Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες 

Ινφλιξιμάμπη (Remicade)
H ινφλιξιμάμπη εί­ναι έ­να χει­με­ρι­κό IgG1κ μο­νο­κλω­νι­κό αν­τί­σω­μα μο­ρια­κού βά­ρους πε­ρί­που 149,100 daltons, πα­ρα­γό­με­νο α­πό α­να­συν­δυ­α­σμέ­νες καλ­λι­έρ­γει­ες...

Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες 

Ετανερσέπτη (Enbrel)
  

Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες 

Αδαλιμουμάμπη (Humira)
Η ανταλιμουμάμπη είναι ένας νεότερος βιολογικός παράγοντας που δη­μι­ουρ­γή­θη­κε με την χρή­ση τεχνολογίας φάγων, η ο­ποί­α ο­δή­γησε σε έ­να αν­τί­σω­μα με αν­θρώ­πινες μεταβλητές περιοχές των βαρειών και...

Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες 

Ανακίνρα (Kineret)
Το ανακίνρα εί­ναι ο πρώ­τος αν­τα­γω­νι­στής του υ­πο­δο­χέ­α της αν­θρώ­πι­νης IL-1 που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε στη θε­ρα­πεί­α της ΡΑ.Eί­ναι έ­νας μη γλυ­κο­ζυ­λι­ω­μέ­νος τύ­πος αν­τα­γω­νι­στή του υ­πο­δο­χέ­α της αν­θρώ­πι­νης IL-1...

Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες 

Abatacept
GENERIC NAME: abatacept BRAND NAME: Orencia

Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες 

Tocilizumab
GENERIC NAME: tocilizumab BRAND NAME: Actemra DRUG CLASS AND MECHANISM: Tocilizumab is an injectable synthetic (man-made) protein that binds to interleukin-6 (IL-6) in the body and blocks the effects of IL-6 in patients with rheumatoid arthritis. Inflammation is the body's reaction to injury and is a necessary process for the repair of injury. IL-6 is a protein that the body produces when there is inflammation. IL-6 promotes inflammation and the signs of inflammation, which, in the case of arthritis, includes fever as well as pain, tenderness, and swelling of the joints. The unchecked inflammation of rheumatoid arthritis eventually leads to destruction of the joints. Tocilizumab binds to IL-6 in the body and thereby blocks the effects of IL-6. As a result, inflammation and its consequences in the joints are reduced, and the progressive destruction of the joints is slowed or prevented. The FDA approved tocilizumab in January 2010. GENERIC AVAILABLE: No PRESCRIPTION:...

Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες 

Certolizumab
GENERIC NAME: certolizumab BRAND NAME: Cimzia

Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες 

Golimumab
GENERIC NAME: golimumab BRAND NAME: Simponi

Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες 

Canakinumab (Ilaris)
New biological therapy Ilaris® approved in US to treat children and adults with CAPS, a serious life-long auto-inflammatory...

Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙ-TNF ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες