Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Παιδιατρική Ρευματολογία

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Δικλοφενάκη
Η δι­κλο­φε­νά­κη εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στις αρ­θρι­κές εκ­δη­λώ­σεις της ΝΡΑ και α­σφα­λής (Leak AM et al, 1988; Ailioaie C and Lupusoru-Ailioae LM,...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Τα ΜΣΑΦ στην παιδική ηλικία
Τα ΜΣΑΦ εί­ναι η βά­ση της αρ­χι­κής θε­ρα­πεί­ας των χρό­νι­ων αρ­θρο­πα­θει­ών της παι­δι­κής η­λι­κί­ας και παί­ζουν ρό­λο στην θε­ρα­πεί­α ο­ρι­σμέ­νων εκ­δη­λώ­σε­ων των άλ­λων νο­ση­μά­των του συνδε­τι­κού...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Παρκολούθηση θεραπείας με ΜΣΑΦ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΜΣΑΦ Κλι­νι­κός και πα­ρα­κλι­νι­κός έ­λεγ­χος με­τά 1-2 ε­βδο­μά­δες στα παι­διά που παίρ­νουν ΜΣΑΦ για πρώ­τη...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Θεραπευτική προσέγγιση ρευματοπαθειών νεανικής ηλικίας με ΜΣΑΦ
12.4.1   ΝΕΑΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 12.4.1.1  ΟΛΙΓΟ-ΠΟΛΥ-ΑΡΘΡΙΚΗ...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ανεπιθύμητες ενέργειες ΜΣΑΦ στην παιδική ηλικία
Τα ΜΣΑΦ εί­ναι γε­νι­κά κα­λά α­νε­κτά στα...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Κορτικοειδή
Τα κορτικοειδή παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεραπεία του παιδιού με ΝΙΑ και χορηγούνται μέσω διάφορων οδών (per os, ενδοφλέβια, ενδομυϊκά, ενδαρθρικά, μέσα σε μαλακά μόρια και ιστούς και τοπικά στους...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
Τα ΜΣΑΦ αποτελούν το θεμέλιο της φαρμακευτικής θεραπείας των ασθενών με ΝΙΑ ή ηπιότερες περιπτώσεις...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Τι είναι το σύνδρομο οροαρνητικής αρθρίτιδας και ενθεσίτιδας;
Το σύνδρομο οροαρνητικής αρθρίτιδας και ενθεσίτιδας (σύνδρομο SEA) περιλαμβάνει παιδιά τα οποία, αν και δεν πληρούν τα κριτήρια για αγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια των ενηλίκων, παρουσιάζουν περιφερική...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Θεραπεία
12.1   ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Διαφορική διάγνωση
Στην καθημερινή κλινική πράξη, η διάκριση της NIA από άλλες συναφείς νοσολογικές και μη οντότητες είναι αρκετά συχνό διαγνωστικό...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες