάνω στη σιγμοειδή εντομή

EIKONA. Δοκιμασία συμπίεσης της ωλένης

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν ο πόνος επιδεινωθεί και δείχνει αρθρίτιδα ή αστάθεια.
 • Η συμπίεση της ωλένης μπορεί ακόμα να προκαλέσει ραχιαίο ή παλαμιαίο υπεξάρθρημα.

Σημείο ωλένιου βόθρου (ulnar fovea sign)

Ενδείξεις

 • Ρήξη του βόθρου της ωλένης και του ωλενοπυραμοειδούς συνδέσμου (Tay SC et al, 2007). Και οι δύο αυτές καταστάσεις είναι συχνά αίτια πόνου στην ωλένια πλευρά του καρπού. Η ρήξη του ωλενοπυραμοειδούς συνδέσμου δεν επηρεάζει την σταθερότητα της άπω κερκιδωλενικής άρθρωσης, ενώ η ρήξη του ωλένιου βόθρου συνοδεύεται τυπικά από αστάθεια της άπω κερκιδωλενικής άρθρωσης .

ΕΙΚΟΝΑ 1. Επιπολής ανατομία του σημείου του ωλένιου βόθρου

 • Η στυλοειδής απόφυση της ωλένης ψηλαφάται εύκολα με το αντιβράχιο σε ουδέτερη στροφή. Ο ωλένιος βόθρος κείται μεταξύ της στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης (US) και του τένοντα του ωλένιου καμπτήρα του καρπού (FCU). Περιφερικά, οριοθετείται από το πισοειδές οστούν (P) και εγγύς, από την παλαμιαία επιφάνεια της κεφαλής της ωλένης (η οποία στη φωτογραφία εντοπίζεται κάτω από τον πολφό του δείκτη του εξεταστή). Η κορυφή του δείκτη του εξεταστή στρέφεται προς την περιοχή του ωλένιου βόθρου

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται απέναντι από τον εξεταστή, με τον αγκώνα του υποστηριζόμενο στο εξεταστικό κρεβάτι

ΕΙΚΟΝΑ 2. Σημείο ωλένιου βόθρου

 • Το άνω άκρο του ασθενούς πρέπει να είναι χαλαρωμένο και να υποστηρίζεται το χέρι του, ώστε ο αγκώνας να είναι σε κάμψη 90-110ο, το αντιβράχιο, σε ουδέτερη στροφή, και ο καρπός, σε ουδέτερη θέση.
 • Πιέστε με τον αντίχειρά σας περιφερικά στο διάστημα μεταξύ στυλοειδούς απόφυσης ωλένης, του τένοντα του ωλένιου καμπτήρα του καρπού, της παλαμιαίας επιφάνειας της κεφαλής της ωλένης και του πισοειδούς.
   

Ερμηνεία

 • Το σημείο του ωλένιου βόθρου είναι θετικό εάν προκαλέσει εντονότατη ευαισθησία, συγκριτικά με την αντίθετη πλευρά.
 • Η ευαισθησία αυτή πρέπει να αναπαράγει τον πόνο του ασθενούς, όσον αφορά την εντόπιση και τον χαρακτήρα. Ο ασθενής συχνά μορφάζει από τον πόνο στη διάρκεια του χειρισμού.
 • Η ευαισθησία και η ειδικότητα του σημείου αυτού ανέρχεται σε 95.2% και 86.5%, αντίστοιχα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΜΗΝΟΠΥΡΑΜΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (Lunotriquetral instability tests)

 • Δοκιμασία αντιτυπίας της μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης (δοκιμασία Reagan; δοκιμασία αποφλοίωσης ή διάτμησης) (lunotriquetral ballottement test; Reagan’s test; shuck or shear test)
 • Δοκιμασία ανυψωμένου πυραμοειδούς (raised triquetrum test)
 • Δοκιμασία διάτμησης της μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης (lunotriquetral shear test)
 • Δοκιμασία Kleinman (δοκιμασία Kleiman, δοκιμασία διάτμησης - διαχωρισμού του Kleinman, διατμητική δοκιμασία αστάθειας μηνοπυραμοειδούς) [(Kleinman’s test; Kleinman’s shear test; lunotriquetral instability shear test (Kleinman)]
 • Δοκιμασία συμπίεσης της μηνοπυραμοειδούς (Lunotriquetral instability compression test)
 • Δοκιμασία ωλένιας ανατομικής ταμπακοθήκης (δοκιμασία Linscheid) (ulnar snuffbox compression test; Linscheid’s test)
 • Χειρισμός ανύψωσης του πυραμοειδούς (triquetral lift maneuver)

Δοκιμασία αντιτυπίας της μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης (δοκιμασία Reagan, δοκιμασία αποφλοίωσης ή διάτμησης) (lunotriquetral ballottement test; Reagan’s test; shuck or shear test)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης

Τεχνική

 • Σταθεροποιείστε το μηνοειδές του ασθενούς μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη του ενός χεριού, και το μηνοειδές με τα ίδια δάκτυλα του άλλου σας χεριού και πιέστε το πισοειδές και το πυραμοειδές σε παλαμιαία και ύστερα σε ραχιαία κατεύθυνση

EIKONA. Δοκιμασία Reagan

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία αντιτυπίας μηνοπυραμοειδούς. Ο εξεταστής σταθεροποιεί το μηνοειδές μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα και, με τον αντίχειρα του άλλου χεριού παρεκτοπίζει το πυραμοειδές ραχιαίως και παλαμιαίως

ΕΙΚΟΝΑ 16. Ανατομία δοκιμασίας αντιτυπίας μηνοπυραμοειδούς. Σκαλοπάτι (βέλος) μεταξύ μηνοειδούς (L) και πυραμοειδούς (T). U=κεφαλή ωλένης, R=περιφερικό άκρο κερκίδας.

Ερμηνεία

Η δοκιμασία είναι θετική εάν η κίνηση αυτή προκαλέσει κριγμό, «κλικ» ή ενόχληση στη περιοχή της μετατόπισης και δείχνει πιθανή ρήξη του μηνοπυραμοειδούς μεσόστεου συνδέσμου
 

Δοκιμασία ανυψωμένου πυραμοειδούς (raised triquetrum test)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης

Τεχνική

 • Πιάστε το αντιβράχιο του ασθενούς κοντά στον καρπό με το ένα σας χέρι και τοποθετείστε τον αντίχειρα του άλλου στο πυραμοειδές
 • Κρατώντας το χέρι σε ουδέτερη θέση, χωρίς να κάνετε κάμψη ή έκταση, κάνετε κερκιδική και ύστερα ωλένια απόκλιση του καρπού του ασθενούς (ΕΙΚΟΝΕΣ Α, Β και Γ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία ανυψωμένου πυραμοειδούς (Α)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία ανυψωμένου πυραμοειδούς (Β)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία ανυψωμένου πυραμοειδούς (Γ)

EIKONA. Δοκιμασία ανύψωσης του πυραμοειδούς (Α) Ο εξεταστής τοποθετεί τον καρπό του ασθενούς σε κερκιδική απόκλιση, ενώ ψηλαφά το πυραμοειδές. Υστερα, κινεί τον καρπό σε ουδέτερη (Β) και ωλένια (Γ) απόκλιση

Ερμηνεία

 • Με τις κινήσεις αυτές εκτιμώνται οι ραχιαίες και παλαμιαίες κινήσεις του πυραμοειδούς και συγκρίνονται με τις κινήσεις της άλλης πλευράς
 • Το πυραμοειδές προβάλλει έντονα ή κινείται ραχιαίως όταν ο καρπός είναι σε κερκιδική απόκλιση και κινείται παλαμιαίως και μπορεί ακόμα να εξαφανισθεί, όταν είναι σε ωλένια απόκλιση

Δοκιμασία διάτμησης της μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης (lunotriquetral shear test)

Ενδείξεις

 • Ακεραιότητα μηνοπυραμοειδούς συνδέσμου

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα με τον αγκώνα αναπαυόμενο σε ουδέτερη θέση στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Με το ένα σας χέρι πιάστε τον καρπό του ασθενούς, τοποθετώντας τον αντίχειρα στην παλάμη και τα δάκτυλα στην ραχιαία επιφάνεια του εγγύς στοίχου του καρπού για να υποστηρίξετε το μηνοειδές
 • Τοποθετείστε το άλλο σας χέρι στην παλαμιαία επιφάνεια της μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης και ασκείστε δύναμη διάτμησης στην άρθρωση αυτή (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία διάτμησης μηνοπυραμοειδούς

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν ο χειρισμός αυτός συνοδεύεται από κριγμό, πόνο ή αυξημένη κινητικότητα

Δοκιμασία Kleinman (δοκιμασία διάτμησης - διαχωρισμού του Kleinman, διατμητική δοκιμασία αστάθειας μηνοπυραμοειδούς) [(Kleinman’s test; Kleinman’s shear test; lunotriquetral instability shear test (Kleinman)]

Ενδείξεις

 • Αστάθεια μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης (Kleinman, 1990).

Τεχνική

 • Με το αντιβράχιο του ασθενούς σε κάθετη θέση, τοποθετείστε τον αντίχειρά σας στην οπίσθια πλευρά του μηνοειδούς, ακριβώς περιφερικά της κερκίδας, και με τον αντίχειρα του άλλου σας χεριού, τοποθετώντας τον στην παλαμιαία επιφάνεια, ωθείστε το πισοειδές σε ραχιαία κατεύθυνση (Ambrose L and Posner MA, 1992; Kleinman WB, 1993)
 • Η κίνηση αυτή ασκεί δύναμη διάτμησης κατά μήκος της μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης.

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Kleinman. Με το μηνοειδές σταθεροποιημένο,  το πισοειδές ωθείται ραχιαίως

Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει μηνοπυραμοειδής αστάθεια, ο χειρισμός αυτός προκαλεί πόνο ή «κλικ» στην μηνοπυραμοειδή άρθρωση (Ambrose L and Posner MA, 1992; Kleinman WB, 1993).
 • Η δοκιμασία αυτή είναι πιθανώς περισσότερο ευαίσθητη και ειδική από την δοκιμασία Reagan (Kleinman WB, 1993).

Δοκιμασία συμπίεσης της μηνοπυραμοειδούς (lunotriquetral instability compression test)

Ενδείξεις

 • Μηνοπυραμοειδής αστάθεια. Η δοκιμασία αυτή είναι παρόμοια με την δοκιμασία ολίσθησης της κερκιδοκαρπικής (radiocarpal glide test) (Βλ. κερκιδοκαρπική αστάθεια)

Τεχνική

 • Με τον αντίχειρα του ενός σας χεριού ασκείστε κερκιδικά κατευθυνόμενη πίεση στο πυραμοειδές, ακριβώς περιφερικά της US στην ανατομική ταμπακοθήκη, στο διάστημα μεταξύ των τενόντων του FCU και του ECU

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συμπίεσης μηνοπυραμοειδούς

Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει μηνοπυραμοειδής αστάθεια ή εκφυλιστική αρθροπάθεια ο χειρισμός αυτός φορτίζει την μηνοπυραμοειδή άρθρωση σε ωλένια - κερκιδική κατεύθυνση, προκαλώντας πόνο

Δοκιμασία ωλένιας ανατομικής ταμπακοθήκης (δοκιμασία Linscheid) (ulnar snuffbox compression test; Linscheid’s test)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης

Τεχνική

 • Τοποθετείστε τον αντίχειρα του ενός σας χεριού στην ωλένια πλευρά του καρπού και ασκείστε αξονική πίεση κατευθυνόμενη προς το μηνοειδές
 • Με τον αντίχειρα του άλλου σας χεριού, ασκείστε κερκιδική πίεση στην αύλακα μεταξύ του κερκιδικού εκτείνοντα τον καρπό και του ωλένιου καμπτήρα του καρπού, περιφερικά της κεφαλής της κερκίδας.

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Linscheid. Το πυραμοειδές πιέζεται από την ωλένια πλευρά του καρπού με κατεύθυνση προς το μηνοειδές

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν αναπαράγει τον πόνο και δείχνει χονδρομαλάκυνση του πυραμοειδούς ή κάκωση της μηνοπυραμοειδούς άρθρωσης (Ambrose L and Posner MA, 1992).
 • Μπορεί ακόμα να γίνει μία ένεση 0.5 mL λιδοκαΐνης μέσα στην μηνοπυραμοειδή άρθρωση για να προσδιορισθεί κατά πόσον τα συμπτώματα είναι ενδαρθρικά ή εξωαρθρικά.

Χειρισμός ανύψωσης του πυραμοειδούς (triquetral lift maneuver)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια μηνοπυραμοειδούς (Nelson DL, 1997). Ο χειρισμός ανύψωσης του πυραμοειδούς είναι παρόμοιος με τον χειρισμό ανύψωσης του σκαφοειδούς στο ότι ο εξεταστής ανθίσταται στη φυσιολογική ραχιαία παρεκτόπιση του πυραμοειδούς όταν ο καρπός κινείται από ωλένια, σε κερκιδική κατεύθυνση

Τεχνική

 • Το χέρι του ασθενούς τοποθετείται σε πλήρη πρηνισμό και ο εξεταστής τοποθετεί τον αντίχειρά του πάνω στην ραχιαία πλευρά του πυραμοειδούς, αντιστεκόμενος στη ραχιαία μετατόπιση του πυραμοειδούς όταν ο καρπός φέρεται από ωλένια, σε κερκιδική απόκλιση (ΕΙΚΟΝΑ)

Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει μηνοπυραμοειδής αστάθεια, η αντίσταση η ασκούμενη στη ραχιαία ανύψωση του πυραμοειδούς στρεσσάρει την μηνοπυραμοειδή και την πυραμοαγκιστρωτή άρθρωση, προκαλώντας πόνο

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕΣΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ (MIDCARPAL INSTABILITY TESTS)

 • Αστάθεια πολυγωνοσκαφοειδούς άρθρωσης (scaphotrapezial instability)
 • Δοκιμασία αποφλοίωσης (δοκιμασία έκτασης των δακτύλων) («shuck» test; finger extension test)
 • Δοκιμασία διάτμησης της πυραμοαγκιστρωτής άρθρωσης (triquetrohamate shear test)
 • Δοκιμασία μεσοκαρπικής μετακίνησης (δοκιμασία στροφικής μετατόπισης, δοκιμασία Lichtman) (midcarpal shift test; catch-up clunk test; pivot shift test; Lichtman’s test)
 • Δοκιμασία στροφικής μετατόπισης της μεσοκαρπικής άρθρωσης (pivot shift test of the midcarpal joint; pivot shift test of midcarpal instability)
 • Προσθιοπίσθια συρταροειδής δοκιμασία (προσθιοπίσθια συρταροειδής δοκιμασία κερκιδοκαρπικής και μεσοκαρπικής άρθρωσης) (anteroposterior drawer test; radiocarpal and midcarpal joint anteroposterior drawer test)
 • Ωλένιες ή κεντρικές μεσοκαρπικές αστάθειες (ulnar or central mid-carpal instabilities)

Δοκιμασία διάτμησης πυραμοαγκιστρωτής άρθρωσης (triquetrohamate shear test)

Ενδείξεις

 • Μεσοκαρπική αστάθεια

Τεχνική

 • Το πυραμοειδές συγκρατείται μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη και ασκείται πίεση ραχιαίως στην παλαμιαία επιφάνεια του αγκίστρου του αγκιστρωτού [Gilula LA and Yin Y, 1996] (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ : Δοκιμασία διάτμησης πυραμοαγκιστρωτής άρθρωσης

Δοκιμασία μεσοκαρπικής μετακίνησης (δοκιμασία στροφικής μετατόπισης, δοκιμασία Lichtman) (midcarpal shift test; catch-up clunk test; pivot shift test; Lichtman’s test)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια μεσοκαρπικής άρθρωσης (Lichtman DM et al, 1993; Lichtman DM et al, 1997)

Τεχνική

 • Για να κάνετε την δοκιμασία αυτή στον δεξιό καρπό, σταθεροποιείστε με το αριστερό σας χέρι το δεξιό αντιβράχιο του ασθενούς και κρατείστε το σε θέση πρηνισμού (ΕΙΚΟΝΑ 35a).
 • Με τον καρπό του ασθενούς σε ωλένια απόκλιση15°, με το δεξιό σας χέρι κρατείστε το δεξιό χέρι του ασθενούς και με τον αντίχειρα ασκείστε παλαμιαία πίεση στο επίπεδο του περιφερικού κεφαλωτού (ΕΙΚΟΝΑ 35b).
 • Με τον χειρισμό αυτό ο περιφερικός στίχος μετατοπίζεται παλαμιαίως και ο κεντρικός παίρνει θέση VISI (ΕΙΚΟΝΑ 35c).
 • Υστερα, φορτίστε αξονικά τον καρπό και φέρτε τον σε ωλένια απόκλιση, προκαλώντας ξαφνική ανάταξη της μεσοκαρπικής άρθρωσης (ΕΙΚΟΝΑ 35d).

ΕΙΚΟΝΑ 35. Δοκιμασία μετακίνησης μεσοκαρπικής (δοκιμασία Lichtman)

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν η παθητική ωλένια απόκλιση του καρπού προκαλεί επώδυνο «κλάνκ», αναπαράγοντας τα συμπτώματα του ασθενούς.
 • Πάντως, παλαμιαία μετατόπιση ή «κλάνκ» μπορεί να παρατηρηθεί και σε φυσιολογικά ασυμπτωματικά άτομα (Lichtman DM et al, 1997; Feinstein WK et al, 1999), γι΄αυτό και η δοκιμασία, εάν δεν αναπαράγει τα συμπτώματα, δεν πρέπει να θεωρείται θετική.

Σχόλια

 • Η δοκιμασία μεσοκαρπικής εναλλαγής είναι υποκειμενική και συχνά ποσοτικοποιείται δύσκολα. Γι’ αυτό και οι Lichtman και συν. (Lichtman DM et al, 1997) επρότειναν ένα ταξινομικό σύστημα βασισμένο σε 3 κριτήρια:
 • 1.  Την απαιτούμενη δύναμη αναπαραγωγής παλαμιαίας μετατόπισης
 • 2.  Την ποιότητα της αναπήδησης του καρπού και
 • 3.  Την δυνατότητα αναπαραγωγής της αναπήδησης από τον ίδιο στον ασθενή.
 • Βαθμός I : Απουσία παλαμιαίας μετατόπισης και αναπήδησης
 • Βαθμός II : Ελάχιστη ή μικρή παλαμιαία μετατόπιση και αναπήδηση
 • Βαθμός III : Μέτρια παλαμιαία μετατόπιση και αναπήδηση
 • Βαθμός IV : Μέγιστη παλαμιαία μετατόπιση και σοβαρή αναπήδηση
 • Βαθμός V : Αυτοπροκαλούμενη παλαμιαία μετατόπιση και αναπήδηση
 • Βαθμός I-IV : Αυξανόμενου βαθμού  «φυσιολογική» μεσοκαρπική χαλάρωση, αναπαραγόμενη από τον εξεταστή.  

Δοκιμασία στροφικής μετατόπισης μεσοκαρπικής αστάθειας ή μεσοκαρπικής άρθρωσης (pivot shift test of midcarpal instability; pivot shift test of midcarpal joint)

Ενδείξεις

 • Βλάβη πρόσθιου τμήματος αρθρικού θυλάκου και μεσόστεων συνδέσμων (Stanley and Saffar, 1994)

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τον αγκώνα σε κάμψη 90ο και το χέρι σε πλήρη υπτιασμό (Stanley and Saffar, 1994)
 • Σταθεροποιείστε το περιφερικό άκρο του αντιβραχίου του ασθενούς με το ένα σας χέρι και με το άλλο κάνετε πλήρη κερκιδική απόκλιση με τον καρπό σε ουδέτερη θέση
 • Υστερα, διατηρώντας το χέρι του ασθενούς στην θέση αυτή, κάνετε πλήρη ωλένια απόκλιση του χεριού του

Άλλη τεχνική

 • Τοποθετείστε τον αγκώνα του ασθενούς σε μια επίπεδη επιφάνεια σε κάμψη 90ο, με το χέρι σε πλήρη υπτιασμό
 • Σταθεροποιείστε το περιφερικό άκρο του αντιβραχίου του ασθενούς με το ένα σας χέρι και, με το άλλο, κάνετε πλήρη κερκιδική απόκλιση, με τον καρπό σε ουδέτερη θέση  (ΕΙΚΟΝΑ).
 • Υστερα, υποχρεώστε την ωλένια πλευρά του καρπού σε περαιτέρω υπτιασμό και θέση παλαμιαίου υπεξαρθρήματος, χωρίς όμως να λυγίσετε τον καρπό
 • Ενώ συνεχίζετε να ασκείτε δύναμη παρεκτόπισης, κινείστε το χέρι του ασθενούς από κερκιδική, σε πλήρη ωλένια απόκλιση.

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία στροφικής μετατόπισης μεσοκαρπικής άρθρωσης. (α) Υπτιασμός και ραχιαίο υπεξάρθρημα του περιφερικού στοίχου του καρπού. (β) Το χέρι, ενώ είναι σε υπτιασμό, κινείται από κερκιδική σε πλήρη ωλένια απόκλιση

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν, με τον χειρισμό αυτό, το κεφαλωτό απομακρύνεται από το μηνοειδές και δείχνει βλάβη του πρόσθιου τμήματος του αρθρικού θυλάκου και των μεσόστεων συνδέσμων

Προσθιοπίσθια συρταροειδής δοκιμασία (προσθιοπίσθια συρταροειδής δοκιμασία κερκιδοκαρπικής και μεσοκαρπικής άρθρωσης) (anteroposterior drawer test; radiocarpal and midcarpal joint anteroposterior drawer test)

Ενδείξεις

 • Κερκιδοκαρπική/μεσοκαρπική αστάθεια (Tubiana R et al, 1995)

Τεχνική

 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε το περιφερικό άκρο του αντιβραχίου του ασθενούς και, με το άλλο, πιάστε τα μετακάρπιά του και ασκείστε αξονική έλξη
 • Ενώ τραβάτε τα μετακάρπια, ασκείστε προσθιοπίσθια δύναμη κινώντας συρταροειδώς την κερκιδοκαρπική και, ύστερα, την μεσοκαρπική άρθρωση (ΕΙΚΟΝΑ) 

ΕΙΚΟΝΑ. Κερκιδοκαρπική (Α) και προσθιοπίσθια (Β) δοκιμασία συρταροειδούς (C) Προσθιοπίσθια συρταροειδής δοκιμασία μεσοκαρπικής
Ερμηνεία

 • Η προσθιοπίσθια δοκιμασία συρταροειδούς, εάν είναι θετική, είναι ένδειξη συγγενούς χαλάρωσης της κερκιδοκαρπικής

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΠΥΡΑΜΟΠΙΣΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (Pisotriquetral instability)

Δοκιμασία κριγμού του πυραμοειδούς (pisiform grinding test)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια πισοειδούς/αρθρίτιδα πισοπυραμοειδούς 

Τεχνική

 • Με τον καρπό σε ελαφρά κάμψη και ωλένια απόκλιση, για να χαλαρώσει ο τένοντας του ωλένιου καμπτήρα του καρπού, κινείστε το πισοειδές πάνω από το πυραμοειδές (Helal B, 1978; Nuesch B et al, 1993) (EIKΟΝΑ).

ΕΙΚΟΝΑ.  Δοκιμασία κριγμού του πισοειδούς

Ερμηνεία

 • Η κίνηση αυτή είναι επώδυνη σε περιπτώσεις αστάθειας του πισοειδούς, αλλά συχνότερα αρθρίτιδας της πισοπυραμοειδούς

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ (Scapholunate instability tests)

 • Δοκιμασία ανύψωσης του σκαφοειδούς (scaphoid lift test)
 • Δοκιμασία αντιτυπίας της μηνοσκαφοειδούς (scapholunate ballottement test)
 • Δοκιμασία ερεθισμού του υμένα (synovial irritation test)
 • Δοκιμασία καταπόνησης του σκαφοειδούς (scaphoid stress test)
 • Δοκιμασία ώθησης του σκαφοειδούς (scaphoid thrust test)
 • Δοκιμασία Watson (δοκιμασία μετατόπισης του σκαφοειδούς, δοκιμασία διάτμησης του σκαφοειδούς, δοκιμασία μετατόπισης του σκαφοειδούς του Kirk Watson) (Watson’s test; scaphoid shift test; scaphoid shear test; Kirk Watson’s scaphoid shift test)
 • Χειρισμός κάμψης καρπού – έκτασης δακτύλων (wrist-flexion finger-extension maneuver)
 • Σημείο κώδωνα του σκαφοειδούς (scaphoid bell sign)
 • Σημείο ερεθισμού του υμένα του σκαφοειδούς (synovial irritation sign of scaphoid)

Δοκιμασία ανύψωσης του σκαφοειδούς (scaphoid lift test)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια μηνοσκαφοειδούς άρθρωσης

Τεχνική

 • Σταθεροποιείστε το μηνοειδές του ασθενούς με τον αντίχειρα και τον δείκτη του ενός σας χεριού, ενώ, με τον αντίχειρα και τον δείκτη του άλλου χεριού, παρεκτοπίστε το σκαφοειδές ραχιαίως και παλαμιαίως (ΕΙΚΟΝΑ)

Ερμηνεία

 • Πόνος με τις κινήσεις αυτές είναι ένδειξη αστάθειας της μηνοσκαφοειδούς άρθρωσης
 • Δοκιμασία αντιτυπίας της μηνοσκαφοειδούς (scapholunate ballottement test)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια μηνοσκαφοειδούς άρθρωσης

Τεχνική

 • Ακινητοποιείστε το σκαφοειδές και το μηνοειδές του ασθενούς μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη και των δυό σας χεριών και κινείστε τα οστά αυτά σε σχέση το ένα με το άλλο σε ραχιαία και παλαμιαία κατεύθυνση, αντίστοιχα (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία αντιτυπίας μηνοσκαφοειδούς. Ο εξεταστής σταθεροποιεί το σκαφοειδές με το ένα χέρι και το μηνοειδές με το άλλο και προσπαθεί να μετατοπίσει τα δύο αυτά οστά σε σχέση το ένα με το άλλο

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν ο χειρισμός αυτός προκαλέσει πόνο.
 • Μπορεί ακόμα να γίνει τοποθετώντας τον δείκτη του ενός σας χεριού στο μηνοσκαφοειδές διάστημα και κάνοντας κάμψη και έκταση του καρπού του ασθενούς.
 • Οι κινήσεις αυτές δημιουργούν μία ψηλαφητή αύλακα (η οποία αντιστοιχεί στο μηνοσκαφοειδές διάστημα), ή ήπια αντιτυπία στον εγγύς πόλο του σκαφοειδούς.

Δοκιμασία ερεθισμού του υμένα του σκαφοειδούς (synovial irritation sign of scaphoid)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια μηνοσκαφοειδούς άρθρωσης

Τεχνική

 • Πιέστε με τον αντίχειρά σας το σκαφοειδές μέσω της ανατομικής ταμπακοθήκης  (Tiel van Buul MM et al, 1993)  (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ: Η δοκιμασία ερεθισμού του υμένα γίνεται ψηλαφώντας τον πυθμένα της ανατομικής ταμπακοθήκης.

Ερμηνεία

 • Το σημείο αυτό είναι συνήθως θετικό σε ασθενείς με αστάθεια της μηνοσκαφοειδούς άρθρωσης (Beckenbaugh, 1984; Tiel van Buul et al, 1993), αλλά έχει πολύ μικρή ειδικότητα.

Δοκιμασία καταπόνησης του σκαφοειδούς (scaphoid stress test)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια μηνοσκαφοειδούς
 • Η δοκιμασία αυτή είναι τροποποίηση της δοκιμασίας Watson.

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τον αγκώνα αναπαυόμενο στην επιφάνεια ενός τραπεζιού
 • Κάντε πλήρη ωλένια απόκλιση του χεριού του ασθενούς και τοποθετείστε τον αντίχειρά σας στο φύμα του σκαφοειδούς, παρεμποδίζοντας την κάμψη του σκαφοειδούς
 • Υστερα, κάνετε κερκιδική απόκλιση του καρπού, η οποία φυσιολογικά συνδέεται με κάμψη του σκαφοειδούς, δεδομένου ότι η κάμψη του σκαφοειδούς παρεμποδίζεται από την πίεση που ασκείτε με τον αντίχειρά σας. Ο χειρισμός αυτός ωθεί την μηνοσκαφοειδή άρθρωση σε ανώμαλη θέση.
 • Στη θέση αυτή, ο εγγύς πόλος του σκαφοειδούς μετατοπίζεται στην οπίσθια πλευρά του βόθρου του σκαφοειδούς και ύστερα επανέρχεται στη θέση του προκαλώντας αμβλύ ήχο (κλανκ) και πόνο, ή η μηνοσκαφοειδής άρθρωση υπεξαρθρώνεται.
 • Ο πόνος αυτός είναι ένδειξη κάκωσης του μηνοσκαφοειδούς μεσόστεου συνδέσμου

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία καταπόνησης του σκαφοειδούς

Δοκιμασία ώθησης  του σκαφοειδούς (scaphoid thrust test)

Ενδείξεις

 • O Lane περιέγραψε μία τροποποίηση της δοκιμασίας Kirk Watson, την οποία ονόμασε δοκιμασία μετατόπισης του σκαφοειδούς (scaphoid shift test), η οποία όμως αργότερα μετονομάσθηκε σε δοκιμασία ώθησης του σκαφοειδούς (scaphoid thrust test).

Τεχνική

 • Κρατείστε το χέρι του ασθενούς με τον ίδιο τρόπο, όπως στη δοκιμασία μετατόπισης του σκαφοειδούς (scaphoid shift test), τοποθετώντας τον αντίχειρά σας πάνω από το φύμα του σκαφοειδούς.
 • Κινείστε εμπρός – πίσω τον καρπό του ασθενούς από κερκιδική, σε ωλένια απόκλιση, μέχρις ότου το χέρι του χαλαρώσει
   
 • Υστερα, με τον καρπό σε ελαφρά κερκιδική απόκλιση και ουδέτερη κάμψη/έκταση, πιέστε το φύμα του σκαφοειδούς με τον αντίχειρά σας (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία ώθησης σκαφοειδούς.

(1) Ο καρπός φέρεται από κερκιδική, σε ωλένια απόκλιση

(2) Ο εξεταστής πιέζει με τον αντίχειρά του το φύμα του σκαφοειδούς, αντιστεκόμενος στην κάμψη του σκαφοειδούς

(3) Στροφή (κάμψη) του σκαφοειδούς με κερκιδική απόκλιση του καρπού

(4) Ο εξεταστής ασκεί δύναμη με τον αντίχειρα

(5) Ο εξεταστής μπορεί να αντιληφθεί εάν υπάρχει υπεξάρθρημα του σκαφοειδούςμε τον δείκτη/μέσο δάκτυλο

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν, με τους χειρισμούς αυτούς, αντιληφθείτε το σκαφοειδές να κινείται ραχιαίως

Δοκιμασία Watson (δοκιμασία μετατόπισης του σκαφοειδούς, δοκιμασία διάτμησης του σκαφοειδούς, δοκιμασία μετατόπισης του σκαφοειδούς του Kirk Watson) (Watson’s test; Kirk Watson’s scaphoid shift test;  scaphoid shift test; scaphoid shear test)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια μηνοσκαφοειδούς άρθρωσης

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τους αγκώνες υποστηριζόμενους
 • Με τον καρπό του ασθενούς σε μέγιστη κερκιδική απόκλιση, ακινητοποιείστε το σκαφοειδές μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη του ενός σας χεριού
 • Με τον αντίχειρά σας πιέστε το φύμα του σκαφοειδούς (περιφερικός πόλος), κρατώντας το σκαφοειδές σε έκταση
 • Υστερα, κάνετε ωλένια απόκλιση του καρπού. Φυσιολογικά, η κίνηση αυτή συνοδεύεται από κάμψη του σκαφοειδούς, η οποία όμως παρεμποδίζεται από τον αντίχειρα του εξεταστή (EIKONA)

 EIKONA. Δοκιμασία Watson : (α) Κερκιδική απόκλιση καρπού - ακινητοποίηση του σκαφοειδούς σε έκταση, (β) ωλένια απόκλιση καρπού

Δοκιμασία Watson (α) Με τον καρπό σε ωλένια απόκλιση, το σκαφοειδές σταθεροποιείται σε έκταση, (β) ο καρπός αποκλίνεται κερκιδικά και η κάμψη του σκαφοειδούς παρεμποδίζεται από τον αντίχειρα του εξεταστή (γ) ο εγγύς πόλος του σκαφοειδούς μετακινείται ραχιαίως και προκαλείται πόνος εάν υπάρχει αστάθεια

Δοκιμασία Watson. Ο αντίχειρας του εξεταστή τοποθετείται στο φύμα του σκαφοειδούς, ενώ ο καρπός του ασθενούς είναι σε ωλένια απόκλιση (αριστερά). Το χέρι του ασθενούς φέρεται σε κερκιδική απόκλιση και ελαφρά κάμψη (δεξιά)

Άλλη τεχνική

 • Τοποθετείστε τον δείκτη του ενός σας χεριού στον ραχιαίο πόλο του σκαφοειδούς, ενώ με τον αντίχειρα πιέζετε το παλαμιαίο φύμα του σκαφοειδούς και με το άλλο χέρι, κρατάτε τα μετακάρπια του εξεταζόμενου χεριού
 • Ύστερα, ενώ πιέζετε με δύναμη το παλαμιαίο φύμα του σκαφοειδούς, κάνετε ωλένια απόκλιση του χεριού. Η κίνηση αυτή προκαλεί έκταση του σκαφοειδούς.
 • Οταν ο καρπός κινείται σε κερκιδική κατεύθυνση, η κάμψη του σκαφοειδούς είναι αδύνατη γιατί  παρεμποδίζεται από τον αντίχειρα του εξεταστή.
 • Εάν υπάρχει μηνοσκαφοειδής ρήξη ή χαλάρωση του καρπού, το σκαφοειδές κινείται ραχιαίως κάτω από το οπίσθιο χείλος της κερκίδας και προσκρούει στον δείκτη του εξεταστή, προκαλώντας πόνο (ΕΙΚΟΝΑ 22).

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν ο εγγύς πόλος του σκαφοειδούς παρεκτοπίζεται προς το ραχιαίο χείλος του βόθρου του σκαφοειδούς, υπεξαρθρώνεται και προσκρούει επάνω στον δείκτη του εξεταστή. Η αναπήδηση αυτή συνοδεύεται από πόνο και είναι σημείο κάκωσης των μηνοσκαφοειδών συνδέσμων. Ενίοτε οι χειρισμοί αυτοί προκαλούν πόνο, χωρίς να προκαλούν ραχιαία παρεκτόπιση του σκαφοειδούς.
   Η δοκιμασία είναι θετική όταν οι χειρισμοί αυτοί είναι επώδυνοι, αν και ενίοτε προκαλούν πόνο χωρίς ραχιαία παρεκτόπιση του σκαφοειδούς. Οταν η πίεση στο σκαφοειδές απομακρύνεται, το σκαφοειδές επιστρέφει στην θέση του με ένα «κλανκ» (αναπήδηση) (Watson HK, Ashmead D and Makhlouf MV; 1988)
 • Η δοκιμασία Watson είναι θετική στο 20% περίπου των φυσιολογικών ατόμων (Watson HK et al, 1988; Tiel van Buul MM et al, 1993), αν και μπορεί να είναι ψευδώς θετική εάν υπάρχει οίδημα ή αντίδραση του υμένα (Green, 1985; Watson et al, 1986; Watson and Black, 1987). Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό, πριν γίνει η δοκιμασία, δεν πρέπει να υπάρχει ευαισθησία στο μηνοσκαφοειδές διάστημα.

Σημείο κώδωνα του σκαφοειδούς (scaphoid bell sign)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια μηνοσκαφοειδούς άρθρωσης

Τεχνική

 • Τοποθετείστε τον αντίχειρά σας στο ραχιαίο φύμα του σκαφοειδούς και τον δείκτη, στην ανατομική ταμπακοθήκη, ενώ ο ασθενής κινεί τον καρπό από κερκιδική, σε ωλένια κατεύθυνση (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Κατά την ωλένια απόκλιση του καρπού, το φύμα του σκαφοειδούς προβάλλει λιγότερο, ενώ ο εγγύς πόλος προβάλλει στην ανατομική ταμπακοθήκη.
 • Κατά την κερκιδική απόκλιση του καρπού, ο εγγύς πόλος του σκαφοειδούς απομακρύνεται από την ανατομική ταμπακοθήκη, ενώ το φύμα του σκαφοειδούς προσκρούει στον αντίχειρα του εξεταστή.-

Ερμηνεία

 • Φυσιολογικά, η κίνηση του σκαφοειδούς είναι απαλή. Εάν όχι, η δοκιμασία είναι θετική για αστάθεια της μηνοσκαφοειδούς άρθρωσης

Χειρισμός κάμψης καρπού – έκτασης δακτύλων (wrist-flexion finger-extension maneuver)

Ενδείξεις

 • Αστάθεια μηνοσκαφοειδούς
   

Τεχνική

 • Ο ασθενής, ακουμπώντας τον αγκώνα στο γόνατό του ή στο εξεταστικό κρεβάτι, κάνει κάμψη του καρπού και έκταση των δακτύλων, ενώ ο εξεταστής  πιέζει τις ονυχοφόρες φάλαγγες του ασθενούς με τα δάκτυλά του (Topper SM et al, 1997; Raskin KB et al, 1998) (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ: Χειρισμός κάμψης καρπού – έκτασης δακτύλων. Ο εξεταστής φορτίζει τον καρπό πιέζοντας τις ονυχοφόρες φάλαγγες του ασθενούς, ενώ αυτός κάνει έκταση των δακτύλων με τον καρπό σε κάμψη

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο στο μηνοσκαφοειδές διάστημα (Watson HK, quoted by Truong et al, 1994).

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

 • Αιματική ροή των δακτύλων (digit blood flow)
 • Δοκιμασία Allen (Allen’s test)

Αιματική ροή των δακτύλων (digit blood flow)

Ενδείξεις

 • Ελεγχος αιματικής κυκλοφορίας δακτύλων

Τεχνική

 • Πιέστε με τα δάκτυλά σας την κοίτη των ονύχων του ασθενούς και παρατηρείστε το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να επανέλθει η χροιά του όνυχα στο φυσιολογικό
 • Κάντε την δοκιμασία και στις 2 πλευρές για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης

Ερμηνεία

 • Φυσιολογικά, όταν απομακρύνεται η πίεση από τον όνυχα, η χροιά της κοίτης επιστρέφει στο κανονικό μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Εάν χρειάζεται περισσότερο, μπορεί να υπάρχει αρτηριακή ανεπάρκεια

Δοκιμασία Allen (Allen’s test)

Η θρόμβωση της ωλένιας αρτηρίας στον καρπό μπορεί να παρουσιασθεί με πόνο στη διάρκεια της νύχτας ή στις επανειλημμένες δραστηριότητες και με δυσανεξία στο ψύχος. Ο πόνος είναι εντονότατος και εντοπίζεται στην περιοχή της απόφραξης. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την δοκιμασία Allen.

Ενδείξεις

 • Εξέταση βατότητας κερκιδικής και ωλένιας αρτηρίας στον καρπό

Τεχνική   

 • Συμπιέστε με τα δάκτυλά σας την κερκιδική και την ωλένια αρτηρία του ασθενούς στον καρπό
 • Πέστε στον ασθενή να κλείσει και να ανοίξει γρήγορα τα δάκτυλα του εξεταζόμενου χεριού, μέχρις ότου η παλάμη του γίνει ωχρή (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Υστερα, απομακρύνετε το χέρι σας από την αρτηρία και παρατηρείστε εάν επανέρχεται το ρόδινο χρώμα και η κυκλοφορία στο χέρι του ασθενούς
 • Κάντε το ίδιο στην άλλη πλευρά

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Allen

Αλλη τεχνική

 • Συμπιέστε ταυτόχρονα και τις 2 αρτηρίες τοποθετώντας τους αντίχειρες και των 2 σας χεριών πάνω από κάθε μια από τις αρτηρίες και τα δάκτυλα στην οπίσθια πλευρά του χεριού του ασθενούς για να το σταθεροποιήσετε
 • Στη συνέχεια, πέστε στον ασθενή να ανοίξει το χέρι του, ενώ εσείς συνεχίζετε να συμπιέζετε τις αρτηρίες
 • Απομακρύνετε την πίεση που ασκείτε με το χέρι σας  πάνω από την 1η αρτηρία (π.χ. την κερκιδική για να δείτε εάν το χέρι κοκκινίζει. Κάντε το ίδιο και στην άλλη (ωλένια) αρτηρία.

EIKONA. Δοκιμασία Allen.

(Α) Ο ασθενής ανοίγει και κλείνει το χέρι του

(Β) Ενώ ο ασθενής κρατάει το χέρι του κλειστό, ο εξεταστής συμπιέζει την κερκιδική και την ωλένια αρτηρία.

(Γ) O εξεταστής απελευθερώνει την μία αρτηρία (στην προκειμένη περίπτωση, την κερκιδική) και παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίο επανέρχεται η κυκλοφορία στο χέρι, μέχρις ότου αυτή αποκατασταθεί (επανέλθει στο φυσιολογικό).

(Δ) Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και στην άλλη αρτηρία.

(Ε). Εναλλακτικός τρόπος συγκράτησης του χεριού

Ερμηνεία  

 • Εάν η εξεταζόμενη αρτηρία έχει φυσιολογική αιμάτωση, το ρόδινο χρώμα επανέρχεται στο χέρι του ασθενούς μέσα σε 6 sec.
 • Εάν όμως καθυστερεί να επανέλθει μπορεί να υπάρχει μερική ή πλήρης απόφραξη της κερκιδικής ή της ωλένιας αρτηρίας. 

Δοκιμασία όγκου των χεριών (hand volume test)

Οι μεταβολές του μεγέθους των χεριών (λόγω π.χ. τοπικής διόγκωσης, γενικευμένου οιδήματος ή ατροφίας μπορούν να εκτιμηθούν με ογκομετρητή (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Ογκομετρητής, για την εκτίμηση του όγκου των χεριών

 • Για να είναι ακριβέστερη η εκτίμηση, πρέπει να μετράται και το αντίπλευρο, μη πάσχον, χέρι
 • Συχνά υπάρχει διαφορά 10 ml μεταξύ δεξιού και αριστερού χεριού και μεταξύ επικρατούντος και μη επικρατούντος χεριού.
 • Εάν υπάρχει διόγκωση του ενός χεριού η διαφορά του με το άλλο μπορεί να κυμαίνεται από 30-50 ml

Εκτίμηση οιδήματος με μετροταινία

Η διόγκωση του χεριού μπορεί επίσης μετρηθεί με μία μετροταινία. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να μετρηθεί η διάμετρος εξατομικευμένα των ΕΦΦ αρθρώσεων, σαν ομάδα των ΜΚΦ αρθρώσεων και η διάμετρος της παλάμης και του καρπού.

ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ (COMPRESSION NEUROPATHIES OF THE NERVES OF THE ARM)

Η διάταση ή συμπίεση των νεύρων των άνω άκρων προκα­λεί συμ­πτώματα στον αγκώνα, το αντιβράχιο, τον καρπό ή την άκρα χείρα. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω αυχενικής ριζοπάθειας (συμπί­εση σπονδυλικής νευρικής ρίζας), είτε λόγω περιφερικής νευροπά­θειας (βλάβη περιφερικών νεύρων των άνω άκρων).

Τα αισθητικά συμπτώματα της ριζοπάθειας γίνονται αντιληπτά στο περιφερικό άκρο των άνω άκρων, στο δερμοτόμιο το συν­δεόμενο με την αντίστοιχη νευρική ρίζα, ενώ της περιφερικής νευροπάθειας, στην περιοχή της δερματικής νεύρωσης του προσβληθέντος νεύρου. Οι περιφερικές νευροπάθειες προκαλούν κινητική δυσλειτουργία και αδυναμία των μυών των νευρούμενων από το πάσχον νεύ­ρο.

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (carpal tunnel syndrome)

Το μέσο νεύρο μπορεί να παγιδευθεί στον καρπιαίο σωλήνα. Ο καρπιαίος σωλήνας σχηματίζεται από τα οστά του καρπού και τον καθεκτικό σύνδεσμο και περιέχει όλους τους τένοντες των καμπτήρων των δακτύλων και το μέσο νεύρο.

Αίτια

 • Κακώσεις  - κατάγματα πηχεοκαρπικής
 • Όγκοι των οστών (γάγγλια)
 • Σκελετικές αλλοιώσεις
 • Τενοντοελυτρίτιδα

Συμπτώματα

 • Αισθητικές και κινητικές διαταραχές στις περιοχές τις νευρούμε­νες από το μέσο νεύρο (ατροφία του θέναρος)
 • Νυχτερινή παραισθησία και βραχιοναλγία
 • Πρωϊνή δυσκαμψία

Διαφορική διάγνωση

 • Βλάβες του νωτιαίου μυελού της ΑΜΣΣ και του βραχιόνιου πλέγ­ματος
 • Οστεοαρθρίτιδα φαλάγγων
 • Σύνδρομο στρογγύλου πρηνιστή
 • Συμπιεστική νευροπάθεια στο κανάλι του Guyon
 • Σύνδρομο θωρακικής εξόδου

Συμπιεστική νευροπάθεια ωλένιου νεύρου (cubital tunnel syndrome)

Η παγιδευτική νευροπάθεια του ωλένιου νεύρου οφείλεται σε συμ­πίεση του ωλένιου νεύρου μέσα στο κανάλι του Guyon. Το κα­νάλι του Guyon σχηματίζεται από τον καθεκτικό και τον πισο­αγκιστρωτό σύνδεσμο και την παλαμιαία απονεύρωση. Μέσα από το κανάλι του Guyon διέρχεται η ωλένια αρτηρία και το ωλένιο νεύρο.
Το ωλένιο νεύρο διέρχεται πίσω από τον έσω επικόνδυλο του αγκώ­να. Λόγω της σχετικά επιφανειακής του θέσης υπόκειται συχνά σε συμπιεστικές κακώσεις. Οι συχνότερες περιοχές όπου συμπιέζεται είναι ο καρπιαίος σωλήνας, ο αγκώνας και το κανάλι του Guyon στο καρπό.

Αίτια

 • Ελξη
 • Λοιμώξεις
 • Ουλοποίηση από γάγγλιο
 • Φλεγμονή
 • Χρόνια συμπιεστική κάκωση (όπως στους ποδηλάτες)

Συμπτώματα

 • Ελάττωση της αισθητικότητας στην ωλένια πλευρά του παραμέ­σου και του μικρού δακτύλου
 • Αδυναμία των μυών του οπισθέναρος
 • Θετικό σημείο Tinel

Η πλήρης παράλυση του ωλένιου νεύρου οδηγεί σε σοβαρή ατρο­φία των αυτόχθονων μυών του χεριού, υπερέκταση των ΜΚΦ και κάμψη των ΕΦΦ και των ΑΦΦ αρθρώσεων 

Οι ασθενείς αναφέρουν έντονο πόνο στον αγκώνα ή τον καρπό, ο οποίος αντανακλάται στο άκρο χέρι ή στον σύστοιχο ώμο και τον αυχένα. Μπορεί ακόμα να δυσκολεύονται να ανοίξουν ένα βάζο ή να γυρίσουν το πόμολο μιάς πόρτας.
Εάν η εργασία τους απαιτεί επανειλημμένες κινήσεις των χεριών μπορεί να παρουσιάσουν πρόωρη κόπωση ή αδυναμία. Όταν αναπαύουν τον αγκώνα τους, μπορεί να παρουσιάσουν αιμωδία και παραισθησίες στη διάρκεια της ημέρας.
Σύνδρομο στρογγύλου πρηνιστή (pronator teres syndrome)
Το μέσο νεύρο μπορεί να παγιδευθεί μεταξύ της βραχιόνιας και της ωλένιας κεφαλής του στρογγύλου πρηνιστή (σύνδρομο στρογ­γύλου πρηνιστή). Η παγίδευσή του οφείλεται σε συμπίεση του μέσου νεύρου στο αν­τιβράχιο, υπερτροφία του στρογγύλου πρηνιστή μυός ή άμεση κάκωση του νεύρου. Συχνότερες περιοχές όπου παγιδεύεται το μέσο νεύρο είναι ο σύν­δεσμος του Struthers, o lasertus fibrosus, ο στρογγύλος πρηνι­στής και το εγγύς τόξο του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων (FDS).
Συμπτώματα
Αιμωδία στη κατανομή του μέσου νεύρου στον επανειλημ­μένο πρηνισμό/υπτιασμό του αντιβραχίου (όχι στην κάμψη και έκταση του αγκώνα)
Πόνος. Είναι η σημαντικότερη εκδήλωση. Παρουσιάζεται κατά μήκος του άξονα του μέσου νεύρου, μετριάζεται με την ανάπα­υση και επιδεινώνεται με τις δραστηριότητες
Ευαισθησία κατά μήκος της διαδρομής του μέσου νεύρου (αν­τιβράχιο)
Κινητικές διαταραχές : Αδυναμία αντίθεσης του αντίχειρα και κάμψης του αντίχειρα, του δείκτη και του μέσου δακτύλου
Νυχτερινή αφύπνιση (πολύ λιγότερο συχνά από το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα)
Νυγμοί και εύκολη κόπωση των μυών του αντιβραχίου, που επιδεινώνονται με δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν επανει­λημμένο πρηνισμό (όπως το τέννις ή ασκήσεις ρίψης)
Τα συμπτώματα του συνδρόμου στρογγύλου πρηνιστή (PTS) μπο­ρεί να είναι πανομοιότυπα με του συνδρόμου καρπιαίου σω­λήνα, δεδομένου ότι και τα δύο οφείλονται σε συμπίεση του μέσου νεύρου.

ΕΙΚΟΝΑ 1. Το μέσο νεύρο διέρχεται κάτω από την επιπολής κεφαλή του στρογγύλου πρηνιστή

ΕΙΚΟΝΑ 2. Αισθητική κατανομή μέσου νεύρου στο χέρι
Διαφορές από σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Αρνητικό σημείο Phalen
Δυσαισθησία στο τρίγωνο της παλάμης
Θετικό σημείο Tinel στο αντιβράχιο (όχι στον καρπό)
Πόνος στον υπό αντίσταση πρηνισμό
Πόνος στο αντιβράχιο στην υπό αντίσταση κάμψη της PIP του μέ­σου και του παραμέσου δακτύλου

Δοκιμασία εφίδρωσης με νινυδρίνη (ninhydrin sweat test)
Ο ασθενής πλένει επιμελώς το χέρι του με νερό και σαπούνι και το στεγνώνει με μία πετσέτα
Καθαρίστε με ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτισμένο με καθαρό οινόπνευμα την παλαμιαία επιφάνεια των δακτύλων και την παλάμη του ασθενούς
Υστερα, ο ασθενής περιμένει  5-30 λεπτά αποφεύγοντας την επαφή των ακροδακτύλων του με οποιαδήποτε επιφάνεια. Στο διάστημα αυτό το χέρι του αρχίζει να ιδρώνει
Μετά, πιέστε τα δάκτυλα και την παλάμη του ασθενούς πάνω σε ένα φύλλο καθαρό χαρτί γραφής καλής ποιότητας, κρατείστε το στη θέση αυτή επί 15 sec και σημειώστε το περίγραμμα του χεριού με ένα μολύβι 
Τέλος, ψεκάστε το χαρτί με νινυδρίνη* (triketohydrindene) και αφήστε το να στεγνώσει επί 24 ώρες. Ο περιοχές που έχουν ιδρώσει παίρνουν ερυθροκύανη χροιά. Εάν το χρώμα δεν αλλάξει (από λευκό σε ερυθροκύανο) η δοκιμασία θεωρείται θετική για βλάβη νεύρου

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία εφίδρωσης με νινυδρίνη. Ο ασθενής πλένει καλά τα χέρια του με νερό και σαπούνι

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία εφίδρωσης με νινυδρίνη. Το χέρι του ασθενούς καθαρίζεται με οινόπνευμα

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία εφίδρωσης με νινυδρίνη. Ο εξεταστής σχεδιάζει το περίγραμμα του χεριού του ασθενούς πάνω σε ένα φύλλο χαρτί με ένα μολύβι

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία εφίδρωσης με νινυδρίνη. Η επιφάνεια του χαρτιού ψεκάζεται με νινυδρίνη
*  Η νινυδρίνη (2,2-διυδροξυινδάνιο-1,3-διόνη) ειναι χημική ουσία η οποία χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ή και προσδιορισμό αμινών με τις οποίες σχηματίζει έγχρωμο σύμπλοκο (κυανής, ιώδους ή ρόδινης απόχρωσης). Για τον λόγο αυτό σχηματίζει επίσης χρωματιστά σύμπλοκα με τα αμινοξέα και τις πρωτεΐνες και χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των δακτυλικών αποτυπωμάτων (περιέχουν ίχνη πρωτεϊνών) στο χαρτί.

ΜΕΣΟ ΝΕΥΡΟ
Ανάστροφη δοκιμασία Phalen (δοκιμασία προσευχόμενου, δοκι­μασία έκτασης του καρπού, δοκιμασία συμπίεσης του καρπού) (reverse Phalen’s test; prayer test; wrist extension test; wrist press test)
Ενδείξεις
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Τεχνική
Με το ένα σας χέρι κάντε έκταση του καρπού του ασθενούς, ζητώντας από τον ασθενή να πιάσει το χέρι σας
Στη θέση αυτή, ασκείστε άμεση πίεση με τα δάκτυλα του άλλου σας χεριού πάνω στον καρπιαίο σωλήνα του ασθενούς επί 1 min

ΕΙΚΟΝΑ. Ανάστροφη δοκιμασία Phalen
Ερμηνεία
Η έκταση του καρπού αυξάνει την πίεση μέσα στον καρπι­αίο σωλήνα. Εάν μετά από 1 min ο ασθενής παρουσιάσει «γαργάλημα» ή αιμωδία στην κατανομή του μέσου νεύρου στην επιφάνεια της παλάμης του πάσχοντος χεριού τότε μάλλον έχει σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Η δοκιμασία Phalen είναι περισσότερο ευαίσθητη από την ανάσ­τροφη δοκιμασία Phalen και ειδική από την άμεση επίκ­ρουση του μέσου νεύρου (σημείο Tinel)
Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικό σε ασθενείς με περιορισμό της έκτασης του καρπού

Παραλλαγές ανάστροφης δοκιμασίας Phalen :
Ο ασθενής τοποθετεί την παλάμη του στο τραπέζι, ενώ ταυτόχρονα κάνει έκταση του καρπού (a)
Ο ασθενής, καθισμένος σε ένα κάθισμα, ανυψώνει τους ώμους, λυγίζει τους αγκώνες και τις πηχεοκαρπικές κατά 90ο και φέρνει σε επαφή τις παλάμες των χεριών πιέζοντάς τις μεταξύ τους (σαν να προσεύχεται) επί 30-60 sec (b)
Ο εξεταστής κάνει παθητική έκταση του καρπού, όσο περισσότερο μπορεί (χωρίς να πιέζει με τα δάκτυλά του τον καρπιαίο σωλήνα) (c)

ΕΙΚΟΝΑ. Παραλλαγές ανάστροφης δοκιμασίας Phalen.
Δοκιμασία αντίθεσης του αντίχειρα (opposition test of the thumb)
Ενδείξεις
Ικανότητα αντίθεσης του αντίχειρα (νευροπάθεια μέσου νεύρου)
Τεχνική
Ζητήστε από τον ασθενή να ακουμπήσει διαδοχικά τον πολφό του αντίχειρα στον πολφό των υπόλοιπων 4 δακτύλων (ΕΙΚΟ­ΝΑ)
Το σκορ είναι :
1 για την έξω πλευρά της 2ης φάλαγγας του δείκτη
2, για την έξω πλευρά της 3ης φάλαγγας
3, για τον πολφό του δείκτη
4, για τον πολφό του μέσου δακτύλου
5, για τον παράμεσο και
6, για τον μικρό δάκτυλο.
Κινώντας τον αντίχειρα εγγύς κατά μήκος της παλαμιαίας επιφά­νειας του μικρού δακτύλου, το σκορ είναι :
7, όταν ακουμπά στην πτυχή της ΑΦΦ
8, στην πτυχή της ΕΦΦ
9, στην εγγύς πτυχή του μικρού δακτύλου και
10, όταν φθάνει στην περιφερική παλαμιαία πτυχή του χεριού

ΕΙΚΟΝΑ. Μέθοδος εκτίμησης της ικανότητας αντίθεσης του αντίχειρα. (Α, Β) Σύστημα Kapandji. (C) Τροποποιημένη μέθοδος του συστήματος Kapandji
Ερμηνεία
Η δοκιμασία είναι θετική εάν ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει αντί­θεση του αντίχειρα στα άλλα δάκτυλα και είναι ένδειξη αδυναμίας του αντιθετικού του αντίχειρα μυός   λόγω νευροπά­θειας του μέσου νεύρου
ΑΛΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε τον καρπό του ασθενούς
Ζητήστε από τον ασθενή να ακουμπήσει τον πολφό του αντίχειρά του στον πολφό του μικρού δακτύλου, ενώ εσείς προβάλλετε αντίσταση στην κίνηση αυτή με ένα δάκτυλο (π.χ. τον δείκτη) του άλλου σας χεριού

Εάν ο ασθενής δεν μπορεί ή δυσκολεύεται να κάνει την κίνηση αυτή, τότε έχει βλάβη του μέσου νεύρου, του Α8 ή του Θ1
Δοκιμασία ανύψωσης των χεριών (hand elevation test)
Ενδείξεις
Συμπιεστική νευροπάθεια μέσου νεύρου
Τεχνική
Ο ασθενής ανυψώνει τα άνω άκρα του πάνω από το κεφάλι του επί 1-2 min (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία ανύψωσης των χεριών
Ερμηνεία
Η ανύψωση του χεριού μπορεί να μειώσει την κυκλοφορία του αίματος στα άνω άκρα και να προκαλέσει συμπτώματα ισχαιμίας του μέσου νεύρου
Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει παραισθησίες (αιμωδία ή «γαργάλη­μα») στην κατανομή του μέσου νεύρου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Η αξιοπιστία της δοκιμασίας αυτής μπορεί να είναι μειωμένη δεδομένου ότι η ανύψωση του άνω άκρου μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα συμπίεσης άλλων νεύρων (π.χ. σύνδρομο θωρακικής εξόδου)

Δοκιμασία ερεθισμού του μέσου νεύρου από τους αυτόχθονες μυς (δοκιμασία «σφιχτής» γροθιάς) (lumbrical provocation test; closed fist test)
Ενδείξεις
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Τεχνική
Ο ασθενής κάνει γροθιά με το χέρι του για διάστημα 1 min με τον καρπό σε ουδέτερη θέση
Στη διάρκεια της κάμψης των δακτύλων οι αυτόχθονες μύες των χεριών παρεκτοπίζονται προς τον καρπιαίο σωλήνα, αυξάνοντας την πίεση μέσα στον σωλήνα αυτό

Ερμηνεία
Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει ή επιδεινώσει τα συμπτώματα στην περιοχή της κατανομής του μέσου νεύρου
Δοκιμασία διάτασης του μέσου νεύρου (tethered median nerve stress test)
Ενδείξεις
Χρόνια χαμηλόβαθμη συμπίεση του μέσου νεύρου στον καρ­πιαίο σωλήνα, ιδιαίτερα όταν τα αισθητικά ενοχλήματα υπερέ­χουν και τα κινητικά σημεία είναι ελάχιστα.
Τεχνική
Κρατείστε την πηχεοκαρπική του ασθενούς σε έκταση ή μερική υπερέκταση και κάντε υπερέκταση του δείκτη πιάνοντάς τον από την περιφερική φά­λαγγα, όσο περισσότερο είναι ανεκτό από τον ασθενή (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία διάτασης του μέσου νεύρου
Ερμηνεία
Εάν ο χειρισμός αυτός αναπαράγει τον πόνο ή/και τις νευρολογι­κές εκδηλώσεις, μπορεί να υπάρχει σύνδρομο καρπι­αίου σωλήνα.
Το μέσο νεύρο ενίοτε συνδέεται με συνδετικό ιστό με τον τέ­νοντα του εν τω βάθει καμπτήρα του δείκτη, γι’ αυτό και, κατά την υπερέκταση του δείκτη, έλκεται ταυτόχρονα και το μέσο νεύρο περιφερικά, προκαλώντας συμπτώματα συνδρόμου καρπιαίου σω­λήνα.
Ο πόνος μπορεί ακόμα να ακτινοβολεί κεντρικότερα  από τον καρπιαίο σωλήνα στον στρογγύλο πρηνιστή, και να παραμείνει μετά το πέρας της δοκιμασίας

Δοκιμασία δύναμης δραγμού (power grip test)
Ενδείξεις
Βλάβη μέσου ή ωλενίου νεύρου
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να κρατήσει και να σφίξει δυνατά ένα μο­λύβι μεταξύ του αντίχειρα και των υπόλοιπων δακτύλων του
Πιάστε το μολύβι και προσπαθείστε να το τραβήξετε μακριά από το χέρι του ασθενούς (ΕΙΚΟΝΑ)
Εάν ο ασθενής έχει περιορισμό της κάμψης των δακτύλων επανα­λάβετε την δοκιμασία χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο μεγαλύτερης διαμέτρου

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία δύναμης δραγμού
Ερμηνεία
Εάν έχει βλάβη του μέσου ή του ωλένιου νεύρου, ο ασθενής δεν μπορεί να λυγίσει τελείως τα δάκτυλα και η μυική ισχύς είναι περιορισμένη, γι΄αυτό και αδυνατεί να συγκρατήσει το μολύβι

Δοκιμασία δραγμού (test the grip)
Είναι παρόμοια με την δοκιμασία δύναμης δραγμού (power grip test).
Ενδείξεις
Αυχενική ριζοπάθεια
Τενοντοελυτρίτιδα DeQuervain
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Αρθρίτιδα
Επικονδυλίτιδα
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να σφίξει όσο πιο δυνατά μπορεί 1 ή 2 από τα δάκτυλά σας (καλύτερα 1, γιατί μπορεί να σας τα συνθλίψει εάν είναι χεροδύναμος), ενώ εσείς προσπαθείτε να τα αποτραβήξετε
Φυσιολογικά, είναι πολύ δύσκολο να αποτραβήξετε τα δάκτυλά σας όταν ο ασθενής τα σφίγγει δυνατά
Κάνετε το ίδιο στα δάκτυλα του άλλου σας χεριού, για σύγκριση

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία δραγμού
Ερμηνεία
Η δοκιμασία είναι θετική εάν ο ασθενής δεν μπορεί να σφίξει δυνατά τα δάκτυλα του εξεταστή, επιτρέποντάς του να τα αποτραβήξει, και δείχνει σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, αυχενική ριζοπάθεια, τενοντοελυτρίτιδα DeQuervain, αρθρίτιδα ή επικονδυλίτιδα

Δοκιμασία Hoffman-Tinel (δοκιμασία Tinel) (Hoffman-Tinel test; Tinel test)
Ενδείξεις
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Τεχνική
Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα, με τον αγκώνα σε κάμψη 0-30ο, το αντιβράχιο σε υπτιασμό και τον καρπό σε ουδέτερη θέση
Με το ένα σας χέρι κάντε παθητική υπερέκταση του καρπού του ασθενούς και, με τον πολφό του δείκτη ή του μέσου δακτύλου του άλλου σας χεριού, επικρούστε ελαφρά την περιοχή του καρπιαίου σωλήνα κατά μήκος της διαδρομής του μέσου νεύρου μεταξύ του τένοντα του κερκιδικού καμπτήρα του καρπού και του μακρού παλαμιαίου μυός, κοντά στην καμπτική πτυχή του καρπού

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Hoffman-Tinel
Ερμηνεία
Παραισθησία, «γαργάλημα» και πόνος που ακτινοβο­λούν στην περιοχή της κατανομής του μέ­σου νεύρου (αντίχειρας, δείκτης και μέσο και έξω ήμισυ παραμέσου δακτύλου) και, περιστασιακά, στο αντιβράχιο με την επίκρουση του μέσου νεύρου είναι σημεία συμπιεστικής νευροπάθειας του μέσου νεύρου (σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα)
Η δοκιμασία Tinel είναι ψευδώς αρνητική σε ασθενείς με χρόνια συμπιεστική νευροπάθεια και σοβαρή ελάττωση της αγωγιμότητας του μέσου νεύρου

Παραλλαγές της δοκιμασίας Hoffman-Tinel
Επικρούστε τον  καρπιαίο σωλήνα από το εγγύς έως το περιφερικό άκρο του εγκάρσιου συνδέσμου του καρπού
Επικρούστε τον καρπιαίο σωλήνα συνολικά 6 φορές από το περιφερικό έως το εγγύς άκρο του εγκάρσιου συνδέσμου του καρπού
Τοποθετείστε τον αντίχειρα του ενός σας χεριού πάνω στον καρπό του ασθενούς και πιέστε τον προς τα κάτω και με τον δείκτη του άλλου σας χεριού επικρούστε τον καρπιαίο σωλήνα (Α)
Επικρούστε τον καρπιαίο σωλήνα με ένα εξεταστικό σφυρί, ενώ ο ασθενής κρατάει τον καρπό του σε ελαφρά έκταση (Β). Με τον τρόπο αυτό η ευαισθησία της δοκιμασίας μπορεί να αυξηθεί. Εάν θέλετε μπορείτε να τοποθετήσετε το χέρι του ασθενούς σε ελαφρά έκταση με τον καρπό αναπαυόμενο στο εξεταστικό κρεβάτι, πάνω στο ρολό μιάς μικρής πε­τσέτας ή ένα μαξιλαράκι (Γ)

ΕΙΚΟΝΑ (Α)

ΕΙΚΟΝΑ (Β)

ΕΙΚΟΝΑ (Γ)
Δοκιμασία κάμψης της πηχεοκαρπικής και συμπίεσης του καρπού (wrist flexion and carpal compression test)
Ενδείξεις
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Τεχνική
Ο ασθενής κρατάει τον αγκώνα σε έκταση, το αντιβράχιο σε υπτι­ασμό και τον καρπό σε κάμψη  (ΕΙΚΟΝΑ)
Πιέστε άμεσα το μέσο νεύρο στον καρπιαίο σωλήνα

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία κάμψης της πηχεοκαρπικής και συμπίεσης του καρπού
Ερμηνεία
Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει «γαργάλημα»/αιμωδία στην κατανομή του μέσου νεύρου

Δοκιμασία κάμψης του καρπού (wrist flexion test)
Ενδείξεις
Πάρεση/παράλυση καμπτήρων αντιβραχίου
Βλάβη μέσου – ωλενίου νεύρου  
Τεχνική
Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τα αντιβράχια σε υπτιασμό
Υστερα, λυγίζει και τους 2 καρπούς, αρχικά χωρίς και μετά ενάν­τια, στην αντίσταση που ασκεί ο εξεταστής με τα χέρια του (ΕΙ­ΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία κάμψης καρπού: (α)  Φυσιολογική, (β) αδυναμία ενεργητικής κάμψης αριστερού αντιβραχίου
Ερμηνεία
Εάν έχει αδυναμία στην υπό αντίσταση ενεργό κάμψη της πηχεο­καρπικής ο ασθενής μπορεί να έχει πάρεση ή παράλυση των καμπτήρων του αντιβράχιου, ιδιαίτερα του κερκιδικού καμπτήρα του καρπού
Αδυναμία στην κίνηση αυτή χωρίς αντίσταση δείχνει πλήρη πα­ράλυση των μυών αυτών
Αδυναμία στην ενεργό κάμψη ενάντια σε αντίσταση, βλάβη του μέσου νεύρου στο ύψος του αγκώνα ή εγγύτερα
Πλήρης αδυναμία κάμψης της πηχεοκαρπικής ενάντια σε αντίσ­ταση, βλάβη του μέσου και του ωλένιου νεύρου

Δοκιμασία λεπτής σύλληψης (pinch grip test)
Ενδείξεις
Βλάβη πρόσθιου μεσόστεου νεύρου (κλάδος του μέσου νεύ­ρου)
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή σας να ακουμπήσει και να πιέσει με δύναμη την άκρη (ακροδάκτυλο) του αντίχειρα, στην άκρη του δείκτη (ΕΙΚΟΝΑ)

(Α)                              (Β)
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία λεπτής σύλληψης : (Α) Επαφή των ακροδακτύλων του αντίχειρα και του δείκτη μεταξύ τους (φυσι­ολογικό), (Β) Επαφή του πολφού του αντίχειρα με τον πολφό του δείκτη (βλάβη πρόσθιου μεσόστεου νε­ύρου)
Ερμηνεία
Φυσιολογικά, ο άνθρωπος μπορεί να φέρει σε επαφή την άκρη του αντίχειρα με την άκρη του δείκτη του ίδιου χεριού
Εάν όμως δεν μπορεί να φέρει τα 2 αυτά ακροδάκτυλα σε επαφή μεταξύ τους, αλλά, αντιθέτως, ακουμπάει τον πολφό του αντίχειρα στον πολφό του δείκτη, τότε η δοκιμασία είναι θετική και δείχνει βλάβη του πρόσθιου μεσόστεου νεύρου λόγω παγίδευσής του στο σημείο της  διέλευσής του μέσω της μεσόστεης μεμβράνης

 

Δοκιμασία Ochsner (Ochsner test)
Ενδείξεις
Παράλυση μέσου νεύρου
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να λυγίσει τα δάκτυλά του και να τα πλέξει με­ταξύ τους (EIKONA)

EIKONA. Δοκιμασία Ochsner: (Α) Φυσιολογική, (Β) Θετική : Ο δείκτης και ο μέσος δάκτυλος εκτείνονται λόγω αδυναμίας των καμπτήρων
Ερμηνεία
Εάν έχει παράλυση του μέσου νεύρου, ο ασθενής αδυνατεί να λυ­γίσει τον δείκτη και τον μέσο δάκτυλο, που παραμένουν σε έκταση, λόγω μερικής παράλυσης του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων

Δοκιμασία παρατήρησης παράλυσης του μέσου νεύρου (median nerve palsy screening test)
Ενδείξεις
Παράλυση μέσου νεύρου
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να τοποθετήσει τον πολφό του αντίχειρα στον πολφό του μικρού δακτύλου, ύστερα να κάνει το χέρι του γροθιά και τέλος, ελαφρά παλαμιαία κάμψη με τα δάκτυλα σε έκταση (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία παρατήρησης παράλυσης μέσου νεύρου: (Α)  Φυσιολογική θέση, (Β)  Παραμόρφωση χεριού τύπου «πιθή­κου»
Ερμηνεία
Εάν έχει παράλυση του αντιθετικού μυός του αντίχειρα ο ασθε­νής αδυνατεί να ακουμπήσει τον πολφό του αντίχειρα στο πολφό του μικρού δακτύλου
Ακόμα, λόγω αδυναμίας αντίθεσης του αντίχειρα και κάμψης των 3 πρώτων δακτύλων, αδυνατεί να κάνει το χέρι του γροθιά.
Η ανωμαλία αυτή οδηγεί σε παραμόρφωση, στην οποία μόνον ο παράμεσος και ο μικρός δάκτυλος λυγίζουν, ενώ τα άλλα δάκ­τυλα παραμένουν σε έκταση
Η παράλυση του αντιθετικού, του βραχέος απαγωγού και του βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα, σε συνδυασμό με την αντα­γωνιστική έλξη την οποία ασκεί ο προσαγωγός του αντίχειρα, μετατοπίζει τον αντίχειρα στο επίπεδο των δακτύλων
Ο όνυχας του αντίχειρα φέρεται στο ίδιο επίπεδο με τους όνυ­χες των δακτύλων, δημιουργώντας παραμόρφωση παρόμοια με «χέρι πιθήκου», και ο ασθενής αδυνατεί να κάνει αντίθεση του αντίχειρα

Δοκιμασία Phalen (δοκιμασία πίεσης ή κάμψης του καρπού) (Phalen’s test; wrist press test; wrist flexion test)
Ενδείξεις
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Τεχνική
Ο ασθενής, καθισμένος στο εξεταστικό κρεβάτι, λυγίζει τους ώμους, τους αγκώνες και τις πηχεοκαρπι­κές κατά 90ο, ώστε η ραχιαία επιφάνεια και των δύο χεριών του να αντικρύζει η μία την άλλη, και συγκρα­τεί τα χέρια του στη θέση αυτή επί 1 του­λάχιστον min

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Phalen
Ερμηνεία
Η κάμψη του καρπού αυξάνει την πίεση μέσα στον καρπιαίο σωλήνα και επομένως στο μέσο νεύρο, προκαλώντας ή επιδεινώνοντας τα συμπτώματα
Εάν μετά από 1 min ο ασθενής παρουσιάσει «γαργάλημα» ή αι­μωδία στην κατανομή του μέσου νεύρου στην επιφάνεια της παλάμης του πάσχοντος χεριού τότε έχει σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Η δοκιμασία Phalen θεωρείται περισσότερο ευαίσθητη από την ανάσ­τροφη δοκιμασία Phalen και ειδική από την άμεση επίκ­ρουση του μέσου νεύρου (σημείο Tinel)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Η δοκιμασία μπορεί να αποβεί ψευδώς θετική σε ασθενείς με περιορισμό της κάμψης του καρπού
Εάν διαρκέσει περισσότερο από 1 λεπτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα ακόμα και σε φυσιολογικά άτομα

Παραλλαγές της δοκιμασίας Phalen
Ο ασθενής τοποθετεί τον αγκώνα του στο εξεταστικό τραπέζι, με το αντιβράχιο κάθετα στην επιφάνεια του τραπεζιού, αφήνοντας τον καρπό να πέσει προς τα κάτω με το βάρος του χεριού του σε πλήρη κάμψη και το αφήνει στη θέση αυτή επί 1 min (α)
Ο εξεταστής με το ένα του χέρι συγκρατεί το χέρι και με το άλλο λυγίζει τον καρπό του ασθενούς, κρατώντας τον σε παλαμιαία κάμψη επί 30-40 sec (b)

 

Δοκιμασία σύσφιγξης δραγμού (chuck grip test)
Ενδείξεις
Λειτουργικότητα μέσου και ωλενίου νεύρου
Τεχνική
Δώστε μια μικρή μπάλα στον ασθενή και πέστε του να την κρατήσει με το χέρι του (EIKONA)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία σύσφιγξης δραγμού
Με την κίνηση αυτή εξετάζεται η μυική ισχύς της προσαγωγής του αντίχειρα και της κάμψης των δακτύλων και επομένως εκτιμάται η λειτουργικότητα του μέσου και του ωλενίου νεύρου.

Δοκιμασία σφυγμομανόμετρου (δοκιμασία σφυγμομανόμετρου του Gilliat) (tourniquet test; Gilliat tourniquet test)
Ενδείξεις
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Τεχνική
Τοποθετήστε την περιχειρίδα ενός σφυγμομανόμετρου κάτω από τον αγκώνα του ασθενούς
Υστερα, φουσκώστε τον αεροθάλαμο του σφυγμομανόμετρου πάνω από την συστολική πίεση και κρα­τήστε την στη θέση αυτή επί 1-2 min (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία σφυγμομανόμετρου
Ερμηνεία
Η αύξηση της πίεσης με το σφυγμομανόμετρο πάνω από την συστολική πίεση του αίματος προκαλεί ισχαιμία του μέσου νεύρου και επιδείνωση των συμπτωμάτων
Η δοκιμασία, εάν προκαλέσει αιμωδία και «γαργάλημα» στην κα­τανομή του μέσου νεύρου, είναι θετική, αν και μπορεί να εί­ναι ψευδώς θετική σε >40% των περιπτώσεων. Το ερεθισμένο και συμπιεσμένο μέσο νεύρο θεωρείται ότι είναι περισσότερο επιρρεπές σε ισχαιμία, από το φυσιολογικό μέσο νεύρο. Πάντως, ακόμα και τα φυσιολογικά άτομα μπορεί να εμφανί­σουν τα ίδια συμπτώματα, γι΄αυτό και το αποτέλεσμα είναι δύσ­κολο να εκτιμηθεί, ιδιαίτερα σε ήπιες περιπτώσεις συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα.
Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ψευδώς θετικό εάν παρουσιασθούν έντονες παραισθησίες και αίσθημα νυγμών όχι μόνο εντοπισμένες στην κατανομή του μέσου νεύρου, αλλά και σε ολόκληρο το άνω άκρο, σαν αποτέλεσμα συμπίεσης όλων των νεύρων του μέλους.
Η ευαισθησία της δοκιμασίας αυτής κυμαίνεται μεταξύ 21-52% και η ειδικότητά της, 36-87% (Golding DN et al, 1986; Buch- Jaeger N and Foucher G, 1994)
Βιβλιογραφία
Golding DN, Rose DM, Selvarajah K. Clinical tests for carpal tunnel syn­drome: an evaluation. Br J Rheumatol. 1986; 25(4):388–90.
Buch-Jaeger N, Foucher G. Correlation of clinical signs with nerve conduc­tion tests in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. J Hand Surg [Br]. 1994;19(6):720–4.

Συνδυασμός της δοκιμασίας Phalen με την δοκιμασία σφυγμομανόμετρου του Gilliat (combined Phalen’s and tourniquet Gilliat test)
Ενδείξεις
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Η αύξηση της πίεσης μέσα στον καρπιαίο σωλήνα η οποία προκαλείται από την κάμψη του καρπού σε συνδυασμό με αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης που προκαλεί η περιχειρίδα του σφυγμομανόμετρου οδηγεί σε ισχαιμία του μέσου νεύρου και επιδείνωση των συμπτωμάτων
Τεχνική
Εφαρμόστε το σφυγμομανόμετρο στο άνω άκρο του ασθενούς και φουσκώστε τον αεροθάλαμο πάνω από την συστολική πίεση και τοποθετείστε το άνω άκρο του στη θέση που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία Phalen για διάστημα 30 sec
Ερμηνεία
Εάν υπάρχει σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, η δοκιμασία αυτή ακολουθείται από παραισθησίες στην περιοχή την νευρούμενη από το μέσο νεύρο

Δοκιμασία πρόκλησης όγκου (volume provocation test (VPT)
Ενδείξεις
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Τεχνική
Τοποθετείστε ένα σφυγμομανόμετρο στο άνω τμήμα του βραχίονα του ασθενούς και φουσκώστε τον αεροθάλαμο σε ύψος 15 mm Hg κάτω από την διαστολική πίεση.
Διατηρείστε την πίεση στο ύψος αυτό επί 4 min
Ερμηνεία
Η αύξηση της πίεσης με το σφυγμομανόμετρο σε ύψος ελαφρώς χαμηλότερο από την διαστολική αρτηριακή πίεση ελαττώνει την φλεβική επιστροφή από το μέλος. Η εισροή του αρτηριακού αίματος περιορίζεται σε μικρότερο βαθμό, οδηγώντας σε οίδημα του αντιβραχίου και του χεριού και νευρολογικές εκδηλώσεις
Εάν υπάρχει σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, μετά από 4 λεπτά εμφανίζονται ή επιδεινώνονται οι παραισθησίες στην περιοχή την νευρούμενη από το μέσο νεύρο (αναπαράγονται τα νυχτερινά συμπτώματα)

Δοκιμασία ερεθισμού του μέσου νεύρου με υπερήχους (ultrasound provocative test)
Ενδείξεις
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Τεχνική
Ερεθίστε το μέσο νεύρο στον καρπιαίο σωλήνα πάνω από την γραμμή του 4ου δακτύλου εφαρμόζοντας υπέρηχα ισχύος 1 W/cm2, 1.5 W/cm2, 2 W/cm2.
Ερμηνεία
Εάν υπάρχει σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, τα υπέρηχα προκαλούν παραισθησίες, αιμωδία, ενόχληση ή πόνο στην περιοχή την νευρούμενη από το μέσο νεύρο
Ο μηχανισμός με τον οποίο τα υπέρηχα ερεθίζουν το μέσο νεύρο δεν είναι γνωστός.

Δοκιμασία στρογγύλου πρηνιστή (δοκιμασία πρηνισμού του αντιβραχίου  υπό αντίσταση) (pronator teres test; resisted forearm pronation test)
Το μέσο νεύρο μπορεί να παγιδευθεί μεταξύ της βραχιόνιας και ωλένιας κεφαλής του στρογγύλου πρηνιστή μυός. Η παγίδευση μπορεί να οφείλεται σε συμπίεση του μέσου νεύρου στο αντιβράχιο, υπερτροφία του στρογγύλου πρηνιστή (μυικός τρόμος) και άμεση κάκωση (σύνδρομο στρογγύλου πρηνιστή) (pronator teres syndrome test).
Συμπτώματα της παγίδευσης του μέσου νεύρου είναι πόνος, καύσος και αισθητικές διαταραχές στο χέρι, όπως και αδυναμία αντίθεσης του αντίχειρα και της κάμψης του αντίχειρα, του δείκτη και του μικρού δακτύλου. Ο πρηνισμός του αντιβραχίου ενάντια σε αντίσταση επιδεινώνει τα συμπτώματα.
Ενδείξεις
Παγίδευση μέσου νεύρου από τον στρογγύλο πρηνιστή
Τεχνική
Ο ασθενής στέκεται όρθιος ή κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τον αγκώνα σε κάμψη 90ο
Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε το άνω άκρο του ασθενούς πιάνοντάς το από τον αγκώνα και με το άλλο πιάστε τον καρπό ή το χέρι του σε θέση χειραψίας

ΕΙΚΟΝΑ 1. Δοκιμασία στρογγύλου πρηνιστή
Πέστε στον ασθενή να κάνει πρηνισμό του αντιβραχίου (για να προκαλέσετε σύσπαση του πρηνιστή μυός), ενώ εσείς αντιστέκεστε στην κίνηση αυτή, με τον αγκώνα σε κάμψη και σε έκταση
Ερμηνεία
Η δοκιμασία είναι θετική εάν ο χειρισμός αυτός αναπαράγει το «γαργάλημα» ή την παραισθησία στη κατανομή του μέσου νεύρου στο χέρι και το αντιβράχιο

 

Δοκιμασία συλληπτικής δύναμης (grip strength test)
Ενδείξεις
Μυική ισχύς χεριών
Τεχνική
Φουσκώστε τον αεροθάλαμο ενός σφυγμομανόμετρου έως 200 mm Hg (περίπου 26.7 k Pa) και ζητήστε από τον ασθενή να τον συμπιέσει μαζί σας με το χέρι του, όσο μπορεί περισσότερο
Κάντε την δοκιμασία αυτή και στα δύο χέρια, για σύγκριση

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συλληπτικής ικανότητας
Ερμηνεία
O άνθρωπος, εάν η μυική ισχύς των χεριών του είναι φυσιολο­γική, μπορεί να φουσκώσει τον αεροθάλαμο του σφυγμομανό­μετρου έως 200 mmHg ή περισσότερο
Σημειώστε ότι η μυική ισχύς των χεριών διαφέρει μεταξύ αν­δρών και γυναικών, όπως και μεταξύ ενηλίκων και παιδιών
Ερμηνεία
Εάν έχει βλάβη του μέσου ή του ωλένιου νεύρου, ο ασθενής δεν μπορεί να λυγίσει τελείως τα δάκτυλα και η μυική ισχύς είναι περιορισμένη

Δοκιμασία συμπίεσης (δοκιμασία συμπίεσης του μέ­σου νεύρου του Durkan,  δοκιμασία Durkan, δοκι­μασία πρόκλησης πίεσης, δο­κιμασία συμπίεσης του καρπού) (compression test; Durkan’s median nerve compres­sion test; Dur­kan’s test; Durkan carpal compression test (mCCT); pressure provocation test; carpal compression test)
Ενδείξεις
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Η δοκιμασία αυτή είναι τροποποίηση της ανάστρο­φης δοκιμα­σίας Phalen.
Τεχνική
Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα, με τους αγκώνες σε κάμψη 0-30ο, το αντιβράχιο σε υπτιασμό και τον καρπό και το χέρι σε ουδέτερη θέση
Κρατείστε με τα δυό σας χέρια τον καρπό του ασθε­νούς και, με τους αντίχειρές σας, ασκείστε άμεση πίεση (περίπου 3 kg) πάνω στο μέσο νεύρο (εγγύς καμπτική πτυχή του καρπού, πάνω από το εγγύς χείλος του εγκάρσιου συνδέσμου του καρπού) επί 30 δευτερό­λεπτα (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συμπίεσης του καρπού του Durkan
Ερμηνεία
Σε ασθενείς με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (CTS), η άμεση συμπίεση του μέσου νεύρου επιδεινώνει τα συμπτώματα, δοθέντος ότι το CTS προκαλείται από αύξηση της πίεσης στην περιοχή του καρπιαίου σωλήνα, η οποία οδηγεί σε τοπική ισχαιμια του νεύρου
Η δοκιμασία είναι θετική εάν η συμπίεση του καρπι­αίου σωλήνα προκαλεί πόνο, «γαργάλημα» και αι­μωδία στην κατανομή του μέσου νεύρου, αν και σπάνια είναι θετική. Η ευαισθησία και η ειδικότητά της ανέρχονται σε 28-63% και 33-74%, αντίστοιχα (De Smet L et al, 1995; Kuhlman KA and Hennessey WJ, 1997; Szabo RM et al, 1999; Burke DT et al, 1999;)

Συνδυασμένη δοκιμασία Phalen και Durkan (combined Phalen’s and Durkan’s test)
Ενδείξεις
Συμπιεστική νευροπάθεια μέσου νεύρου
Η αύξηση της πίεσης μέσα στον καρπιαίο σωλήνα η οποία παρατηρείται στη διάρκεια της κάμψης του καρπού, σε συνδυασμό με άμεση συμπίεση του μέσου νεύρου, επιδεινώνει την τοπική ισχαιμία του μέσου νεύρου σε μεγαλύτερο βαθμό απ΄ότι ξεχωριστά η κάμψη του καρπού (δοκιμασία Phalen) και η άμεση συμπίεση του μέσου νεύρου (δοκιμασία Durkan)
Τεχνική
Ο ασθενής τοποθετεί τον αγκώνα του στο εξεταστικό τραπέζι, με το αντιβράχιο κάθετο στην επιφάνειά του, αφήνοντας το χέρι του να πέσει προς τα κάτω ακολουθώντας την βαρύτητα
Ταυτόχρονα, ο εξεταστής τοποθετεί τους αντίχειρές του στο σημείο της εγγύς καμπτικής πτυχής του καρπού και ασκεί ομοιόμορφη πίεση στον καρπό

ΕΙΚΟΝΑ. Συνδυασμένη δοκιμασία Phalen και Durkan

Παραλλαγή της συνδυασμένης δοκιμασίας Phalen και Durkan
Το αντιβράχιο του ασθενούς τοποθετείται σε υπτιασμό, με τον αγκώνα σε έκταση, και τον καρπό, σε κάμψη 60ο
Στη θέση αυτή, ασκείστε πίεση στην περιοχή του καρπού με τους αντίχειρές σας
Ερμηνεία
Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει παραισθησίες (αιμωδία ή «γαργάλημα») στη περιοχή κατανομής του μέσου νεύρου σε διάστημα 30 sec

Δοκιμασία συμπίεσης του μέσου νεύρου από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού (test with compression of the median nerve by the transverse ligament of the wrist)
Ενδείξεις
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Σε ασθενείς με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα η διάταση του εγκάρσιου συνδέσμου του καρπού συμπιέζει μηχανικά το μέσο νεύρο και επιδεινώνει τα συμπτώματα
Τεχνική
Τοποθετείστε το αντιβράχιο του ασθενούς σε πρηνή θέση με τον καρπό σε ουδέτερη θέση ή ελαφρά έκταση (5º-7º).

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συμπίεσης του μέσου νεύρου από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού

Στη διάρκεια των χειρισμών, το χέρι του ασθενούς πρέπει να είναι τελείως χαλαρωμένο
Τοποθετείστε ελαφρώς λυγισμένα το 2ο και 3ο δάκτυλο του ενός σας χεριού στην παλαμιαία επιφάνεια του χεριού του ασθενούς πάνω στο περιφερικό ήμισυ του 1ου μετακαρπίου
και τον δείκτη και τον μέσο δάκτυλο του άλλου χεριού στην παλαμιαία επιφάνεια του χεριού του ασθενούς, κοντά στο πισοειδές και το πυραμοειδές. Οι αντίχειρες τοποθετούνται ο ένας πάνω στον άλλο στη ραχιαία επιφάνεια του χεριού, κοντά στο μηνοειδές οστού (στην προέκταση του μέσου δακτύλου).
Με το 2ο και 3ο δάκτυλο του ενός σας χεριού ασκείστε πίεση σε ραχιαία κατεύθυνση (προς το ραχιαίως λυγισμένο χέρι), ενώ ταυτόχρονα σπρώχνετε το μηνοειδές σε παλαμιαία κατεύθυνση (προσπαθώντας να «ανοίξετε» τον καρπιαίο σωλήνα ή να διατείνετε τον εγκάρσιο σύνδεσμο του καρπού)
Διατηρείστε την πίεση αυτή επί 60 sec
Ερμηνεία
Η δοκιμασία είναι θετική εάν επιδεινώσει τον πόνο, το «γαργάλημα» ή την αιμωδία στην περιοχή του 1ου, 2ου και 3ου ή του κερκιδικού ημίσεος του 4ου δακτύλου

Δοκιμασία τάσης μέσου νεύρου (tension test for the median nerve (Upper Limb Tension Test – ULTT)
Η διάταση μιας νευρικής ρίζας ή του στελέχους ενός νεύρου παροξύνει τα συμπτώματα.
Τεχνική
Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι
Ο εξεταστής παρεκτοπίζει το πάσχον μέλος διαδοχικά προς οριακές θέσεις, ενώ ο ασθενής παρατηρεί τα συμπτώματα στη διάρκεια των χειρισμών αυτών :
1 – κατάσπαση της ωμοπλάτης,
2 – απαγωγή άνω άκρου,
3 -  υπτιασμός του αντιβραχίου και έκταση του καρπού,
4 – έξω στροφή άνω άκρου,
5 – έκταση αγκώνα,
6 – στροφή του αυχένα στην αντίπλευρη κατεύθυνση και συνακόλουθα προς το εξεταζόμενο μέλος
Ερμηνεία
Εμφάνιση οποιουδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα :
1 – στη διάρκεια της δοκιμασίας αναπαράγονται συμπτώματα παρατηρούμενα στην καθημερινή ζωή
2 –  διαφορές στην έκταση του αγκώνα μεγαλύτερες από 10ο, συγκριτικά με την αντίπλευρη πλευρά, στο τέλος όλων των διαδοχικών κινήσεων
3 – η αντίπλευρη στροφή επιδεινώνει τα συμπτώματα, η στροφή προς το εξεταζόμενο μέλος μειώνει την ένταση των συμπτωμάτων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προκαλώντας τάση στο στέλεχος του νεύρου δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιοι σχηματισμοί είναι η πηγή της δυσλειτουργίας
Το αποτέλεσμα μπορεί επίσης να είναι θετικό όταν ερεθίζεται το μέσο νεύρο εγγύτερα όσον αφορά τον καρπιαίο σωλήνα

Δοκιμασία Uncles (Uncles test)
Ενδείξεις
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Τεχνική      
Κάντε έκταση του καρπού του ασθενούς όσο μπορείτε περισσότερο και κρατήστε τον στη θέση αυτή επί 1 λεπτό (ΕΙΚΟΝΑ)
Δεν βρέθηκε φωτο-
Ερμηνεία    
Πόνος και παραισθησία στον καρπό ή/και το χέρι με την κίνηση αυτή είναι ένδειξη συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα

Δοκιμασία φιάλης (bottle test)
Ενδείξεις
Παράλυση μέσου νεύρου
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να κρατήσει μία φιάλη μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη του ενός χεριού του (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία φιάλης : (α) Φυσιολογική, (β) παθο­λογική
Ερμηνεία
Εάν έχει παράλυση του βραχέος απαγωγού του αντίχειρα, ο ασθενής αδυνατεί να συγκρατήσει την φιάλη μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη, ώστε το χέρι να είναι σε συνεχή επαφή με το τοίχωμα της φιάλης

Σημείο καρπιαίου σωλήνα (carpal tunnel sign)
Ενδείξεις
Βλάβη μέσου νεύρου
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να κρατήσει τους καρπούς του σε πλήρη κάμψη επί 1-2 min (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο καρπιαίου σωλήνα
Ερμηνεία
Παραισθησία, η οποία παρατηρείται ή επιδεινώνεται στη περιοχή την νευρούμενη από το μέσο νεύρο είναι ένδειξη συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα

Σημείο όνυχα (nail sign)
Ενδείξεις
Βλάβη μέσου νεύρου
Τεχνική
Ζητείστε από τον ασθενή να ακουμπήσει τον αντίχειρά του στον πολφό του μικρού δακτύλου

ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο όνυχα : (Α) Φυσιολογικό, (Β) Ανώμαλη θέση λόγω εξασθένησης της αντίθεσης του αντίχειρα
Ερμηνεία
Σε περιπτώσεις παράλυσης του μέσου νεύρου παραλύει και ο αντιθετικός του αντίχειρα, οπότε ο αντίχειρας, επειδή δεν μπορεί να κάνει αντίθεση, κάνει μία κυκλική κίνηση σε προσαγωγή προς την παλάμη. 
Η παράλυση του μέσου νεύρου προκαλεί αδυναμία του αντιθετικού μυός του αντίχειρα, γι΄αυτό και ο αντίχειρας δεν μπορεί να ακουμπήσει τον πολφό του μικρού δακτύλου, αλλά να κινηθεί μόνον κατά μήκος ενός τόξου σε προσαγωγή προς την παλάμη
Σημείο τινάγματος (flick sign)
Οι ασθενείς με πιθανό σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα όταν ερωτηθούν «τι κάνουν με τα χέρια τους όταν τα συμπτώματά τους χειροτερεύουν;» εάν απαντήσουν ότι «τινάζουν τον καρπό και το χέρι τους» (σαν να προσπαθούν να κατεβάσουν την θερμοκρασία ενός θερμόμετρου) έχουν θετικό σημείο τινάγματος για σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

ΩΛΕΝΙΟ ΝΕΥΡΟ
Δοκιμασία αυτόχθονων μυών (intrinsic test)
Ενδείξεις
Συμπιεστική νευροπάθεια ωλένιου νεύρου
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να κρατήσει ένα κομμάτι χαρτιού μεταξύ του παράμεσου και του μικρού δακτύλου, και ύστερα προσπα­θήστε να το τραβήξετε με το χέρι σας (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία αυτόχθονων μυών
Ερμηνεία
Εάν έχει νευροπάθεια του ωλένιου νεύρου, ο ασθενής δυσκολεύε­ται να κάνει προσαγωγή του μικρού δακτύλου και αδυνατεί να συγκρατήσει το κομμάτι του χαρτιού
Η δοκιμασία πρέπει να γίνεται και στα δύο χέρια, για σύγκριση

Δοκιμασία παρατήρησης παράλυσης  του ωλένιου νεύρου (ulnar nerve palsy screening test)
Ενδείξεις
Παράλυση ωλένιου νεύρου
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να κάνει το χέρι του γροθιά (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία παρατήρησης παράλυσης ωλένιου νεύρου: (α)  Φυσιολογική, (β) απώλεια κάμψης παραμέσου και μικρού δακτύλου
Ερμηνεία
Εάν έχει παράλυση των μεσόστεων νεύρων, ο παράμεσος και ο μικρός δάκτυλος παραμένουν σε έκταση επειδή ο ασθενής δεν μπορεί να κάμψει τις MCP και τις PIP των δακτύλων αυτών
Οι ασθενείς με μακροχρόνιο ιστορικό παράλυσης του ωλένιου νε­ύρου παρουσιάζουν σοβαρή ατροφία των μυών μεταξύ του 4ου και 5ου, και 5ου, 1ου και 2ου στοίχου των δακτύλων των χεριών.

 

Δοκιμασία συμπίεσης της ωλένης (ulnar compression test)
Ενδείξεις
Συμπίεση ωλένιου νεύρου
Τεχνική
Κρατήστε τον αγκώνα του ασθενούς σε πλήρη κάμψη επί 3-5 λεπτά (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συμπίεσης ωλένιου νεύρου
Ερμηνεία
Εάν το ωλένιο νεύρο συμπιέζεται σε κάποιο σημείο η κίνηση αυτή μπορεί να προκαλέσει πόνο, παραισθησίες ή αιμωδία στην έσω πλευρά του άνω άκρου.
Μπορείτε ακόμα να ψηλαφήσετε για υπεξάρθρημα/ παρεκτόπιση του ωλένιου νεύρου, όταν ο αγκώνας φέρεται από έκταση, σε πλήρη κάμψη

 

Σημείο Duchenne (Duchenne’s sign)
Σε περιπτώσεις βλάβης του ωλένιου νεύρου, ο ασθενής, όταν προσπαθεί να εκτείνει τον παράμεσο και τον μικρό δάκτυλο, προκαλείται υπερέκταση των ΜΚΦ και κάμψη των ΑΦΦ αρθρώσεων (EIKONA).

ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο Duchenne

Σημείο Egawa (Egawa’s sign)
Ενδείξεις
Παράλυση ωλένιου νεύρου
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να λυγίσει τον μέσο δάκτυλο και να κάνει διαδοχικά προσαγωγή και απαγωγή του δακτύλου (ΕΙΚΟΝΑ)
ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΦΩΤΟ-
Ερμηνεία
Αδυναμία προσαγωγής και απαγωγής του μέσου δακτύλου είναι ένδειξη παράλυσης των μεσόστεων μυών λόγω παράλυσης του ωλένιου νεύρου

Σημείο Froment (σημείο χαρτιού του Froment )(Froment sign; Froment paper sign)
Ενδείξεις
Παράλυση προσαγωγού αντίχειρα (ο μυς αυτός νευρώνεται από το ωλένιο νεύρο)
Τεχνική
Ζητήστε από τον ασθενή να κρατήσει ένα αντικείμενο (π.χ. ένα φύλλο χαρτιού) μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη (μηχανισμός λεπτής σύλληψης) του ενός χεριού
Υστερα, πέστε του να προσπαθήσει να το τραβήξει με το άλλο χέρι (ή τραβήξτε το εσείς)

           (α)                                                   (β)
EIKONA. Δοκιμασία Froment. (A Ο ασθενής πιάνει ένα φύλλο χαρτί μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη. (Β) Ο αντίχειρας του ασθενούς κάμπτεται όταν το χαρτί τραβιέται μακριά (θετική δοκιμασία)

Ερμηνεία
Φυσιολογικά, ο άνθρωπος μπορεί να συγκρατήσει ένα αντικείμενο μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη του, χωρίς δυσκολία. Ο μυς ο υπεύθυνος για την κίνηση αυτή είναι ο προσαγωγός του αντίχειρα, ο οποίος νευρώνεται από το ωλένιο νεύρο.
Εάν όμως έχει παράλυση του ωλένιου νεύρου, δυσκολεύεται ή αδυνατεί να συγκρατήσει το αντικείμενο μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη και αντισταθμιστικά λυγίζει τον μακρό καμπτήρα του αντίχειρα λυγίζοντας την ΑΦΦ του αντίχειρα.
Εάν υπερεκτείνεται ταυτόχρονα και η ΜΚΦ άρθρωση του αντίχειρα, η υπερέκταση χαρακτηρίζεται ως θετικό σημείο Jeanne (Jeanne’s sign)
Εάν και οι 2 δοκιμασίες είναι θετικές, μπορεί να υπάρχει παράλυση του ωλένιου νεύρου

Σημείο Wartenberg (σημείο απαγωγής μικρού δακτύλου) (Wartenberg sign; little finger abduction test)
Ενδείξεις
Παράλυση ωλένιου νεύρου
Σημείο
Η ενεργός κάμψη των τελικών φαλάγγων των 4 δακτύλων του παρετικού χεριού γύρω από ένα σκληρό αντικείμενο ή ενάντια στην αντίσταση που ασκεί ο εξεταστής με τα δάκτυλά του λυγισμένα συνοδεύεται από προσαγωγή, κάμψη και αντίθεση του αντίχειρα.
Στα φυσιολογικά χέρια, ο αντίχειρας παραμένει σε απαγωγή και έκταση
 

ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο Wartenberg. (α) Ο ασθενής λυγίζει τα 4 τελευταία δάκτυλά του ενάντια στην αντίσταση που ασκεί ο εξεταστής με τα δάκτυλά του κι΄αυτά λυγισμένα. Ο αντίχειρας κινείται προς την παλάμη (ήπια σπαστική παράλυση του χεριού). (β) Με τα δάκτυλά του τυλιγμένα γύρω από μία οριζόντια τοποθετημένη ράβδο ο ασθενής προσπαθεί να την σπρώξει προς τα κάτω. Με την κίνηση αυτή, ο δεξιός αντίχειρας κινείται προς την παλάμη (δεξιά σπαστική ημιπληγία)
 

Χέρι Επισκόπου (Bishop’s hand; Benediction hand deformity)
Ενδείξεις
Το χέρι Επισκόπου είναι αποτέλεσμα ατροφίας του οπισθέναρος, των μεσόστεων και των έσω αυτόχθονων μυών λόγω παράλυσης του ωλένιου νεύρου
Σημείο
Ο ασθενής παρουσιάζει ατροφία του οπισθέναρος και κρατάει τις ΕΦΦ και τις ΑΦΦ σε κάμψη, ιδιαίτερα του 4ου και 5ου δακτύλου

ΚΕΡΚΙΔΙΚΟ ΝΕΥΡΟ
Δοκιμασία σύλληψης κλειδιού (key grip test )
Ενδείξεις
Βλάβη κερκιδικού νεύρου
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να κρατήσει ένα κλειδί μεταξύ του αντίχειρα και της κερκιδικής πλευράς του δείκτη (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία σύλληψης κλειδιού
Ερμηνεία
Ο ασθενής, εάν έχει αισθητική διαταραχή στη κερκι­δική πλευρά του δείκτη λόγω βλάβης του κερκιδικού νεύρου, δεν μπορεί να κρατήσει το κλειδί μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη

Δοκιμασία έκτασης του αντίχειρα (thumb extension test)
Ενδείξεις
Βλάβη κερκιδικού νεύρου
Τεχνική
Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα
Πιάστε με το ένα χέρι τον καρπό και με τον αντίχειρα του άλλου κάντε προσαγωγή του αντίχειρα του ασθενούς
Υστερα, πέστε στον ασθενή να κάνει έκταση ή απαγωγή της ΜΚΦ και της ΑΦΦ του αντίχειρα (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία έκτασης του αντίχειρα: (α) Θέση έναρξης, (β) Φυσιολογική λειτουργία, (c.) αδυναμία έκτασης αντίχειρα
Ερμηνεία
Εάν το νεύρο έχει βλάβη η έκταση του αντίχειρα είναι εξασθενη­μένη ή αδύνατη λόγω παράλυσης του βραχέος και του μακρού εκτείνοντα τον αντίχειρα.
Σε ασθενείς με εκφυλιστική αρθροπάθεια ή ρευματοειδή αρθρί­τιδα των αρθρώσεων του αντίχειρα η δοκιμασία αυτή, εκτός από την αδυναμία, είναι και επώδυνη  
Απλή παράλυση του νεύρου χωρίς εκφυλιστικές αλλοιώσεις δεν προκαλεί αρθρικά συμπτώματα

Δοκιμασία έκτασης του καρπού (test extension at the wrist)
Ενδείξεις
Α6, Α7, Α8
Κερκιδικό νεύρο
Μακρός και βραχύς κερκιδικός εκτείνων τον καρπό (extensor carpi radialis longus and brevis)
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να κάνει γροθιά με το χέρι του και να το σπρώξει προς τα πάνω (να κάνει έκταση του καρπού), ενώ εσείς ασκείτε αντίσταση στην κίνηση αυτή

Ερμηνεία
Αδυναμία στην υπό αντίσταση έκταση του καρπού παρατηρείται στις περιφερικές νευροπάθειες, όπως η βλάβη του κερκιδικού νεύρου, και σε παθήσεις του ΚΝΣ οι οποίες προκαλούν ημιπληγία (εγκεφαλικό επεισόδιο, πολλαπλή σκλήρυνση)

Δοκιμασία δραγμού κλειδιού (key grip test)
Ενδείξεις
Βλάβη κερκιδικού νεύρου
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να κρατήσει ένα κλειδί μεταξύ του αντίχειρα και της κερκιδικής πλευράς του δείκτη (EIKONA)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία δραγμού κλειδιού
ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΦΩΤΟ-
Ερμηνεία
Ο ασθενής, εάν έχει αισθητική διαταραχή στην κερκιδική πλευρά του δείκτη, λόγω βλάβης του κερκιδικού νεύρου, αδυνατεί να συγκρατήσει το κλειδί μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη

Δοκιμασία παρατήρησης παράλυσης του κερκιδικού νεύρου (radial nerve palsy screening test)
Ενδείξεις
Παράλυση κερκιδικού νεύρου
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να κάνει έκταση του καρπού με τον αγκώνα σε κάμψη 90ο (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία παρατήρησης παράλυσης κερκιδικού νεύ­ρου : (α)  Εκταση χεριού, (β) χωλότητα καρπού (limp wrist) (.c) απαγωγή αντίχειρα, (d) παράλυση
Ερμηνεία
Εάν οι εκτείνοντες του καρπού έχουν επηρεαστεί από παρά­λυση του κερκιδικού νεύρου, ο ασθενής αδυνατεί να εκτείνει τον καρπό και το χέρι του κρέμεται προς τα κάτω (χωλότητα καρπού) 
Υστερα, πέστε στον ασθενή να κάνει απαγωγή του αντίχειρα. Εάν έχει παράλυση του κερκιδικού νεύρου αδυνατεί να κάνει απαγωγή του αντίχειρα λόγω παράλυσης του μακρού απαγω­γού του αντίχειρα

Δοκιμασία υπτιασμού (supination test)
Ενδείξεις
Παράλυση υπτιαστή μυός αντιβραχίου (ο μυς αυτός νευρώνεται από τον εν τω βάθει κλάδο του κερκιδικού νεύρου)
Τεχνική
Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με το αντιβράχιο σε πρηνισμό, κρατώντας τον αγκώνα σε ελαφρά κάμψη και στα πλάγια του κορμού για να περιορισθεί η κινητικότητα του ώμου
Πέστε στον ασθενή να κάνει ενεργητικό υπτιασμό του αντιβραχίου, αρχικά χωρίς, και μετά, ενάντια στην αντίσταση που προβάλλετε με το χέρι σας (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία υπτιασμού (α) Θέση έναρξης, (β) φυσιολογικός υπτιασμός, (γ) υπτιασμός ενάντια σε αντίσταση
Ερμηνεία
Αδυναμία ή κατάργηση του υπτιασμού του αντιβραχίου είναι σημείο παράλυσης του υπτιαστή
Προσοχή ο αγκώνας να μην κάμπτεται υπερβολικά στην διάρκεια της δοκιμασίας, δεδομένου ότι, όταν είναι σε κάμψη, στον υπτιασμό του αντιβραχίου συμμετέχει και ο δικέφαλος βραχιόνιος και η δοκιμασία μπορεί να αποβεί ψευδώς θετική.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
Δοκιμασία «βίαιου δραγμού» (forced grasping test)
Ενδείξεις
Βλάβη ανώτερου κινητικού νευρώνα
ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΦΩΤΟ-
Σημείο
Η επίκρουση της κερκιδικής πλευράς με τα δάκτυλα του εξεταστή κατά μήκος της παλάμης του ασθενούς προκαλεί αντανακλαστικό σύλληψης του χεριού

Σημείο αντίχειρα των Klippel και Weil (Klippel and Weil thumb sign)
Ενδείξεις
Παθήσεις πυραμιδικής οδού
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να λυγίσει τα δάκτυλά του
Υστερα, κάνετε γρήγορα έκταση των δακτύλων του με το χέρι σας (ΕΙΚΟΝΑ)

Ερμηνεία
Η δοκιμασία είναι θετική εάν ο ασθενής λυγίζει τα δάκτυλα και απάγει ασυνείδητα τον αντίχειρα

Σημείο Hoffman (Hoffman’s sign)
Ενδείξεις
Παθήσεις νωτιαίου μυελού
Τεχνική
Με το ένα σας χέρι κρατείστε χαλαρό τον μέσο δάκτυλο του ασθενούς και με το άλλο, πιέστε την ονυχοφόρα του φάλαγγα προς τα κάτω, εκτείνοντας ελαφρά το δάκτυλο (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο Hoffman
Ερμηνεία
Το σημείο είναι θετικό εάν ο αντίχειρας κάμπτεται και προσάγεται και ενδεικτικό αυχενικής μυελοπάθειας (αυχενική σπονδυλίτιδα, συμπίεση νωτιαίου μυελού, πολλαπλή σκλήρυνση)

Σημείο «γάντζου» του Klein (Kleist’s hooking sign)
Ενδείξεις
Βλάβη μετωπιαίου λοβού – θαλάμου
ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΦΩΤΟ-
Τεχνική
Πιέστε με το χέρι σας την καμπτική επιφάνεια των ακροδακτύλων του ασθενούς (ΕΙΚΟΝΑ)
Ερμηνεία
Εάν υπάρχει βλάβη του μετωπιαίου λοβού ή του θαλάμου, το πάσχον χέρι του ασθενούς, αντί να πάρει παθητική θέση έκτασης, κάμπτεται αντανακλαστικά και λυγίζει και τα δάκτυλα του εξεταστή

Σημείο δακτύλων του Gordon (Gordon’s finger sign)
Ενδείξεις
Βλάβη πυραμιδικής οδού
Τεχνική
Ο ασθενής κάνει κάμψη ή σύσπαση των δακτύλων και του αντίχειρά του

Ερμηνεία
Η δοκιμασία είναι θετική εάν η πίεση του πισοειδούς οστού προκαλεί έκταση του αντίχειρα και του δείκτη του ασθενούς 

Σημείο καρπού του Chaddock (Chaddock’s wrist sign)
Ενδείξεις
Ημιπληγία
Τεχνική
Επικρούστε την ωλένια πλευρά του αντιβραχίου κοντά στον καρπό με την άκρη του εξεταστικού σας σφυριού (ΕΙΚΟΝΑ)

Ερμηνεία
Η δοκιμασία είναι θετική εάν η επίκρουση προκαλεί κάμψη του καρπού και έκταση και fanning ή διασπορά των δακτύλων, και δείχνει το πάσχον χέρι
Η δοκιμασία είναι θετική στην ημιπληγία, αν και είναι φυσιολογικό εύρημα μέχρι τον 7ο μήνα της ηλικίας

Σημείο Leri  (Leri’s sign)
Ενδείξεις
Ημιπληγία
-
Σημείο
Η εκούσια κάμψη του αγκώνα είναι αδύνατη όταν ο καρπός στην παράλυτη πλευρά κάμπτεται παθητικά

Σημείο Mayer (Mayer’s sign)
Ενδείξεις
Βλάβη φλοιονωτιαίου δεματίου
Τεχνική
Πέστε στον ασθενή να κάνει υπτιασμό του χεριού του (ΕΙΚΟΝΑ)
Απουσία προσαγωγής και αντίθεσης του αντίχειρα με την παθητική βίαιη κάμψη των εγγύς φαλάγγων, ιδιαίτερα του 3ου και 4ου δακτύλου, του υπτιασμένου χεριού

Ερμηνεία
Φυσιολογικά, ο χειρισμός αυτός προκαλεί προσαγωγή και αντίθεση του αντίχειρα, με κάμψη της ΜΚΦ και έκταση της μεσοφαλαγγικής άρθρωσης (αντανακλαστικό δάκτυλου – αντίχειρα)
Το σημείο είναι θετικό εάν το αντανακλαστικό αυτό απουσιάζει και παρατηρείται σε περιπτώσεις βλάβης του φλοιονωτιαίου δεματίου και, μερικές φορές (συνήθως ετερόπλευρα), σε φυσιολογικά άτομα

Σημείο Tromner (σημείο αντανακλαστικής κάμψης των δακτύλων) (Tromner’s sign AKA finger flexion reflex; Tromner’s sign)
Ενδείξεις
Βλάβες πυραμιδικής οδού
Σημείο
Με το ένα σας χέρι πιάστε τον καρπό του ασθενούς και με ένα από τα δάκτυλα του άλλου σας χεριού επικρούστε απότομα την παλαμιαία επιφάνεια του ακροδακτύλου του δείκτη και του μέσου δακτύλου (ΕΙΚΟΝΑ 18-3)
   

ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο Tromner
Ερμηνεία
Το σημείο Tromner είναι θετικό εάν η επίκρουση του ακροδακτύλου ενός εκ των δακτύλων προκαλεί κάμψη όλων των δακτύλων (ΕΙΚΟΝΑ 18-4) και δείχνει βλάβη της πυραμιδικής οδού
Το σημείο Tromner είναι παρόμοιο με το σημείο Hoffmann, γι΄ αυτό και οι δύο αυτές δοκιμασίες αναφέρονται ενίοτε ως δοκιμασία Hoffmann

 

Χέρι μυελοπάθειας (myelopathy hand)
Ενδείξεις
Δυσλειτουργία του χεριού οφειλόμενη σε παθήσεις του αυχενικού νωτιαίου μυελού σε συνδυασμό με αυχενική σπονδύλωση

ΕΙΚΟΝΑ. Χέρι μυελοπάθειας σε ασθενή με αυχενική σπονδύλωση
Σημείο
Ο ασθενής παρουσιάζει αδυναμία έκτασης και προσαγωγής του παραμέσου και του μικρού και ενίοτε του μέσου, δακτύλου, παρά την καλή λειτουργικότητα του καρπού, του αντίχειρα και του δείκτη.
Ακόμα, παρουσιάζει αύξηση του αντανακλαστικού του τρικεφάλου και παθολογικά αντανακλαστικά (όπως π.χ. το αντανακλαστικό του Hoffman).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Eversmann WW., Jr . Entrapment and compression neuropathies. In: Green DP, editor. Operative hand surgery vol 2. New York: Churchill Livingstone; 1993. pp. 1341–85.
2. Omer GE., Jr Median nerve compression at the wrist. Hand Clin. 1992; 8(2):317–24. [PubMed]
3. Blanc PD, Faucett J, Kennedy JJ, Cisternas M, Yelin E. Self-reported carpal tunnel syndrome: predictors of work disability from the National Health Interview Survey Occupational Health Supplement. Am J Ind Med. 1996;30(3):362–8. [PubMed]
4. Patterson JD, Simmons BP. Outcomes assessment in carpal tunnel syndrome. Hand Clin. 2002;18(2):359–63. viii. [PubMed]
5. Katz JN, Simmons BP. Clinical practice. Carpal tunnel syndrome. N Engl J Med. 2002;346(23):1807–12. [PubMed]
6. Tanaka S, Wild DK, Seligman PJ, Behrens V, Cameron L, Putz-Anderson V. The US prevalence of self-reported carpal tunnel syndrome: 1988 National Health Interview Survey data. Am J Public Health. 1994; 84(11):1846–8. [PubMed]
7. Palmer DH, Hanrahan LP. Social and economic costs of carpal tunnel surgery. Instr Course Lect. 1995;44:167–72. [PubMed]
8. Burke FD. Carpal tunnel syndrome: reconciling “demand management” with clinical need. J Hand Surg [Br]. 2000;25(2):121–7.
9. Atroshi I, Gummesson C, Johnsson R, Ornstein E, Ranstam J, Rosen I. Prevalence of carpal tunnel syndrome in a general population. JAMA. 1999;282(2):153–8. [PubMed]
10. de Krom MC, Knipschild PG, Kester AD, Thijs CT, Boekkooi PF, Spaans F. Carpal tunnel syndrome: prevalence in the general population. J Clin Epidemiol. 1992;45(4):373–6. [PubMed]
11. Stevens JC, Sun S, Beard CM, O’Fallon WM, Kurland CM. Carpal tunnel syndrome in Rochester, Minnesota, 1961 to 1980. Neurology. 1988;38(1):134–8. [PubMed]
12. Einhorn N, Leddy JP. Pitfalls of endoscopic carpal tunnel release. Orthop Clin North Am. 1996;27(2):373–80. [PubMed]
13. Ferry S, Pritchard T, Keenan J, Croft CM, Silman CM. Estimating the prevalence of delayed median nerve conduction in the general population. Br J Rheumatol. 1998;37(6):630–5. [PubMed]
14. Prick JJ, Blaauw G, Vredeveld JW, Oosterloo SJ. Results of carpal tunnel release. Eur J Neurol. 2003;10(6):733–6. [PubMed]
15. Phalen CM. The carpal-tunnel syndrome. Seventeen years’ experience in diagnosis and treatment of six hundred fifty-four hands. J Bone Joint Surg Am. 1966;48(2):211–28. [PubMed]
16. Mondelli M, Giannini F, Giacchi M. Carpal tunnel syndrome incidence in a general population. Neurology. 2002;58(2):289–94. [PubMed]
17. Bland JD, Rudolfer SM. Clinical surveillance of carpal tunnel syndrome in two areas of the United Kingdom, 1991–2001. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003;74(12):1674–9. [PubMed]
18. Bureau of Labor Statistics. News: lost-work time injuries and illnesses: Characteristics and resulting time away from work. United States: Bureau of Labour Statistics; 2001.
19. Melhorn JM. CTD: carpal tunnel syndrome, the facts and myths. Kans Med. 1994;95(9):189–92. [PubMed]
20. Stolp-Smith KA, Pascoe MK, Ogburn PL., Jr Carpal tunnel syndrome in pregnancy: frequency, severity, and prognosis. Arch Phys Med Rehabil. 1998;79(10):1285–7. [PubMed]
21. Bahrami MH, Rayegani SM, Fereidouni M, Baghbani M. Prevalence and severity of carpal tunnel syndrome (CTS) during pregnancy. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2005;45(2):123–5. [PubMed]
22. Sax TW, Rosenbaum RB. Neuromuscular disorders in pregnancy. Muscle Nerve. 2006;34(5):559–71. [PubMed]
23. Finsen V, Zeitlmann H. Carpal tunnel syndrome during pregnancy. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2006;40(1):41–5. [PubMed]
24. Turgut V, Cetinşahinahin M, Turgut M, Bölükbaşi O. The management of carpal tunnel syndrome in pregnancy. J Clin Neurosci. 2001;8(4):332–4. [PubMed]
25. Mondelli V, Rossi S, Monti E, Aprile I, Caliandro P, Pazzaglia C, et al. Long term follow-up of carpal tunnel syndrome during pregnancy: a cohort study and review of the literature. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2007;47(6):259–71. [PubMed]
26. Bernard BP, editor. Musculoskeletal disorders and workplace factors. 1997. A critical review of epidemiologic evidence for work-related musculoskeletal disorders of the neck, upper extremity, and low back. NIOSH Publication No 97 – 141. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health; Available from: http://www.cdc.gov/niosh/docs/97-141/97-141pd.html.
27. Brian WR, Wright AD. Spontaneous compression of both median nerves in the carpal tunnel. Lancet. 1947;1:277–82.
28. Silverstein BA, Fine LJ, Armstrong TJ. Occupational factors and carpal tunnel syndrome. Am J Ind Med. 1987;11(3):343–58. [PubMed]
29. Chiang HC, Chen SS, Yu HS, Ko YC. The occurrence of carpal tunnel syndrome in frozen food factory employees. Gaoxiong Yi Xue Ke Xue Za Zhi. 1990;6(2):73–80. [PubMed]
30. Viikari-Juntura E, Silverstein B. Role of physical load factors in carpal tunnel syndrome. Scand J Work Environ Health. 1999;25(3):163–85. [PubMed]
31. Stetson DS, Silverstein BA, Keyserling WM, Wolfe WA, Albers JW. Hypothesis relating cumulative trauma to the median nerve with sub-clinical nerve conduction deficits. Am J Ind Med. 1995;27(2):309–10. [PubMed]
32. Armstrong TJ, Chaffin DB. Carpal tunnel syndrome and selected personal attributes. J Occup Med. 1979;21(7):481–6. [PubMed]
33. Latko WA, Armstrong TJ, Franzblau A, Ulin SS, Werner RA, Albers JW. Cross-sectional study of the relationship between repetitive work and the prevalence of upper limb musculoskeletal disorders. Am J Ind Med. 1999;36(2):248–59. [PubMed]
34. Werner R, Armstrong TJ, Bir C, Aylard MK. Intracarpal canal pressures: the role of finger, hand, wrist and forearm position. Clin Biomech (Bristol, Avon). 1997;12(1):44–51.
35. Ham SJ, Kolkman WF, Heeres J, den Boer JA. Changes in the carpal tunnel due to action of the flexor tendons: visualization with magnetic resonance imaging. J Hand Surg [Am]. 1996;21(6):997–1003.
36. Rempel D, Bach JM, Gordon L, So Y. Effects of forearm pronation/supination on carpal tunnel pressure. J Hand Surg [Am]. 1998;23(1):38–42.
37. Hagberg M, Morgenstern H, Kelsh M. Impact of occupations and job tasks on the prevalence of carpal tunnel syndrome. Scand J Work Environ Health. 1992;18(6):337–45. [PubMed]
38. Putz-Anderson Vern, Bernard Bruce P., Burt Susan E., Cole Libby L., Fairfield-Estill Cheryl, Fine Lawrence J., et al. 1997. Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors: A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health.
39. Lam N, Thurston A. Association of obesity, gender, age and occupation with carpal tunnel syndrome. Aust N Z J Surg. 1998;68(3):190–3. [PubMed]
40. Becker J, Nora DB, Gomes I, Stringari FF, Seitensus R, Panosso JS, et al. An evaluation of gender, obesity, age and diabetes mellitus as risk factors for carpal tunnel syndrome. Clin Neurophysiol. 2002;113(9):1429–34. [PubMed]
41. Gerr F, Letz R. Risk factors for carpal tunnel syndrome in industry: blaming the victim? J Occup Med. 1992;34(11):1117–9. [PubMed]
42. Nathan PA, Meadows KD, Doyle LS. Occupation as a risk factor for impaired sensory conduction of the median nerve at the carpal tunnel. J Hand Surg [Br]. 1988;13(2):167–70.
43. Bland JD. The relationship of obesity, age, tunnel syndrome: more complex than was thought? Muscle Nerve. 2005;32(4):527–32. [PubMed]
44. Moghtaderi A, Izadi S, Sharafadinzadeh N. An evaluation of gender, body mass index, wrist circumference and wrist ratio as independent risk factors for carpal tunnel syndrome. Acta Neurol Scand. 2005;112(6):375–9. [PubMed]
45. Boz C, Ozmenoglu M, Altunayoglu V, Velioglu S, Alioglu Z. Individual risk factors for carpal tunnel syndrome: an evaluation of body mass index, wrist index and hand anthropometric measurements. Clin Neurol Neurosurg. 2004;106(4):294–9. [PubMed]
46. Garland FC, Garland CF, Doyle EJ, Jr., Balazs LL, Levine R, Pugh WM, et al. Carpal tunnel syndrome and occupation in U.S. Navy enlisted personnel. Arch Environ Health. 1996;51(5):395–407. [PubMed]
47. Nathan PA, Istvan JA, Meadows KD. A longitudinal study of predictors of research-defined carpal tunnel syndrome in industrial workers: findings at 17 years. J Hand Surg [Br]. 2005;30(6):593–8.
48. Spielholz P, Silverstein B, Morgan M, Checkoway H, Kaufman J. Comparison of self-report, video observation and direct measurement methods for upper extremity musculoskeletal disorder physical risk factors. Ergonomics. 2001;44(6):588–613. [PubMed]
49. Stetson DS, Silverstein BA, Keyserling WM, Wolfe RA, Albers JW. Median sensory distal amplitude and latency: comparisons between non-exposed managerial/professional employees and industrial workers. Am J Ind Med. 1993;24(2):175–89. [PubMed]
50. Osorio AM, Ames RG, Jones J, Castorina J, Rempel D, Estrin W, et al. Carpal tunnel syndrome among grocery store workers. Am J Ind Med. 1994;25(2):229–45. [PubMed]
51. Schottland JR, Kirschberg GJ, Fillingim R, Davis VP, Hogg F. Median nerve latencies in poultry processing workers: an approach to resolving the role of industrial “cumulative trauma” in the development of carpal tunnel syndrome. J Occup Med. 1991;33(5):627–31. [PubMed]
52. Moore JS, Garg A. Upper extremity disorders in a pork processing plant: relationships between job risk factors and morbidity. Am Ind Hyg Assoc J. 1994;55(8):703–15. [PubMed]
53. Palmer KT, Harris EC, Coggon D. Carpal tunnel syndrome and its relation to occupation: a systematic literature review. Occup Med (Lond). 2007;57(1):57–66. [PubMed]
54. Seiler JG, 3rd, Milek MA, Carpenter GK, Swiontkowski MF. Intraoperative assessment of median nerve blood flow during carpal tunnel release with laser Doppler flowmetry. J Hand Surg [Am]. 1989;14(6):986–91.
55. Kiernan MC, Mogyoros I, Burke D. Conduction block in carpal tunnel syndrome. Brain. 1999;122(5):933–41. [PubMed]
56. Tucci MA, Barbieri RA, Freeland AE. Biochemical and histological analysis of the flexor tenosynovium in patients with carpal tunnel syndrome. Biomed Sci Instrum. 1997;33:246–51. [PubMed]
57. Lundborg G, Dahlin LB, Danielsen N, Hansson HA, Necking LE, Pyykko I. Intraneural edema following exposure to vibration. Scand J Work Environ Health. 1987;13(4):326–9. [PubMed]
58. Szabo RM, Slater RR, Jr., Farver TB, Stanton DB, Sharman WK. The value of diagnostic testing in carpal tunnel syndrome. J Hand Surg [Am]. 1999;24(4):704–14.
59. Buch-Jaeger N, Foucher G. Correlation of clinical signs with nerve conduction tests in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. J Hand Surg [Br]. 1994;19(6):720–4.
60. Katz JN, Larson MG, Sabra A, Krarup C, Stirrat CR, Sethi R, et al. The carpal tunnel syndrome: diagnostic utility of the history and physical examination findings. Ann Intern Med. 1990;112(5):321–7. [PubMed]
61. Gupta SK, Benstead TJ. Symptoms experienced by patients with carpal tunnel syndrome. Can J Neurol Sci. 1997;24(4):338–42. [PubMed]
62. Kendall WW. Results of treatment of severe carpal tunnel syndrome without internal neurolysis of the median nerve. J Bone Joint Surg Am. 1988;70(1):151. [PubMed]
63. Yamaguchi DM, Lipscomb PR, Soule EH. Carpal Tunnel Syndrome. Minn Med. 1965;48:22–33. [PubMed]
64. Hoffmann P, Buck-Gramcko D, Lubahn JD. The Hoffmann-Tinel sign. 1915. J Hand Surg [Br]. 1993;18(6):800–5.
65. Kuhlman KA, Hennessey WJ. Sensitivity and specificity of carpal tunnel syndrome signs. Am J Phys Med Rehabil. 1997;76(6):451–7. [PubMed]
66. Gelmers HJ. The significance of Tinel’s sign in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Acta Neurochir (Wien). 1979;49(3–4):255–8. [PubMed]
67. Kuschner SH, Ebramzadeh E, Johnson D, Brien WW, Sherman R. Tinel’s sign and Phalen’s test in carpal tunnel syndrome. Orthopedics. 1992;15(11):1297–302. [PubMed]
68. Gerr F, Letz R, Harris-Abbott D, Hopkins LC. Sensitivity and specificity of vibrometry for detection of carpal tunnel syndrome. J Occup Environ Med. 1995;37(9):1108–15. [PubMed]
69. Golding DN, Rose DM, Selvarajah K. Clinical tests for carpal tunnel syndrome: an evaluation. Br J Rheumatol. 1986;25(4):388–90. [PubMed]
70. Heller L, Ring H, Costeff H, Solzi P. Evaluation of Tinel’s and Phalen’s signs in diagnosis of the carpal tunnel syndrome. Eur Neurol. 1986;25(1):40–2. [PubMed]
71. Mondelli M, Passero S, Giannini F. Provocative tests in different stages of carpal tunnel syndrome. Clin Neurol Neurosurg. 2001;103(3):178–83. [PubMed]
72. Burke DT, Burke MA, Bell R, Stewart GW, Mehdi RS, Kim HJ. Subjective swelling: a new sign for carpal tunnel syndrome. Am J Phys Med Rehabil. 1999;78(6):504–8. [PubMed]
73. De Smet L, Steenwerckx A, Van den Bogaert G, Cnudde P, Fabry G. Value of clinical provocative tests in carpal tunnel syndrome. Acta Orthop Belg. 1995;61(3):177–82. [PubMed]
74. Kaufman MA. Differential diagnosis and pitfalls in electrodiagnostic studies and special tests for diagnosing compressive neuropathies. Orthop Clin North Am. 1996;27(2):245–52. [PubMed]
75. Bruske J, Bednarski M, Grzelec H, Zyluk A. The usefulness of the Phalen test and the Hoffmann-Tinel sign in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Acta Orthop Belg. 2002;68(2):141–5. [PubMed]
76. Katz JN, Stirrat CR, Larson MG, Fossel AH, Eaton HM, Liang MH. A self-administered hand symptom diagram for the diagnosis and epidemiologic study of carpal tunnel syndrome. J Rheumatol. 1990;17(11):1495–8. [PubMed]
77. Katz JN, Stirrat CR. A self-administered hand diagram for the diagnosis of carpal tunnel syndrome. J Hand Surg [Am]. 1990;15(2):360–3.
78. Radecki P. A gender specific wrist ratio and the likelihood of a median nerve abnormality at the carpal tunnel. Am J Phys Med Rehabil. 1994;73(3):157–62. [PubMed]
79. LaBan V, Friedman NA, Zemenick GA. “Tethered” median nerve stress test in chronic carpal tunnel syndrome. Arch Phys Med Rehabil. 1986;67(11):803–4. [PubMed]
80. LaBan MM, MacKenzie JR, Zemenick GA. Anatomic observations in carpal tunnel syndrome as they relate to the tethered median nerve stress test. Arch Phys Med Rehabil. 1989;70(1):44–6. [PubMed]
81. Raudino F. Tethered median nerve stress test in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2000;40(1):57–60. [PubMed]
82. Stevens JC. AAEE minimonograph #26: The electrodiagnosis of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve. 1987;10(2):99–113. [PubMed]
83. Rempel D, Evanoff B, Amadio PC, de Krom M, Franklin G, Franzblau A, et al. Consensus criteria for the classification of carpal tunnel syndrome in epidemiologic studies. Am J Public Health. 1998;88(10):1447–51. [PubMed]
84. Practice parameter for electro diagnostic studies in carpal tunnel syndrome (summary statement). American Academy of Neurology, American Association of Electro diagnostic Medicine, and American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Neurology. 1993;43(11):2404–5. [PubMed]
85. Practice parameter for carpal tunnel syndrome (summary statement). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 1993;43(11):2406–9. [PubMed]
86. Jablecki CK, Andary MT, So YT, Wilkins DE, Williams FH. Literature review of the usefulness of nerve conduction studies and electromyography for the evaluation of patients with carpal tunnel syndrome. AAEM Quality Assurance Committee. Muscle Nerve. 1993;16(12):1392–414. [PubMed]
87. Chang MH, Liu LH, Lee YC, Wei SJ, Chiang HL, Hsieh PF. Comparison of sensitivity of transcarpal median motor conduction velocity and conventional conduction techniques in electro diagnosis of carpal tunnel syndrome. Clin Neurophysiol. 2006;117(5):984–91. [PubMed]
88. Dawson DM. Entrapment neuropathies: clinical overview. Hosp Pract (Minneap). 1995;30(8):37–40. 43–4. [PubMed]
89. Spinner RJ, Bachman JW, Amadio PC. The many faces of carpal tunnel syndrome. Mayo Clin Proc. 1989;64(7):829–36. [PubMed]
90. Haig AJ, Tzeng HM, LeBreck DB. The value of electro diagnostic consultation for patients with upper extremity nerve complaints: a prospective comparison with the history and physical examination. Arch Phys Med Rehabil. 1999;80(10):1273–81. [PubMed]
91. Bingham RC, Rosecrance JC, Cook TM. Prevalence of abnormal median nerve conduction in applicants for industrial jobs. Am J Ind Med. 1996;30(3):355–61. [PubMed]
92. Bodofsky EB, Wu KD, Campellone JV, Greenberg WM, Tomaio AC. A sensitive new median-ulnar technique for diagnosing mild Carpal Tunnel Syndrome. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2005;45(3):139–44. [PubMed]
93. Keles I, Karagulle Kendi AT, Aydin G, Zog SG, Orkun S. Diagnostic precision of ultrasonography in patients with carpal tunnel syndrome. Am J Phys Med Rehabil. 2005;84(6):443–50. [PubMed]
94. Koyuncuoglu HR, Kutluhan S, Yesildag A, Oyar O, Guler K, Ozden A. The value of ultrasonographic measurement in carpal tunnel syndrome in patients with negative electro diagnostic tests. Eur J Radiol. 2005;56(3):365–9. [PubMed]
95. El Miedany YM, Aty SA, Ashour S. Ultrasonography versus nerve conduction study in patients with carpal tunnel syndrome: substantive or complementary tests? Rheumatology (Oxford). 2004;43(7):887–95. [PubMed]
96. McGrath MH. Local steroid therapy in the hand. J Hand Surg [Am]. 1984;9(6):915–21.
97. O’Connor D, Marshall S, Massy-Westropp N. Non-surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(1) CD003219.
98. Gelberman RH, Aronson D, Weisman MH. Carpal-tunnel syndrome. Results of a prospective trial of steroid injection and splinting. J Bone Joint Surg Am. 1980;62(7):1181–4. [PubMed]
99. Green DP. Diagnostic and therapeutic value of carpal tunnel injection. J Hand Surg [Am]. 1984;9(6):850–4.
100. Giannini F, Passero S, Cioni R, Paradiso C, Battistini N, Giordano N, et al. Electrophysiologic evaluation of local steroid injection in carpal tunnel syndrome. Arch Phys Med Rehabil. 1991;72(10):738–42. [PubMed]
101. Hui AC, Wong S, Leung CH, Tong P, Mok V, Poon D, et al. A randomized controlled trial of surgery vs. steroid injection for carpal tunnel syndrome. Neurology. 2005;64(12):2074–8. [PubMed]
102. Racasan O, Dubert T. The safest location for steroid injection in the treatment of carpal tunnel syndrome. J Hand Surg [Br]. 2005;30(4):412–4.
103. Agarwal V, Singh R, Sachdev A, Wiclaff, Shekhar S, Goel D. A prospective study of the long-term efficacy of local methyl prednisolone acetate injection in the management of mild carpal tunnel syndrome. Rheumatology (Oxford). 2005;44(5):647–50. [PubMed]
104. Ly-Pen D, Andreu JL, de Blas G, Sanchez-Olaso A, Millan I. Surgical decompression versus local steroid injection in carpal tunnel syndrome: a one-year, prospective, randomized, open, controlled clinical trial. Arthritis Rheum. 2005;52(2):612–9. [PubMed]
105. Harris CM, Tanner E, Goldstein MN, Pettee DS. The surgical treatment of the carpal-tunnel syndrome correlated with preoperative nerve-conduction studies. J Bone Joint Surg Am. 1979;61(1):93–8. [PubMed]
106. Amadio PC. The first carpal tunnel release? J Hand Surg [Br]. 1995;20(1):40–1.
107. Taleisnik J. The palmar cutaneous branch of the median nerve and the approach to the carpal tunnel. An anatomical study. J Bone Joint Surg Am. 1973;55(6):1212–7. [PubMed]
108. Badger SA, O’Donnell ME, Sherigar JM, Connolly P, Spence RAJ. Open Carpal Tunnel Release – still a safe and effective operation. Ulster Med J. 2008;77(1):21–23.
109. Seiler JG, 3rd, Barnes K, Gelberman RH, Chalidapong P. Endoscopic carpal tunnel release: an anatomic study of the two-incision method in human cadavers. J Hand Surg [Am]. 1992;17(6):996–1002.
110. Mirza MA, King ET, Jr., Tanveer S. Palmar uniportal extrabursal endoscopic carpal tunnel release. Arthroscopy. 1995;11(1):82–90. [PubMed]
111. Katz JN, Fossel KK, Simmons BP, Swartz RA, Fossel AH, Koris MJ. Symptoms, functional status, and neuromuscular impairment following carpal tunnel release. J Hand Surg [Am]. 1995;20(4):549–55.
112. Seradge H, Seradge E. Piso-triquetral pain syndrome after carpal tunnel release. J Hand Surg [Am]. 1989;14(5):858–62.
113. Ludlow KS, Merla JL, Cox JA, Hurst LN. Pillar pain as a postoperative complication of carpal tunnel release: a review of the literature. J Hand Ther. 1997;10(4):277–82. [PubMed]
114. Wilson KM. Double incision open technique for carpal tunnel release: an alternative to endoscopic release. J Hand Surg [Am]. 1994;19(6):907–12.
115. Hunter JM. Recurrent carpal tunnel syndrome, epineural fibrous fixation, and traction neuropathy. Hand Clin. 1991;7(3):491–504. [PubMed]
116. Atik TL, Smith B, Baratz ME. Risk of neurovascular injury with limited-open carpal tunnel release: defining the “safe-zone” J Hand Surg [Br]. 2001;26(5):484–7.
117. Jimenez DF, Gibbs SR, Clapper AT. Endoscopic treatment of carpal tunnel syndrome: a critical review. J Neurosurg. 1998;88(5):817–26. [PubMed]
118. Wang AA, Hutchinson DT, Vanderhooft JE. Bilateral simultaneous open carpal tunnel release: a prospective study of postoperative activities of daily living and patient satisfaction. J Hand Surg [Am]. 2003;28(5):845–8.
119. Okutsu I, Ninomiya S, Takatori Y, Ugawa Y. Endoscopic management of carpal tunnel syndrome. Arthroscopy. 1989;5(1):11–8. [PubMed]
120. Chow JC. Endoscopic release of the carpal ligament: a new technique for carpal tunnel syndrome. Arthroscopy. 1989;5(1):19–24. [PubMed]
121. Agee JM, McCarroll HR, Jr., Tortosa RD, Berry DA, Szabo RM, Peimer CA. Endoscopic release of the carpal tunnel: a randomized prospective multicenter study. J Hand Surg [Am]. 1992;17(6):987–95.
122. Scholten RJ, Gerritsen AA, Uitdehaag BM, van Geldere D, de Vet HC, Bouter LM. Surgical treatment options for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2004;4 CD003905.
123. Thoma A, Veltri K, Haines T, Duku E. A systematic review of reviews comparing the effectiveness of endoscopic and open carpal tunnel decompression. Plast Reconstr Surg. 2004;113(4):1184–91. [PubMed]
124. Dias JJ, Bhowal B, Wildin CJ, Thompson JR. Assessing the outcome of disorders of the hand. Is the patient evaluation measure reliable, valid, responsive and without bias? J Bone Joint Surg Br. 2001;83(2):235–40. [PubMed]
125. Hudak PL, Amadio PC, Bombardier C. Development of an upper extremity outcome measure: the DASH (disabilities of the arm shoulder and hand) [corrected]. The Upper Extremity Collaborative Group (UECG). Am J Ind Med. 1996;29(6):602–8. [PubMed]
126. Derogatis LR, Lipman RS, Covi L, Rickels K. Factorial invariance of symptom dimensions in anxious and depressive neuroses. Arch Gen Psychiatry. 1972;27(5):659–65. [PubMed]
127. Leite JC, Jerosch-Herold C, Song F. A systematic review of the psychometric properties of the Boston Carpal Tunnel Questionnaire. BMC Musculoskelet Disord. 2006;7:78. [PubMed]
128. Schrijver HM, Gerritsen AA, Strijers RL, Uitdehaag BM, Scholten RJ, de Vet HC, et al. Correlating nerve conduction studies and clinical outcome measures on carpal tunnel syndrome: lessons from a randomized controlled trial. J Clin Neurophysiol. 2005;22(3):216–21. [PubMed]
129. Naidu SH, Fisher J, Heistand M, Kothari MJ. Median nerve function in patients undergoing carpal tunnel release: pre- and post-op nerve conductions. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2003;43(7):393–7. [PubMed]
130. Radwin RG, Sesto ME, Zachary SV. Functional tests to quantify recovery following carpal tunnel release. J Bone Joint Surg Am. 2004;86-A(12):2614–20. [PubMed]
131. Jeng OJ, Radwin RG, Rodriquez AA. Functional psychomotor deficits associated with carpal tunnel syndrome. Ergonomics. 1994;37(6):1055–69. [PubMed]
132. Radwin RG, Wertsch JJ, Jeng OJ, Casanova J. Ridge detection tactility deficits associated with carpal tunnel syndrome. J Occup Med. 1991;33(6):730–6. [PubMed]
133. Jerosch-Herold C, Leite JC, Song F. A systematic review of outcomes assessed in randomized controlled trials of surgical interventions for carpal tunnel syndrome using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) as a reference tool. BMC Musculoskelet Disord. 2006;7:96. [PubMed]
134. Gummesson C, Atroshi I, Ekdahl C. The quality of reporting and outcome measures in randomized clinical trials related to upper-extremity disorders. J Hand Surg [Am]. 2004;29(4):727–34. discussion 735–7.
135. Levine DW, Simmons BP, Koris MJ, Daltroy LH, Hohl GG, Fossel AH, et al. A self-administered questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in carpal tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am. 1993;75(11):1585–92. [PubMed]

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες