Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ενημερωτικές εκπομπές

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μύθοι και Αλήθειες
See video
Βότανα - Φυσικές ουσίες
See video
Τι είναι ο Ρευματολόγος
See video
Πόνοι στις αρθρώσεις
See video
Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
See video
Έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα;
See video
Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια
See video

Κλινικές δοκιμασίες

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

 • Δοκιμασία Buerger (Buerger test)
 • Δοκιμασία διαλείπουσας χωλότητας (Claudication test)
 • Δοκιμασία treadmill claudication (treadmill claudication test)
 • Σημείο Homan (Homan’ s sign)
 • Δοκιμασία Moses (Mose’s test)
 • Δοκιμασία Moskowicz (Moskowicz test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης του Thompson (Thompson compression test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης της γαστροκνημίας (calf compression test)
 • Δοκιμασία επιβεβαίωσης της δοκιμασίας Thompson (Confirmatory test if Thompson test is equivocal)
 • Δοκιμασία Thompson (Thompson test)

ΑΓΚΩΝΑΣ

   1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΓΚΩΝΑ

 • Δοκιμασία υπερκάμψης (Hyperflexion test)
 • Δοκιμασία υπτιασμού (Supination stress test)
 • Δοκιμασία τεταρτημορίου του αγκώνα (Elbow quadrant test)

2.  ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ

Εσω επικονδυλίτιδα Medial epicondylitis                                                                                                                

 • Ανάστροφη δοκιμασία Cozen (Reverse Cozen test)
 • Δοκιμασία έκτασης του αντιβραχίου (forearm extension test)
 • Δοκιμασία έσω επικονδυλίτιδας [δοκιμασία (ή σημείο) αγκώνα παικτών του γκόλφ) (Medial epicondylitis test; Test for golfer’s elbow; Golfer’s elbow sign; Golfer’s elbow test)]

Εξω επικονδυλίτιδα Lateral epicondylitis

 • Δοκιμασία Bowden (Bowden test)
 • Δοκιμασία (ή σημείο) Cozen (Cozen test ή sign)
 • Δοκιμασία έκτασης αντιβραχίου (Forearm extension test)
 • Δοκιμασία έξω επικονδυλίτιδας (δοκιμασία αγκώνα τεν­νιστών) (Lateral epicondylitis test; tennis players elbow test)
 • Δοκιμασία καθίσματος (Chair test)
 • Δοκιμασία κινητικής καταπόνησης (Motion stress test)
 • Δοκιμασία Mill (Mill test)
 • Δοκιμασία motion stress (Motion stress test)
 • Δοκιμασία Thomson (Thomson test)

3.  ΠΑΓΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ Entrapment neuropathies

 • Δοκιμασία κάμψης του αγκώνα (elbow flexion test)
 • Δοκιμασία πρηνισμού (pronation test)
 • Δοκιμασία στρατιωτικού αναρτήρα (Military brace test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης υπτιαστή (supinator compression test)
 • Δοκιμασία συνδρόμου στρογγύλου πρηνιστή (δοκιμα­σία μέσου νεύρου) (Rotator teres syndrome test; Median nerve test)
 • Δοκιμασία Tinel (Tinel test)
 • Σημείο Wartenberg (Wartenberg sign)

4.   ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Stability tests)

 • Δοκιμασία «άμελξης» (Milking test)
 • Δοκιμασία βλαισότητας (δοκιμασία ωλένιου πλαγίου συνδέσμου) (Valgus stress test; Ulnar collateral ligament test)
 • Δοκιμασία βλαισότητας/υπερέκτασης (Valgus/hyperextension test;  extension overload test)
 • Δοκιμασία ραιβότητας; δοκιμασία κερκιδικού πλαγίου συνδέσμου) (Varus stress test; radial collateral ligament test (RCL)
 • Δοκιμασία οπισθιο-έξω στροφικής αστάθειας του αγ­κώνα (δοκιμασία έξω Pivot-shift) [(Posterolateral rotary instability elbow test; Lateral pivot shift test; posterolateral rotatory insta­bility test (PLRI)]
 • Δοκιμασία συνδεσμικής αστάθειας (Ligamentous instability test)
 • Πρόσθια – οπίσθια αστάθεια (Αnterior–posterior stability)

1.  ΑΥΧΕΝΑΣ

   ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 • Δοκιμασία ανακούφισης σκαληνού μυός (Scalene relief test)
 • Δοκιμασία Anvil (Anvil test)
 • Δοκιμασία απαγωγής του ώμου (σημείο ή δοκιμασία Bacody, δοκιμασία ανακούφισης από την συμπίεση νε­υρικής ρίζας) (Shoulder abduction test; Bakody’s sign ή test; nerve root compression relief test)
 • Δοκιμασία αυχενικής διάτασης (δοκιμασία ανακουφιστι­κής διάτασης του αυχένα; δοκιμασία διά­τασης) (Cervical distraction relief  test; distraction test)
 • Δοκιμασία Bikele (Bikele’s test )
 • Δοκιμασία Brudzinski (Brudzinski test)
 • Δοκιμασία ενεργητικής στροφικής συμπίεσης του αυ­χένα (Cervical active rotary compression test)
 • Δοκιμασία επίκρουσης (Percussion test)
 • Δοκιμασία επίκρουσης του αυχένα (Cervical percussion test)
 • Δοκιμασία κατάποσης (Swallowing test)
 • Δοκιμασία κατάσπασης (ή πίεσης) του ώμου [(Shoulder depression (ή press) test)]
 • Δοκιμασία Kernig (Kernig test)
 • Δοκιμασία κοραιο-ακτινωτού αντανακλαστικού (Ciliopupillary reflex test)
 • Δοκιμασία Libman (Libman’s test)
 • Δοκιμασία μέγιστης συμπίεσης του μεσοσπονδυλίου τρήματος (δοκιμασία μέγιστης συμπίεσης του αυχένα) (Test of Maximum Compression of the Intervertebral Foramina ; maximum cervical compression test)
 • Δοκιμασία Naffziger (δοκιμασία Naffziger-Jones) (Naffziger’s test; Naffziger-Jones test)
 • Δοκιμασία O’Donoghue (Αυχενική δοκιμασία O’ Donoghue) (O’Donoghue test;  O’Donoghue cervical test)
 • Δοκιμασία Ratschow-Boerger (Ratschow-Boerger test)
 • Δοκιμασία Soto-Hall (Soto-Hall test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης σε έκταση (Extension compression test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης σε κάμψη (Flexion compression test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης του αυχένα (Cervical compression test; compression test)  
 • Δοκιμασία συμπίεσης του βραχιονίου πλέγματος (Βrachial compression test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης του μεσοσπονδυλίου τρήματος (In­tervertebral foramina compression test)
 • Δοκιμασία συμπίεσης του Jackson (Jackson’s compression test)
 • Δοκιμασία σπονδυλικής αρτηρίας του George (δοκιμα­σία De Klyn) (George vertebral artery test; De Klyn test)
 • Δοκιμασία Spurling (Spurling  test)
 • Δοκιμασία σύσπασης σκαληνού μυός (Scalene cramp test)
 • Τμηματική λειτουργικότητα ΑΜΣΣ (Segmental function in the cervical spine)
 • Χειρισμός ή δοκιμασία Valsalva (Valsalva maneuver ή test)

ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 • Παρατήρηση στροφής της ΑΜΣΣ (Screening of cervical spine rotation)
 • Στροφή της κεφαλής σε μέγιστη έκταση (Head rotation in maximum extension)
 • Στροφή της κεφαλής σε μέγιστη κάμψη (λειτουργική δο­κιμασία ανώτερου τμήματος ΑΜΣΣ (Head rotation in maximum flexion; functional test of the upper cervical spine)

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Ανάστροφο σημείο του Spurling (Reverse Spurling’s sign)
 • Σημείο κώδωνα (Doorbell’s sign)
 • Σημείο Lhermitte (Lhermitte sign)
 • Σημείο Rust (Rust’s sign)
 • Σημείο Tinel (Tinel’s sign)
 • Σημείο (ή τριάδα) του Dejerine (Dejerine’s test ή  triad)

 

 Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες