Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Φενκλοφαινάκη

Η φεν­κλο­φαι­νά­κη πι­θα­νο­λο­γεί­ται ό­τι έ­χει τρο­πο­ποι­η­τι­κή δρά­ση στη νό­σο για­τί προ­κα­λεί προ­ο­δευ­τι­κή, στα­θε­ρή ε­λάτ­τω­ση των α­νο­σο­σφαι­ρι­νών ε­άν χο­ρη­γη­θεί πά­νω α­πό 6 μή­νες. Η μο­να­δι­κή της ε­πι­πλο­κή εί­ναι ε­ξαν­θή­μα­τα.

ΔΟΣΗ : 20 mg/kg/24ωρο.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες