Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΟΔΙΩΝ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ (FOOT FRACTURES TESTS)

 • Δοκιμασία επίκρουσης της πτέρνας (δοκιμασία πλήξης, δοκιμασία επίκρουσης της πτέρνας, δοκιμασία τακουνιού) (heel tap test; bump test; heel percussion test; tap test)
 • Δοκιμασία σταθερότητας του τένοντα του περονιαίου μυός  (peroneal tendon stability test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης (ή σύνθλιψης) της πτέρνας (heel compression test; heel squeeze test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης του Potts (δοκιμασία συμπίεσης κνήμης και της περόνης) (Potts compression test; tibia - fibula compression test)
 • Σημείο Keen (Keen sign)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

 • Δοκιμασία Buerger (Buerger test)
 • Δοκιμασία διαλείπουσας χωλότητας (δοκιμασία ποδόμυλου) (claudication test; treadmill claudication test)
 • Δοκιμασία Moses (Mose’s test)
 • Δοκιμασία Moskowicz (Moskowicz test)
 • Δοκιμασία Ratschow-Boerger (Ratschow-Boerger test)
 • Σημείο Homan (Homan’ s sign)
 • Σημείο Payr (Payr sign)

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΩΝ

 • Δοκιμασία αναπήδησης του Mulder (δοκιμασία Morton) (Mulder click test; Morton’s test)
 • Δοκιμασία διάτασης δακτυλικών νεύρων (digital nerve stretch test)
 • Δοκιμασία μεσοδακτύλιου νευρώματος (interdigital neuroma test)
 • Σημείο διασποράς των δακτύλων του Nelson (Nelson’s toe spread sign)
 • Σημείο Duchenne (Duchenne sign)
 • Σημείο Marie-Foix (Marie-Foix sign)
 • Σημείο σφυγμομανόμετρου (tourniquet sign)
 • Σημείο Tinel (Tinel sign)
 • Χειρισμός Gaensslen (Gaensslen maneuver)

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΩΝ

 • Δοκιμασία επίκρουσης των μεταταρσίων (metatarsal tap test)
 • Δοκιμασία (ή σημείο) Strunsky (Strunsky sign ή test)
 • Δοκιμασία Grifka (Grifka test)

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ

 • Δοκιμασία γραμμής του Feiss (Feiss’ line test)
 • Δοκιμασία διόρθωσης προσαγωγής του πρόσθιου άκρου ποδιού (forefoot adduction correction test )
 • Δοκιμασία ευλυγισίας του άκρου ποδιού (foot flexibility test)
 • Δοκιμασία ευλύγιστης πλατυποδίας (supple ples planus test)
 • Δοκιμασία κριγμού (crepitation test)
 • Δοκιμασία κύβων του Coleman (Coleman block test)
 • Δοκιμασία πτώσης του σκαφοειδούς (navicular drop test)
 • Σημείο Helbing (Helbing sign)

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ

 • Μεμονωμένη κίνηση ποδοκνημικής άρθρωσης (isolated mortise joint movement)

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

 • Δοκιμασία (εξω στροφής) του Kleiger [Kleiger’s (external rotation) test]
 • Δοκιμασία έσω και έξω σταθερότητας της ποδοκνημικής (test of lateral and medial ankle instability)
 • Δοκιμασία παρεκτόπισης των δακτύλων  των ποδιών (toe displacement test)
 • Δοκιμασία προσθιοπίσθιας ολίσθησης των ταρσομεταταρσίων αρθρώσεων (tarsometatarsal anteroposterior glide test)
 • Δοκιμασία πρόσθιου συρταροειδούς ποδοκνημικής (ankle anterior drawer sign)
 • Στροφή πρόσθιου άκρου ποδιού (μεταταρσίων)[forefoot (metatarsal) rotation]

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΤΕΝΟΝΤΩΝ

 • Δοκιμασία αιώρησης (swing test)
 • Δοκιμασία διασταύρωσης των ποδιών (ή διασταυρούμενου ποδιού)(crossed-leg test)
 • Δοκιμασία έξω στροφής (lateral rotation test; external rotation stress test)
 • Δοκιμασία επίκρουσης του Αχίλλειου τένοντα (Achilles tendon tap test)
 • Δοκιμασία έσω αναστροφής (δοκιμασία κλίσης σε βλαισότητα) (eversion test)
 • Δοκιμασία έσω ολίσθησης της υπαστραγαλικής (medial subtalar glide test)
 • Δοκιμασία (ή χειρισμός) κλίσης του αστραγάλου 1 (δοκιμασία δυναμικού υπτιασμού, δοκιμασία δυναμικής ραιβότητας)[talar tilt test (ή maneuver) 1;  inversion stress test;  varus stress test; inversion talar tilt test)]
 • Δοκιμασία μεσομετατάρσιας ολίσθησης (intermetatarsal glide test)
 • Δοκιμασία ραιβότητας/βλαισότητας των μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων (varus/valgus stress testing of the MTP)
 • Δοκιμασία ραχιαίας έκτασης της ποδοκνημικής (dorsiflexion test)
 • Δοκιμασία σταθερότητας (εξωτερικό σημείο) (stability test; lateral sign)
 • Δοκιμασίες σταθερότητας (συρταροειδές σημείο) (stability test; drawer sign)
 • Δοκιμασία σύνθλιψης (squeeze test)
 • Δοκιμασία Thompson  (δοκιμασία συμπίεσης του Thompson, δοκιμασία συμπίεσης της γαστροκνημίας) (Thompson test; Thompson compression test; calf compression test)
 • Δοκιμασία επιβεβαίωσης της δοκιμασίας Thompson
 • Πλαγιο-πλάγια δοκιμασία (δοκιμασία Cotton) (side-to-side test; Cotton test)
 • Σημείο Hoffa (Hoffa sign)

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ (FOOT FRACTURES TESTS)
Δοκιμασία επίκρουσης της πτέρνας (δοκιμασία πλήξης της πτέρνας, δοκιμασία τακουνιού) (heel tap test; bump test; heel percussion test; tap test)
Ενδείξεις

 • Διάκριση καταγμάτων κόπωσης της κνήμης από (σύνδρομο προσθιο-εσωτερικού άλγους της κνήμης (medial tibial stress syndrome)

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι, με το εξεταζόμενο πόδι κρεμασμένο έξω απ΄αυτό
 • Με το ένα σας χέρι ακινητοποιείστε το σκέλος του ασθενούς, τοποθετώντας το στην πρόσθια επιφάνεια της κνήμης ή στη ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδιού και με το άλλο σας χέρι χτυπήστε ελαφρά την πελματιαία επιφάνεια της πτέρνας, με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω (ΕΙΚΟΝΑ)

       
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία επίκρουσης της πτέρνας για την διάγνωση των καταγμάτων κόπωσης του κατώτερου τμήματος της κνήμης ή της περόνης
Ερμηνεία

 • Εάν η επίκρουση της πτέρνας προκαλέσει πόνο κατά μήκος του κατώτερου τμήματος της κνήμης μπορεί να υπάρχει κάταγμα της κνήμης ή της περόνης
 • Αντίστοιχη δοκιμασία μπορεί να γίνει και στα μετατάρσια, σταθεροποιώντας το εξεταζόμενα δάκτυλα σε ουδέτερη θέση και επικρούοντας την άκρη τους για να ασκηθεί έτσι πίεση κατά μήκος της διάφυσης του εξεταζόμενου μεταταρσίου

Δοκιμασία σταθερότητας του τένοντα του περονιαίου μυός  (peroneal tendon stability test)
Ενδείξεις

 • Ρήξη καθεκτικού συνδέσμου των τενόντων των περονιαίων μυών /κάταγμα έξω σφυρού

Τεχνική

 • Με το ένα χέρι πιάστε το πόδι του ασθενούς και με το άλλο ψηλαφήστε τους τένοντες των περονιαίων μυών, ακριβώς πίσω από το έξω σφυρό (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Κάνετε πλήρη έσω αναστροφή του ποδιού του ασθενούς, ενώ ο ασθενής αντιστέκεται στην κίνηση αυτή

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία σταθερότητας τένοντα περονιαίου
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν οι τένοντες των περονιαίων ψηλαφητικά υπεξαρθρώνονται πάνω από το σφυρό προκαλώντας  πόνο, «κλικ» ή «πιάσιμο» πίσω από το σφυρό, και δείχνει κάταγμα του έξω σφυρού ή ρήξη του καθεκτικού συνδέσμου των περονιαίων τενόντων  

Δοκιμασία συμπίεσης (ή σύνθλιψης) της πτέρνας (heel compression test; heel squeeze test)
Ενδείξεις

 • Κάταγμα κόπωσης της πτέρνας

Τεχνική

 • Πιάστε την πτέρνα του ασθενούς με τα δάκτυλα των χεριών σας πλεγμένα και συμπιέστε την ομοιόμορφα και συμμετρικά μεταξύ του θέναρος και των αντίχειρων των χεριών σας (ΕΙΚΟΝΑ)

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συμπίεσης της πτέρνας για κάταγμα της πτέρνας
Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει κάταγμα κόπωσης της πτέρνας, ο χειρισμός αυτός προκαλεί έντονη πτερναλγία
 • Τα κατάγματα κόπωσης της πτέρνας παρατηρούνται κυρίως σε ασθενείς με σοβαρή οστεοπόρωση και οδηγούν σε ανταλγικό βάδισμα, συχνά χωρίς να φορτίζεται η πάσχουσα πτέρνα. Κλινικά, η πτέρνα μπορεί να παρουσιάζει διάχυτη διόγκωση και ευαισθησία με την ψηλάφηση.
 • Σε σπάνιες περιπτώσεις, η δοκιμασία συμπίεσης της πτέρνας προκαλεί έντονο πόνο σε ασθενείς με πτερναλγία οφειλόμενη σε άλλα αίτια, όπως η οπισθοπτερνική θυλακίτιδα.

Δοκιμασία συμπίεσης του Potts (δοκιμασία συμπίεσης της κνήμης και της  περόνης) (Potts compression test; tibia-fibula compression test)
Ενδείξεις

 • Κάταγμα κόπωσης της περόνης
 • Διάταση κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης κνημοπερονιαίας άρθρωσης

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τα πόδια αιωρούμενα έξω απ΄αυτό
 • Γονατίστε μπροστά από τον ασθενή και, με τα δυό σας χέρια, χουφτώστε την πίσω πλευρά της κνήμης και της περόνης, μακριά από την περιοχή του πόνου
 • Ύστερα, συμπιέστε μαλακά με τα χέρια σας την περόνη και την κνήμη, αυξάνοντας βαθμιαία την συμπίεση εάν ο ασθενής δεν αναφέρει πόνο ή άλλα συμπτώματα
 • Κάντε το ίδιο ανεβαίνοντας προς τα πάνω, προς την περιοχή του πόνου, μέχρις ότου ο ασθενής αναφέρει ότι πονάει

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συμπίεσης του Potts
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν η συμπίεση του σκέλους προκαλέσει πόνο σε ένα σημείο, ιδιαίτερα εάν αυτό εντοπίζεται μακριά από την περιοχή της συμπίεσης, και δείχνει gross κάταγμα ή κάταγμα κόπωσης της περόνης εάν εντοπίζεται κατά μήκος της διάφυσης της περόνης
 • Εάν ο πόνος εντοπίζεται στην περιφερική κνημοπερονιαία άρθρωση είναι ένδειξη συνδεσμικής διάτασης

Σημείο Keen (Keen sign)
Στα κατάγματα της περόνης (κάταγμα Pott) μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση της περισφύριας διαμέτρου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

 • Δοκιμασία Buerger (Buerger test)
 • Δοκιμασία διαλείπουσας χωλότητας (δοκιμασία ποδόμυλου) (claudication test; treadmill claudication test)
 • Δοκιμασία Moses (Mose’s test)
 • Δοκιμασία Moskowicz (Moskowicz test)
 • Δοκιμασία Ratschow-Boerger (Ratschow-Boerger test)
 • Σημείο Homan (Homan’ s sign)
 • Σημείο Payr (Payr sign)

Δοκιμασία Buerger (Buerger test)
Ενδείξεις

 • Ανεπάρκεια αρτηριών κάτω άκρων

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει σε ύπτια θέση χαλαρωμένος και με τα γόνατα σε έκταση
 • Ανυψώστε το πάσχον σκέλος του με το γόνατο τεντωμένο, ώστε το σύστοιχο ισχίο να λυγίσει περίπου κατά 45ο (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Πέστε στον ασθενή να κινήσει την ποδοκνημική του πάνω – κάτω (να κάνει δηλ. ραχιαία και πελματιαία κάμψη του άκρου ποδιού) επί 2 περίπου λεπτά.
 • Κατεβάστε το σκέλος και πέστε στον ασθενή να ανακαθίσει, αφήνοντας τα σκέλη του να κρέμονται χαλαρά έξω από την άκρη του εξεταστικού κρεβατιού, και παρατηρείστε το χρώμα των ποδιών

EIKONA. Δοκιμασία Buerger.
Ερμηνεία
Η δοκιμασία είναι θετική για αρτηριακή ανεπάρκεια, εάν :

 • Το δέρμα του εξεταζόμενου ποδιού ασπρίσει. Οι επιφανειακές φλέβες «χάνονται» λόγω του ότι αδειάζουν από το φλεβικό αίμα όταν το σκέλος ανυψώνεται, και/ή
 • Χρειάζεται περισσότερο από 1 min να ξαναγεμίσουν οι φλέβες του ποδιού και το σκέλος να εμφανίσει ερυθροκύανη χροιά όταν κατεβαίνει προς τα κάτω

Δοκιμασία διαλείπουσας χωλότητας (δοκιμασία ποδόμυλου) (claudication test; treadmill claudication test)
Ενδείξεις

 • Διαλείπουσα χωλότητα κάτω άκρων

Τεχνική

 • Ο ασθενής βαδίζει επί τόπου ή σε κυλιόμενο τάπητα – με ρυθμό 2 βημάτων ανά δευτερόλεπτο (120 βήματα/λεπτό) - επί 1 λεπτό (ΕΙΚΟΝΑ Α)

   
ΕΙΚΟΝΑ Α. Δοκιμασία διαλείπουσας χωλότητας. Επί τόπου βάδιση επί 1 λεπτό (2 βήματα/δευτερόλεπτο)
   

ΕΙΚΟΝΑ Β. Δοκιμασία διαλείπουσας χωλότητας. Ο ασθενής ανεβοκατεβάζει τα πόδια του στηριζόμενος στις μύτες των ποδιών

 • Εναλλακτικά, ανεβοκατεβάζει τα πόδια του στηριζόμενος στις μύτες των ποδιών με τον ίδιο ρυθμό (2 ανεβοκατεβάσματα/δευτερόλεπτο) (ΕΙΚΟΝΑ Β)

Ερμηνεία

 •  Εάν, στην διάρκεια της δοκιμασίας αυτής, ο ασθενής  παρουσιάσει κράμπα ή μεταβολές της χροιάς του δέρματος μπορεί να έχει διαλείπουσα χωλότητα  
 • Το χρονικό διάστημα από της έναρξης της δοκιμασίας μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων χαρακτηρίζεται ως «χρόνος διαλείπουσας χωλότητας» (claudication time) και καταγράφεται συνήθως σε δευτερόλεπτα

Δοκιμασία Moses (Mose’s test)
Ενδείξεις

 • Θρομβοφλεβίτιδα

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει πρηνής στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Σταθείτε όρθιος πίσω από τον ασθενή, κάντε κάμψη του γόνατος και συμπιέστε την γαστροκνημία του με τα 2 σας χέρια (EIKONA)

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Moses
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν η συμπίεση της γαστροκνημίας προκαλεί πόνο και είναι ένδειξη εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδας

Δοκιμασία Moskowicz (Moskowicz test)
Ενδείξεις

 • Κυκλοφορική ανεπάρκεια κάτω άκρων

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι με τα γόνατα τεντωμένα και χαλαρωμένα
 • Ανυψώστε το κάτω άκρο του ασθενούς τεντωμένο σε 45ο, τυλίξτε έναν ελαστικό επίδεσμο γύρω από το σκέλος του, από την ποδοκνημική έως το μέσον της κνήμης, και κρατείστε το στη θέση αυτή επί 5 λεπτά (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Ακολούθως, αφαιρέστε τον επίδεσμο γρήγορα, από πάνω προς τα κάτω, και παρατηρείστε πότε το δέρμα κοκκινίζει όταν απομακρύνεται η απόφραξη της παράπλευρης κυκλοφορίας

ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΦΩΤΟ-
Ερμηνεία

 • Εάν η φυσιολογική ερυθρότητα του δέρματος απουσιάζει ή καθυστερεί να εμφανισθεί αρκετά κάτω από την μη περιτυλιγμένη περιοχή, μπορεί να υπάρχει ένα κώλυμα (π.χ. αρτηριοφλεβική αναστόμωση) στην παράπλευρη κυκλοφορία

Δοκιμασία Ratschow-Boerger (Ratschow-Boerger test)
Ενδείξεις

 • Διάγνωση αγγειακών παθήσεων της πυέλου και των κάτω άκρων

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι και σηκώνει τα σκέλη του όσο μπορεί ψηλότερα
 • Στη θέση αυτή, κάνει συνεχώς στροφικές κινήσεις ή πελματιαία κάμψη και ραχιαία έκταση των ποδιών

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Ratschow-Boerger. (α) Ο ασθενής, ξαπλωμένος ύπτια, ανυψώνει τα σκέλη. (β) Ο ασθενής κάθεται στην άκρη του εξεταστικού κρεβατιού με τα σκέλη του κρεμασμένα έξω απ΄αυτό
Ερμηνεία

 • Εάν οι ασθενείς έχουν φυσιολογικά αγγεία, οι κινήσεις αυτές δεν προκαλούν πόνο ή ωχρότητα των πελμάτων
 • Εάν όμως έχουν κυκλοφορικές διαταραχές εμφανίζουν πόνο ποικίλης έντασης και σημαντική ισχαιμία στο πέλμα του πάσχοντος ποδιού.
 • Μετά από 2 λεπτά, πείτε στον ασθενή να σηκωθεί γρήγορα όρθιος και να κρεμάσει τα σκέλη του έξω από την άκρη του εξεταστικού κρεβατιού.
 • Εάν τα αγγεία λειτουργούν φυσιολογικά, μετά από 5-7 sec, το σκέλος θα παρουσιάσει αντιδραστική υπεραιμία και και οι φλέβες του θα ξαναγεμίσουν
 • Αντιθέτως, εάν τα αγγεία του εξεταζόμενου σκέλους δεν λειτουργούν κανονικά, η αντίδραση αυτή θα καθυστερήσει ανάλογα με την βαρύτητα της στένωσης του τοιχώματος των αγγείων

Σημείο Homan (Homan’s sign)
Ενδείξεις

 • Εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Ανυψώστε το σκέλος του ασθενούς και κάντε πελματιαία κάμψη του άκρου ποδιού, ενώ συμπιέζετε την γαστροκνημία του (ΕΙΚΟΝΑ)

 
ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο Homan
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική για εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα εάν η συμπίεση της γαστροκνημίας προκαλεί πόνο.
 • Πάντως, η δοκιμασία αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον ευρέως, γιατί συχνά είναι θετική σε άτομα χωρίς εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα και αρνητική, σε ασθενείς με εγκατεστημένη εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδα

Σημείο Payr (Payr sign)
Ευαισθησία με την πίεση στην έσω πλευρά του άκρου ποδιού είναι πρώιμο σημείο επικείμενης μετεγχειρητικής θρόμβωσης.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΩΝ

 • Δοκιμασία αναπήδησης του Mulder (δοκιμασία Morton) (Mulder click test; Morton’s test)
 • Δοκιμασία διάτασης δακτυλικών νεύρων (digital nerve stretch test)
 • Δοκιμασία μεσοδακτύλιου νευρώματος (interdigital neuroma test)
 • Σημείο διασποράς των δακτύλων του Nelson (Nelson’s toe spread sign)
 • Σημείο Duchenne (Duchenne sign)
 • Σημείο Marie-Foix (Marie-Foix sign)
 • Σημείο περιχειρίδας (tourniquet sign)
 • Σημείο Tinel (Tinel sign)
 • Χειρισμός Gaensslen (Gaensslen maneuver )

Δοκιμασία αναπήδησης του Mulder (δοκιμασία Morton) (Mulder click test; Morton’s test)
Ενδείξεις

 • Νεύρωμα Morton

Τεχνική

 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε το εξεταζόμενο σκέλος του ασθενούς πιάνοντάς το κάτω από την γαστροκνημία
 • Με το άλλο πιάστε το πρόσθιο άκρο πόδι του ασθενούς και συμπιέστε τις κεφαλές των μεταταρσίων μεταξύ τους σε εγκάρσια κατεύθυνση

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία αναπήδησης του Mulder (δοκιμασία Morton)
Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει νεύρωμα του Morton, ο χειρισμός αυτός προκαλεί οξύ πόνο στο πρόσθιο άκρο πόδι και ενίοτε παραισθησία, η οποία ακτινοβολεί στα γειτονικά δάκτυλα.
 • Σε μερικές περιπτώσεις ψηλαφώνται μικρές σκληρίες παρόμοιες με ινώματα μεταξύ των δακτύλων, οι οποίες και ενίοτε παρεκτοπίζονται δίνοντας αίσθηση «κλικ», όταν συμπιέζεται το πρόσθιο πόδι.

Δοκιμασία διάτασης δακτυλικών νεύρων (digital nerve stretch test)
Ενδείξεις

 • Μεταταρσαλγία Morton

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι, κρατώντας τις ποδοκνημικές σε πλήρη ραχιαία έκταση
 • Κάνετε πλήρη έκταση των δακτύλων, στο σημείο που υποπτεύεστε ότι υπάρχει νεύρωμα του Morton, και των 2 ποδιών

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία διάτασης των δακτυλικών νεύρων
Ερμηνεία

 • Πόνος και ενόχληση στο πέλμα των ποδιών με την κίνηση αυτή δείχνει σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα.

Δοκιμασία μεσοδακτύλιου νευρώματος (interdigital neuroma test)
Ενδείξεις

 • Μεσοδακτύλιο νεύρωμα

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Πιέστε το μεσομετατατάρσιο διάστημα του ποδιού του ασθενούς με την γομολάστιχα ενός μολυβιού

EIKONA. Δοκιμασία μεσοδακτύλιου νευρώματος
Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει μεσοδακτύλιο νεύρωμα, η πίεση αυτή αναπαράγει ή επιδεινώνει τα συμπτώματα

Αλλη τεχνική :

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια ή κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Πιάστε τις κεφαλές των μεταταρσίων με το χέρι σας και συμπιέστε τις σταθερά επί 1-2 λεπτά

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία μεσοδακτύλιου νευρώματος

 • Η δοκιμασία είναι θετική για μεσοδακτύλιο νεύρωμα ή νεύρωμα του Morton εάν προκαλέσει πόνο, αιμωδία και «γαργάλημα» στο πόδι ή τα δάκτυλα, που επιδεινώνονται με την συμπίεση και υποχωρούν όταν η πίεση απελευθερώνεται
 • Η δοκιμασία είναι γνωστή και ως δοκιμασία σύνθλιψης (squeeze test) και μπορεί να είναι ακόμα θετική σε περιπτώσεις κατάγματος κόπωσης των μεταταρσίων

Σημείο διασποράς των δακτύλων του Nelson (Nelson’s toe spread sign)

 • Εάν υπάρχει νεύρωμα Morton, τα δάκτυλα παρουσιάζουν εικόνα μεγαλύτερης διασποράς (αραίωσης), σε σύγκριση με το άλλο πόδι.  

Σημείο Duchenne (Duchenne sign)

Ενδείξεις

 • Παράλυση μακρού περονιαίου

Τεχνική

 • Ο ασθενής, ξαπλωμένος ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι, κάνει πελματιαία κάμψη του ποδιού ενώ εσείς σπρώχνετε προς τα πάνω (ραχιαίως) την κεφαλή του 1ου μεταταρσίου με τον αντίχειρά σας (ΕΙΚΟΝΑ Α)

 ΕΙΚΟΝΑ (Α). Σημείο Duchenne (αρνητικό)

EIKONA (Β) Σημείο Duchenne (θετικό). Πελματιαία κάμψη έξω χείλους ποδιού και ραχιαία έκταση έσω χείλους ποδιού

Ερμηνεία

 • Το σημείο είναι θετικό εάν το έσω χείλος του ποδιού κάνει ραχιαία έκταση και το έξω χείλος, πελματιαία κάμψη (ΕΙΚΟΝΑ Β) και η κεφαλή του 1ου μεταταρσίου δεν αντιστέκεται στην πίεση που ασκείτε με τον αντίχειρά σας
 • Εάν είναι θετικό, το σημείο Duchenne δείχνει παράλυση του μακρού περονιαίου μυός από βλάβη του επιπολής περονιαίου νεύρου ή της Ο4, Ο5 και Ι1 νευρικής ρίζας

Σημείο Marie-Foix (Marie-Foix sign)

Σε παθήσεις του ΚΝΣ το κάτω άκρο αποσύρεται με την εγκάρσια πίεση του ταρσού ή την κάμψη των δακτύλων, ακόμα και αν το σκέλος δεν μπορεί να κάνει εκούσιες κινήσεις.

Σημείο σφυγμομανόμετρου (tourniquet sign)
Ενδείξεις

 • Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Τοποθετείστε την περιχειρίδα ενός σφυγμομανόμετρου πάνω από το σφυρό του εξεταζόμενου σκέλους του ασθενούς και ασκείστε πίεση μεγαλύτερη από την συστολική του ασθενούς (φουσκώστε τον αεροθάλαμο πάνω από την συστολική πίεση του ασθενούς)

 
ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο περιχειρίδας για σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα
Ερμηνεία

 • Πόνος και ενόχληση στο πέλμα του ποδιού διάρκειας ενός περίπου λεπτού είναι ένδειξη συμπιεστικής νευροπάθειας του κνημιαίου νεύρου στο έσω σφυρό.

Σημείο Tinel (Tinel sign)
Ενδείξεις

 • Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει σε πρηνή θέση με το γόνατο σε κάμψη 90ο .
 • Επικρούστε το κνημιαίο νεύρο πίσω από το έσω σφυρό με ένα εξεταστικό σφυρί.

 ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο Tinel
Ερμηνεία

 • Πόνος και ενόχληση στο πέλμα του ποδιού με την επίκρουση του έσω σφυρού δείχνει σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα.

Χειρισμός Gaensslen (Gaensslen maneuver)
Ενδείξεις

 • Πόνος πρόσθιου ποδιού (νεύρωμα Morton, ερεθισμός αρθρικού θυλάκου)

Τεχνική

 • Σταθεροποιείστε τις κεφαλές των μεταταρσίων, τοποθετώντας τα δάκτυλα του ενός σας χεριού στη πελματιαία επιφάνεια και τον αντίχειρα, στη ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδιού του ασθενούς.
 • Με το άλλο χέρι συγκρατείστε τα δάκτυλα του ποδιού και συμπιέστε το πρόσθιο πόδι μέσω των κεφαλών των μεταταρσίων, πιέζοντας τις κεφαλές των μεταταρσίων του μικρού και του μεγάλου δακτύλου.

ΕΙΚΟΝΑ. Χειρισμός του Gaensslen
Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει νεύρωμα Morton, ο χειρισμός αυτός προκαλεί πόνο μεταξύ των κεφαλών των μεταταρσίων, ο οποίος συχνά είναι οξύς και πολύ έντονος και ακτινοβολεί στα γειτονικά με το νεύρωμα δάκτυλα.
 • Συχνά επίσης προκαλεί πόνο σε ασθενείς με σοβαρή πλατυποδία, όπου υπάρχει ερεθισμός του αρθρικού θυλάκου.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΩΝ

 • Δοκιμασία επίκρουσης των μεταταρσίων (metatarsal tap test)
 • Δοκιμασία (ή σημείο) Strunsky (Strunsky sign ή test)
 • Δοκιμασία Grifka (Grifka test)

Δοκιμασία επίκρουσης των μεταταρσίων (metatarsal tap test)
Ενδείξεις

 • Μεταταρσαλγία

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι, με τα πόδια αιωρούμενα έξω από αυτό.
 • Με το ένα σας χέρι κάντε ελαφρά υπερέκταση των δακτύλων του ασθενούς και, με το άλλο, επικρούστε τις κεφαλές των μεταταρσίων ή τις μεταταρσιοφαλαγγικές αρθρώσεις με ένα εξεταστικό σφυρί.

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία επίκρουσης των μεταταρσίων
Ερμηνεία    

 • Σε ασθενείς με μεταταρσαλγία οφειλόμενη σε χρόνιο ερεθισμό των μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων, η επίκρουση των σημείων αυτών επιδεινώνει την μεταταρσαλγία.
 • Εάν η επίκρουση μεταξύ των κεφαλών των μεταταρσίων (κυρίως μεταξύ 3ου και 4ου) προκαλέσει οξύ, πολύ έντονο πόνο, ο οποίος ακτινοβολεί και στα γειτονικά δάκτυλα, μπορεί να υπάρχει νεύρωμα του Morton.

Δοκιμασία (ή σημείο) Strunsky (Strunsky sign ή test)
Ενδείξεις

 • Μεταταρσαλγία

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια, με τα πόδια κρεμασμένα έξω από την άκρη του εξεταστικού κρεβατιού.
 • Συγκρατείστε τα μεγάλα δάκτυλα των ποδιών του ασθενούς μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη και των 2 σας χεριών, ενώ πιέζετε ταυτόχρονα τα άλλα δάκτυλα του εξεταζόμενου ποδιού με το υπόλοιπο χέρι σας. Στη συνέχεια κάντε απότομη πελματιαία κάμψη των ΜΤΦ αρθρώσεων.

   
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Strunsky : (α)  Πελματιαία κάμψη, (β) ψηλάφηση άρθρωσης

Ερμηνεία

 • Εάν ο ασθενής έχει μεταταρσαλγία λόγω χρόνιου ερεθισμού των ΜΤΦ αρθρώσεων, ο χειρισμός αυτός επιδεινώνει τα συμπτώματα, αυξάνοντας την πίεση στις ΜΤΦ αρθρώσεις. Η επώδυνη άρθρωση μπορεί στη συνέχεια να εντοπισθεί με την ψηλάφηση.

Δοκιμασία Grifka (Grifka test)
Ενδείξεις

 • Χαλάρωση κεφαλών μεταταρσίων

Τεχνική

 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε το πόδι του ασθενούς πιάνοντάς το από την πτέρνα, και με το άλλο κάντε παθητική ραχιαία έκταση των δακτύλων.
 • Ακολούθως, συμπιέστε τις κεφαλές των μεταταρσίων κατά τον επιμήκη τους άξονα, πιέζοντας τα δάκτυλα των ποδιών περιφερικά και προς το πέλμα.

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Grifka
Ερμηνεία

 • Η συμπίεση των κεφαλών των μεταταρσίων ισοδυναμεί με τις συμπιεστικές δυνάμεις, οι οποίες μεταφέρονται στις κεφαλές των μεταταρσίων στην επώδυνη φάση εξώθησης της βάδισης.
 • Φυσιολογικά, η πελματιαία συμπίεση των κεφαλών των μεταταρσίων είναι ανώδυνη, εάν όμως υπάρχει χαλάρωση των κεφαλών των μεταταρσίων, συνήθως είναι επώδυνη.

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ

 • Δοκιμασία γραμμής του Feiss (Feiss’ line test)
 • Δοκιμασία διόρθωσης της προσαγωγής του πρόσθιου άκρου ποδιού (forefoot adduction correction test )
 • Δοκιμασία ευλυγισίας του άκρου ποδιού (foot flexibility test)
 • Δοκιμασία ευλύγιστης πλατυποδίας (supple ples planus test)
 • Δοκιμασία κριγμού (crepitation test)
 • Δοκιμασία κύβων του Coleman (Coleman block test)
 • Δοκιμασία πτώσης του σκαφοειδούς (navicular drop test)

Δοκιμασία γραμμής του Feiss (Feiss’ line test)
Ενδείξεις

 • Υπερπρηνισμός άκρου ποδιού

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται σε ένα κάθισμα ή στο εξεταστικό κρεβάτι με τα πόδια του κρεμασμένα έξω από την άκρη του

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία γραμμής του Feiss

 • Βάλτε ένα σημάδι με μαρκαδόρο στην κορυφή του έσω σφυρού, στο φύμα του σκαφοειδούς και στην πελματιαία επιφάνεια της 1ης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης και ενώστε τα σημεία αυτά με μία γραμμή
 • Υστερα, ο ασθενής σηκώνεται και στέκεται όρθιος με τα πόδια του ανοιγμένα κατά περίπου 1 ίντσα και το βάρος του σώματος ισότιμα κατανεμημένο
 • Σημειώστε με τον μαρκαδόρο την νέα θέση του φύματος του σκαφοειδούς

Ερμηνεία

 • Εάν, στη νέα αυτή θέση, το σκαφοειδές πέφτει <10 mm, μπορεί να υπάρχει υπερπρηνισμός του άκρου ποδιού.

Δοκιμασία διόρθωσης προσαγωγής του πρόσθιου άκρου ποδιού (forefoot adduction correction test )
Ενδείξεις

 • Διάγνωση και διαφορική διάγνωση δύσκαμπτης και εύκαμπτης προσαγωγής του πρόσθιου άκρου ποδιού

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι.
 • Συγκρατείστε το πόδι του πάσχοντος σκέλους του ασθενούς με το ένα σας χέρι και προσπαθήστε να διορθώσετε την παραμόρφωση ωθώντας την έσω πλευρά του πρόσθιου ποδιού με τον αντίχειρα του άλλου σας χεριού  

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία διόρθωσης προσαγωγής του πρόσθιου άκρου ποδιού : (α) παραμόρφωση, (β) παθητική ανάταξη
Ερμηνεία

 • Εάν, με τον χειρισμό αυτό, το πρόσθιο πόδι ευθειάζεται  και η παραμόρφωση διορθώνεται, η προσαγωγή είναι εύκαμπτη και συνήθως διορθώνεται αυτόματα.
 • Εάν όμως δεν διορθώνεται παθητικά, τότε είναι δύσκαμπτη.

Δοκιμασία ευλυγισίας του άκρου ποδιού (foot flexibility test)
Ενδείξεις

 • Δύσκαμπτη ή εύκαμπτη βλαισοπλατυποδία
 • Σε ασθενείς με βλαισοπλατυποδία το έσω επίμηκες τόξο του ποδιού αποπλατύνεται και η βλαισότητα της πτέρνας αυξάνεται.

Τεχνική

 • Παρατηρήστε τα πόδια του ασθενούς από τα πλάγια και από πίσω, ενώ αυτός στέκεται όρθιος, πρώτα σε κανονική θέση και ύστερα στις μύτες των ποδιών

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία ευλυγισίας του άκρου ποδιού : (α) οπίσθια άποψη βλαισοποδίας, (β) εξαφάνιση της εύκαμπτης παραμόρφωσης όταν ο ασθενής στέκεται στις μύτες των ποδιών, (γ) σημαντική επιπέδωση του έσω επιμήκους τόξου, (δ) εμμονή της παραμόρφωσης όταν ο ασθενής στέκεται όρθιος στις μύτες των ποδιών, σε αντίθεση με την (ε) εύκαμπτη παραμόρφωση
Ερμηνεία

 • Εάν η επιπέδωση του έσω επιμήκους τόξου του ποδιού και η βλαισότητα της πτέρνας επιμένουν όταν ο ασθενής στέκεται στις μύτες των ποδιών, υπάρχει δύσκαμπτη παραμόρφωση βλαισοπλατυποδίας.
 • Οταν στέκoνται στις μύτες των ποδιών, οι ασθενείς με εύκαμπτη βλαισοπλατυποδία παρουσιάζουν ραιβοποίηση της πτέρνας αντισταθμιστικά στη βλαισότητα και κατάργηση του έσω επιμήκους τόξου.

Δοκιμασία ευλύγιστης πλατυποδίας (supple ples planus test)
Ενδείξεις

 • Ευλύγιστη πλατυποδία

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στην άκρη του εξεταστικού κρεβατιού
 • Καθίστε σε ένα σκαμνάκι στα πλάγια του ασθενούς και παρατηρείστε εάν το πόδι του παρουσιάζει έσω επίμηκες τόξο
 • Υστερα, ο ασθενής σηκώνεται όρθιος φορτίζοντας ομοιόμορφα τα κάτω άκρα με το βάρος του σώματός του
 • Παρατηρείστε πάλι την ύπαρξη του έσω επιμήκους τόξου

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία ευλύγιστης πλατυποδίας
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν το έσω επίμηκες τόξο εξαφανίζεται όταν ο ασθενής σηκώνεται όρθιος και ρίχνει το βάρος του σώματός του στα κάτω άκρα και δείχνει ευλύγιστη πλατυποδία.

Δοκιμασία κριγμού (crepitation test)
Ενδείξεις

 • Δύσκαμπτος μεγάλος  δάκτυλος

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στην άκρη του εξεταστικού κρεβατιού, με τα πόδια κρεμασμένα έξω από αυτό.
 • Ο εξεταστής κάθεται μπροστά από τον ασθενή, και συγκρατεί με το ένα του χέρι την εγγύς φάλαγγα του μεγάλου δακτύλου, τοποθετώντας τον αντίχειρα στην πρόσθια πλευρά και τα υπόλοιπα δάκτυλα, στην πελματιαία επιφάνειά του
 • Με το άλλο χέρι σταθεροποιεί την έξω πλευρά του πρόσθιου άκρου ποδιού, τοποθετώντας τον αντίχειρα στην πελματιαία επιφάνεια και τα υπόλοιπα δάκτυλα στη ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδιού
 • Ακολούθως προκαλεί  παθητική κάμψη, ραχιαία έκταση και περιστροφή της ΜΤΦ του μεγάλου δακτύλου.

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία κριγμού
Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος, οι κινήσεις της άρθρωσης είναι επώδυνες σε όλες τις κατευθύνσεις με συνοδό περιορισμό της κινητικότητος, ιδίως της ραχιαίας εκτάσεως.  
 • Τα ευρήματα αυτά συνοδεύονται από ψηλαφητό ή ακουστό κριγμό, λόγω ύπαρξης οστεοαρθρικών αλλοιώσεων.

Δοκιμασία κύβων του Coleman (Coleman block test)
Ενδείξεις

 • Παραμορφώσεις οπίσθιου άκρου ποδιού.

Τεχνική

 • Ενώ ο ασθενής στέκεται όρθιος, τοποθετείστε ξύλινους παραλληλεπίπεδους πάτους (κύβους), διαφορετικού πάχους, κάτω από την κεφαλή του 1ου μεταταρσίου (δοκιμασία έσω κύβου) (medial block), καθώς  και κάτω από την πτέρνα και το έξω χείλος του ποδιού, ανάλογα με την βαρύτητα και το σχήμα της παραμόρφωσης, ώστε το 1o μετατάρσιο να ακουμπήσει στο πάτωμα (δοκιμασία έξω κύβου) (lateral block).

 ΕΙΚΟΝΑ (α - δ) Δοκιμασία κύβων του Coleman. (α) ραιβότητα του οπίσθιου άκρου ποδιού και βλαισότητα του άκρου ποδιού και βλαισότητα του πρόσθιου άκρου ποδιού (όπως φαίνεται από μπροστά), (β) ραιβότητα του οπίσθιου άκρου ποδιού και βλαισότητα του πρόσθιου άκρου ποδιού (όπως φαίνεται απο πίσω), (γ) βλαισότητα του οπίσθιου άκρου ποδιού και ραιβότητα του πρόσθιου άκρου ποδιού (όπως φαίνεται από μπροστά), (δ) βλαισότητα του οπίσθιου άκρου ποδιού και ραιβότητα του πρόσθιου άκρου ποδιού (όπως φαίνεται από πίσω).
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία κύβων χρησιμεύει στην εκτίμηση της ευλυγισίας των αντισταθμιστικών παραμορφώσεων του οπίσθιου άκρου ποδιού, όταν υπάρχουν ταυτόχρονα μόνιμες συγκάμψεις του πρόσθιου άκρου ποδιού.   
 • Η δοκιμασία έσω κύβου επιτρέπει την εκτίμηση της ευλυγισίας ή/και βαρύτητας των συγκάμψεων όταν υπάρχουν παραμορφώσεις του οπίσθιου άκρου ποδιού σε ασθενείς με συνοδό σύγκαμψη ραιβότητας του πρόσθιου άκρου ποδιού.
 • Η δοκιμασία έξω κύβου επιτρέπει τον προσδιορισμό της ευλυγισίας των παραμορφώσεων ραιβότητας του οπίσθιου άκρου ποδιού, εάν υπάρχει ταυτόχρονα σύγκαμψη βλαισότητας του πρόσθιου άκρου ποδιού.
 • Οι εξωτερικοί κύβοι διορθώνουν τις ευλύγιστες αντισταθμιστικές παραμορφώσεις ραιβότητας του οπίσθιου άκρου ποδιού.
 • Δοκιμασία πτώσης του σκαφοειδούς (navicular drop test)

Ενδείξεις

 • Υπερπρηνισμός άκρου ποδιού

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι τοποθετώντας τα πέλματα των ποδιών του σε επαφή με το πάτωμα
 • Σημειώστε μια κουκίδα με ένα μαρκαδόρο πάνω από το φύμα του σκαφοειδούς του ασθενούς

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία πτώσης του σκαφοειδούς
Υστερα, γονατισμένος μπροστά από τον ασθενή, φέρτε την υπαστραγαλική άρθρωση σε ουδέτερη θέση, τοποθετείστε μία κάρτα διαστάσεων 3Χ5 μετά το έσω επίμηκες τόξο του ποδιού και σημαδέψτε μια κουκίδα στην κάρτα αντίστοιχα με το επίπεδο του σκαφοειδούς, με τα πέλματα του ασθενούς σε επαφή με το πάτωμα, αλλά χωρίς να φορτίζονται από το βάρος του σώματός του
Τέλος, με τον ασθενή στεκόμενο όρθιο και το βάρος του σώματος κατανεμημένο ομοιόμορφα στους άκρους πόδες, σημειώστε το νέο επίπεδο του σκαφοειδούς στην κάρτα και μετρείστε την απόσταση μεταξύ των 2 σημείων
Ερμηνεία
Η δοκιμασία είναι θετική εάν το σκαφοειδές πέφτει περισσότερο από 10 mm και δείχνει υπερπρηνισμό του άκρου ποδιού

Σημείο Helbing (Helbing sign)

 • Οι ασθενείς με πλατυποδία μπορεί να εμφανίσουν κύρτωση του Αχίλλειου τένοντα  προς τα μέσα (όπως φαίνεται από πίσω)

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
Μεμονωμένη κίνηση ποδοκνημικής άρθρωσης (isolated mortise joint movement)
Ενδείξεις

 • Παθήσεις ποδοκνημικής  άρθρωσης (κνημοπερονιαίας γλήνης)

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι με το γόνατο και την ποδοκνημική σε κάμψη 90ο
 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε το κατώτερο μέρος της κνήμης του ασθενούς, 15 περίπου εκατοστά κεντρικότερα του σφυρού και με το άλλο, την πελματιαία επιφάνεια του πρόσθιου άκρου ποδιού, ώστε το άκρο πόδι να αναπαυθεί στην πρόσθια – κάτω γωνία της πτέρνας (ΕΙΚΟΝΑ)

 
ΕΙΚΟΝΑ. Μεμονωμένη κίνηση ποδοκνημικής άρθρωσης

 • Ακολούθως, ωθείστε κεφαλικά (προς τα πάνω) την κνήμη και ουραία (προς τα κάτω), ταλαντώνοντας την ποδοκνημική και το πόδι, ενώ με το άλλο χέρι σταθεροποιείτε το πρόσθιο άκρο πόδι.

Ερμηνεία

 • Περιορισμός της κινητικότητας στη διάρκεια του χειρισμού αυτού αποκαλύπτει παθολογική κατάσταση της ποδοκνημικής άρθρωσης.

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

 • Δοκιμασία (εξω στροφής) του Kleiger [Kleiger’s (external rotation) test]
 • Δοκιμασία προσθιοπίσθιας ολίσθησης των ταρσομεταταρσίων αρθρώσεων (tarsometatarsal anteroposterior glide test)
 • Δοκιμασία πρόσθιου συρταροειδούς ποδοκνημικής (ankle anterior drawer sign)
 • Προσθιοπίσθια ολίσθηση μεταταρσίων (metatarsal anteroposterior glide)
 • Στροφή πρόσθιου άκρου ποδιού (μεταταρσίων)[forefoot (metatarsal) rotation]
 • Δοκιμασία παρεκτόπισης των δακτύλων  των ποδιών (toe displacement test)
 • Δοκιμασία έσω και έξω σταθερότητας της ποδοκνημικής (test of lateral and medial ankle instability)

Δοκιμασία (έξω στροφής) του Kleiger [Kleiger’s (external rotation) test]
Ενδείξεις

 • Αστάθεια ποδοκνημικής οφειλόμενη σε κάκωση του δελτοειδούς συνδέσμου ή/και κάκωση συνδέσμωσης.
 • Δελτοειδής σύνδεσμος
 • Μεσόστεη μεμβράνη
 • Περιφερική συνδέσμωση ποδοκνημικής
 • Πρόσθιοι/οπίσθιοι κνημοπερονιαίοι σύνδεσμοι

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Kleiger
 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Kleiger-δελτοειδής
 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Kleiger-συνδέσμωση
Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τα σκέλη κρεμασμένα έξω απ΄αυτό και τα γόνατα σε κάμψη 90ο  
 • Με το ένα χέρι σταθεροποιείστε το πάσχον σκέλος του ασθενούς κρατώντας την κνήμη πάνω από τα σφυρά, ενώ με το άλλο κάνετε έξω στροφή του άκρου ποδιού και ραχιαία έκταση της ποδοκνημικής 90ο  

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική, εάν παρατηρήσετε αυξημένη αστάθεια, συγκριτικά με την αντίθετη πλευρά, με ή/χωρίς πόνο, και δείχνει αστάθεια της ποδοκνημικής οφειλόμενη σε sprain του δελτοειδούς συνδέσμου
 • Εάν υπάρχει ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου, μπορεί ακόμα να παρεκτοπισθεί ο αστράγαλος από το έσω σφυρό.
 • Εάν ο χειρισμός αυτός είναι επώδυνος, μπορεί να υπάρχει ρήξη του πρόσθιου κνημοπερονιαίου συνδέσμου.

Δοκιμασία έσω και έξω σταθερότητας της ποδοκνημικής (test of lateral and medial ankle instability)
Ενδείξεις

 • Αστάθεια ποδοκνημικής λόγω ρήξης του έξω συνδέσμου της ποδοκνημικής

Τεχνική

 • O ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε την κνήμη του ασθενούς από την πίσω της πλευρά, λίγο πιο πάνω από τα σφυρά (ΕΙΚΟΝΑ)

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία σταθερότητας έσω και έξω ποδοκνημικής  

 • Με το άλλο σας χέρι πιάστε το πόδι του ασθενούς και κάνετε παθητικό υπτιασμό του άκρου πόδα, ώστε να «ανοίξει» η ποδοκνημική
 • Για να εξετάσετε τους έσω συνδέσμους, πιάστε το έσω μετατάρσιο και κάντε παθητικό πρηνισμό του άκρου ποδιού για να «ανοίξετε» την έσω πλευρά της ποδοκνημικής  

Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία αναδεικνύει την αστάθεια της ποδοκνημικής

Δοκιμασία παρεκτόπισης των δακτύλων  των ποδιών (toe displacement test)
Ενδείξεις

 • Αστάθεια μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων

Τεχνική

 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε την έσω πλευρά του πρόσθιου ποδιού του ασθενούς
 • Με το άλλο πιάστε το περιφερικό τμήμα μιάς εγγύς φάλαγγας και κινείστε το προς τα πίσω και πελματιαίως, σε σχέση με την κεφαλή του μεταταρσίου (ΕΙΚΟΝΑ)

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία παρεκτόπισης των δακτύλων : (α) οπίσθια παρεκτόπιση, (β) πελματιαία παρεκτόπιση
Ερμηνεία

 • Πόνος με τον χειρισμό αυτό στην MTF άρθρωση συνοδευόμενος από σημεία αστάθειας είναι ένδειξη αυξημένης παραμόρφωσης του δακτύλου, οδηγώντας σε λειτουργική γαμψοδακτυλία στη διάρκεια της φόρτισης του σκέλους
 • Εάν η αστάθεια αυξηθεί, η γαμψοδακτυλία μονιμοποιείται και η ΜΤΦ ακινητοποιείται σε ραχιαία έκταση  
 • Εάν η ΜΤΦ έχει μετατοπισθεί είναι αδύνατο να αναταχθεί στη δοκιμασία παρεκτόπισης των δακτύλων, οδηγώντας σε μεταταρσαλγία με ανάπτυξη κάλων στο πέλμα

Δοκιμασία προσθιοπίσθιας ολίσθησης των ταρσομεταταρσίων αρθρώσεων (tarsometatarsal anteroposterior glide test)
Ενδείξεις

 • Αστάθεια μεταταρσίων

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Σταθεροποιείστε την κεφαλή του 4ου μεταταρσίου του εξεταζόμενου ποδιού του ασθενούς τοποθετώντας τον αντίχειρα του ενός σας χεριού στο πέλμα και τον δείκτη και τον μέσο δάκτυλο, στη ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδιού (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Πιάστε με τον ίδιο τρόπο την κεφαλή του 5ου μεταταρσίου και κινείστε την ραχιαίως και πελματιαίως και μετά τις υπόλοιπες κεφαλές των μεταταρσίων.
 • Για να εξετάσετε την κεφαλή του 1ου μεταταρσίου σταθεροποιείστε την κεφαλή του 2ου μεταταρσίου και κινείστε την με το άλλο χέρι

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία προσθιοπίσθιας ολίσθησης των ταρσομεταταρσίων αρθρώσεων
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία αναδεικνύει την αστάθεια των μεταταρσίων.

Δοκιμασία πρόσθιου συρταροειδούς ποδοκνημικής (ankle anterior drawer sign)
Ενδείξεις

 • Αστάθεια ποδοκνημικής λόγω διαστρέμματος του πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου συνδέσμου

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τα πόδια κρεμασμένα έξω από την άκρη του
 • Τοποθετείστε το ένα σας χέρι γύρω από την πρόσθια επιφάνεια του κατώτερου μέρους της κνήμης του ασθενούς, πάνω από την ποδοκνημική, και με το άλλο πιάστε την πτέρνα του (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Ακολούθως, σπρώξτε την κνήμη προς τα πίσω, τραβώντας την πτέρνα και τον αστράγαλο προς τα εμπρός

 
EIKONA. Δοκιμασία πρόσθιου συρταροειδούς ποδοκνημικής για την εκτίμηση της σταθερότητας του πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου συνδέσμου
Ερμηνεία

 • Εάν, με τον χειρισμό αυτό, το πόδι της πάσχουσας πλευράς μετατοπίζεται προς τα εμπρός >3-5 mm ή εάν η πάσχουσα ποδοκνημική υπεξαρθρώνεται περισσότερο από την υγιή, ενδεχομένως υπάρχει ρήξη του προσθίου αστραγαλοπτερνικού συνδέσμου
 • Ακόμα, όταν ο αστράγαλος μετακινείται και υπεξαρθρώνεται ο ασθενής αναφέρει πόνο ή γίνεται αντιληπτό ένας αμβλύς ήχος (κλίκ)

Στροφή πρόσθιου άκρου ποδιού (μεταταρσίων)[forefoot (metatarsal) rotation]
Ενδείξεις

 • Μεσάρθρια αστάθεια

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Πιάστε τα μετατάρσιά του με τον ίδιο τρόπο, όπως στην ολίσθηση των μεταταρσίων
 • Σταθεροποιώντας την κεφαλή του 2ου μεταταρσίου, κινείστε την κεφαλή του πρώτου μεταταρσίου, αλλά, αντί να κάνετε προσθιοπίσθια ολίσθηση, περιστρέψτε την κεφαλή του 1ου μεταταρσίου προς την 2η, τόσο δεξιόστροφα, όσο και αριστερόστροφα, κάνοντας κυκλοτερή κίνηση της κεφαλής του μεταταρσίου (EIKONA)

 
EIKONA. Στροφή πρόσθιου άκρου ποδιού (μεταταρσίων)
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν οι κεφαλές των μεταταρσίων ολισθαίνουν ανάμεσα στα δάκτυλά σας.

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΤΕΝΟΝΤΩΝ

 • Δοκιμασία αιώρησης (swing test)
 • Δοκιμασία διασταύρωσης των ποδιών (ή διασταυρούμενου ποδιού)(crossed-leg test)
 • Δοκιμασία έξω στροφής (lateral rotation test; external rotation stress test)
 • Δοκιμασία επίκρουσης του Αχίλλειου τένοντα (Achilles tendon tap test)
 • Δοκιμασία έσω αναστροφής (δοκιμασία κλίσης σε βλαισότητα) (eversion test)
 • Δοκιμασία έσω ολίσθησης της υπαστραγαλικής (medial subtalar glide test)
 • Δοκιμασία (ή χειρισμός) κλίσης του αστραγάλου 1 (δοκιμασία δυναμικού υπτιασμού, δοκιμασία δυναμικής ραιβότητας)[talar tilt test (ή maneuver) 1;  inversion stress test;  varus stress test; inversion talar tilt test)]
 • Δοκιμασία μεσομετατάρσιας ολίσθησης (intermetatarsal glide test)
 • Δοκιμασία ραιβότητας/βλαισότητας των μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων (varus/valgus stress testing of the MTP)
 • Δοκιμασία ραχιαίας έκτασης της ποδοκνημικής (dorsiflexion test)
 • Δοκιμασία σταθερότητας (εξωτερικό σημείο) (stability test; lateral sign)
 • Δοκιμασίες σταθερότητας (συρταροειδές σημείο) (stability test; drawer sign)
 • Δοκιμασία σύνθλιψης (squeeze test)
 • Δοκιμασία Thompson  (δοκιμασία συμπίεσης του Thompson, δοκιμασία συμπίεσης της γαστροκνημίας) (Thompson test; Thompson compression test; calf compression test)
 • Δοκιμασία επιβεβαίωσης της δοκιμασίας Thompson
 • Πλαγιο-πλάγια δοκιμασία (δοκιμασία Cotton) (side-to-side test; Cotton test)
 • Σημείο Hoffa (Hoffa sign)

Δοκιμασία αιώρησης (swing test)
Ενδείξεις

 • Υπεξάρθρημα αστραγαλοκνημιαίας άρθρωσης

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι με τα πόδια κρεμασμένα έξω απ΄αυτό
 • Καθίστε μπροστά από τα πόδια του ασθενούς, τοποθετείστε τα χέρια σας πάνω στη ραχιαία επιφάνεια των άκρων ποδιών, κρατώντας τα παράλληλα με το πάτωμα, και ψηλαφείστε την πρόσθια πλευρά του αστραγάλου με τους αντίχειρες (ΕΙΚΟΝΑ 11Α)
 • Υστερα, κάνετε παθητική πελματιαία κάμψη και ραχιαία έκταση της ποδοκνημικής και παρατηρείστε το επίπεδο της κίνησης, ιδιαίτερα κατά την ραχιαία έκταση (ΕΙΚΟΝΑ 11Β)

 
EIKONA. Δοκιμασία αιώρησης
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν ο ασθενής προβάλλει αντίσταση κατά την ραχιαία έκταση της ποδοκνημικής και δείχνει οπίσθιο υπεξάρθρημα της αστραγαλοκνημιαίας άρθρωσης
 • Εάν η κινητικότητα της άρθρωσης είναι αυξημένη, κάνετε μια απλή ακτινογραφία ή αξονική/μαγνητική τομογραφία για να αποκλείσετε υποκείμενο κάταγμα

Δοκιμασία διασταύρωσης των ποδιών (ή διασταυρούμενου ποδιού)(crossed-leg test)
Ενδείξεις

 • Υψηλό διάστρεμμα ποδοκνημικής

Τεχνική

 • Ο ασθενής, καθισμένος σε ένα κάθισμα, τοποθετεί το πάσχον σκέλος πάνω από το αντίθετο γόνατο.
 • Στη θέση αυτή, δέχεται πίεση η εγγύς περόνη του πάσχοντος σκέλους.

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία διασταύρωσης των ποδιών για την διάγνωση του υψηλού συνδεσμικού διαστρέμματος της ποδοκνημικής
Ερμηνεία

 • Πόνος στο περιφερικό άκρο της ποδοκνημικής δείχνει διάστρεμμα των συνδέσμων της ποδοκνημικής .

Δοκιμασία έξω στροφής (lateral rotation test; external rotation stress test)
Ενδείξεις

 • Εν τω βάθει μοίρα δελτοειδούς συνδέσμου
 • Μεσόστεη μεμβράνη
 • Πρόσθιος και έσω κνημοπερονιαίος σύνδεσμος

Τεχνική

 • Το σκέλος του ασθενούς τοποθετείται στην ίδια θέση όπως στη δοκιμασία κλίσης του αστραγάλου
 • Σταθεροποιείστε με το ένα σας χέρι το κατώτερο μέρος της κνήμης και με το άλλο κάνετε έξω στροφή του ποδιού του του ασθενούς (ΕΙΚΟΝΑ). Με τον χειρισμό αυτό περιστρέφεται ταυτόχρονα και ο αστράγαλος, στρεσσάροντας την κνημοπερονιαία άρθρωση

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία έξω στροφής
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο στη συνδεσμική περιοχή ή στην μέση ποδοκνημική και δείχνει συνδεσμική κάκωση ή ρήξη και κάκωση των εν τω βάθει ινών του έσω δελτοειδούς συνδέσμου

Δοκιμασία επίκρουσης του Αχίλλειου τένοντα (Achilles tendon tap test)
Ενδείξεις

 • Ρήξη Αχίλλειου τένοντα

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει σε πρηνή θέση, με το εξεταζόμενο γόνατο σε κάμψη 90ο
 • Με το ένα σας χέρι, κρατείστε το πόδι του ασθενούς απο την άκρη. Με το άλλο, χτυπήστε τον Αχίλλειο τένοντα πάνω από την κατάφυσή του με ένα εξεταστικό σφυρί.

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία επίκρουσης του Αχίλλειου τένοντα
Ερμηνεία  

 • Η ρήξη του Αχίλλειου τένοντα προκαλεί πόνο και κατάργηση της πελματιαίας κάμψης του άκρου ποδιού.
 • Επιδείνωση του πόνου και κατάργηση της πελματιαίας κάμψης με την επίκρουση του Αχίλλειου τένοντα είναι ένδειξη ρήξης του Αχίλλειου τένοντα (διαφορική διάγνωση από νευρολογικά νοσήματα)

Δοκιμασία έσω αναστροφής (δοκιμασία κλίσης σε βλαισότητα) (eversion test)
Ενδείξεις

 • Ρήξη έσω δελτοειδούς συνδέσμου

Τεχνική

 • Κρατείστε το πόδι του ασθενούς στην ίδια θέση όπως στη δοκιμασία κλίσης του αστραγάλου
 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε το σκέλος του ασθενούς πιάνοντάς το από το κατώτερο μέρος της κνήμης και, με το άλλο, κρατήστε το μέσο άκρο πόδι από την πελματιαία επιφάνεια και κάνετε έξω αναστροφή έως την ανατομική φραγή (ΕΙΚΟΝΑ)

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία έσω αναστροφής
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν ο χειρισμός αυτός προκαλέσει πόνο στην ακραία θέση της ανάσπασης ή παρατηρήσετε αυξημένη χαλάρωση, συγκριτικά με την αντίθετη πλευρά, και δείχνει κάκωση ή ρήξη του έσω δελτοειδούς συνδέσμου

 
Δοκιμασία έσω ολίσθησης της υπαστραγαλικής (medial subtalar glide test)


Ενδείξεις

 • Υπερβολική μετατόπιση της πτέρνας προς τα μέσα (στον αστράγαλο)

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι
 • Με το ένα σας χέρι σταθεροποιείστε τον αστράγαλο του ασθενούς από πάνω και με το άλλο πιάστε την πτέρνα του από την πελματιαία επιφάνεια του άκρου ποδιού
 • Σταθεροποιείστε τον αστράγαλο με την υπαστραγαλική σε ουδέτερη θέση, ενώ με το άλλο χέρι μετατοπίστε την πτέρνα προς τα μέσα

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία ολίσθησης έσω υπαστραγαλικής
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν παρατηρήσετε αυξημένη κινητικότητα και δείχνει κάκωση των πλαγίων συνδέσμων

Δοκιμασία (ή χειρισμός) κλίσης του αστραγάλου 1 (δοκιμασία δυναμικού υπτιασμού, δοκιμασία δυναμικής ραιβότητας)[talar tilt test (ή maneuver) 1;  inversion stress test; varus stress test; inversion talar tilt test)]
Ενδείξεις

 • Ρήξη πτερνοπερονιαίου και πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου συνδέσμου

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια ή κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τα πόδια κρεμασμένα έξω από την άκρη του
 • Με το ένα σας χέρι πιάστε την πτέρνα του και τοποθετείστε το πόδι και την πτέρνα σε ουδέτερη θέση, με τον αντίχειρα ή τα δάκτυλα κατά μήκος του πτερνοπερονιαίου συνδέσμου, και με το άλλο σταθεροποιείστε το κατώτερο μέρος της κνήμης (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Με το χέρι που κρατάτε την πτέρνα ασκείστε αντίθετη δύναμη, σπρώχνοντας την προς τα μέσα, ώστε να προκαλέσετε κλίση του αστραγάλου

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία κλίσης αστραγάλου. Εξέταση πτερνοπερονιαίου και πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου συνδέσμου
Άλλη τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται ή ξαπλώνει ύπτια στο εξεταστικό κρεβάτι με τα πόδια κρεμασμένα έξω από την άκρη του και τις ποδοκνημικές σε ουδέτερη θέση.
 • Τοποθετείστε την υγιή ποδοκνημική του ασθενούς σε γωνία 90ο και σταθεροποιείστε με το ένα σας χέρι το πόδι του, πιάνοντάς το από την πτέρνα ή από την έσω πλευρά του άκρου ποδιού.
 • Με το άλλο σας χέρι κάνετε κίνηση υπτιασμού του ποδιού, για να προσδιορίσετε τον βαθμό της χαλάρωσης της ποδοκνημικής.
 • Επαναλάβετε τον ίδιο χειρισμό στην πάσχουσα ποδοκνημική.

Άλλη τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια ή κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τα πόδια κρεμασμένα έξω από την άκρη του
 • Με το ένα σας χέρι πιάστε την πτέρνα του και τοποθετείστε το πόδι και την πτέρνα σε ουδέτερη θέση, με τον αντίχειρα ή τα δάκτυλα κατά μήκος του πτερνοπερονιαίου συνδέσμου, και με το άλλο σταθεροποιείστε το κατώτερο μέρος της κνήμης (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Με το χέρι που κρατάτε την πτέρνα ασκείστε αντίθετη δύναμη σπρώχνοντας την προς τα μέσα ώστε να προκαλέσετε κλίση του αστραγάλου

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία κλίσης του αστραγάλου
Ερμηνεία

 • Εμφανής ισχυρή γωνίωση ή διαφορά μεγαλύτερη από 15ο μεταξύ των 2 ποδοκνημικών είναι ενδεικτική πλήρους ρήξης του πτερνοπερονιαίου και του πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου συνδέσμου στην πάσχουσα πλευρά
 • Αυξημένη χαλάρωση της πάσχουσας ποδοκνημικής, συγκριτικά με την υγιή, είναι ένδειξη κάκωσης ή ανεπάρκειας του πτερνοπερονιαίου συνδέσμου και πιθανώς του πρόσθιου και του οπίσθιου αστραγαλοπερονιαίου συνδέσμου.
 • Ο βαθμός της κάκωσης του δελτοειδούς συνδέσμου μπορεί να εκτιμηθεί με τον ίδιο περίπου τρόπο, κάνοντας κίνηση πρηνισμού, αντι υπτιασμού, του ποδιού.

Δοκιμασία μεσομετατάρσιας ολίσθησης (intermetatarsal glide test)
Ενδείξεις

 • Κάκωση εν τω βαθει εγκάρσιου μετατάρσιου ή/και του μεσόστεου συνδέσμου

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια ή κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τα γόνατα σε έκταση
 • Τοποθετηθείτε μπροστά από τον ασθενή και πιάστε τις κεφαλές δύο γειτονικών μεταταρσίων και κινείστε τις προς την αντίθετη κατεύθυνση την κάθε μιά (π.χ. την μία προς τα πάνω και την άλλη προς τα κάτω)
 • Κάντε το ίδιο σε όλες τις (τέσσερις) μεσομετατάρσιες αρθρώσεις

 
EIKONA. Δοκιμασία μεσομετατάρσιας ολίσθησης
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλεί πόνο ή αυξημένη ολίσθηση και δείχνει κάκωση του εν τω βαθει εγκάρσιου μετατάρσιου ή/και του μεσόστεου συνδέσμου

Δοκιμασία ραιβότητας/βλαισότητας των μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων (varus/valgus stress testing of the MTP)
Ενδείξεις

 • Sprain πλαγίων συνδέσμων

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια ή κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τα γόνατα σε έκταση
 • Σταθείτε στα πλάγια του πάσχοντος ποδιού και, με το ένα σας χέρι, σταθεροποιείστε το εγγύς οστούν το γειτονικό με την  εξεταζόμενη άρθρωση
 • Με το άλλο σας χέρι πιάστε το οστούν το περιφερικό της εξεταζόμενης άρθρωσης, κοντά στο μέσον της διάφυσής του, και κινείστε το περιφερικό οστούν προς τα μέσα και προς τα έξω, προσπαθώντας να «ανοίξετε» την άρθρωση

   
EIKONA. Δοκιμασία ραιβότητας/βλαισότητας μεταταρσιοφαλαγγικών
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει αυξημένη χαλάρωση ή πόνο και δείχνει sprain των πλαγίων συνδέσμων

Δοκιμασία ραχιαίας έκτασης της ποδοκνημικής (dorsiflexion test)
Ενδείξεις

 • Βράχυνση ή ρίκνωση του υποκνημίδιου μυός

Τεχνική

 • Με τον ασθενή καθισμένο, κάνετε έκταση του σκέλους και ύστερα ραχιαία έκταση της ποδοκνημικής του ασθενούς (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Εάν η ραχιαία έκταση της ποδοκνημικής είναι περιορισμένη, λυγίστε το γόνατο του ασθενούς και επαναλάβετε τον χειρισμό

 
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία ραχιαίας έκτασης της ποδοκνημικής
Ερμηνεία      

 • Περιορισμός της κινητικότητας και στις 2 θέσεις είναι ένδειξη βράχυνσης ή ρίκνωσης του υποκνημίδιου μυός, ενώ περιορισμός μόνο της έκτασης του γόνατος, βράχυνσης του γαστροκνήμιου.

Δοκιμασία σταθερότητας (εξωτερικό σημείο) (stability test; lateral sign)
Ενδείξεις

 • Ρήξη πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου ή/και πτερνοπερονιαίου συνδέσμου.  

Τεχνική         

 • Κάντε παθητική έσω ανάσπαση της πτέρνας του ασθενούς (κίνηση υπτιασμού).

Ερμηνεία    

 • Εικόνα ψηλαφητού κενού και στροφής του αστράγαλου δείχνει ρήξη του πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου ή/και του πτερνοπερονιαίου συνδέσμου.

Δοκιμασία σταθερότητας (συρταροειδές σημείο) (stability test; drawer sign)
Ενδείξεις

 • Ρήξη πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου συνδέσμου.

Τεχνική          

 • Με το άκρο πόδι του ασθενούς κρεμασμένο ελεύθερο έξω από το εξεταστικό κρεβάτι, τραβήξτε την πτέρνα του προς τα εμπρός, ενώ σπρώχνετε το περιφερικό άκρο της κνήμης προς τα πίσω.

ΕΙΚΟΝΑ. Συρταροειδές σημείο ποδοκνημικής
Ερμηνεία       

 • Αυξημένο εύρος κίνησης προς τα εμπρός (σε σχέση με την υγιή πλευρά) δείχνει ρήξη του πρόσθιου αστραγαλοπερονιαίου συνδέσμου.

Δοκιμασία σύνθλιψης (squeeze test)
Ενδείξεις

 • Κάκωση/ρήξη συνδέσμωσης

Τεχνική

 • Ο ασθενής κάθεται στο εξεταστικό κρεβάτι με τα κάτω άκρα χαλαρωμένα και κρεμασμένα έξω απο αυτό
 • Τοποθετείστε και τα δυό σας χέρια με τα δάκτυλα πλεγμένα στο κάτω τριτημόριο της κνήμης του ασθενούς, πάνω από τα σφυρά, και το θέναρ, κατά μήκος της κνήμης και της περόνης (ΕΙΚΟΝΑ)
 • Στη θέση αυτή, συμπιέστε τα χέρια σας μεταξύ τους επί 2’’  περίπου

ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία σύνθλιψης
Ερμηνεία

 • Η δοκιμασία είναι θετική εάν προκαλέσει πόνο με την συμπίεση στο επίπεδο της συνδέσμωσης και δείχνει κάκωση ή ρήξη της συνδέσμωσης

Δοκιμασία Thompson  (δοκιμασία συμπίεσης του Thompson, δοκιμασία συμπίεσης της γαστροκνημίας) (Thompson test; Thompson compression test; calf compression test)
Ενδείξεις

 • Ρήξη του Αχίλλειου τένοντα

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει στο εξεταστικό κρεβάτι σε πρηνή θέση, με τα γόνατα τεντωμένα και τα πόδια κρεμασμένα έξω από την άκρη του κρεβατιού
 • Στη θέση αυτή, πιάστε την γαστροκνημία του πάσχοντος σκέλους του ασθενούς με το ένα σας χέρι και συμπιέστε με δύναμη την μάζα του μυός (ΕΙΚΟΝΑ A)
 • Η δοκιμασία μπορεί επίσης να γίνει με τον ασθενή ξαπλωμένο σε πρηνή θέση και το γόνατο σε κάμψη 90ο. Στην θέση αυτή, πιάστε την γαστροκνημία του ασθενούς και με τα δυό σας χέρια και συμπιέστε την (ΕΙΚΟΝΑ B).

     
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία συμπίεσης του Thompson : (A) με το γόνατο σε έκταση, (B) με το γόνατο σε κάμψη 90ο

Ερμηνεία

 • Εάν ο Αχίλλειος τένοντας είναι ακέραιος, η παθητική συμπίεση των μυών της γαστροκνημίας φυσιολογικά ακολουθείται από ελαφρά παθητική πελματιαία κάμψη του ποδιού (ΕΙΚΟΝΑ Γ).
 • Κατάργηση της πελματιαίας κάμψης του άκρου ποδιού με την συμπίεση της γαστροκνημίας είναι σημείο ρήξης του Αχίλλειου τένοντα (δοκιμασία Simmond)

 
EIKONA (Γ). Φυσιολογική πελματιαία κάμψη με την συμπίεση της γαστροκνημίας

 • Εάν ο Αχίλλειος τένοντας έχει σπάσει, ο ασθενής δεν μπορεί να σταθεί στα ακροδάκτυλα των ποδιών, ιδιαίτερα όταν στέκεται μόνο στο πάσχον σκέλος, και το αντανακλαστικό του Αχίλλειου τένοντα απουσιάζει

Δοκιμασία επιβεβαίωσης της δοκιμασίας Thompson

 • Τοποθετείστε ένα σφυγμομανόμετρο στη γαστροκνημία του πάσχοντος σκέλους του ασθενούς και φουσκώστε το μέχρι 100 mm Hg
 • Κάνετε ραχιαία έκταση του άκρου ποδιού και παρατηρήστε τον δείκτη του σφυγμομανόμετρου
 • Φυσιολογικά, η κίνηση αυτή αυξάνει την πίεση μέχρι 140 mm Hg, εάν όμως υπάρχει ρήξη του Αχίλλειου τένοντα ο δείκτης απλώς τρεμοπαίζει.

Πλαγιο-πλάγια δοκιμασία (δοκιμασία Cotton) (side-to-side test; Cotton test)
Ενδείξεις

 • Σύνθετες κακώσεις της συνδέσμωσης
 • Διεύρυνση της κνημοπερονιαίας γλήνης οφειλόμενη σε αστάθεια της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης.

Τεχνική

 • Τοποθετείστε την ποδοκνημική του ασθενούς σε ουδέτερη θέση και το γόνατο, σε κάμψη 90ο
 • Με το ένα χέρι σταθεροποιείστε την κνήμη και την περόνη του ασθενούς, πιάνοντάς τες πάνω από τα σφυρά.
 • Τοποθετείστε το άλλο σας χέρι κάτω από την πελματιαία επιφάνεια του άκρου ποδιού/ποδοκνημικής, με τον αντίχειρα κάτω από το έσω σφυρό και τον μέσο δάκτυλο, κάτω από το έξω σφυρό.
 • Υστερα, κινείστε την πτέρνα και τον αστράγαλο ως μία μονάδα προς τα μέσα και προς τα έξω (όχι σε υπτιασμό/πρηνισμό), αλλά όπως στην δοκιμασία κλίσης του αστραγάλου) (talar tilt test)

   
ΕΙΚΟΝΑ. Δοκιμασία Cotton
Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει διεύρυνση της κνημοπερονιαίας γλήνης ο αστράγαλος, όταν κινείται προς τα έξω, προσκρούει στην κνήμη προκαλώντας έναν «γδούπο», ενώ, όταν κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, προσκρούει στην περόνη.

Σημείο Hoffa (Hoffa sign)
Ενδείξεις

 • Χρόνια ρήξη του Αχίλλειου τένοντα

Τεχνική

 • Ο ασθενής ξαπλώνει πρηνής, με τα πόδια κρεμασμένα έξω από το εξεταστικό κρεβάτι.
 • Στη θέση αυτή, κάντε ταυτόχρονη  παθητική ραχιαία έκταση και των δύο άκρων ποδών.

ΕΙΚΟΝΑ. Σημείο Hoffa
Ερμηνεία

 • Εάν υπάρχει χρόνια ρήξη του Αχίλλειου τένοντα, η τάση στον Αχίλλειο τένοντα ελαττώνεται και το πάσχον πόδι εκτείνεται περισσότερο από το αντίθετο (υγιές).
 • Υστερα, ζητείστε απο τον ασθενή να σταθεί όρθιος στις μύτες των ποδιών, πρώτα του ενός, και μετά του άλλου
 • Εάν έχει ρήξη του Αχίλλειου τένοντα, ο ασθενής αδυνατεί να στηρίξει το σώμα του στα δάκτυλα του πάσχοντος ποδιού.

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες