Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Παιδιατρική Ρευματολογία

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Ενέσιμος χρυσός
ΕΝΕΣΙΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Υδροξυχλωροκίνη
ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΑ Η υδροξυχλωροκίνη και η χλωροκίνη, αν και είναι ανθελονοσιακά φάρμακα, χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των ρευματικών νοσημάτων. Εξ αυτών σε χρήση είναι κυρίως η...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Φλουφαιναμικό οξύ
Έ­χει ση­μαν­τι­κή α­ναλ­γη­τι­κή και αν­τι­φλεγ­μο­νώ­δη δρά­ση, αλ­λά, ε­άν χο­ρη­γη­θεί μα­κρο­χρό­νια, συ­νο­δεύ­ε­ται συ­χνά α­πό δι­άρ­ροι­α και ε­ξαν­θή­μα­τα, γι' αυ­τό και δεν συ­νι­στά­ται στα...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Φλουρμπιπροφαίνη
Η φλουρ­μπι­προ­φαί­νη έ­χει ι­σο­δύ­να­μη α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα με άλ­λα ΜΣΑΦ και μι­κρό­τε­ρη το­ξι­κό­τη­τα (Bass J et al, 1986). ΔΟΣΗ : 4 mg/kg/24ωρο, σε 2-4 δι­η­ρη­μέ­νες...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Φαινυλοβουταζόνη - οξυφαινοβουταζόνη
Τα ΜΣΑΦ αυ­τά συ­νο­δεύ­ον­ται συ­χνά α­πό σο­βα­ρές ε­πι­πλο­κές (πυρε­τός, ε­ξάν­θη­μα, η­πα­τί­τι­δα και παγ­κυτ­τα­ρο­πε­νί­α), ι­δί­ως σε παι­διά η­λι­κί­ας κάτω των 7 ε­τών, γι' αυ­τό και έ­χουν κα­ταρ­γη­θεί σε πολ­λές...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Φαινοπροφαίνη
Η φαι­νο­προ­φαί­νη εί­ναι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στη ΝΡΑ. Δεν φαί­νε­ται να έ­χει ση­μαν­τι­κή προ­σθε­τι­κή δρά­ση ε­άν χο­ρη­γη­θεί ταυ­τό­χρο­να με ΒΔΑΦ, βο­η­θά ό­μως στη μεί­ω­ση των...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Φενκλοφαινάκη
Η φεν­κλο­φαι­νά­κη πι­θα­νο­λο­γεί­ται ό­τι έ­χει τρο­πο­ποι­η­τι­κή δρά­ση στη νό­σο για­τί προ­κα­λεί προ­ο­δευ­τι­κή, στα­θε­ρή ε­λάτ­τω­ση των α­νο­σο­σφαι­ρι­νών ε­άν χο­ρη­γη­θεί πά­νω α­πό 6...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Τολμετίνη
Η τολ­με­τί­νη εί­ναι ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή με την α­σπι­ρί­νη (80-100 mg/kg/24ωρο) στην αρ­θρί­τι­δα της ΝΡΑ (Levinson JE et al,...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Σουλινδάκη
Η σου­λιν­δά­κη εί­ναι ε­ξί­σου α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή με την α­σπι­ρί­νη και κα­λά α­νε­κτή στη ΝΡΑ (Bhettay E, 1986). ΔΟΣΗ : 2-4 mg/kg/24ωρο. Έ­χει αρ­κε­τά μα­κρό t(1/2), γι' αυ­τό και μπο­ρεί να χο­ρη­γη­θεί κά­θε 12...

Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες 

Σαλικυλικά
Τα σα­λι­κυ­λι­κά βελ­τι­ώ­νουν τα φλεγ­μο­νώ­δη φαι­νό­με­να και την δυ­σκαμ­ψί­α και συ­χνά την κι­νη­τι­κό­τη­τα των αρ­θρώ­σε­ων στο 50-70% των παι­δι­ών με ΝΡΑ, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό τον τύ­πο της...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες