Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Κορτικοειδή
Τα κορτικοειδή παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεραπεία του παιδιού με ΝΙΑ και χορηγούνται μέσω διάφορων οδών (per os, ενδοφλέβια, ενδομυϊκά, ενδαρθρικά, μέσα σε μαλακά μόρια και ιστούς και τοπικά στους...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ανεπιθύμητες ενέργειες ΜΣΑΦ στην παιδική ηλικία
Τα ΜΣΑΦ εί­ναι γε­νι­κά κα­λά α­νε­κτά στα...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Θεραπευτική προσέγγιση ρευματοπαθειών νεανικής ηλικίας με ΜΣΑΦ
12.4.1   ΝΕΑΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 12.4.1.1  ΟΛΙΓΟ-ΠΟΛΥ-ΑΡΘΡΙΚΗ...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Παρκολούθηση θεραπείας με ΜΣΑΦ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΜΣΑΦ Κλι­νι­κός και πα­ρα­κλι­νι­κός έ­λεγ­χος με­τά 1-2 ε­βδο­μά­δες στα παι­διά που παίρ­νουν ΜΣΑΦ για πρώ­τη...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Τα ΜΣΑΦ στην παιδική ηλικία
Τα ΜΣΑΦ εί­ναι η βά­ση της αρ­χι­κής θε­ρα­πεί­ας των χρό­νι­ων αρ­θρο­πα­θει­ών της παι­δι­κής η­λι­κί­ας και παί­ζουν ρό­λο στην θε­ρα­πεί­α ο­ρι­σμέ­νων εκ­δη­λώ­σε­ων των άλ­λων νο­ση­μά­των του συνδε­τι­κού...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Δικλοφενάκη
Η δι­κλο­φε­νά­κη εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στις αρ­θρι­κές εκ­δη­λώ­σεις της ΝΡΑ και α­σφα­λής (Leak AM et al, 1988; Ailioaie C and Lupusoru-Ailioae LM,...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ιμπουπροφαίνη
Εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στη ΝΡΑ και σχε­τι­κά α­σφα­λής σε δό­σεις έ­ως 40 mg/kg/24ωρο και, ό­πως άλ­λα ΜΣΑΦ, ε­πι­τρέ­πει την μεί­ω­ση της δό­σης των κορ­τι­κο­ει­δών (Steans A et al, 1990)....

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ινδομεθακίνη
Η ιν­δο­με­θα­κί­νη εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στο 42-55% των α­σθε­νών με ΝΡΑ, ε­νώ στο 23-34% των πε­ρι­πτώ­σε­ων δεν έ­χει...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Κετοπροφαίνη
Η κε­το­προ­φαί­νη εί­ναι σχε­τι­κά α­σφα­λής και ε­ξί­σου σχε­δόν το­ξι­κή με τα άλ­λα...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Μεκλοφαιναμάτη
Η με­κλο­φαι­να­μά­τη έ­χει μέ­τρια αν­τι­φλεγ­μο­νώ­δη...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες