Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ενημερωτικές εκπομπές

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μύθοι και Αλήθειες
See video
Βότανα - Φυσικές ουσίες
See video
Τι είναι ο Ρευματολόγος
See video
Πόνοι στις αρθρώσεις
See video
Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
See video
Έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα;
See video
Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια
See video

Φαινυλοβουταζόνη - οξυφαινοβουταζόνη

Τα ΜΣΑΦ αυ­τά συ­νο­δεύ­ον­ται συ­χνά α­πό σο­βα­ρές ε­πι­πλο­κές (πυρε­τός, ε­ξάν­θη­μα, η­πα­τί­τι­δα και παγ­κυτ­τα­ρο­πε­νί­α), ι­δί­ως σε παι­διά η­λι­κί­ας κάτω των 7 ε­τών, γι' αυ­τό και έ­χουν κα­ταρ­γη­θεί σε πολ­λές χώ­ρες, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων και η Ελ­λά­δα. Μπο­ρούν ό­μως να χο­ρη­γη­θούν σε με­γα­λύ­τε­ρα παι­διά με αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια που δεν αν­τα­πο­κρί­νον­ται σε άλ­λα ΜΣΑΦ.

ΔΟΣΗ : 3-6 mg/kg/24ωρο, σε 2-3 λή­ψεις.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες