Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Φαινοπροφαίνη

Η φαι­νο­προ­φαί­νη εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στη ΝΡΑ. Δεν φαί­νε­ται να έ­χει ση­μαν­τι­κή προ­σθε­τι­κή δρά­ση ε­άν χο­ρη­γη­θεί ταυ­τό­χρο­να με ΒΔΑΦ, βο­η­θά ό­μως στη μεί­ω­ση των κορ­τι­κο­ει­δών. Εί­ναι μάλ­λον πε­ρισ­σό­τε­ρο νε­φρο­το­ξι­κή α­πό τα άλ­λα ΜΣΑΦ (Carmichael J and Shankel SW, 1985). Σε δό­ση έ­ως 3.200 mg/24ωρο δεν δι­α­φέ­ρει ση­μαν­τι­κά σε α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα, αλ­λ' έ­χει ση­μαν­τι­κά λι­γό­τε­ρες πα­ρε­νέρ­γει­ες, α­πό την α­σπι­ρί­νη (BrewerEJetal, 1982a).

ΔΟΣΗ : 35 mg/kg/24ωρο. Ε­χει t(1/2) στο πλά­σμα εί­ναι πε­ρί­που 2-3 ώ­ρες, γι' αυ­τό και πρέ­πει να χο­ρη­γεί­ται σε 4 δό­σεις.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες